inkılap tarihi Açıklamalı, çözümlü sorular-2

1- Tarihteki ilk gerçek bağımsızlık savaşı aşağıdakilerden hangisinde
verilmiştir?
A) Fransız İhtilali

B) Türk Kurtuluş Savaşı
C) Amerikan
Bağımsızlık Savaşı
D) Rus İhtilali
E) I. Dünya Savaşı

Açıklama : Tarihteki ilk gerçek bağımsızlık savaşı İngilizlere karşı
Amerikan kolonileri tarafından verilmiştir. Amerikan kolonileri birleşerek
Amerika devletini kurmuşlar ve bağımsızlıklarına
kavuşmuşlardır.

——————————————————————————–
2-
Hukuk Devletinin ilk ve en önemli varlık temeli aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bütün insanlara mal güvencesi vermesi
B) Bütün insanlara can
güvencesi vermesi
C) İnsanlara vicdan hürriyeti sağlaması
D) Kadın-erkek
eşitliğini getirmesi
E) Halka siyasi parti kurma hakkını vermesi

Açıklama : Hukuk devletinin ilk ve en önemli varlık temeli bütün
insanlara can güvencesi vermesidir. Eşitlik, mal güvencesi, vicdan hürriyeti ve
siyasi parti kurma hakkı can güvenliği kadar hayati bir durum değildir.
Yapılması gereken öncelikli girişim kişiye can güvencesinin
sağlanmasıdır.

——————————————————————————–
3-
Aşağıdakilerden hangisi, Almanya nın 1.Dünya Savaşı nda Osmanlı yı savaşa sokmak
istemesinin nedenlerinden biri değildir?
A) Halifenin dinsel gücünden
yararlanmak
B) Fazla nüfusunu Batı Anadolu ya yerleştirmek
C) İngilizler
in sömürgeleri ile olan bağlantılarını kesmek
D) Osmanlı Devleti nden
ekonomik ayrıcalıklar elde etmek
E) İngiltere, Fransa ve İtalya nın
parçalamak istediği Osmanlı yı korumak

Açıklama : Almanya, Osmanlı
yı korumak gibi bir politika izlememiştir. Çünkü Almanya savaşta kendisine
destek aramıştır. Böylelikle Osmanlı üzerinden kendi çıkarlarını gerçekleştirmiş
olacaktır.

——————————————————————————–
4-
Paylaşma tasarılarında İran-Irak topraklarını aşağıdaki ülkelerden hangisi
almıştır?
A) İtalya
B) İngiltere
C) Almanya
D) Yunanistan
E)
Rusya

Açıklama : Paylaşma tasarılarında İran-Irak topraklarını
İngiltere almıştır. Bu toprakları İngiltere, petrol kaynaklarından dolayı diğer
devletlere
bırakmamıştır.

——————————————————————————–
5-
Amasya Tamimi nin hemen hemen tüm tarihçiler tarafından ihtilal olarak
sayılmasının nedeni, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Saltanatın varlığını
reddetmesi
B) Mustafa Kemal ve arkadaşları tarafından ilan edilmesi
C)
İşgallere karşı direnmeyi öngörmesi
D) Bağımsızlık amacını savunması
E)
Ulus egemenliğine dayalı yeni bir devlet kurulmasını öngörmesi

Açıklama : Ulus egemenliğine dayalı yeni bir devlet kurulmasını
öngörmesi, Amasya Genelgesi nin ihtilalci bir belge olduğuna kanıttır. Çünkü
ihtilallerde eski düzen yıkılır. Yeni bir devlet kurulmasının amaçlanması eski
düzenin yıkılacağına
işarettir.

——————————————————————————–
6-
Toplanış amacı bölgesel, alınan kararlar bakımından ulusal kararlar içeren
kongre aşağıdakilerden hangisidir?
A) Erzurum
B) Sivas
C) Alaşehir

D) Nazilli
E) Milli Kongre

Açıklama : Toplanış amacı
bölgesel, alınan kararlar bakımından ulusal kararlar içeren kongre Erzurum
Kongresidir. Bu kongre bölgesel bir cemiyet olan Doğu İlleri Müdafa-i Hukuk
Cemiyeti tarafından toplanmıştır. Amaç Doğu Anadolu nun Ermeni tehdidinden
kurtarılmasıdır. Ancak Mustafa Kemal ve arkadaşlarının etkisiyle bu kongrede
ulusal kararlar
alınmıştır.

——————————————————————————–
7-
İstanbul Hükümeti nin Heyeti Temsiliye yi kendisine denk siyasal bir organ
olarak gördüğünü gösteren gelişme aşağıdakilerden hangisidir?
A) Londra
Konferansı na TBMM hükümetiyle beraber katılması
B) İstanbul Hükümeti nin
Salih Paşa yı Amasya ya göndermesi
C) M. Kemal hakkında tutuklama kararı
çıkartılması
D) Misak-ı Milli kararlarının alınması
E) Sivas Kongresi
sırasında Ali Galip i kongre hareketlerini ortadan kaldırmakla görevlendirmesi

Açıklama : İstanbul Hükümeti Temsil Heyeti yle Amasya da görüşmeler
yapmak üzere, Salih Paşa yı Amasya ya göndermiştir. Bu durum İstanbul Hükümeti
nin Temsil Heyeti ni tanıdığı anlamına
gelmektedir.

——————————————————————————–
8-
Aşağıdakilerden hangisi, I. TBMM nin özelliklerinden biri değildir?
A)
Yasama, yürütme ve yargı güçlerinin mecliste olması
B) Hükümet üyelerinin
meclis milletvekilleri tarafından tek tek belirlenmesi
C) Meclisin hükümet
üyelerini düşürememesi
D) Ülkenin kurtarılması ve bağımsızlığın
sağlanmasının temel hedefi olması
E) Kurucu niteliğe sahip, olağanüstü
yetkilere sahip bir meclis olması

Açıklama : I. TBMM de Meclis,
hükümet üyelerini düşürebilme yetkisine sahiptir. Çünkü, I. TBMM açıldığı zaman
güçler birliği ilkesini benimsemiştir. Bu sistemde, meclisin üstünlüğü söz
konusudur. Üstün olan meclis bu anlamda üstünlüğünü de hükümete karşı
kullanabilmektedir. Yani hükümet üyelerini istediği zaman görevinden alabilir,
hükümetleri de
düşürebilir.

——————————————————————————–
9-
Aşağıdakilerden hangisi, Wilson İlkeleri nden biri değildir?
A) Yenilen
devletler, yenenlere savaş tazminatı ödemeyecek
B) Gizli antlaşmalar
yapılmayacak
C) Yenen devletler, yenilenlerden toprak almayacak
D)
Azınlıklara çoğunlukta oldukları yerlerde egemenlik hakkı tanınacak
E)
Amerika nın dünya politikası diğer devletlerce kabul edilecek

Açıklama : Wilson İlkeleri nde Amerika nın dünya politikasında
ağırlığının diğer devletlerce kabul edilmesi gibi bir maddeye yer
verilmemiştir.

——————————————————————————–
10-
Yunanlıların İnönü ye kadar hızlı bir şekilde ilerlemesini sağlayan ve İnönü de
kanlı çatışmaya sebep olan olay aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kuva-i
Milliye birliklerinin disiplinsiz ve düzensiz tutum içersine girmeleri
B)
Anadolu da Rum ayaklanmalarının yaygınlaşması
C) TBMM içersinde görüş
ayrılıklarının yaşanması
D) Çerkez Ethem Ayaklanması nın yaşanması
E)
Ermenilerle Gümrü Barışı nın yapılması

Açıklama : Çerkez Ethem I.
İnönü Savaşı sırasında isyan etmiştir. İsyan edeceğini önceden Yunanlılara
bildirdiği için onların işini kolaylaştırmıştır. Türk Ordusu bir yandan isyanla
uğraşırken diğer yandan Yunanlılarla savaşmak zorunda
kalmıştır.

——————————————————————————–
11-
Ege Adaları nın geri alınamamasının nedeni, aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Misak-ı Milli sınırları dışında kalması
B) Türk diplomatların Adaları alma
konusunda istekli davranmaması
C) Yunanistan ın adaları vermeme konusunda
savaş tehdidinde bulunması
D) Adaların uluslararası hukuka ait bir konu
olmaması
E) Adaların stratejik öneminin kavranamamış olması

Açıklama : Biz Ege Adaları nı daha önce Balkan Savaşları nda
kaybettiğimizi kabul etmiştik. Bu yüzden zaman içinde buraları Rumların
çoğunlukta olduğu bir bölge haline gelmiştir. Yani Türklerin çoğunlukta olduğu
bir yer olmadığı için Misak-ı Milli sınırları içersinde yer
almamaktadır.

——————————————————————————–
12-
1923 yılının ekim ayında doğan hükümet bunalımının nedeni aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Halifeliğin kaldırılması
B) Hükümet üyelerin meclis
tarafından belirlenmesi
C) Başkomutanlık süresinin uzatılması
D)
Cumhuriyetin ilanı
E) Saltanatın kaldırılması

Açıklama : 1923 yılı
Ekim ayında doğan hükümet bunalımının nedeni hükümet üyelerinin meclis
tarafından tek tek seçilmesidir. Bu bunalım Cumhuriyet in ilanıyla şu şekilde
çözümlenmiştir: Bunalımın nedeni olan hükümet üyelerinin meclis tarafından
belirlenmesi kuralı yerine, hükümet üyelerinin bir başbakan tarafından seçilmesi
kararlaştırılmış ve bunalım böylelikle
atlatılmıştır.

——————————————————————————–
13-
İlk kez grev, lokavt ve sendikalaşma hakkının verildiği anayasa hangisidir?

A) 1961
B) 1982
C) 1921
D) 1924
E) 1876

Açıklama
: İlk kez grev, lokavt ve sendikalaşma hakkı 1961 Anayasası ile
verilmiştir.

——————————————————————————–
14-
1950-60 dönemi iktidarlarının en belirgin özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hesapsız bir ithalat rejimi izlemek
B) Askeri harcamaları kısmak

C) Gereksiz fabrikalar açmak
D) Dış politikada denge politikası izlemek

E) Türk Devrimini bir bütün olarak benimsememek

Açıklama :
1950-1960 dönemi iktidarlarının en belirgin özelliği Türk Devrimini bir bütün
olarak benimsememek olmuştur. Çünkü bu dönemde Atatürk ilkeleri ulusa mal olan
ve mal olmayanlar olmak üzere iki bölüme
ayrılmıştır.

——————————————————————————–
15-
Avrupa yı demokratik değerlerin işlediği ülkeler topluluğu haline getirmek,
insan haklarını ve özgürlüklerini el birliği ile korumak amacıyla kurulan
uluslararası örgüt aşağıdakilerden hangisidir?
A) Birleşmiş Milletler
B)
Avrupa Konseyi
C) Milletler Cemiyeti
D) NATO
E) Avrupa Ekonomik
Topluluğu

Açıklama : Avrupa yı demokratik değerlerin işlediği bir
ülkeler topluluğu haline getirmek, insan haklarını ve özgürlüklerini el birliği
ile korumak amacıyla kurulan uluslararası örgüt Avrupa Konseyi
dir.

——————————————————————————–
16-
Kültürlerin gelişmesindeki en önemli etken aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Ekonominin gelişmiş olması
B) Kültürel etkileşim
C) Toplumun
çağdaşlaşmaya açık olması
D) Toplumun demokratik olması
E) Toplumun
gelişme konusunda istekli olması

Açıklama : Bir toplum yarattığı
değerlerle ancak belirli bir düzeye kadar gelebilir. Toplumların kendilerini
aşması ancak başka toplumların kültürel değerlerini de kendi ulusal
özelliklerine göre biçimlendirmelerine bağlıdır. Dış etkileşime kapalı olan
toplumların gelişimi hızlı olmaz. Bu yüzden bir kültürün gelişiminde en önemli
etken kültürel
etkileşimdir.

——————————————————————————–
17-
Siyasal liberalizm ilk kez aşağıdaki bölgelerden hangisinde zafer kazanmıştır?

A) Kuzey Amerika
B) Doğu Avrupa
C) Kuzey Afrika
D) Orta Avrupa

E) Ortadoğu

Açıklama : Siyasal Liberalizm ilk kez İngilizlere
karşı bağımsızlık savaşı veren Amerikalılar tarafından gerçekleşmiştir. Yani
Amerika da tarihteki ilk halka dayalı Cumhuriyet yönetim biçimi ortaya
çıkmıştır. Siyasal liberalizmin zaferi denerek Cumhuriyetin ilan edilmesi
kastedilmektedir.

——————————————————————————–
18-
Bireyden güçlü olan devleti ilke olarak tek yönlü davranmaktan alıkoyan unsurlar
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Anayasa-Bayrak-Ulus egemenliği
B)
Cumhuriyet-Yasaya bağlı devlet-Hukuk kuralları
C) İnsan
hakları-Millet-Anayasa
D) Anayasa-Vatan-Egemenlik
E) İnsan
hakları-Hukuka bağlı devlet-Bağımsız yargı

Açıklama : Bireyden güçlü
olan devleti ilke olarak tek yönlü davranmaktan alıkoyan unsurlar insan hakları,
hukuka bağlı devlet ve bağımsız
yargıdır.

——————————————————————————–
19-
Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti nde demokratik bir hukuk devleti
kurulamamasının nedenlerinden biridir?
A) Osmanlı ülkesinde yaşayan halkın
aynı hukuk kurallarına bağlı olması
B) Modern ekonomik koşullara uygun
ticaret kurumlarının düzenlenmiş olması
C) Kur an ve Hadis te saptanmış suç
ve cezalara dokunulamaması
D) Kadın-erkek arasında belirgin bir eşitsizlik
olmaması
E) İslam hukuk kurallarının sistemli bir metin halinde düzenlenmiş
olması

Açıklama : Kur an ve Hadis te saptanmış suç ve cezalara
dokunulamaması demokratik bir hukuk devleti kurulamamasının nedenlerinden
biridir. Çünkü, bu suç ve cezalara dokunulamadığı için binlerce yıldır süregelen
eski katı kurallar değiştirilip günümüz toplum yapısına uygun hale
getirilememiştir.

——————————————————————————–
20-
Eğitim öğretim işlerinde, ikili sisteme aşağıdakilerden hangisi ile son
vermiştir?
A) Türk Medeni Kanunu nun kabulü ile
B) Tevhid-i Tedrisat
Kanunu nun kabulü ile
C) Takrir-i Sükûn Kanunu nun çıkarılması ile
D)
Harf İnkılabı nın yapılması ile
E) Türk Dili Tetkik Cemiyetinin kurulması
ile

Açıklama : Eğitim-öğretim işlerinde ikili sisteme, Tevhid-i
Tedrisat Kanunu ile son verilmiştir. Bu kanun ile tüm eğitim kurumları tek bir
çatı altında toplanmıştır. Yani Milli Eğitim Bakanlığı na
bağlanmıştır.

——————————————————————————–
21-
Aşağıdakilerden hangisi, Atatürk tarafından uygulamaya konulan temel iktisat
politikalarından biri değildir?
A) Anti-enflasyonist para-kredi politikası

B) Denk bütçe politikası
C) Planlı kalkınma politikası
D)
Devalüasyonsuz dış ekonomik ilişkiler politikası
E) Özel girişimi sürekli ön
plana çıkaran ekonomi politikası

Açıklama : Özel girişimin sürekli
ön planda tutulması Atatürk tarafından ortaya atılan temel iktisat
politikalarından biri değildir. Özel sektörün yanında devletçi ekonomi
politikaları da Atatürk ün ekonomi politikalarında yer
almıştır.

——————————————————————————–
22-
Sağlık Bakanlığı nın açılmasıyla aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmemiştir?

A) Kişilerin beden eğitimine önem verilmesi
B) Gezici sağlık
kuruluşlarının açılması
C) Eczacılık ve hekimlik konularının yasaya
bağlanması
D) Çeşitli hastalıklarla mücadeleye girişilmesi
E) Afetlerden
zarar görenlere yardım edilmesi

Açıklama : Sağlık Bakanlığı nın
açılmasıyla gezici sağlık kuruluşları
oluşturulmamıştır.

——————————————————————————–
23-
Aşağıdakilerden hangisi aydınlanma düşüncesinin Osmanlı Devletine yavaş bir
şekilde girmesinin nedenlerinden biri değildir?
A) Eğitim alanındaki
gelişmelerin yetersiz olması
B) Geleneksel devlet düzeninin değişmeyeceğinin
düşünülmesi
C) Osmanlı Devletinde içtihat yolunun açık olması
D)
Devletin tanrısal nitelikte bulunduğu yargısının kesin olması
E) Devletin
ekonomik açıdan durgunluk döneminde olması

Açıklama : Osmanlı
Devleti nde içtihat yolu kapalı olduğu için aydınlanma düşüncesi yavaş bir
şekilde
girmiştir.

——————————————————————————–
24-
Cumhuriyet yönetiminin en belirgin özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Yasalara bağlı kalınması
B) Çağdaşlığın ilke edinilmesi
C) Yöneticilerin
seçimle işbaşına gelmesi
D) Halk egemenliğinin esas alınması
E) Sınıf
kavramına karşı olunması

Açıklama : Cumhuriyet yönetiminin en
belirgin özelliği yöneticilerin seçimle iş başına gelmesidir. Her cumhuriyet
halk egemenliğine dayanmayabilir. Çünkü bazı cumhuriyetler vardır ki seçimlere
belirli kesimler katılabilir. Bu tür cumhuriyetler oligarşik cumhuriyetlerdir.
Bu yüzden cumhuriyetin özünü seçimler
oluşturur.

——————————————————————————–
25-
Atatürk ün millet tanımı içersinde hangi öğeye yer yoktur?
A) Dil Birliği

B) Kültür Birliği
C) Din Birliği
D) Kader Birliği
E) Siyasi
varlıkta birlik

Açıklama : Atatürk ün millet tanımı içerisinde din
birliğine yer verilmemiştir. Ulusal temellere dayanan Türk Devletinde ümmet
anlayışına yer verilmesi söz konusu
değildir.

——————————————————————————–
26-
Aşağıdakilerden hangisi, Atatürk ün devletçilik anlayışını ifade eder?
A)
Tüm alanlarda devlet etkin hale getirilmelidir.
B) Yurttaş kendi gelişimini
kendi sağlamalıdır.
C) Kişilerin ekonomik girişimleri devlet tarafından
engellenmelidir.
D) Ağır sanayi devlet tarafından yürütülürken, diğer
alanlarda özel sektör etkin kılınabilir.
E) Devlet denetimi bazı alanlarda
gerçekleştirilecektir.

Açıklama : Atatürk ün devletçilik anlayışında
özel sektöre de yer vardır. Ağır sanayii devlet tarafından işletilirken hafif
sanayi kollarında özel sektöre de yer
verilebilir.

——————————————————————————–
27-
Aşağıdakilerden hangisi, Atatürk ün laiklik anlayışı içerisinde yer almaz?

A) Herkes vicdanına uyup uymamakta özgürdür.
B) Tam bir inanç özgürlüğü
ortamında, ulus ve devlet işlerini din işlerinden ayırmak gerekir.
C) Din
adına sömürü yapılmamalıdır.
D) Devlet bilim ve akıl ile yönetilmelidir.

E) Vicdan işi olan din, kendi kalıplarını devletin ve bireyin üstüne
geçirmelidir.

Açıklama : Dinin kendi kalıplarını devletin ve bireyin
üstüne geçirmesi laiklik ile bağdaşmaz. Böyle bir durumda devlet kişiye ve
topluma din ve vicdan özgürlüğünü
sağlayamaz.

——————————————————————————–
28-
Atatürk ilkelerinden hangisi diğerlerinin geliştirilmesinde ve sürdürülmesinde
temel ilkedir?
A) Cumhuriyetçilik
B) Milliyetçilik
C) İnkılâpçılık

D) Devletçilik
E) Halkçılık

Açıklama : İnkılapçılık ilkesi
diğerlerinin geliştirilmesi ve sürdürülmesinde temel ilkedir. Çünkü İnkılapçılık
ilkesi yenileşmeyi durağan olmamayı ve çağdaş dünya seviyesine ulaşmayı
hedefler.

——————————————————————————–
29-
Atatürkçü sistemi bir bütün olarak reddedenlerin ortak özelliği aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Demokrasiden kopmanın mümkün olmadığına yürekten inanmaları

B) Kemalizm ile demokrasinin bağdaşmadığını düşünmeleri
C) Demokrasiyi
hedeflerine ulaşmak için bir araç olarak görmeleri
D) Osmanlı sistemine
dönmek özleminde olmaları
E) İyi ve sağlam eğitim almış olmaları

Açıklama : Atatürkçü sistemi bir bütün olarak reddedenlerden İkinci
Cumhuriyetçiler Atatürk ün tek parti diktatörlüğü kurduğunu ileri sürerler. Bu
yüzden de onun demokrasiye karşı olduğunu söylerler. Bir başka kesim olan
Osmanlı ya özlem duyanlar da Atatürk ün aslında demokrasiye karşı bir insan
olduğu görüşünü ortaya
atmaktadırlar.

——————————————————————————–
30-
Türk siyasal bilincini geliştiren ve güçlendiren en önemli öğe aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Demokrasiye zarar verecek özgürlüklere göz yumulmaması
B)
Halkın genel çıkarlarının gözetilmesi
C) Liberal devlet anlayışının
benimsenmesi
D) Egemenliğin ulusa ait olması
E) Demokrasiye bağlı
kalınması

Açıklama : Türk siyasal bilincini geliştiren ve
güçlendiren en önemli öğe egemenliğin ulusa ait olması olmuştur. Çünkü daha önce
var olan kişi egemenliğine dayalı saltanat sistemi Türk siyasal bilincinin
gelişmesindeki en önemli engeldi. Saltanatın kaldırılmasıyla ulusala egemenlik
yolunda en önemli adım atılmış oldu. Böylelikle siyasal bilinç
güçlenmiştir.

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir