inkılap tarihi Açıklamalı, çözümlü sorular

1- Aşağıdakilerden hangisi, devrimin özelliklerinden biri değildir?
A)
Düşünsel bir hazırlık evresinden geçmesi
B) Bazı kültür öğelerinin yavaş
yavaş değiştirilmesi
C) Toplum isteklerinin göz önünde bulundurulmaması

D) Bir öndere ihtiyaç duyulması
E) Az ya da çok zorlama içermesi

Açıklama : Devrimlerde asıl olan hızlı bir değişim sürecinin
gerçekleştirilmesidir. Bu yaşanmazsa zaten yapılan çalışmalara devrim denilemez.
Kültür öğelerinin yavaş yavaş değiştirilmesi devrimi değil evrimi ifade
eder.

——————————————————————————–
2-
Osmanlı Devleti nde bütün yurttaşları kapsayan bir ceza yasasının yapılacağını
dile getiren ilk belge aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sened-i İttifak
B)
Tanzimat Fermanı
C) Islahat Fermanı
D) 1876 Kanun-i Esasi
E) 1909
Anayasa Değişikliği

Açıklama : Bütün yurttaşları kapsayan bir caza
yasasının yapılacağını dile getiren ilk belge Tanzimat Fermanı dır. Tanzimat
Fermanı yla ilk kez halkın eşitliği
sağlanmıştır.

——————————————————————————–
3-
Aşağıdakilerden hangisi, İtalya nın Birinci Dünya Savaşı başladığında taraf
değiştirerek İtilaf Devletleri yanına geçmesinin doğurduğu sonuçlardan biridir?

A) Avusturya – Macaristan ordularının Kuzey İtalya ya yayılması dolayısıyla
cephelerin genişlemesi
B) Trablusgarp ın kesin olarak Osmanlı Devleti nin
elinden çıktığının anlaşılması
C) Almanya nın sömürgeleri ile bağlantısının
kopması
D) İtilaf Devletleri nin Ruslara savaş malzemesi yardımının
kolaylaşması
E) Osmanlı Devleti ne Almanya dan gelen yardımın önünün
kesilmesi

Açıklama : İtalya, I.Dünya Savaşı sırasında yer
değiştirince, Avusturya Macaristan orduları Kuzey İtalya ya doğru yayılarak
cepheleri genişletmişlerdir. Çünkü İtalya ile Avusturya daha önce aynı blokta
iken İtalya nın yer değiştirmesiyle bu iki devlet karşı karşıya
gelmiştir.

——————————————————————————–
4-
Aşağıdakilerden hangisi, I. Dünya Savaşı sonunda Almanya nın içine düştüğü
durumlardan biri değildir?
A) Sanayisini ve ordusunu sınırlamak zorunda
kalması
B) Ağır mali yükümlülükler altına girmesi
C) Toprak kaybetmesi

D) Cumhuriyet in ilan edilmesi
E) Demokratik bir yönetim kurulması

Açıklama : Almanya da savaş sonrası demokratik bir rejim
kurulmamıştır. Tam tersi Hitler iktidarı ele geçirerek Faşist bir rejim
kurmuştur.

——————————————————————————–
5-
Aşağıdakilerden hangisi, Mustafa Kemal in milli mücadeleyi başlatmak için
cesaret veren gelişmelerinden biri değildir?
A) Padişahın, Mustafa Kemal e
ülkeyi sen tek başına kurtarırsın demesi
B) Osmanlı Hükümetinin tepkisizliği

C) Ulusun işgallere karşı hoşnutsuzluğu
D) Yurdun dört bir yanında
direniş örgütlerinin kurulması
E) Yerel ve ulusal kongrelerin başlatılması

Açıklama : Mustafa Kemal in milli mücadeleyi başlatmak için cesaret
veren gelişme Padişahın, Mustafa Kemal e ülkeyi sen tek başına kurtarırsın
demesi
değildir.

——————————————————————————–
6-
Yurdun savunulması için bütün ulusal güçlerin toparlanması, Osmanlı Devleti nin
Uluslar Kurumuna alınmasının sağlanması, yurtdışına kurullar gönderilerek
Türklerin uğradığı haksızlıkların anlatılması gibi amaçları gerçekleştirmek
isteyen kongre aşağıdakilerden hangisidir?
A) Alaşehir Kongresi
B) Milli
Kongre
C) Balıkesir Kongresi
D) Nazilli Kongresi
E) Sivas Kongresi

Açıklama : Osmanlı nın Uluslar Kurumu na alınmasını savunan,
Türklerin uğradığı haksızlıkları anlatmak gibi amaçları olan kongre hareketi
Milli Kongre
dir.

——————————————————————————–
7-
İtilaf Devletleri nin 16 Mart 1920 de İstanbul u resmen işgal etmelerine neden
olan en önemli olay aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sivas Kongresi nde ulusal
mücadele yönünde kararlar alınması
B) Ulusalcıların manda ve himaye
fikirlerine karşı çıkması
C) Anadolu nun baskısı ile Damat Ferit Hükümeti
nin istifa etmesi
D) Anadolu hareketini yönlendirenlerin Sevr Antlaşmasını
tanımaması
E) Son Osmanlı Mebusan Meclisi nde Misak-ı Milli nin kabul
edilmesi

Açıklama : İtilaf Devletleri nin İstanbul u işgal
etmelerine neden olan en önemli olay Misak-ı Milli nin kabul edilmesidir.
Mebusan Meclisi nin toplanmasına karışmayan İtilaf Devletleri, bu meclisin kendi
çıkarları doğrultusunda kararlar alacağını düşünmektedirler. Ancak yurdun
bütünlüğüyle ilgili Misak-ı Milli kararlarının alınmasından hemen sonra İtilaf
Devletleri bu kararlara tepki olarak İstanbul u işgal
etmişlerdir.

——————————————————————————–
8-
TBMM de Mustafa Kemal in düşüncelerinin karşıtı olan grup aşağıdakilerden
hangisidir?
A) I. Müdafa-i Hukuk
B) Felah-ı Vatan
C) II. Müdafa-i
Hukuk
D) Anadolu ve Rumeli Müdafa-i Hukuk
E) İzmir Müdafa-i Hukuk

Açıklama : TBMM de Mustafa Kemal in düşüncelerinin karşıtı olan grup
II. Müdafa-i Hukuk tur. Bu grup Mustafa Kemal in yakın arkadaşları olan R.
Orbay, R.Bele A.F. Cebesoy ve K. Karabekir tarafından oluşturulmuştur. I.
Müdafa-i Hukuk ise Mustafa Kemal in
grubudur.

——————————————————————————–
9-
Ulusal Kurtuluş Savaşının ilk silahlı direniş eylemi nerede kimlere karşı
başlamıştır?
A) Erzurum-Erzincan-Van, Ruslara
B) Urfa-Antep-Maraş,
İngilizlere
C) Mersin-Tarsus-Osmaniye, Fransızlara
D)
İzmir-Manisa-Aydın, Yunanlılara
E) Muğla-Aydın-Antalya, İtalyanlara

Açıklama : Ulusal Kurtuluş Savaşının ilk silahlı direniş eylemi
Mersin-Tarsus-Osmaniye de Fransızlara karşı
başlamıştır.

——————————————————————————–
10-
Aşağıdakilerden hangisi, Sovyet Rusya nın ulusal mücadele hareketini
desteklemesinin nedenidir?
A) İngiltere ile Kafkaslar üzerinden Mısır
yoluyla bağlantı kurmak istemesi
B) Balkanlar da Panslavizm politikasını
gerçekleştirmek istemesi
C) Kapitalist ülkeleri kendi topraklarından uzak
tutmak istemesi
D) Osmanlı Devleti nin tekrar eski gücüne kavuşmasını
sağlamak istemesi
E) Türkiye yi hammadde ve pazar ihtiyacını karşılayacak
bir sömürge olarak görmesi

Açıklama : Sovyet Rusya, Kapitalist
ülkeleri (İtilaf Devletleri) kendi ülkesinden uzak tutmak istediği için ulusal
mücadeleye destek olmuştur. Çünkü, İngiltere-Fransa gibi kapitalist devletlerin
Anadolu yu egemenlikleri altına alması Rusya için bir tehdit oluşturmaktadır.
Sovyetlerin sosyalist rejimi bu devletlerin kapitalist anlayışıyla büyük bir
çelişki
yaratmaktadır.

——————————————————————————–
11-
Lozan Antlaşması ile İmroz, Bozcaada ve Tavşan Adası dışındaki Ege adalarının
geri alınamamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ege Adaları nın
Balkan savaşlarında yitirilmiş olması
B) Adaları vermek istemeyen
Yunanlıların İngilizler tarafından desteklenmesi
C) Lozan daki Türk
temsilcilerinin başarılı bir politika izleyememesi
D) Yeni Türk Devleti nin
Adalar konusunda ısrar edememesi
E) Ege adalarında nüfus yoğunluğunun
Rumlarda olması

Açıklama : Ege Adaları daha önce Balkan Savaşları
nda yitirildiği için Türkiye nin bu adalar konusunda herhangi bir iddiasının
olması mümkün
olamamıştır.

——————————————————————————–
12-
Aşağıdakilerden hangisi halifeliğin kaldırılmasından sonra ortaya çıkan tepki
çevrelerinin oluşturduğu gruplardan biri değildir?
A) Gazi M. Kemal
önderliğinde Rus Yönetimi ne bağlanmak isteyenler
B) Halifeliğin
kaldırılmasına ve Cumhuriyet in ilanına karşı çıkanlar
C) Devrim
hareketlerinin tam olarak çerçevesinin çizilemediğini belirtenler
D)
Cumhuriyeti benimsemekle beraber Halifeliğin kaldırılmasına karşı çıkanlar

E) Cumhuriyetin ilanı ve Halifeliğin kaldırılmasını benimsemekle beraber
devrimler konusunda daha fazla ileri gidilmesini istemeyenler

Açıklama : Gazi M. Kemal önderliğinde Rus yönetimine bağlanmak
isteyen bir tepki çevresi ortaya
çıkmamıştır.

——————————————————————————–
13-
TBMM nin kuruculuk niteliği aşağıdakilerden hangisi ile sona ermiştir?
A)
1921 Anayasası ile
B) 1923 Anayasa değişikliği ile
C) 1924 Anayasası ile

D) 1961 Anayasası ile
E) 1982 Anayasası ile

Açıklama : TBMM
nin kuruculuk niteliği 1924 Anayasası ile sona ermiştir. Yani TBMM artık yeni
bir anayasa yapma konusunda kendini sınırlamıştır. Bu durum kuruculuk niteliğini
kaybettiğini
gösterir.

——————————————————————————–
14-
1930 yılındaki Serbest Fırka denemesinin başarıya ulaşamamasının ortaya
çıkardığı temel yurt gerçeği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Türk toplumunun
henüz çok partili siyasal yaşama geçecek kültür düzeyine gelmediği
B)
Yapılan Devrimlerin Ulusça benimsendiği
C) Türk Devleti nde, dini ilkelere
dayalı partilerin yaşayamayacağı
D) Halk egemenliğine dayalı devlet
yapısının tam kurulamadığı
E) Ülkenin, demokratik yapıya büyük bir özlem
çektiği

Açıklama : Serbest Cumhuriyet Fırkası nın kapatılmasının
doğurduğu temel yurt gerçeği Türk toplumunun henüz çok partili siyasal yaşama
geçecek kültür düzeyine gelmediğidir. Çünkü, Serbest Fırka nın açılmasından
sonra bu parti, devrim karşıtları tarafından siyasi yaşamda Cumhuriyet e karşı
mücadele vermenin yolu olarak kullanılmıştır. Bir zaman sonra devrim
karşıtlarının siyasi gücünü sembolize etmeye başlayan bu partinin
kapatılmasından başka çare olmadığı
görülmüştür.

——————————————————————————–
15-
Aşağıdakilerden hangisi, I. Dünya Savaşı sonunda Avrupa da oluşan genel siyasi
durumlardan biri değildir?
A) Alman sömürgelerinin İngiliz ve Fransızlar
arasında bölüşülmesi
B) Tirollerin İtalya ya bağlanması
C) Çekoslovakya
nın kurulması
D) Avusturya nın Macaristan la birleşmesi
E) Polonya ya
Alman topraklarından büyük bir pay verilmesi

Açıklama :
Avusturya-Macaristan İmparatorluğu savaş sonunda parçalanmıştır. Avusturya ayrı
Macaristan ayrı bir devlet haline
gelmiştir.

——————————————————————————–
16-
İnsanların kendi içlerine kapanıp yüzlerce yıl aynı değerleri saklamalarını
önleyen kültür öğesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ekonomi
B) Ahlak ve
din
C) Bilim ve sanat
D) Devlet ve hukuk
E) Millet

Açıklama : İnsanların kendi içlerine kapanıp yüzlerce yıl aynı
değerleri saklamalarını önleyen kültür öğesi bilim ve
sanattır.

——————————————————————————–
17-
Aşağıdakilerden hangisi, temel insan haklarından biri değildir?
A) Yaşama
hakkı
B) Özgürlüklerin Sınırsız Olması
C) Eşitlik
D) İnsan bedeninin
dokunulmazlığı
E) Kişiliğini dilediği gibi geliştirme hakkı

Açıklama : Özgürlüklerin sınırsız olması temel insan haklarından
biri
değildir.

——————————————————————————–
18-
Çoğunluğun her zaman haklı olduğu formülünü ortaya atarak yasaların ancak bu
yolla yapılabileceğini söyleyen düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Hobbes
B) Locke
C) Volter
D) Rousseau
E) Montesqueu

Açıklama : Çoğunluğun her zaman haklı olduğu formülünü ortaya atarak
yasaların ancak bu yolla yapılabileceğini söyleyen düşünür Rousseau
dur.

——————————————————————————–
19-
Türkiye de Hukuk İnkılabı aşağıdakilerden hangisi ile başlamıştır?
A)
Devletin kurulmasıyla
B) Anayasa nın kabul edilmesiyle
C) İstiklâl
Mahkemeleri nin kurulmasıyla
D) Türk Medeni Kanunu nun çıkarılmasıyla
E)
Kadınlara siyasal hakların verilmesiyle

Açıklama : Türk hukuk
inkılabı devletin kurulmasıyla başlamıştır. Çünkü, Hukuk Devrimi nin
gerçekleşebilmesi öncelikle yeni bir devletin kurulmasını gerektirmektedir.
Osmanlı Devleti nin yıkılması yerine yeni bir devletin kurulması Hukuk Devrimi
nin gerçekleşmesi için gereken ortamı
hazırlamıştır.

——————————————————————————–
20-
Aşağıdakilerden hangisi, Yeni Türk Devleti nin yazı devrimi yapması için
gösterebileceği gerekçelerden biri değildir?
A) Arap alfabesinin tüm İslam
dünyası için ortak anlaşma aracı olması
B) Arap alfabesinin zor okunması

C) Arap alfabesindeki ünlü sayısının Türkçe için yetersiz olması
D) Arap
alfabesinin bazı ünsüzlerinin Türk dili için gereksiz olması
E) Arap
alfabesinin Türkçe nin ses ve kelime yapısına uymaması

Açıklama :
Arap alfabesinin tüm İslam dünyası için ortak anlaşma aracı olması Harf Devrimi
nin nedenlerinden biri
değildir.

——————————————————————————–
21-
Türkiye nin Devletçi bir ekonomik politika uygulamaya geçmesinin temel nedeni
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Her olanak ve çareye başvurulduğu halde
sanayi işletmesi kuracak özel girişimci sermayedarlarının ortaya çıkmaması

B) Yabancı sermaye akışının yetersiz olması
C) Yapılan beş yıllık
kalkınma planlarının başarı ile yürütülmemesi
D) Ülkede, kalkınmayı
sağlayacak düzeydeki işçi sınıfının oluşturulamamış olması
E) Üretim-tüketim
ilişkilerinde gerekli dengenin kurulamamış olması

Açıklama : Her
çareye başvurulduğu halde sanayi işletmesi kuracak özel girişimcinin ortaya
çıkmaması Devletçiliğe geçişin temel nedenidir. Devlet eliyle yerli sermaye
oluşturulmaya çalışılmıştır. Ancak bu mümkün olmamıştır. Bu yüzden devlet
ekonomik faaliyetleri doğrudan doğruya kendi yöneterek, ekonomik kalkınmayı
gerçekleştirmeyi
hedeflemiştir.

——————————————————————————–
22-
T.C. Soyadı Kanunundan önce kişi adının korunması ile ilgili hükümlerin yer
aldığı ilk hukuksal belge aşağıdakilerden hangisidir?
A) Borçlar Kanunu

B) Medeni Kanun
C) Tevhid-i Tedrisat
D) Ceza Kanunu
E) 1921
Anayasası

Açıklama : Kişi adının korunması ile ilgili hükümler, ilk
kez Medeni Kanun da yer
almıştır.

——————————————————————————–
23-
Atatürk ideolojisinin üzerinde kurulduğu iki üst ilke aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Akılcılık-Ulusçuluk
B) Halkçılık-Ulusçuluk
C)
Laiklik-Cumhuriyetçilik
D) Akılcılık-Laiklik
E) Cumhuriyetçilik-
Ulusçuluk

Açıklama : Atatürk ideolojisinin üzerinde kurulduğu iki
üst temel ilke Akılcılık ve Ulusçuluk
tur.

——————————————————————————–
24-
Vatandaş egemenlik hakkını belli bir süre için kullanma yetkisini, seçtiği
temsilcilerine bırakır ve temsilcilerin kabul ettiği bazı yasalar da halkoyuna
sunulur. Bu yöntem aşağıdakilerden hangisinin gereğidir?
A) Mutlak monarşi

B) Teokratik monarşi
C) Demokratik monarşi
D) Oligarşik cumhuriyet

E) Yarı doğrudan demokrasi

Açıklama : Bu tür bir yöntem
izlenmesi yarı doğrudan demokrasiyi ifade
eder.

——————————————————————————–
25-
Aşağıdakilerden hangisi, Atatürk Milliyetçiliğinin ulaşmak istediği amaçlardan
biridir?
A) Türk Ulusunu çağdaş uygarlığa taşıyacak çalışmaları yapmak

B) Kendini dünya uluslarından üstün görmek
C) Yabancı sermayenin Türkiye
de yatırım yapmasını önlemek
D) Batılı ülkeleri aynen taklit etmek
E)
Her alandaki gelenekleri olduğu gibi korumak

Açıklama : Atatürk
milliyetçiliğinin amaçlarından biri de Türk Ulusunun çağdaş uygarlığa taşıyacak
çalışmaları
yapmaktır.

——————————————————————————–
26-
Aşağıdaki görüşlerden hangisi Atatürk ün Halkçılık ilkesine uymaz?
A) Yeni
Türk Devleti halkın devletidir
B) Egemenlik gücünün halka verilmesi gerekir

C) Tüm bireyler birbirleriyle eşittir
D) Türkiye Cumhuriyeti halkı, ayrı
ayrı sınıflardan oluşmamıştır
E) Devlet, halkın sanat ve mesleklerde
gelişimini sağlamaz

Açıklama : Halkçı bir devlet halkın sanat ve
mesleklerde gelişimini sağlar. Çünkü halkın çeşitli alanlarda geliştirilmesi
ancak devlet müdahalesiyle mümkündür. Osmanlı devleti toplumu eğitme konusunda
yetersiz kaldığı için halk toplulukları arasında derin uçurumlar
doğmuştur.

——————————————————————————–
27-
Laiklik hukuksal biçimini ilk kez aşağıdakilerden hangisiyle almıştır?
A)
Fransız İhtilali
B) Bolşevik İhtilali
C) Reform Hareketleri
D)
Amerikan Anayasası
E) Atlantik Bildirgesi

Açıklama : Laiklik
hukuksal biçimini ilk kez Amerikan Anayasası ile almıştır. Fransız İhtilali ile
ise gerçek anlamını
kazanmıştır.

——————————————————————————–
28-
Aşağıdakilerden hangisi, Türk İnkılâbının niteliklerinden biridir?
A) Statik
olması
B) Tutucu olması
C) Kaderci olması
D) Yeniliklere açık olması

E) Taklitçi olması

Açıklama : Türk İnkılabının özelliği
yeniliklere açık
olmasıdır.

——————————————————————————–
29-
Aşağıdakilerden hangisi Türk devrimini bir bütün olarak reddeden ikinci
cumhuriyetçilerin özelliklerinden biri değildir?
A) Gayet iyi sağlam bir
eğitim almış olmaları
B) Bugünkü olumsuzlukların nedeni olarak Mustafa Kemal
in kurduğu Cumhuriyeti göstermeleri
C) Kemalizm ile demokrasinin
bağdaşmayacağını savunmaları
D) Demokratik kuralların işletilememesinin
nedeni olarak Milli Şeflik sistemini göstermeleri
E) Demokrasiden
vazgeçilemeyeceğine inanmış olmaları

Açıklama : II. Cumhuriyetçiler
Türk Devrimi ne Milli şeflik konusunda eleştiri getirmemişlerdir. Bu kesimler
doğrudan Mustafa Kemal i hedef almışlardır. Milli şeflik sistemi İsmet İnönü
döneminde ortaya
çıkmıştır.

——————————————————————————–
30-
Aşağıdakilerden hangisi, Türk Devrimi nin dünyadaki etkilerinden biridir?
A)
Totaliter devletlerin tarih sahnesinden çekilmeye başlaması
B) Ulusal
devletlerin kurulması
C) Tutsak ulusların bağımsızlık savaşı için
yüreklenmesi
D) Demokratik düzenlerin kurulmaya başlaması
E) Irkçılığa
dayalı milliyetçiliğin yayılması

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir