İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Soru ve Cevap Çalışması

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku soru-cevap
1- Dünyada iş hukuku alanında atılan ilk adım aşağıda işçi gruplarından hangisi ile ilgilidir.
Çocuk işçiler
2- İş kanununa göre bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişiye ne ad verilir
İşçi
3- Ülkemizde ilk medeni kanun olan mecelle hangi yıl yürürlüğe girmiştir.
1877


4- Bireysel ve toplu iş ilişkilerinde devletin katlımı uygulamada hangisini kapsamaz
Grev ve lokavtı yönetme
5- Günümüzde Türk iş kanununda yasal çerçevesi içinde yürürlükte olan yasalar arasında yer almaz
274 sayılı sendikalar kanunu
6- Türkiye”de kadın, genç ve çocuk işçilerin çalışma yaşı çalışma süreleri işin nitelik ve koşulları yönünden korumak amacıyla çıkarılan ilk kanun hangisidir
Umumi Hıfzıssıhha kanunu
7- İş kanuna göre bir işyerinde kaç işveren vekili bulunabilir
Gerektiği kadar
8- İş ve sosyal güvenlik hukuku ile ilgili hükümlerin yer aldığı genel nitelikteki kanunlardan biri değildir
Deniz iş kanunu
9- İş kanunu bakımından işveren vekili ile ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır.
İş veren vekili vekalet sözleşmesi ile çalıştırılmak zorundadır
10- İş hukukuna egemen olan ilkelerden biri değildir
İşveren lehine yorum
11- İş hukuku alanında ilk adım hangi ülkede atılmıştır
İngiltere
12- İşçi yararına yorum ilkesinin uygulamasına bir örnektir
Aksarı ücretin nakden ödenmesi
13- İş hukukunun kendine özgü kaynakları arasında yer alır
İş yeri iç yönetmelikleri-Toplu iş sözleşmeleri
14- İş ve sosyal güvenlik hukukunun kendine özgü kaynakları arasından yer almaz
Belediye kanunu
15- İş yeri iç yönetmelikleri iş hukuku kaynaklarından hangisine bir örnektir
Kendine özgü
16- İş kanunu kapsamına girecek nitelikte bir iş yeri kuran iş veren bu durumu ne kadar süre içinde çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı bölge müdürlüğüne bildirmek zorundadır.
1 ay
17- İş sözleşmelerinden hangisinin yazılı yapılması zorunludur
Belirli süresi 2 yıl olan iş sözleşmeleri
18- Bir kimse akit serbestesi gereği iradesi dışında akıt yapmaya zorlanamaz. Ancak işverenler bakımından bu serbesti bir takım sosyal amaçlar gereği iş sözleşmesi yapmak zorunluluğu şeklinde sınırlandırılmıştır. Hangisi iş veren akıt yapma zorunda olduğu kimseden biri değildir
Kadın işçi
19- İş sözleşmesinin unsurları tam ve doğru olarak verilmiştir
İş-Ücret-Bağımlılık
20- . İş kanununda belirtilen iş sözleşmesi türlerinden biri değildir
Belirsiz iş sözleşmesi
21- İş sözleşmesinin tarafları anlaşarak toplu iş sözleşmesiyle deneme süresini en çok kaç aya kadar uzatabilirler
3 ay
22- İşçi ücretlerinden yapılacak ceza kesintileri bir ayda kaç gündelikten fazla olamaz
2
23- İlköğretimini tamamlamış çocukların bedensel, zihinsel ve ahlaki gelişimlerini engel olmayacak hafif işlerde çalıştırılabilmeleri için en az kaç yaşını tamamlamış olmaları gerekir
14
24- İşçiyi iş yerine bağlamak işçinin verimini artırmak ve işçiye aidiyet duygusu hissettirmek için uygulanan ücret sistemi hangisidir
Kardan pay alma
25- İşçinin hak ettiği ücret ödeme gününden itibaren kaç gün içinde mucbir bir sebep dışında ödenmezse işçi iş görme borcunu yerine getirmekten kaçınabilir
20
26- İşçinin yaptığı işin miktarına bağlı maktu veya yüzde olarak ödenen ücret sistemine ne ad verilir
Komisyon ücret
27- Askari ücret tespit komisyonunun göreve başlayabilmesi için hangisinin çağrıda bulunması gerekir
Çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı
28- İş sözleşmesinin yapılmasında tarafların ehliyeti kanunlardan hangisinin genel hükümleri çerçevesinde ele alınmaktadır
Medeni kanun
29- Dört saat ve daha kısa süreli işlerde ara dinlenme süresi kaç dakikadır.
15
30- Bir işveren işyerinde üretilen mallara yönelik talebin olağan üstü boyutlarda artması üzerine işçilerine fazla çalışma yaptırması hangi çalışma türüne girer
Genel sebeplerle fazla çalışması
31- İş süresinden sayılmaz
Evlenmelerde üç güne kadar verilen izin süreleri
32- Yıllık ücretli izin uygulaması ile ilgili hangisi doğrudur
18 yaşından küçüklere kıdemlerine bakılmaksızın en az 20 gün yıllık izin verilir
33- İşveren işçinin yıllık izin dönemine ilişkin ücretini ne zaman vermek zorundadır
İşçinin izne başlamasından önce
34- Pazar günü çalışarak kanuni hafta tatil iznini Çarşamba günü kullanan işçiye ne kadar hafta tatili ücreti ödenir.
Bir gündelik ücret
35- Sanayiye ait işlerde kaç yaşını doldurmamış işçilerin gece çalıştırılması yasaktır
18
36- İş kanununda gece dönemi nasıl belirlenmiştir
Gece en geç 20.00”de başlayıp en erken 06.00”da biten gün dönemidir
37- İşçi aleyhine değiştirilemeyen fakat işçinin lehine olacak şekilde her zaman değiştirilmesi mümkün olan kanun hükümlerine e denir
Nispi emredici norm
38- Umumi hıfzıssıhha kanununa göre iş kanununun uygulama alanı dışında kalan işlerde çocuk iş gücü için çalıştırma yaşı en az kaçtır
12
39- Çocuk işçilerin çalıştırabilecekleri hafif işlerden biri değildir
Para taşıma ve tahsilat işleri
40- Kadın işçilere bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde kaç dakika izin verilir
90
41- Genç işçilerin çalıştırılabilecekleri işlerden biri değildir
İlaçlama ve gübreleme işleri
42- İş kanunu uygulama alanına giren kamu işlerinde elli ve daha fazla işçi çalıştıran işverenler en az yüzde kaç oranında eski hükümlü çalıştırmak zorundadır.
2
43- Çocuk işçilerin korunmasına yönelik en kapsamlı düzenlemeler kanunlardan hangisine yer almaktadır
İş Kanunu
44- İşi altı aydan az sürmüş olan işçinin işine bildirimli fesih ile son verilmesi durumunda kaç haftalık bildirim süresi uygulanır
2
45- İşçinin iş yerinde başka bir işçiye cinsel tacizde bulunduğunu öğrenen iş veren bu işçinin iş sözleşmesini en geç kaç işgünü içinde feshedebilir
6
46- Belirli süreli iş sözleşmelerinin art arda susma ile yenilenmesi ile çıkan iş sözleşmesine ne ad verilir
Zincirleme iş sözleşmesi
47- Sendikaların zorunlu organlarından biri değildir
Haysiyet Kurulu
48- Bir işyerinde en çok kaç sendika temsilcisi bulunabilir
8
49- İşçilerin ve işverenlerin çalışma ilişkilerinde ortak ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek için meydana getirdikleri tüzel kişiliğe sahip kuruluşlara ne ad verilir
Sendika
50- Sendikalar kanununa göre bir konfederasyon kurulabilmesi için en az kaç sendikanın bir araya gelmesi ihtiyacı vardır
5
51- Sendikalar kanununa göre bir işyerinde sendika temsilcisi atama yetkisi hangisine aittir
İlgili iş yerinde toplu iş sözleşmesi yapmak üzere yetkisi kesinleşen sendikaya
52- Konfederasyon, sendika ve sendika şubelerinin başkanları ve yöneticileri göreve seçilmelerinden itibaren en geç kaç ay içinde kendilerinin eşlerinin ve velayet altındaki çocuklarının mal varlığını notere bildirmek zorundadır
3 ay
53- İşveren sendikasına üye olabilmek için kaç nusha üye kayıt fişi doldurmak gerekir
3
54- Askerliği meslek edinmemiş askeri şahısların sendika kanununa göre sahip oldukları hak ve borçların durumları silah altında bulundukları süre içinde bu durum nasıl etkilenir
Askıda kalır
55- Sendikalar kanununa göre aynı işletmede çalışan kişilerden hangisi işveren vekili sayılır
Genel Müdür
56- Ayırt etme gücüne sahip onattı yaşını doldurmamış işçiler kimin yazılı izni ile sendika üyesi olabilir
Kanuni Temsilcinin
57- İşçi sendikası üyeliği hangi organın kabulü ile kesinleşir
Sendika tüzüğünde belirlenen organ
58- Sendikaların çalışma yaşamına ilişkin faaliyetlerinden biri değildir
Takım sözleşmesi yapmak
59- Sendikaların tüzük ve belgelerinin kanuna aykırı veya eksik bulunması durumunda verilecek faaliyetlerin durdurulması kararına kadar geçen süreçte hangisinin etkisi yoktur
Bağlı bulunduğu konfederasyon
60- Sendikalar kanununa göre sendikaların sinai ve iktisadi teşebbüslere yatırım yapması ne tür bir faaliyettir
Sosyal faaliyet
61- Sendika ve konfederasyonların gelirleri arasında yer almaz
Devlet yardımı
62- Sendikaların kapatılmasına hangisi karar verir
İş mahkemesi
63- Sendikanın tüzük ve belgelerinin kanuna aykırılığı durumunda kanuna aykırılığının giderilmesi için sendikaya mahkeme kaç gün izin verir
60 gün
64- Uygulanmakta olan bir toplu iş sözleşmesinin uygulama alanını aynı iş kolunda faaliyette bulunan ancak yürürlükteki toplu iş sözleşmesinin tarafı olmayan işçi ve iş verenleri de kapsayacak şekilde bakanlar kurulu kararı ile genişletilmesine ne ad verilir
Teşmil
65- Toplu iş sözleşmesi yapmak isteyen işçi sendikası nereye baş vurarak yetkili olduğunu tespit edilmesini ve yetki belgesinin verilmesini ister
Çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığına
66- Toplu iş sözleşmesini imza tarihinde taraf sendikaya üye olanlar imzalanan sözleşmeden hangi tarihten itibaren yararlanır
Sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren
67- Toplu iş sözleşmesi anlaşma metninin iki nushası çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığına gönderilir bakanlık kendisine gönderilen iki nüshadan birini nereye iletir.
Devlet istatistik enstitüsüne
68- İşletme toplu iş sözleşmesinde işletme toplu iş sözleşmesi yapılacak iş yerlerinin aranılan niteliğe sahip olup olmadıklarını ilişkin davalara mahkeme tarafından en geç kaç gün içinde karara bağlanır
15 gün
69- Toplu iş sözleşmesinin iş sözleşmesine ilişkin hükümlerine ne ad verilir
Normatif hükümler
69- Toplu hak uyuşmazlığında açılacak yorum davasında davayı gören mahkeme kaç ay içinde kararını vermelidir
2 ay
70- Toplu iş uyuşmazlıklarının hakem yoluyla çözümlenmesine ne ad verilir
Tahkim
71- Grev ve lokavt yasağı ile zorunlu hakem uygulamasının bulunduğu ülkelerde hakem kurullarının kararları tarafları nasıl etkiler
Hekim kurullarının kararları kesindir ve tarafları bağlar
72- Yangın, su baskını gibi genel hayatı felç e uğratan felaket hallerinde grev ve lokavtın yasaklanmasına ilişkin karar vermeye hangisi yetkilidir
Bakanlar kurulu
73- 1982 anayasasına göre hangisi yüksek hakem kuruluna üye belirleyebilecekler arasında yer almaz
İçişleri bakanlığı
74- Kanuni bir grev ve lokavt genel sağlığı veya milli güvenliği bozucu nitelik taşırsa kaç gün süre ile ertelenebilir
60 gün
75- Toplu iş sözleşmesi grev ve lokavt kanununa göre grevin amacı nedir
İş yerinde faaliyeti durdurmak yada önemli ölçüde aksatmak
75- İşçilerin işverene isteklerini kabul ettirmek için kendi aralarında verdikleri bir karara dayanarak topluca iş bırakmalarına ne denir
Grev
76- Lokavt kararın karşı tarafa tebliğ edilmesinden itibaren kaç gün içinde uygulamaya konabilir
60 gün
77- Uygulanmakta olan bir grevin kanun dışı olup olmadığını hangisi tespit eder
İş mahkemesi
77- Kanuni bir grev veya lokavtta katılmayacak işçileri hangisi belirler
İşveren
78- Grev oylaması talebi hangisine yapılır
Mahallin en büyük mülki amirine
79- Grev gözcülerinin görevi nedir
Grev yapan sendikanın üyelerinin greve uyup uymadıklarını denetlemek
80- Sosyal yardımlarla ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır
Sosyal yardımlarda katılım payı ile karşılık arasında bir ilişki vardır
81- Sigortalıları çalıştıran gerçek veya tüzel kişilere ne ad verilir
İşveren
82- Çıraklar sosyal sigortalar kurumu ile ilişkileri bakımından hangi kategoride yer alır
Kısmi istisna
83- Sosyal sigortalar kanununun zorunlu sigorta uygulaması bakımından kısmen sigorta dışında tutulanlar arasında yer almaktadır
Yaşlılık aylığı almaktayken çalışmaya başlayanlar
84- Sosyal sigortalar kuruluşları arasında yer almaz
Sosyal yardımlaşma ve dayanışma teşvik fonu
85- Sosyal sigortalarda uygulanan ve primlerin ortak bir fonda toplanması ve sigortalıya yapılan yardımların bu fonda karşılanması esasına dayanan finansman yöntemine ne ad verilir
Toplu kapitalizasyon yöntemi
86- Sosyal sigortalar kanununa göre tam istisnalar arasında yer alan kimseler hizmet iş sözleşmesiyle çalışsalar dahi hiçbir şekilde bireysel zorunlu sigortalı niteliğini kazanamazlar. Kanunun düzenlediği istisnalardan biri değildir
Türkiye”de görevli dışarıda sigortasız olduğunu beyan eden yabancılar
87- İşyerinde meydana gelen bir iş kazasını öğrenen işveren bu kazayı en geç ne kadar süre içinde sosyal sigortalar kurumuna bildirmekle yükümlüdür
Kazadan sonraki iki gün içinde
88- Meydana gelen kazanın iş kazası olduğu söylenemez
Sigortalının endi imkanıyla işyerine giderken yolda olduğu sırada
89- Sigortalı kadının analık sigortasında sağlık yardımlarından yararlanabilmesi için doğumdan önceki bir yıl içinde en az kaç gün analık sigortası piriminin ödenmiş olması gerekir
90
90- İş kazasına uğrayan sigortalının sosyal sigortalar kurumundan alacağı sağlık yardımlarının kapsamına girmez
Sürekli iş göremezlik geliri verme
91- Sigortalıya verilen geçici iş göremezlik ödenekleri hangi borç sebebiyle haczedilebilir
Nafaka borcu
92- iş kazası ve mesleki hastalığı sebebiyle geçici bir süre çalışamayacağı hakim raporu ile saptanan sigortalıya çalışmadığı her gün için kurum tarafından yapılan yardıma ne ad verilir
Geçici iş göremezlik ödeneği
93- Sosyal sigortalar kanununa göre malul sayılabilmek için çalışma gücünün hangi oranda yitirilmiş olması gerekir
2/3
94- Çalışabilir durumda olmadığı saptanan sigortalıya bu durum devam ettiği sürece uzun süreli yardımlar sağlayan sigorta koludur
Malullük
95- Sosyal sigortalar kurumuna tabi erkek sigortalı kaç yaşında ve kaç gün pirim ödeme koşulu ile yaşlılık aylığı almaya hak kazanır
60 yaşında ve 7000 gün pirim ödeyerek
96- Yaşlılık sigortasından toptan ödeme yapılabilmesi için sigortalı kadının en az kaç yaşında olması gerekir
58
96- SSK”ya bağlı sigortalının ölümü ile aylık alacak durumda çocuğu bulunmayan dul eşin payı dağıtıma esas tutarı yüzde kaçıdır
75
97- Sigortalının ölümü tarihinde hayatta bulunan anne ve babaya aylık bağlanabilmesinin iki koşulu bulunmaktadır. Bunlardan ilki anne veya babanın sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olarak çalışmaması veya bunlardan her ne ad atında olursa olsun gelir veya aylık almıyor olmamasıdır. Diğer koşul hangisidir
Diğer hak sahiplerinden artan bir payın bulunması
98- Emekli sandığı gelirleri içinde yer alan keseneklerden biri değildir
Yardım giderleri karşılığı
99- Emekli sandığı kanununa göre zorunlu iştirakçilik niteliği kazanan sigortalılardan değildir
Belediye başkanlığına seçilenler
100- Emekli sandığından aylık almakta iken ölen babasından aylık alamaz
Liseye devam eden 22 yaşındaki erkek çocuğu
101- Emekli sandığı kanununda düzenlenen malullük halleri tam ve doğru olarak verilmiştir
Vazife malullüğü-xxx malullük-harp malullüğü
102- 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununa göre, fiili ve itibari hizmet süresi toplamı 25 yıl olan iştirakçinin aylık bağlama oranı yüzde kaçtır?
75
103- 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi yardım giderleri karşılıklarından biri değildir?
Emeklilik keseneği karşılığı
104- Tarımda Kendi Ad ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu’na göre isteğe bağlı sigortalılık hangi tarihten itibaren kazanılır?
Kuruma yapılan başvuruyu izleyen aybaşından itibaren

105- Bağ-Kur sigortalısı olamaz?
Memur
106- Bağ–Kur sigortalılarının ödeyeceği primlerden değildir?
Geçici iş göremezlik keseneği
107- Bağ-Kur sigortalısının yükseköğretimde okuyan erkek çocuğu varsa sigortalının ölümü halinde kaç yaşına kadar hak sahibi olabilir?
25
108- En az 15 tam yıl sigorta primi ödemiş bunların Bağ–Kur sigortalısı erkeklere kısmi yaşlılık aylığı bağlanabilmesi için bunların kaç yaşını doldurmuş olmaları gerekir?
62
109- Tarımda Kendi Ad ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu’na göre isteğe bağlı sigortalılık hangi tarihten itibaren kazanılır?
Kuruma yapılan başvuruyu izleyen aybaşından itibaren

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir