istatistik deneme sınavı -4

1) Anakütle aritmetik ortalamasıyla ilgiliiki yönlü bir hipotez testinde
benimsenen anlamlılık düzeyi 0,05 veörneklem hacmi 17 birim ise hesaplanan
istatistiğin karşılaştırılacağıtablo değeri kaçtır?

A) 2,160

B)
2,120

C) 2,110

D) 1,746

E) 1,740

2) Ortalaması 50 kg
ve varyansı 16 kg olan 256 birimlik bir rassalörneklemin ait olduğu anakütlenin
ortalaması % 95 güvenle tahminedilmek istenmektedir. Buna göre tahmin aralığının
alt sınır değerikaçtır?

A) 45,16

B) 46,56

C)
48,26

D) 49,51

E) 52,15

3) X rassal değişkeninin olasılık
dağılımı aşağıdaki gibi verilmiştir.

X P (X)

1 0,23

2
0,32

3 0,45

Yukarıdaki tabloya göre X’in ortalaması
kaçtır?

A) 2,14

B) 2,22

C) 2,34

D) 2,43

E)
2,57

4) Sınıflar -den çok

0 – 4 40

4 – 8 37

8 – 12
30

12 – 18 22

16 – 20 14

20 – 24 7

Bir
frekans dağılımına ilişkin –den çok serisi yukarıdaki tablodaverilmiştir. Buna
göre, verilen frekans dağılımında sayısal değeri20’den küçük gözlem sayısı
kaçtır?

A) 15

B) 18

C) 20

D) 30

E)
33

5) Aşağıdakilerden hangisi maddesel değişkendir?

A) Belli bir
bölgede yıllara göre tahıl üretimi

B) Boy uzunluğu

C) A şehrinde
aylara göre ortalama sıcaklık

D) Doğum yılı

E) Doğum
yeri

6) Sınıflar f

0 – 5 3

5 – 10 7

10 – 15 10

15 – 20 15

20 – 25 8

25 – 30 7

yukarıda verilen
serinin medyanı kaçtır?

A) 14,10

B) 14,17

C)
16,66

D) 19,03

E) 19,47

7) Planlanan bir araştırmada
tanımlanan anakütlenin bütün birimlerindenderlenen verileri kullanarak
hesaplanan karakteristik değerlere ne adverilir?

A) Parametre

B)
İstatistik

C) Veri

D) Tamsayım

E) Aritmetik
ortalama

8-Standart normal dağılımda z = – 2,05 ve z = 2,05 arasında
kalan alan kaçtır?

A) 0,8898

B) 0,9280

C) 0,9596

D)
0,9685

E) 0,9874

9) Bir araştırmada ki – kare değeri 44 olarak
elde edilmiştir. Araştırmaya 70 kişi katıldığına göre kontenjan katsayısı
kaçtır?

A) 0,39

B) 0,52

C) 0,62

D) 0,64

E)
1,59

10) Sınıflar f

0 – 8 13

8 – 16 13

16 – 24 14

24 – 32 10

Yukarıda verilen serinin modu kaçtır?

A)
7,2

B) 17,6

C) 19,2

D) 22

E) 25,3

11) X Y

10 4

20 6

40 8

60 14

Yukarıdaki tabloya göre
Toplam XY değeri kaçtır?

A) 1210

B) 1280

C) 1300

D)
1320

E) 1360

12) Aşağıdakilerden hangisi tahminleme sürecinin
aşamalarından biri değildir?

A) Örneklem istatistiklerinin
hesaplanması

B) Örneklem istatistiğinin bölünme şeklinin
belirlenmesi

C) Örneklem seçimi

D) Güven düzeyinin
bilinmesi

E) Anakütle değişkenliğinin kesinlikle bilinmesi

13) Bir
anakütlenin ortalamasına ilişkin tahminlemede serbestlik derecesi 20 ise,
örneklem hacmi kaçtır?

A) 22

B) 21

C) 20

D)
19

E) 18

14) 5 maddeye ilişkin ve verilen bir yıl için paasche
fiyat indeksinindeğeri 102,3 ve Laspeyres fiyat indeksinin değeri de 108,5
olarakhesaplanmıştır. Buna göre, Fisher fiyat indeksinin değeri
kaçtır?

A) 96,373

B) 103,122

C) 105,354

D)
107,192

E) 112,450

15) Anakütle ortalamasına ilişkin bir iddianın
test edilmesi amacıyla n= 17 birimlik bir örneklem rassal olarak seçilmiş ve
Aritmetik Ortlama20 ve s = 2 olarak bulunmuştur. Bu sınamada kullanılacak
serbestlikderecesi kaçtır?

A) 13

B) 14

C) 15

D)
16

E) 17

16) X, sürekli rassal değişkeni ortalaması 40 standart
sapması 10 olmaküzere normal dağılmıştır. Buna göre, p(30<x<50) olasılığı
kaçtır?

A) 0,34

B) 0,57

C) 0,68

D) 0,74

E)
0,86

17) Zaman serisi çözümlemesinde hareketli ortalama uygulanmasının
temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Seriyi sadece rassal bileşenin
etkisinden arındırmak ve serinin eğilimini elde etmek

B) Seriyi yanıltıcı
faktörlerin etkisinden arındırmak

C) Seriyi trend bileşeninin etkisinden
arındırmak ve serinin genel eğilimini elde etmek

D) Seriyi konjonktürel
bileşenin etkisinden arındırmak

E) Seriyi mavsimsel ve rassal bileşenin
etkisinden arındırmak ve serinin genel eğilimini elde etmek

18) Aşağıda
tabloda 5 yerleşim bölgesi için 2000 yılı Ocak ayına ilişkin bir A maddesinin
fiyatları verilmiştir.

İller Fiyatlar(YTL)

İzmir 54

Antalya
65

Edirne 63

Eskişehir 70

Muş 73

Eskişehir ili için
indeks değeri aşağıdakilerden hangisidir?

A) 90,00

B)
97,43

C) 107,69

D) 111,11

E) 129,63

19) İki ya da
daha fazla sınıflı iki nitel değişken arasındabağımsızlık olup olmadığını
incelemek için aşağıdakilerden hangisinebaşvurulur?

A) En iyi uyuma
dayalı bağımsızlık testine

B) Hipotez testine

C) Kontenjans
katsayısı bağımsızlık testine

D) Ki-kare bağımsızlık testine

E)
Normal dağılım bağımsızlık testine

20) Zaman serileri bazen ayların gün
sayısı, iş günü sayısı veya fiyat değişmelerinin etkisinde kalabilir.

Bu
etkilere ne ad verilir?

A) Yanıltıcı faktörün etkisi

B) Trend
faktörü etkisi

C) Mevsim bileşeninin etkisi

D) Rassal bileşenin
etkisi

E) Konjonktürel bileşenin etkisi

21) Bir madeni para art
arda 3 defa bitmiştir.ikinci atışın yazıgeldiği bilindiğine göre ilk atışın tura
gelme olasılığı kaçtır?

A) 2/8

B) 3/8

C) 1/2

D)
3/4

E) 5/6

22) Regresyon denklemi neyi gösterir?

A) X ve Y
değişkenleri arasındaki ortalama farkı

B) X ve Y değişkenleri arasındaki
korelasyonu

C) X ve Y değişkenlerinin merkezi eğilimlerini

D) X
ve Y değişkenleri arasındaki matematiksel ilişkiyi

E) X ve Y
değişkenleri arasındaki varyansı

23) Korelasyon katsayısının sınır değeri
aşağıdakilerden hangisidir?

A) -1 £ K.K £ 1

B) -1 £ K.K £
0

C) -0,5-1 £ K.K £ 0,5

D) 0 £ K.K £ -0,5

E) 0 £ K.K £
1

24) Aşağıdakilerden hangisi test sürecinin aşamalarından biri
değildir?

A) Anlamlılık düzeyinin belirlenmesi

B) Verilerin
derlenmesi

C) Test istatistiğinin seçilmesi

D) Hipotezlerin ifade
edilmesi

E) Tamsayım yapılması

25) İndekslere ilişkin aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Değişken esaslı indekslerin hesabında
temel prensip, devrelerdenbirinin değeri temel kabul edilerek, diğer devrelerin
kıymetlerinin,temel devre kıymetlerinin yüzdesi olarak ifade edilmesi

B)
İndeks, bir istatistik olaya ilişkin gözlem değerlerinin zaman ya da mekana göre
gösterdiği oransal değişimlerin ölçüsüdür

C) İndekslerde biri temel
diğeri de karlılaştırılan değer olmak üzere iki değer söz konusudur

D)
Mekan indeksleri ile verilen mekan serisinin aritmetik ortalamaya göre
değişimleri araştırır

E) Zaman indeksleri ile verilen zaman serisinin
zaman içindeki oransal değişmeleri araştırır.

1. B –
2. D –
3. B

4. E –
5. B –
6. C –
7. A –
8. C –
9. C –
10. B –

11. D –
12. E –
13. B –
14. C –
15. D –
16. C –
17.
E –
18. C –
19. D –
20. A –
21. C –
22. D –
23. A –

24. E –
25. A –

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir