istatistik deneme sınavı -5

1) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Rassal örneklemde, ana kütledeki tüm
birimlerin örneğe girme şansı eşittir
B) Veri derleme, genel ya da kısmi veri
derleme ile ani yada sürekli veri derleme olarak ayrılabilir.
C) Bir olayın
birim olması için ölçülmesi ya da sayılması yeterlidir.
D) Anakütleyi
oluşturan birimler,aynı genel etkilerinde olmayabilir.
E) Değişkenlerin
aldıkları değerlere şık denir

2) Okullara ilişkin aşağıdaki
değişkenlerden hangisi süreklidir.?
A) Öğretmen sayısı
B) Sınıf
C)
Binanın yüzölçümü
D) Eğitim türü
E) Dış cephenin rengi

3) Aşağıda
bir frekans dağılımına ilişkin –den az ve –den çok serileri
verilmiştir.

Sınıflar – den az – den çok
0-15 2 15
5-10 5
13
10-15 9 10
15-20 10 6
20-25 15 5

Yukarıdaki tabloya göre
sayısal değeri 15 -den küçük gözlem sayısı kaçtır?
A) 9
B) 10
C)
11
D) 6
E) 13

4) 63, 62. 60, 61, 64, 66 Yukarıdaki serinin medyan
değeri nedir?
A) 60
B) 60.5
C) 61
D) 62
E) 62.5

5) Bir
madeni para 5 kez atıldığında 3 yazı ve 2 tura gelme olasılığı nedir?
A)
1/5
B) 3/5
C) 1/32
D) 8/32
E) 10/32

6) x, p=0,40 q= 0,60
olmak üzere Binom dağılmış bir tesadüfi değişkendir. X’in varyansı 2,4 ise n
kaçtır?
A) 5
B) 10
C) 15
D) 24
E) 25

7) Aritmetik
ortalaması 32, standart sapması 8 olan bir dağılımda X=22 değerinin dönüştüğü
standart değerinin sağında kalan alan kaçtır?
A) 0.3943
B) 0.1057
C)
0.8943
D) 0.4152
E) 0.9863

8) Aşağıdakilerden hangisi, ör¬nek¬lem
is¬ta¬tis¬tiklerinden ya¬rar¬lanarak ana kütle pa¬ra¬¬met¬releri hakkında
genelleme yap¬ma sü¬¬re¬cini ifade etmektedir?
A) Örneklem İstatistiği

B) İstatiksel Yorumlama
C) Ana Kütle Parametreleri
D) Örneklem
Parametreleri
E) Rassal Parametreler

9) Anakütle ortalamasının
%99.48 güvenle tahmin edilebilmesi için standart hatanın katsayısı ne
olmalıdır?
A) 1.8
B) 2.0
C) 2.4
D) 2.6
E) 2.8

10) Bir
meyve suyu fabrikasının üretim sürecinde 100 paket , rassal örneklem olarak
seçilmiştir. Bu paketlerin ortalama hacmi 40 cl ve standart sapması 2 cl olarak
hesaplanmıştır. Paketlenen meyve sularının ortalama hacmine ilişkin, yaklaşık
olarak % 95 güven düzeyi için alt sınır değeri kaçtır ?
A) 39,723
B)
39.608
C) 38,621
D) 43.920
E) 40,277

15)
Aşağıdakilerden hangisi azalan bir fonksiyondur?
A) y = 2x – 5
B) 3y = 4x

C) y=6x-4
D) y = -x+2
E) y = 5

16) x y
2 4
4 3
6
2
8 1

Yukarıdaki seriler için toplam xy kaçtır
A) 200
B)
210
C) 40
D) 50
E) 60

17) Aşağıdaki korelasyon katsayısı
değerlerinden hangisinde, serpilme diyagramındaki noktalar regresyon doğrusuna
en yakın konumdadır?
A) –0,95
B) –0,20
C) 0
D) 0,25
E)
0,70

18) Bir araştırmada regresyon katsayıları (eğim), bxy= – 0.10 ve
byx= 0.80 bulunmuş ise korelasyon katsayısı (r) kaç olarak hesaplanabilir?
A)
0.08
B) 0.28
C) -0.28
D) 0
E) -0.08

Yıl Fiyat
1989
200
1990 250
1991 400
1992 460

19) Bir malın fiyatı bir önceki
yıla göre %40 artmıştır. Bu yıl ki fiyat 420 lira ise ,önceki yılın fiyatı
nedir?
A) 300
B) 320
C) 400
D) 420
E) 550

20) 1989 yılını
esas alan 1991 yılı indeks değeri kaçtır?
A) 50
B) 100
C) 150
D)
200
E) 250

21) 1992 yılı zincirleme indeks değeri kaçtır?
A)
100
B) 110
C) 115
D) 120
E) 125

22) Bir x değişeninin iki
değeri x1=80 ve x2=96 olsun. x2’nin x1’e göre indeksi nedir?
A) 83,3
B)
82,1
C) 177,4
D) 120
E) 145

23) 4maddeye ve istenilen bir
yıla ilişkin Paasche fiyat indeksi 120.15, Laspeyres fiyat indeksiyle 124.25
olarak hesaplanmıştır. Fisher fiyat indeksi aşağıdakilerden hangisidir?
A)
118,15
B) 122,18
C) 165,625
D) 148,759
E) 182,165

24) Zaman
serilerindeki düzensiz değişmeler aşağıdakilerden hangisi ile ifade
edilmektedir?
A) Trend Bileşeni
B) Rassal Bileşeni
C) Mevsimsel
Bileşen
D) Konjonktürel Bileşen
E) Kartezyen Bileşen

25) Bir
mevsimsel değişmenin maksimum ve minimum noktası arasındaki yükseklik farkı
aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilmektedir?
A) Dalga Şiddeti
B)
Dalga Uzunluğu
C) Dalga Boyu
D) Dalga Eşitliği
E) Dalga Bileşeni

26) Zaman serilerinde etkisi mutlaka gözüken bileşen aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Trend
B) Konjektür
C) Mevsimsellik
D) Rassal
E) İş
günü farklılığı
Soru Cevapı
1. D –
2. C –
3. A –
4. E –

5. E –
6. B –
7. C –
8. A –
9. E –
10. B –
11. A –

12. B –
13. B –
14. D –
15. D –
16. C –
17. A –
18.
D –
19. A –
20. D –
21. C –
22. D –
23. B –
24. B –

25. A –
26. D

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir