istatistik deneme sınavı -6

1) Anakütle aritmetik ortalamasıyla ilgili iki yönlü bir hipotez testinde
benimsenen anlamlılık düzeyi 0,05 ve örneklem hacmi 17 birim ise hesaplanan
istatistiğin karşılaştırılacağı tablo değeri kaçtır?
A) 2,160
B)
2,120
C) 2,110
D) 1,746
E) 1,740

2) Ortalaması 50 kg ve varyansı
16 kg olan 256 birimlik bir rassal örneklemin ait olduğu anakütlenin ortalaması
% 95 güvenle tahmin edilmek istenmektedir. Buna göre tahmin aralığının alt sınır
değeri kaçtır?
A) 45,16
B) 46,56
C) 48,26
D) 49,51
E)
52,15

3) X rassal değişkeninin olasılık dağılımı aşağıdaki gibi
verilmiştir.

X P (X)
1 0,23
2 0,32
3 0,45

Yukarıdaki
tabloya göre X’in ortalaması kaçtır?
A) 2,14
B) 2,22
C) 2,34
D)
2,43
E) 2,57

4) Sınıflar -den çok
0 – 4 40
4 – 8 37
8 – 12
30
12 – 18 22
16 – 20 14
20 – 24 7

Bir frekans dağılımına
ilişkin –den çok serisi yukarıdaki tabloda verilmiştir. Buna göre, verilen
frekans dağılımında sayısal değeri 20’den küçük gözlem sayısı kaçtır?
A)
15
B) 18
C) 20
D) 30
E) 33

5) Aşağıdakilerden hangisi
maddesel değişkendir?
A) Belli bir bölgede yıllara göre tahıl üretimi
B)
Boy uzunluğu
C) A şehrinde aylara göre ortalama sıcaklık
D) Doğum
yılı
E) Doğum yeri

6) Sınıflar f
0 – 5 3
5 – 10 7
10 – 15 10

15 – 20 15
20 – 25 8
25 – 30 7

yukarıda verilen serinin
medyanı kaçtır?
A) 14,10
B) 14,17
C) 16,66
D) 19,03
E)
19,47

7) Planlanan bir araştırmada tanımlanan anakütlenin bütün
birimlerinden derlenen verileri kullanarak hesaplanan karakteristik değerlere ne
ad verilir?
A) Parametre
B) İstatistik
C) Veri
D) Tamsayım
E)
Aritmetik ortalama

8) Standart normal dağılımda z = – 2,05 ve z = 2,05
arasında kalan alan kaçtır?
A) 0,8898
B) 0,9280
C) 0,9596
D)
0,9685
E) 0,9874

9) Bir araştırmada ki – kare değeri 44 olarak elde
edilmiştir. Araştırmaya 70 kişi katıldığına göre kontenjan katsayısı
kaçtır?
A) 0,39
B) 0,52
C) 0,62
D) 0,64
E) 1,59

10)
Sınıflar f
0 – 8 13
8 – 16 13
16 – 24 14
24 – 32
10

Yukarıda verilen serinin modu kaçtır?
A) 7,2
B) 17,6
C)
19,2
D) 22
E) 25,3

11) X Y
10 4
20 6
40 8
60
14
Yukarıdaki tabloya göre Toplam XY değeri kaçtır?
A) 1210
B)
1280
C) 1300
D) 1320
E) 1360

12) Aşağıdakilerden hangisi
tahminleme sürecinin aşamalarından biri değildir?
A) Örneklem
istatistiklerinin hesaplanması
B) Örneklem istatistiğinin bölünme şeklinin
belirlenmesi
C) Örneklem seçimi
D) Güven düzeyinin bilinmesi
E)
Anakütle değişkenliğinin kesinlikle bilinmesi

13) Bir anakütlenin
ortalamasına ilişkin tahminlemede serbestlik derecesi 20 ise, örneklem hacmi
kaçtır?
A) 22
B) 21
C) 20
D) 19
E) 18

14) 5 maddeye
ilişkin ve verilen bir yıl için paasche fiyat indeksinin değeri 102,3 ve
Laspeyres fiyat indeksinin değeri de 108,5 olarak hesaplanmıştır. Buna göre,
Fisher fiyat indeksinin değeri kaçtır?
A) 96,373
B) 103,122
C)
105,354
D) 107,192
E) 112,450

15) Anakütle ortalamasına ilişkin bir
iddianın test edilmesi amacıyla n = 17 birimlik bir örneklem rassal olarak
seçilmiş ve Aritmetik Ortlama 20 ve s = 2 olarak bulunmuştur. Bu sınamada
kullanılacak serbestlik derecesi kaçtır?
A) 13
B) 14
C) 15
D)
16
E) 17

16) X, sürekli rassal değişkeni ortalaması 40 standart
sapması 10 olmak üzere normal dağılmıştır. Buna göre, p(30<x<50) olasılığı
kaçtır?
A) 0,34
B) 0,57
C) 0,68
D) 0,74
E) 0,86

17) Zaman
serisi çözümlemesinde hareketli ortalama uygulanmasının temel amacı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Seriyi sadece rassal bileşenin etkisinden
arındırmak ve serinin eğilimini elde etmek
B) Seriyi yanıltıcı faktörlerin
etkisinden arındırmak
C) Seriyi trend bileşeninin etkisinden arındırmak ve
serinin genel eğilimini elde etmek
D) Seriyi konjonktürel bileşenin
etkisinden arındırmak
E) Seriyi mavsimsel ve rassal bileşenin etkisinden
arındırmak ve serinin genel eğilimini elde etmek

18) Aşağıda tabloda 5
yerleşim bölgesi için 2000 yılı Ocak ayına ilişkin bir A maddesinin fiyatları
verilmiştir.

İller Fiyatlar(YTL)
İzmir 54
Antalya 65
Edirne
63
Eskişehir 70
Muş 73

Eskişehir ili için indeks değeri
aşağıdakilerden hangisidir?
A) 90,00
B) 97,43
C) 107,69
D)
111,11
E) 129,63

19) İki ya da daha fazla sınıflı iki nitel değişken
arasında bağımsızlık olup olmadığını incelemek için aşağıdakilerden hangisine
başvurulur?
A) En iyi uyuma dayalı bağımsızlık testine
B) Hipotez testine

C) Kontenjans katsayısı bağımsızlık testine
D) Ki-kare bağımsızlık
testine
E) Normal dağılım bağımsızlık testine

20) Zaman serileri bazen
ayların gün sayısı, iş günü sayısı veya fiyat değişmelerinin etkisinde
kalabilir.

Bu etkilere ne ad verilir?
A) Yanıltıcı faktörün etkisi

B) Trend faktörü etkisi
C) Mevsim bileşeninin etkisi
D) Rassal
bileşenin etkisi
E) Konjonktürel bileşenin etkisi

21) Bir madeni para
art arda 3 defa bitmiştir.ikinci atışın yazı geldiği bilindiğine göre ilk atışın
tura gelme olasılığı kaçtır?
A) 2/8
B) 3/8
C) 1/2
D) 3/4
E)
5/6

22) Regresyon denklemi neyi gösterir?
A) X ve Y değişkenleri
arasındaki ortalama farkı
B) X ve Y değişkenleri arasındaki korelasyonu
C)
X ve Y değişkenlerinin merkezi eğilimlerini
D) X ve Y değişkenleri
arasındaki matematiksel ilişkiyi
E) X ve Y değişkenleri arasındaki
varyansı

23) Korelasyon katsayısının sınır değeri aşağıdakilerden
hangisidir?
A) -1 £ K.K £ 1
B) -1 £ K.K £ 0
C) -0,5-1 £ K.K £ 0,5
D)
0 £ K.K £ -0,5
E) 0 £ K.K £ 1

24) Aşağıdakilerden hangisi test
sürecinin aşamalarından biri değildir?
A) Anlamlılık düzeyinin
belirlenmesi
B) Verilerin derlenmesi
C) Test istatistiğinin
seçilmesi
D) Hipotezlerin ifade edilmesi
E) Tamsayım yapılması

25)
İndekslere ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Değişken
esaslı indekslerin hesabında temel prensip, devrelerden birinin değeri temel
kabul edilerek, diğer devrelerin kıymetlerinin, temel devre kıymetlerinin
yüzdesi olarak ifade edilmesi
B) İndeks, bir istatistik olaya ilişkin gözlem
değerlerinin zaman ya da mekana göre gösterdiği oransal değişimlerin
ölçüsüdür
C) İndekslerde biri temel diğeri de karlılaştırılan değer olmak
üzere iki değer söz konusudur
D) Mekan indeksleri ile verilen mekan serisinin
aritmetik ortalamaya göre değişimleri araştırır
E) Zaman indeksleri ile
verilen zaman serisinin zaman içindeki oransal değişmeleri araştırır.
Soru
Cevapı
1. B –
2. D –
3. B –
4. E –
5. B –
6. C –
7.
A –
8. C –
9. C –
10. B –
11. D –
12. E –
13. B –

14. C –
15. D –
16. C –
17. E –
18. C –
19. D –
20.
A –
21. C –
22. D –
23. A –
24. E –
25. A

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir