istatistik deneme sınavı -7

İSTATİSTİK

1) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Rassal
örneklemde, ana kütledeki tüm birimlerin örneğe girme şansı eşittir
B) Veri
derleme, genel ya da kısmi veri derleme ile ani yada sürekli veri derleme olarak
ayrılabilir.
C) Bir olayın birim olması için ölçülmesi ya da sayılması
yeterlidir.
D) Anakütleyi oluşturan birimler,aynı genel etkilerinde
olmayabilir.
E) Değişkenlerin aldıkları değerlere şık denir

2)
Okullara ilişkin aşağıdaki değişkenlerden hangisi süreklidir.?
A) Öğretmen
sayısı
B) Sınıf
C) Binanın yüzölçümü
D) Eğitim türü
E) Dış
cephenin rengi

3) Aşağıda bir frekans dağılımına ilişkin –den az ve –den
çok serileri verilmiştir.

Sınıflar – den az – den çok

0-15 2
15

5-10 5 13

10-15 9 10

15-20 10 6

20-25 15 5

Yukarıdaki tabloya göre sayısal değeri 15 -den küçük gözlem sayısı
kaçtır?

A) 9
B) 10
C) 11
D) 6
E) 13

4) 63,
62. 60, 61, 64, 66 Yukarıdaki serinin medyan değeri nedir?

A) 60
B)
60.5
C) 61
D) 62
E) 62.5

5) Bir madeni para 5 kez
atıldığında 3 yazı ve 2 tura gelme olasılığı nedir?

A) 1/5
B) 3/5

C) 1/32
D) 8/32
E) 10/32

6) x, p=0,40 q= 0,60 olmak üzere
Binom dağılmış bir tesadüfi değişkendir. X’in varyansı 2,4 ise n kaçtır?

A) 5
B) 10
C) 15
D) 24
E) 25

7) Aritmetik
ortalaması 32, standart sapması 8 olan bir dağılımda X=22 değerinin dönüştüğü
standart değerinin sağında kalan alan kaçtır?

A) 0.3943
B) 0.1057

C) 0.8943
D) 0.4152
E) 0.9863

Aşağıdakilerden hangisi,
ör*nek*lem is*ta*tis*tiklerinden ya*rar*lanarak ana kütle pa*ra**met*releri
hakkında genelleme yap*ma sü**re*cini ifade etmektedir?

A) Örneklem
İstatistiği
B) İstatiksel Yorumlama
C) Ana Kütle Parametreleri
D)
Örneklem Parametreleri
E) Rassal Parametreler

9) Anakütle
ortalamasının %99.48 güvenle tahmin edilebilmesi için standart hatanın katsayısı
ne olmalıdır?

A) 1.8
B) 2.0
C) 2.4
D) 2.6
E) 2.8

10) Bir meyve suyu fabrikasının üretim sürecinde 100 paket , rassal
örneklem olarak seçilmiştir. Bu paketlerin ortalama hacmi 40 cl ve standart
sapması 2 cl olarak hesaplanmıştır. Paketlenen meyve sularının ortalama hacmine
ilişkin, yaklaşık olarak % 95 güven düzeyi için alt sınır değeri kaçtır ?

A) 39,723
B) 39.608
C) 38,621
D) 43.920
E) 40,277

11) Bir okulun eğitim sisteminde yapılan değişikliğin 65 olan genel
ortalamayı 72 çıkartıp çıkarmayacağı araştırılmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi
doğrudur?

12) Ana kütle ortalamasının 40’a eşit olup
olmadığının araştırılmasında kullanılan 150 birimlik örneğin ortalaması 36,
standart hatanın tahmini değeri 4 olarak bulunmuştur. Örnek ortalaması hangi
standart değere dönüşür?

A)-2
B)-1
C)0
D)1
E)2

————————————————————————-

13.
ve14. SORULARI AŞAĞIDAKİ TABLOYA GÖRE CEVAPLAYINIZ!

13) İki ilacın
aynı hastalığa et*ki*lerini karşılaştırmak amacıyla yapılan bir çalışmada
hastaların durumuna göre aşağıdaki elde edilmiştir.

Yukarıdaki
tabloya göre ilacın hastalığa etkileri arasında fark olup olmadığı 0,010 anlam
düzeyinde test edilirken Ho red bölgesi aşağıdakilerden

hangisidir?

A) 3.84
B) 9,21
C) 6.63
D) 11.34
E) 13.27

14) A
ilacını kullanarak İyileşmeyen hastaların beklenen frekansı kaçtır?

A)
15
B) 45
C) 50
D) 22.5
E) 20

15) Aşağıdakilerden hangisi
azalan bir fonksiyondur?

A) y = 2x – 5
B) 3y = 4x
C) y=6x-4

D) y = -x+2
E) y = 5

16) x y

2 4

4 3

6 2

8 1

Yukarıdaki seriler için toplam xy kaçtır

A) 200
B) 210
C) 40
D) 50
E) 60

17) Aşağıdaki
korelasyon katsayısı değerlerinden hangisinde, serpilme diyagramındaki noktalar
regresyon doğrusuna en yakın konumdadır?

A) –0,95
B) –0,20
C) 0

D) 0,25
E) 0,70

18) Bir araştırmada regresyon katsayıları
(eğim), bxy= – 0.10 ve byx= 0.80 bulunmuş ise korelasyon katsayısı (r) kaç
olarak hesaplanabilir?

A) 0.08
B) 0.28
C) -0.28
D) 0
E)
-0.08

Yıl
Fiyat

1989 200
1990 250
1991 400
1992
460

19) Bir malın fiyatı bir önceki yıla göre %40 artmıştır. Bu yıl
ki fiyat 420 lira ise ,önceki yılın fiyatı nedir?

A) 300
B) 320

C) 400
D) 420
E) 550

20) 1989 yılını esas alan 1991 yılı
indeks değeri kaçtır?

A) 50
B) 100
C) 150
D) 200
E) 250

21) 1992 yılı zincirleme indeks değeri kaçtır?

A) 100
B) 110

C) 115
D) 120
E) 125

22) Bir x değişeninin iki değeri x1=80
ve x2=96 olsun. x2’nin x1’e göre indeksi nedir?

A) 83,3
B) 82,1

C) 177,4
D) 120
E) 145

23) 4maddeye ve istenilen bir yıla
ilişkin Paasche fiyat indeksi 120.15, Laspeyres fiyat indeksiyle 124.25 olarak
hesaplanmıştır. Fisher fiyat indeksi aşağıdakilerden hangisidir?

A)
118,15
B) 122,18
C) 165,625
D) 148,759
E) 182,165

24)
Zaman serilerindeki düzensiz değişmeler aşağıdakilerden hangisi ile ifade
edilmektedir?

A) Trend Bileşeni
B) Rassal Bileşeni
C) Mevsimsel
Bileşen
D) Konjonktürel Bileşen
E) Kartezyen Bileşen

25) Bir
mevsimsel değişmenin maksimum ve minimum noktası arasındaki yükseklik farkı
aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilmektedir?

A) Dalga Şiddeti
B)
Dalga Uzunluğu
C) Dalga Boyu
D) Dalga Eşitliği
E) Dalga Bileşeni

26) Zaman serilerinde etkisi mutlaka gözüken bileşen aşağıdakilerden
hangisidir?

A) Trend
B) Konjektür
C) Mevsimsellik
D) Rassal

E) İş günü farklılığı

1. D –
2. C –
3. A –
4. E –
5.
E –
6. B –
7. C –
8. A –
9. E –
10. B –
11. A –
12.
B –
13. B –
14. D –
15. D –
16. C –
17. A –
18. D –

19. A –
20. D –
21. C –
22. D –
23. B –
24. B –
25.
A –
26. D

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir