istatistik final-büt deneme

1.
Örneklem oranının değeri aşağıdakilerden hangisi olamaz?

a)
0
b) 1
c) 1/2
d) 0,6
e) 1/2

2.
Bir şehirdeki 10.000
konuta ilişkin aylık su tüketimi ortalaması 1750 ton ve standart sapma 250 ton
olmak üzere normal dağılmaktadır. Bu bölgedeki kaç komutun su tüketim miktarı
1000 ton ile 1500 ton arasında olması beklenir.

a) 1, 587
b)
1,687
c) 1,700
d) 1,100
e) 1,500

3.
1992 yılı zincirleme
indeks değeri kaçtır?

a) 100
b) 110
c) 115
d) 120
e) 125

4.
Standart sapması 8 olan bir dağılımda, x = 34 değeri z = – 2
standart değerine dönüşüyorsa aritmetik ortalaması nedir?

a) 40
b)
45
c) 50
d) 55
e) 60

5.
Z standart dağılmış bir rassal
değişken olduğuna göre P(Z> 0,6 olasılığı hesaplayınız.

a) 1
b)
0,50
c) 0,2515
d) 0,7485
e) 0,2485

6.
Anakütleden uygun
tekniklerle birimlerin oluş-turduğu alt topluluğa ne denir?

a)
İstatistik
b) Değişken
c) Örneklem
d) Birim
e) Kütle

7.

Her bir sınıfa ait kaç gözlemin olduğunu gösteren sütuna ne denir?

a)
Histogram
b) Poligon
c) Alt sınır
d) Frekans
e) Orta nokta

8.
Aşağıdakilerden hangisi sürekli rassal değişken
değildir?

a) Bebeğin ağırlığı
b) Ailedeki birey sayısı
c) Boy
uzunluğu
d) Sınavda bir sorunun çözülme süresi
e) Evin değeri

9.

Bir madeni para art arda 3 defa bitmiştir.ikinci atışın yazı geldiği
bilindiğine göre ilk atışın tura gelme olasılığı kaçtır?

a) 2/8
b)
3/8
c) 1/2
d) 3/4
e) 5/6

10.
Zaman serileri bazen ayların
gün sayısı, iş günü sayısı veya fiyat değişmelerinin etkisinde kalabilir.Bu
etkilere ne ad verilir?

a) Yanıltıcı faktörün etkisi
b) Trend faktörü
etkisi
c) Mevsim bileşeninin etkisi
d) Rassal bileşenin etkisi
e)
Konjonktürel bileşenin etkisi

11.
Standart normal dağılımda z = -2
ile z = +2 değerleri arasında kalan alanın büyüklüğü ne-dir?

a)
0,3413
b) 0,4772
c) 0,6826
d) 0,9544
e) 0,9922

12.

Aşağıdakilerden hangisi istatistik kütlesi oluşturmaz?

a) Anadolu
Üniversitesi
b) Belirli bir bölgedeki işyerleri
c) Belirli bir yerleşim
bölgesi ve zamanaralığında gözlenen doğumlar
d) Belirli bir bölgede zaman
aralığındagözlenen trafik kazaları
e) Belirli bir üniversitedeki öğrenciler

13.
Regresyon denklemi neyi gösterir?

a) X ve Y değişkenleri
arasındaki ortalama farkı
b) X ve Y değişkenleri arasındaki korelasyonu
c)
X ve Y değişkenlerinin merkezi eğilimlerini
d) X ve Y değişkenleri arasındaki
matematiksel ilişkiyi
e) X ve Y değişkenleri arasındaki varyansı

14.

Bir sınıfta 16?sı kız olmak üzere 40 öğrenci bulunmaktadır. Bu öğrenciler
arasında bir tanesi rasgele sınıf temsilcisi olarak seçilecektir. Bir erkek
öğrencinin sınıf temsilcisi seçilmesi olasılığı nedir?

a) 4/10
b)
5/10
c) 6/10
d) 7/10
e) 8/10

15.
Bir zarın üç kez atılması
deneyinde örneklem uzayında kaç olası sonuç (nokta) bulunur?

a) 112
b)
143
c) 165
d) 210
e) 216

16.
Değişkenlik ölçüleriyle ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Bir seriyi oluşturan gözlem
değerlerininher birine sabit bir sayı eklenirse, serinin standart sapması
değişmez.
b) Standart sapma, bir seriyi oluşturangözlem değerlerinin
aritmetik ortalamadan farklarının kareli ortalamasıdır.
c) Standart sapmanın
kare kökünevaryans adı verilir.
d) Değişim aralığı, farklı sayıda
gözlemdeğeri içeren ve farklı ölçü birimlerine göre oluşturulmuş serilerin
karşılaştırılmasında kullanılmaz.
e) Değişim aralığı, bir serideki en büyük
gözlem değeri ile en küçük gözlem değeri arasındaki farktır.

17.

Ortalaması 50 kg ve varyansı 16 kg olan 256 birimlik bir rassal örneklemin
ait olduğu anakütlenin ortalaması % 95 güvenle tahmin edilmek istenmektedir.
Buna göre tahmin aralığının alt sınır değeri kaçtır?

a) 45,16
b)
46,56
c) 48,26
d) 49,51
e) 52,15

18.
Bir araştırmada ki ?
kare değeri 44 olarak elde edilmiştir. Araştırmaya 70 kişi katıldığına göre
kontenjan katsayısı kaçtır?

a) 0,39
b) 0,52
c) 0,62
d)
0,64
e) 1,59

19.
Bir araştırmada ki ? kare değeri 44 olarak elde
edilmiştir. Araştırmaya 70 kişi katıldığına göre kontenjan katsayısı
kaçtır?

a) 0,39
b) 0,52
c) 0,62
d) 0,64
e) 1,59

20.

İndekslerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Mekan
indeksleri, verilen mekan serisinin aritmetik ortalamaya göre değişimini ortaya
koyar
b) Zaman indeksleri, verilen zaman serisinin zaman içindeki oransal
değişimini ortaya koyar
c) Her değer bir önceki dönemin değeriyle
karşılaştırılarak oluşturulan indekslere zincirleme (değişken esaslı) indeks adı
verilir
d) Tek bir madde için hesaplanan indekse basit indeks denir
e)
Değişken esaslı indeks hesaplanırken devrelerden birinin değerini temel kabul
ederek diğer devre kıymetlerini seçilen temel devre kıymetinin yüzdesi olarak
ifade edilir

21.
Aşağıdakilerden hangisi aritmetik ortalama
özelliklerinden değildir?

a) Aritmetik ortalama en büyük değer ile en
küçük değer arasında yer alır.
b) Aritmetik ortalama duyarlı bir
ortalamadır.
c) Gözlem değerlerinin aritmetik ortalama cebirsel sapmalarının
toplamı sıfırdır.
d) Aritmetik ortalama bir serideki tam ortaya düşen ve
seriyi iki eşit parçaya bölen ortala-madır.
e) Aritmetik ortalama basit seri,
frekanslı seri, sınıflı seri için ayrı ayrı hesaplanabilir.

22.
Pek
çok gözlemden sadece bir tanesinin gerçekleşme sürecine ne ad verilir?

a)
Deney
b) Deney sonuçları
c) Örneklem uzayı
d) Olasılık
e) Diyagram

23.
Aşağıdakilerden hangisi bir binom deneyinin koşullarından
değildir?

a) Bir deneme diğer denemeye bağlı gerçekleş-melidir.
b) n
tane özdeş deneme olmalıdır.
c) Her denemenin iki olası sonucu
olmalıdır.
d) p başarı oranını gösterirken, q başarısızlık ora-nını
göstermelidir.
e) Denemeler birbirinden bağımsız olmalıdır.

24.

Sistematik hatanın tanımı aşağıdakilerden han-gisinde doğru
tanımlamıştır?

a) Kolayda örnekleme yapılması durumunda or-taya çıkan
hatadır.
b) Ana kütleye ait bir çerçevenin oluşturulmaması durumunda ortaya
çıkan hatadır.
c) Örneğe girecek birimlerin seçiminin keyfi ol-ması durumunda
ortaya çıkan tek yönlü hata-lardır.
d) Ana kütlenin çok büyük olması
durumunda ortaya çıkan hatadır.
e) Örnekleme dağılımının belli olmaması
duru-munda ortaya çıkanladır.

25.
Planlanan bir araştırmada
tanımlanan anakütlenin bütün birimlerinden derlenen verileri kullanarak
hesaplanan karakteristik değerlere ne ad verilir?

a) Parametre
b)
İstatistik
c) Veri
d) Tamsayım
e) Aritmetik ortalama

26.

Zaman serisi çözümlemesinde hareketli ortalama uygulanmasının temel amacı
aşağıdakilerden hangisidir?

a) Seriyi sadece rassal bileşenin etkisinden
arındırmak ve serinin eğilimini elde etmek
b) Seriyi yanıltıcı faktörlerin
etkisinden arındırmak
c) Seriyi trend bileşeninin etkisinden arındırmak ve
serinin genel eğilimini elde etmek
d) Seriyi konjonktürel bileşenin
etkisinden arındırmak
e) Seriyi mavsimsel ve rassal bileşenin etkisinden
arındırmak ve serinin genel eğilimini elde etmek

27.
İndekslere
ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Değişken esaslı
indekslerin hesabında temel prensip, devrelerden birinin değeri temel kabul
edilerek, diğer devrelerin kıymetlerinin, temel devre kıymetlerinin yüzdesi
olarak ifade edilmesi
b) İndeks, bir istatistik olaya ilişkin gözlem
değerlerinin zaman ya da mekana göre gösterdiği oransal değişimlerin
ölçüsüdür
c) İndekslerde biri temel diğeri de karlılaştırılan değer olmak
üzere iki değer söz konusudur
d) Mekan indeksleri ile verilen mekan serisinin
aritmetik ortalamaya göre değişimleri araştırır
e) Zaman indeksleri ile
verilen zaman serisinin zaman içindeki oransal değişmeleri araştırır.

28.
Ortalamalarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?

a) Bir ortalama ile ilgilenilen veri kümesinitemsil edebilen
tek bir değer hesaplanır.
b) Ortalama bir seride en küçük değerleen büyük
değer arasında yer alır.
c) Aritmetik ortalama, seriyi oluşturangözlem
değerleri toplamı gözlem sayısına bölünerek hesaplanır.
d) Mod duyarlı bir
ortalamadır.
e) Aritmetik ortalamadan cebirsel sapmaların toplamı sıfırdır.

29.
Standart normal eğri altında z= -0,75 ile z= 1,10 noktaları
arasında toplam alanın yüzde kaçı bulunur?

a) 81,14
b) 75,46
c)
63,77
d) 51,34
e) 45,44

30.

3,1,7,7,2,4,5,3,6,7,7,6,4,2,5,3,5,6 serisinin mod değeri kaçtır?

a)
4
b) 7
c) 3
d) 5
e) 6

cevaplar:
Soru : Örneklem oranının
değeri aşağıdakilerden hangisi olamaz?
Doğru Cevabı : 1/2

Soru : Bir
şehirdeki 10.000 konuta ilişkin aylık su tüketimi ortalaması 1750 ton ve
standart sapma 250 ton olmak üzere normal dağılmaktadır. Bu bölgedeki kaç
komutun su tüketim miktarı 1000 ton ile 1500 ton arasında olması
beklenir.
Doğru Cevabı : 1, 587

Soru : 1992 yılı zincirleme indeks
değeri kaçtır?
Doğru Cevabı : 115

Soru : Standart sapması 8 olan bir
dağılımda, x = 34 değeri z = – 2 standart değerine dönüşüyorsa aritmetik
ortalaması nedir?
Doğru Cevabı : 50

Soru : Z standart dağılmış bir
rassal değişken olduğuna göre P(Z> 0,6 olasılığı hesaplayınız.
Doğru
Cevabı : 0,7485

Soru : Anakütleden uygun tekniklerle birimlerin
oluş-turduğu alt topluluğa ne denir?
Doğru Cevabı : Örneklem

Soru :
Her bir sınıfa ait kaç gözlemin olduğunu gösteren sütuna ne denir?
Doğru
Cevabı : Frekans

Soru : Aşağıdakilerden hangisi sürekli rassal değişken
değildir?
Doğru Cevabı : Ailedeki birey sayısı

Soru : Bir madeni para
art arda 3 defa bitmiştir.ikinci atışın yazı geldiği bilindiğine göre ilk atışın
tura gelme olasılığı kaçtır?
Doğru Cevabı : 1/2

Soru : Zaman serileri
bazen ayların gün sayısı, iş günü sayısı veya fiyat değişmelerinin etkisinde
kalabilir.Bu etkilere ne ad verilir?
Doğru Cevabı : Yanıltıcı faktörün
etkisi

Soru : Standart normal dağılımda z = -2 ile z = +2 değerleri
arasında kalan alanın büyüklüğü ne-dir?
Doğru Cevabı : 0,9544

Soru :
Aşağıdakilerden hangisi istatistik kütlesi oluşturmaz?
Doğru Cevabı : Anadolu
Üniversitesi

Soru : Regresyon denklemi neyi gösterir?
Doğru Cevabı : X
ve Y değişkenleri arasındaki matematiksel ilişkiyi

Soru : Bir sınıfta
16?sı kız olmak üzere 40 öğrenci bulunmaktadır. Bu öğrenciler arasında bir
tanesi rasgele sınıf temsilcisi olarak seçilecektir. Bir erkek öğrencinin sınıf
temsilcisi seçilmesi olasılığı nedir?
Doğru Cevabı : 6/10

Soru : Bir
zarın üç kez atılması deneyinde örneklem uzayında kaç olası sonuç (nokta)
bulunur?
Doğru Cevabı : 216

Soru : Değişkenlik ölçüleriyle ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevabı : Standart sapmanın
kare kökünevaryans adı verilir.

Soru : Ortalaması 50 kg ve varyansı 16 kg
olan 256 birimlik bir rassal örneklemin ait olduğu anakütlenin ortalaması % 95
güvenle tahmin edilmek istenmektedir. Buna göre tahmin aralığının alt sınır
değeri kaçtır?
Doğru Cevabı : 49,51

Soru : Bir araştırmada ki ? kare
değeri 44 olarak elde edilmiştir. Araştırmaya 70 kişi katıldığına göre kontenjan
katsayısı kaçtır?
Doğru Cevabı : 0,62

Soru : Bir araştırmada ki ? kare
değeri 44 olarak elde edilmiştir. Araştırmaya 70 kişi katıldığına göre kontenjan
katsayısı kaçtır?
Doğru Cevabı : 0,62

Soru : İndekslerle ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevabı : Değişken esaslı
indeks hesaplanırken devrelerden birinin değerini temel kabul ederek diğer devre
kıymetlerini seçilen temel devre kıymetinin yüzdesi olarak ifade
edilir

Soru : Aşağıdakilerden hangisi aritmetik ortalama özelliklerinden
değildir?
Doğru Cevabı : Aritmetik ortalama bir serideki tam ortaya düşen ve
seriyi iki eşit parçaya bölen ortala-madır.

Soru : Pek çok gözlemden
sadece bir tanesinin gerçekleşme sürecine ne ad verilir?
Doğru Cevabı :
Deney

Soru : Aşağıdakilerden hangisi bir binom deneyinin koşullarından
değildir?
Doğru Cevabı : Bir deneme diğer denemeye bağlı
gerçekleş-melidir.

Soru : Sistematik hatanın tanımı aşağıdakilerden
han-gisinde doğru tanımlamıştır?
Doğru Cevabı : Örneğe girecek birimlerin
seçiminin keyfi ol-ması durumunda ortaya çıkan tek yönlü
hata-lardır.

Soru : Planlanan bir araştırmada tanımlanan anakütlenin
bütün birimlerinden derlenen verileri kullanarak hesaplanan karakteristik
değerlere ne ad verilir?
Doğru Cevabı : Parametre

Soru : Zaman serisi
çözümlemesinde hareketli ortalama uygulanmasının temel amacı aşağıdakilerden
hangisidir?
Doğru Cevabı : Seriyi mavsimsel ve rassal bileşenin etkisinden
arındırmak ve serinin genel eğilimini elde etmek

Soru : İndekslere
ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevabı : Değişken
esaslı indekslerin hesabında temel prensip, devrelerden birinin değeri temel
kabul edilerek, diğer devrelerin kıymetlerinin, temel devre kıymetlerinin
yüzdesi olarak ifade edilmesi

Soru : Ortalamalarla ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevabı : Mod duyarlı bir
ortalamadır.

Soru : Standart normal eğri altında z= -0,75 ile z= 1,10
noktaları arasında toplam alanın yüzde kaçı bulunur?
Doğru Cevabı :
63,77

Soru : 3,1,7,7,2,4,5,3,6,7,7,6,4,2,5,3,5,6 serisinin mod değeri
kaçtır?
Doğru Cevabı : 7

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir