istatistik vize soruları

1. SORU
Aşağıdakilerden hangisi istatistik kütlesi oluşturmaz?

a)
Anadolu Üniversitesi
b) Belirli bir bölgedeki işyerleri
c) Belirli bir
yerleşim bölgesi ve zamanaralığında gözlenen doğumlar
d) Belirli bir bölgede
zaman aralığındagözlenen trafik kazaları
e) Belirli bir üniversitedeki
öğrenciler

2. SORU
Aşağıdakilerden hangisi istatistik birimi olamaz?

a) İflas
b) Trafik kazası
c) Öğrenci
d) Araba
e) Hüzün

3. SORU
Aşağıdakilerden hangisi doğal olmayan birime örnektir?

a) Öğrenci
b) Arsa
c) Banknot
d) Araba
e) Doğum

4. SORU
Aşağıdakilerden hangisi sürekli değişkendir?

a)
Doğum yeri
b) Doğum tarihi
c) Öğrencilerin okul numarası
d)
Yüzölçümü
e) Medeni hal

5. SORU
Değişkenlik ölçüleriyle ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Bir seriyi oluşturan gözlem
değerlerininher birine sabit bir sayı eklenirse, serinin standart sapması
değişmez.
b) Standart sapma, bir seriyi oluşturangözlem değerlerinin
aritmetik ortalamadan farklarının kareli ortalamasıdır.
c) Standart sapmanın
kare kökünevaryans adı verilir.
d) Değişim aralığı, farklı sayıda
gözlemdeğeri içeren ve farklı ölçü birimlerine göre oluşturulmuş serilerin
karşılaştırılmasında kullanılmaz.
e) Değişim aralığı, bir serideki en büyük
gözlem değeri ile en küçük gözlem değeri arasındaki farktır.

6. SORU

Ortalamalarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Bir
ortalama ile ilgilenilen veri kümesinitemsil edebilen tek bir değer hesaplanır.

b) Ortalama bir seride en küçük değerleen büyük değer arasında yer alır.

c) Aritmetik ortalama, seriyi oluşturangözlem değerleri toplamı gözlem
sayısına bölünerek hesaplanır.
d) Mod duyarlı bir ortalamadır.
e)
Aritmetik ortalamadan cebirsel sapmaların toplamı sıfırdır.

7. SORU

Bir sanayi sitesinde çalışan işçilerin aylık gelirlerinin ortalamasının 430
YTL, standart sapmasının 70 YTL olduğu ve normal dağıldığı bulunmuştur. Bu
işçilerden rasgele seçilen birinin 500 YTL’den daha çok aylık gelire sahip olma
olasılığı kaçtır?

a) 0,1344
b) 0,1587
c) 0,1614
d) 0,1721

e) 0,1933

8. SORU
Bir zarın üç kez atılması deneyinde örneklem
uzayında kaç olası sonuç (nokta) bulunur?

a) 112
b) 143
c) 165

d) 210
e) 216

9. SORU
Bir sınıfta 16’sı kız olmak üzere 40
öğrenci bulunmaktadır. Bu öğrenciler arasında bir tanesi rasgele sınıf
temsilcisi olarak seçilecektir. Bir erkek öğrencinin sınıf temsilcisi seçilmesi
olasılığı nedir?

a) 4/10
b) 5/10
c) 6/10
d) 7/10
e) 8/10

10. SORU
Bir örneklem istatistiğine ait dağılımın standart sapmasına
ne ad verilir?

a) Örneklemin dağılımı
b) Seçilen “n” hacimli bir
örnekleminstandart sapması
c) Örneklem istatistiğinin örneklemedağılımı

d) Standart hata
e) Ana kütlenin dağılımı

11. SORU
Hacmi 6
birim olan bir ana kütleden, birbirinden farklı hacmi 2 birim olan kaç örneklem
oluşturulabilir?

a) 8
b) 10
c) 12
d) 14
e) 15

12. SORU
Serilerin grafikle gösterilmesine ilişkin aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Frekans poligonu histogramın
tepenoktalarının birleştirilmesiyle elde edilen sürekli değişkenlere ilişkin bir
grafik türüdür.
b) Çubuk grafikler frekans serileri için kullanılır.
c)
Histogram çiziminde öncelikle frekanslar ayarlanmalıdır.
d) Frekans
poligonunun altında kalan alanfrekanslar toplamına eşittir.
e) -den az
eğrisi son sınıfın frekansından başlayarak azalan, -den çok eğrisi ise son
sınıfın frekansına kadar artan bir eğridir.

13. SORU
Aşağıdakilerden
hangisi, örnekleme yapmayı gerekli kılan nedenlerden biri değildir?

a)
Kesin sonuç elde etme
b) Maliyet
c) Zaman
d) Doğru bilgi elde etme

e) Ölçüm için birimlerin fiziksel zarara uğraması

14. SORU

Standart normal eğri altında z= -0,75 ile z= 1,10 noktaları arasında toplam
alanın yüzde kaçı bulunur?

a) 81,14
b) 75,46
c) 63,77
d)
51,34
e) 45,44

15. SORU
Bileşik serilerin grafiğine ne ad
verilir?

a) Poligon
b) Histogram
c) Serpilme diyagramı
d)
-den çok serisi
e) -den az serisi

16. SORU
Bir araştırma için
elde edilen çerçevede tanımlanan ana kütlenin bazı birimleri yer almıyorsa ne
tür hata söz konusu olur?

a) Örnekleme hatası
b) Vasıf hatası
c)
Standart hata
d) Kapsam hatası
e) Standart sapma

17. SORU

Aşağıdakilerden hangisi sürekli rassal değişken değildir?

a) Bebeğin
ağırlığı
b) Ailedeki birey sayısı
c) Boy uzunluğu
d) Sınavda bir
sorunun çözülme süresi
e) Evin değeri

18. SORU
Bir seri için
kareli ortalama Kareli ortalama 20 ve aritmetik ortalama 12 olarak
hesaplanmıştır. Buna göre serinin standart sapması kaçtır?

a) 25
b)
20
c) 16
d) 12
e) 8

19. SORU
Aşağıdakilerden hangisi
sürekli birimdir?

a) Evlenme
b) Doğum
c) Boşanma
d) Trafik
kazası
e) İnsan

20. SORU
Anakütleden uygun tekniklerle
birimlerin oluş-turduğu alt topluluğa ne denir?

a) İstatistik
b)
Değişken
c) Örneklem
d) Birim
e) Kütle

Cevaplar : 1_
A 2_E 3_ B 4_ E 5_ C 6_ D 7_ B 8_ E 9_C 10_D 11_E 12_E 13_A 14_ C 15_ C 16_D
17_B 18_C 19_E 20_C

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir