Kamu ekonomisi deneme sınavı

1) Aşağıdakilerden hangisi, devletçe yürütü-len hizmetlerden biri değildir

A) Savunma
B) Diplomasi
C) Vakıflar
D) Sağlık
E) Eğitim


——————————————————————————–

2) Devlet harcamalarının fonksiyonel ayrı-mın-da yaygın olarak kullanılan sınıflama, aşağıdakilerden hangisidir

A) Yönetsel, ekonomik ve sosyal harcamalar
B) Cari harcama ve yatırım harcaması
C) Gerçek harcama ve transfer harcaması
D) İç ve dış harcamalar
E) Verimli ve verimsiz harcamalar

——————————————————————————–

3) Tam rekabet koşulunun en önemli unsuru, aşağıdakilerden hangisidir

A) Hiçbir firmanın piyasaya tek başına hakim olmaması
B) Fiyat üzerinde belirleyici olması
C) Pareto optimallik kriteri
D) Fiyatların, aşağıya ve yukarıya doğru esnek olması
E) Piyasa bilgilerinin tam olması

——————————————————————————–

4) Kaynakların yeniden dağıtılarak, hiç kimsenin refahını azaltmadan, en az bir bireyin refahının arttırılmasını sağlayan değişime ne ad verilir

A) Pareto İyileştirme
B) Pareto Etkinlik
C) Pareto Optimallik
D) Üretimde Etkinlik
E) Değişimde Etkinlik

——————————————————————————–

5) Piyasa mekanizmasının hiç çalışmadığı veya optimal dışı sonuçları yarattığı durumlara neo-klasik maliye teorisine ne ad verilir

A) Piyasa Dengesizliği
B) Piyasa Başarısızlığı
C) Piyasa Aksaklıkları
D) Piyasa Sapmaları
E) Piyasa Dağılımı

——————————————————————————–

6) Sigorta şirketleri veya kredi bankacılığı aşağıdakilerden hangisine örnek teşkil eder

A) İçsel Piyasalar
B) Dışsal Piyasalar
C) Tam Piyasalar
D) Eksik Piyasalar
E) Yarı Piyasalar

——————————————————————————–

7) İhtiyaçlar için gerekli olduğu halde çeşitli nedenlerle tüketilmediği için devletin müdahalede bulunduğu mal çeşidi aşağıdakilerden hangisidir

A) Fiyatlandırılabilir kamusal mallar
B) Uluslararası kamusal mallar
C) Erdemli mallar
D) Karma mallar
E) Kulüp mallar

——————————————————————————–

8) Aşağıdakilerden hangisi, dış maliyetin kaynağıdır

A) Üretim ve tüketim faaliyetleri
B) Fayda maksimizasyonu
C) Talep fonksiyonu
D) Aşırı üretim
E) Eksik üretim

——————————————————————————–

9)
I. Seçmenler kısa vadeli çıkarlar doğrultusunda davranır.
II. Tekellerde rekabet olmadığı için etkinlik kaygısı yoktur.
III. Politikacıların hedef fonksiyonu oy maksimizasyonudur.
IV. Bürokratların hedef fonksiyonu etki alanlarını maksimum kılmaktır.
Yukarıda verilenlerden hangisi ya da han-gileri kamu kesiminin etkinsiz çalıştığını ileri süren görüşün özelliklerinden biri değildir

A) Yalnız I
B) I-II
C) Yalnız III
D) Yalnız II
E) III-IV

——————————————————————————–

10)
I. Fayda ve maliyetlerin tanımlanması
II. Fayda ve maliyetlerin hesaplanması
III. Fayda ve maliyetlerin ölçülmesi
IV. Fayda ve maliyetlerin para birimiyle ifade edilmesi
Aşağıdakilerden hangisinde fayda maliyet analizinin aşamaları tam ve doğru olarak verilmiştir

A) I-II
B) II-III-IV
C) I-III-IV
D) III-IV
E) I-II-IV

——————————————————————————–

11) Aşağıdakilerden hangisi seçmen için kamu malı kullanım faydasını arttıran bir unsurdur

A) Vergi fiyatı, toplam gelirden düşük ise
B) Marjinal gelir, ortalama gelirden yüksek ise
C) Marjinal fayda vergi fiyatından yüksek ise
D) Marjinal fayda, toplam gelirden yüksek ise
E) Vergi fiyatı, ortalama gelirden yüksek ise

——————————————————————————–

12) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır

A) Politik süreç, piyasa mekanizmasının kaynak ayrımı konusunda yetersiz kaldığı durumlarda ön plana geçer.
B) Bireyler politik süreçteki kararlarında yalnızca ülkeyi ve toplumu düşünmezler.
C) Politikacıların tam olarak dürüst olmaları durumunda bile yüzde yüz tarafsız olmaları mümkün değildir.
D) Politik sürecin aktörleri seçmenler, politikacılar ve bürokratlardır.
E) Politik süreçte tüketiciler maksimum fayda, firmalar maksimum kâr peşindedir.

——————————————————————————–

13) Aşağıdakilerden hangisi, politik süreci belirleyen faktörlerden biri değildir

A) Politikacılar
B) Çıkar grupları
C) Seçmenler
D) Medya
E) Esnaf

——————————————————————————–

14) Üniversiteler ve devlet hastaneleri gibi kamu kuruluşlarının marjinal maliyet fiyatlaması yoluyla vatandaşlara sundukları hizmetler karşılığında elde ettikleri gelirler, aşağıdakilerden hangisidir

A) Katma Bütçeli Gelirler
B) Düzenleyici Gelirler
C) Döner Fon Gelirleri
D) Özel Fon Gelirleri
E) Konsolide Bütçe Gelirleri

——————————————————————————–

15) Bireylerin yasalara aykırı davranışlarının ce-zalandı-rıl-ma–sı nedeniyle sağlanan gelirler, aşağıdakilerden han-gisidir

A) Harçlar
B) Lisanslar
C) El Koyma
D) Para Cezaları
E) Şerefiye Gelirleri

——————————————————————————–

16) Aşağıdakilerden hangisi, birim matrah üzerinden alınan verginin gelire oranıdır

A) Yasal Vergi Oranı
B) Vergi Oranı
C) Efektif Vergi Oranı
D) Net Vergi Oranı
E) Marjinal Vergi Oranı

——————————————————————————–

17) Aşağıdakilerden hangisi vergi matrahının gelirinin eko-no-mik tanımına uygun olarak saptanması yöntemidir

A) Kapsamlı Gelir Vergisi Matrahı
B) Kapsamlı Vergileme
C) Adil Vergileme
D) İstikrarlı Gelir Vergisi Matrahı
E) Reel Gelir Vergisi Matrahı

——————————————————————————–

18) Net gelirden bireysel muafiyet ve istisnalar çıkarıldıktan son-ra bulunan değere, masraf sayılmayan giderler ve trans-fer ödemeleri ekleyip,masraf sayılan giderler çıka-rıl-dıktan sonra kalan kısma ne denir

A) Endeksleme
B) Vergi Matrahı
C) Yansıtma
D) Vergi Oranı
E) Brüt Vergi

——————————————————————————–

19) Aşağıdakilerden hangisi kapsamlı gelir unsurlarından biri değildir

A) Endekslenmemiş gelir
B) Gerçekleşmemiş gelir
C) Gerçekleşmiş gelir
D) Sosyal yardımlar ve transferler
E) Düzensiz olarak elde edilen gelirler

——————————————————————————–

20) Mükellefin çifte vergileme durumundaki vergi yükü ile kurum kazancının sadece gelir vergisine tabi tutulduğu durumdaki vergi yükü arasındaki farka ne ad verilir

A) Amortisman
B) Ek Vergi Yükü
C) Artan Oranlı Vergi
D) Çifte Artan Oranlı Vergi
E) Yükseklik Farkı

——————————————————————————–

21) Aşağıdakilerden hangisi hızlandırılmış amortisman politikasında peşin değeri etkileyen faktörlerden biridir

A) Politikalar
B) İndirimler
C) Geçmiş değerler
D) Cari faiz oranı
E) Mobilite

——————————————————————————–

22) Firma yönünden en avantajlı olan alternatif amortisman yöntemi aşa-ğıdakilerden hangisidir

A) Normal Amortisman Yöntemi
B) Azalan Bakiyeler Yöntemi
C) Yılların Sayıları Toplamı Yöntemi
D) Olağanüstü Amortisman Yöntemi
E) Olağan Amortisman Yöntemi

——————————————————————————–

23) Aşağıdakilerden hangisinden spesifik vergi alınmaz

A) Alkol
B) Tütün
C) Akaryakıt
D) Doğalgaz
E) Gelir

——————————————————————————–

24) Diğer tüketim vergilerine göre kamu ekonomisi fonksiyonları üzerinde daha olumlu etkiler yaratan vergi türü aşağıdakilerden hangisidir

A) Kurumlar Vergisi
B) KDV
C) Perakende Satış Vergisi
D) Özel Tüketim Vergisi
E) Tekel Ürünleri Vergisi

——————————————————————————–

25) Bireysel harcama vergisi uygulanırken, nasıl bir vergi tarifesi tasarlanmalıdır

A) Azalan oranlı
B) Artan oranlı
C) Önce artan ve sonra azalan oranlı
D) Düz oranlı bir tarife
E) Önce azalan sonra artan vergi oranı

——————————————————————————–

26) Hiperenflasyonu önlemek için uygulanan vergi, a-şa-ğı-da-ki-lerden hangisidir

A) Gelir Vergisi
B) Kurumlar Vergisi
C) Bireysel Servet Vergisi
D) Sermaye Vergisi
E) Net Aktif Vergisi

——————————————————————————–

27) Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’de gelişmiş ülkelerdeki gibi bir servet vergisinin uygulanamamasının sonuç-ların-dan biri değildir

A) Vergi kaçakçılığı
B) Kayıt dışı ekonomi
C) Yüksek gelir grubundakilerin orta gelir grubundakilere göre daha az vergilendirilmesi
D) Orta gelir grubundakilerin yüksek gelir grubundakiler göre daha fazla vergilendirilmesi
E) Adil bir vergi sisteminin oluşturulması

——————————————————————————–

28) İşveren tarafından ödenilen, ödeme gücü ilkesine uygun olarak alınan vergi türü, aşağıdakilerden hangisidir

A) Gelir Vergisi
B) Veraset ve İntikal Vergisi
C) Net Gelir Vergisi
D) Sosyal Güvenlik Vergisi
E) Sosyal Sigorta Vergisi

——————————————————————————–

29) Bir kamu kuruluşunun üretim kapasitesini arttıramadığı, talebin zirvede olduğu durumlarda, kaynak ayırımında etkinliği sağlayabilmek amacıyla uyguladığı en yüksek fiyat aşağıdakilerden hangisidir

A) Monopol Fiyatlama
B) Marjinal Fiyatlama
C) Zirve Talep Fiyatlaması
D) Çoklu Tarifeler
E) Ortalama Maliyet Fiyatlaması

——————————————————————————–

30) Aşağıdaki yarı özel mallarda fiyatlama yöntemlerinden hangisine göre, talebin zaman için değişmesi nedeniyle, sabit kapasiteyle sunulan hizmetler için düşük talep durumunda düşük fiyat yüksek talep durumunda ise yüksek fiyat politikası uygulanır

A) Monopol Fiyatlaması
B) Marjinal Maliyet Fiyatlaması
C) Ortalama Maliyet Fiyatlaması
D) Çoklu Tarifeler
E) Zirvede Talep Fiyatlaması

——————————————————————————–

Cevap Anahtarı

1 C
2 A
3 A
4 A
5 C
6 D
7 C
8 A
9 D
10 C
11 C
12 E
13 E
14 A
15 D
16 B
17 B
18 B
19 A
20 B
21 D
22 D
23 E
24 C
25 B
26 C
27 E
28 E
29 C
30E

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir