Kamu Maliyesi ara Deneme Sinavi 1

1-) Genel ekonomi içinde kamu kesiminin payının artmasını sağlayan en önemli
etken aşağıdakilerden hangisidir?
A) Teknolojik gelişmeler
B) Devletin
zenginleşmesi
C) Keynesyen düşüncenin ortaya çıkışı
D) Klasik yaklaşımın
önem kazanması
E) Fizyokrat düşüncenin önem kazanması

——————————————————————————–
2-)
Aşağıdakilerden hangisi döner sermayeli işletmeler için doğru bir ifade
değildir?
A) Kamusal mal ve hizmet üretirler.
B) Genel mali yönetimin
dışında tutulurlar.
C) Ürettikleri mal ve hizmeti kâr amacıyla satarlar.

D) Kendilerine ait yönetim şekilleri vardır.
E) Milli ekonomideki boş
kapasitenin kullanılması için kurulurlar.

——————————————————————————–
3-)
Devletin ekonomiye müdahalesi aşağıdaki iktisadi düşüncelerden hangisiyle
başlamıştır?
A) Klasik yaklaşım
B) Keynesyen yaklaşım
C)
Merkantilizm
D) Fizyokrasi
E) Monetarist yaklaşım

——————————————————————————–
4-)
Türkiye’de 1990 yılı sonrasındaki büyük bütçe açıklarının temel sebebi
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Transfer harcamalarının artması
B) Borç
faizi ödemeleri
C) Yatırım harcamaları
D) Eğitim ve sağlık harcamaları

E) Genel hizmetlerin payının artması

——————————————————————————–
5-)
Keynesyen yaklaşımla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Denk
bütçeyi savunur.
B) Ekonomide devletin müdahaleci bir yapıya sahip olmasını
ister
C) Verginin tarafsızlığını savunur
D) Borçlanmaya hoş bakmaz

E) Kamu harcamalarının sınırlı olmasını ister

——————————————————————————–
6-)
Ortak malların kullanımında, bireysel çıkarlarla toplumsal çıkarların çatışması
sorununa ne ad verilir?
A) Dışsallık
B) Ortakların trajedisi
C)
Bilgi yetersizliği
D) Bedavacılık
E) Sıkışıklık

——————————————————————————–
7-)
Faydasından tüm bireylerin kısıtlanmaksızın sınırsız olarak yararlandığı tek bir
kişinin kendi hakkını satma olanağına sahip olmadığı mallar, aşağıdakilerden
hangisidir? A) Kamusal mallar
A) Kamusal mallar
B) Ortak mallar
C)
Özel mallar
D) Yarı kamusal mallar
E) Sosyal mallar

——————————————————————————–
😎
Bir bireyin kullanmaya başlaması ile diğer bireyin o mal ve hizmetten elde
ettiği faydanın azalması, aşağıdaki mal ve hizmetlerin hangisinde söz konusudur?

A) Yiyecek
B) Ayakkabı
C) Şifreli TV.
D) Ulusal güvenlik
E)
Parklar

——————————————————————————–
9-)
Devletin ekonomik istikrarı sağlayabilmek ve piyasaları dengeye getirebilmek
için kullanabileceği araçlar aşağıdakilerden hangileridir?
A) Üretim-tüketim
politikaları
B) Gelir-harcama politikaları
C) Vergi-sübvansiyon
politikaları
D) Para arzı-talebi politikaları
E) Para-maliye
politikaları

——————————————————————————–
10-)
Yurtların çalışma salonlarında sigara içilmesinin dışsal zararına karşı 4207
sayılı yasa ile devletin almış olduğu önlem aşağıdakilerden hangisinin kapsamına
girer?
A) Sübvansiyon
B) Vergileme
C) Mülkiyet hakkını belirleme

D) Piyasa yaratma
E) Miktar kısıtlaması

——————————————————————————–
11-)
Tek bir malın arz ve talebini kullanarak, denge üretim ve denge fiyatını
belirlemek amacıyla kullanılan analiz tekniği aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Fayda – maliyet analizi
B) Kısmi denge analizi
C) Genel denge analizi

D) İç verim oranı analizi
E) Yöneylem araştırması analizi

——————————————————————————–
12-)
Kamusal mallarda kaynak tahsisinde etkinlik aşağıdaki durumların hangisinde
sağlanmaktadır?
A) MRS = S
B) MRT = MB
C) SMC = MB
D) MC = MB

E) ÂMB = MC

——————————————————————————–
13-)
Kamusal malların toplam talep doğrusu, bireylerin talep doğrularının ne yönde
toplanmasıyla oluşur?
A) Yatay
B) Dikey
C) Çapraz
D) Çıkarma
yaparak
E) Ekleme yaparak

——————————————————————————–
14-)
Kamu malını üretmenin marjinal maliyetinin, bireylerin kamu malından sağladığı
faydaların toplamına eşit olmasına ne ad verilir?
A) Samuelson koşulu
B)
Mali sömürü
C) Mali rant
D) Coase teoremi
E) Döngüsel çoğunluklar

——————————————————————————–
15-)
Medyan seçmen modeli olarak da bilinen oylama modeli aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çoğunluk oylama modeli
B) Oy alışverişi modeli
C) Oylama
paradoksu modeli
D) Temsili demokrasi modeli
E) Doğrudan demokrasi
modeli

——————————————————————————–
16-)
Temsili demokrasilerle ilgili öncü çalışma aşağıdakilerden hangisi tarafından
yapılmıştır?
A) Max Weber
B) Niskanen
C) Anthony Downs
D) Jules
Dupuit
E) Breton

——————————————————————————–
17-)
Benzer zevk ve tercihlere sahip bireylerin oluşturduğu gruplara ne ad verilir?

A) Baskı grubu
B) Sosyal grup
C) Çıkar grubu
D) Fayda grubu

E) Dernek

——————————————————————————–
18-)
Büro çıktısının, bütçe ile doğru orantılı olduğunu, bu yüzden de devletin
küçülmesi gerektiğini savunan, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Downs
B)
Weber
C) Dupuit
D) Niskanen
E) Pigou

——————————————————————————–
19-)
Aşağıdakilerden hangisi “ekonomik hizmetleri” yürüten kuruluşlardan biri
değildir?
A) Anayasa Mahkemesi
B) Ulaştırma Bakanlığı
C) Devlet Su
İşleri Müdürlüğü
D) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
E) Karayolları
Genel Müdürlüğü

——————————————————————————–
20-)
Aşağıdakilerden hangisi transfer harcamalarının bir özelliği değildir?
A)
Milli gelirde bir değişiklik yaratmaması
B) Mal ve hizmet şeklinde karşılığı
olması
C) Kaynakların devlet bütçesi aracılığı ile kişi ve kurumlar arasında
el değiştirmesini sağlaması
D) Devletin sosyal adaleti sağlamak için harcama
yapması
E) Satın alma gücünün sosyal gruplar arasında el değiştirmesine yol
açması

——————————————————————————–
21-)
Program sorumlularını belirlemeye çalışan kamu harcaması sınıflandırması
aşağıdakilerden angisidir?
A) Fonksiyonel
B) Kurumsal
C) İşlevsel

D) Ekonomik
E) İdari fonksiyonel

——————————————————————————–
22-)
Kamu harcamalarının sınıflandırılmasında, hizmetlerin hangi kuruluşlar
tarafından yapıldığını dikkate almaksızın, harcamaların hangi amaçları
gerçekleştirmek üzere kullanıldıklarını gösteren sınıflandırmaya ne ad verilir?

A) Fonksiyonel sınıflandırma
B) Ekonomik sınıflandırma
C) Sosyal
sınıflandırma
D) Mali sınıflandırma
E) Politik sınıflandırma

——————————————————————————–
23-)
Peacock ve Wiseman’ın sıçrama tezinin temeli aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Sosyal devlet anlayışı
B) Savaşlar sonucu vergilerin artırılması
C)
Devletin piyasaya müdahalesi
D) Para talebindeki artışlar
E) Teknik
ilerlemeler

——————————————————————————–
24-)
Aşağıdakilerden hangisi kamu harcamalarını görünüşte artıran nedenlerden
biridir?
A) Savaş ve savunma harcamalarındaki artış
B) Teknik
ilerlemeler
C) Bütçe tekniğinin değişmesi
D) Nüfus artışının kişi başına
kamu harcamasını artırması
E) Devlet anlayışında meydana gelen değişmeler

——————————————————————————–
25-)
Kamu harcamalarının artışı olgusunu siyasal karar alma mekanizması çerçevesinde
inceleyen yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
A) Neo klasik yaklaşım
B)
Kamusal tercihler yaklaşımı
C) Monetarist yaklaşım
D) Klasik yaklaşım

E) Keynesyen yaklaşım

——————————————————————————–
26-)
Wagner Yasası’nın işleyebilmesi için gerekli olan koşul aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Kamu malı talebinin gelir esnekliğinin 1’e eşit olması
B)
Kamu malı talebinin gelir esnekliğinin 1’den büyük olması
C) Kamu malı
talebi gelir esnekliğinin 1’den küçük olması
D) Kamu malı talebinin fiyata
esnek olması
E) Kamu malı talebinin gelire esnek olmaması

——————————————————————————–
27-)
Fayda maliyet analizinin kamu kesimince kullanılmasının en önemli nedeni nedir?

A) Kaynakların etkin kullanılması
B) Yatırımların artırılması
C)
Özel kesimle işbirliği yapmak
D) Özel kesime kolaylıklar sağlamak
E)
Üretim miktarını artırmak

——————————————————————————–
28-)
Fayda-maliyet analizi, dar anlamda aşağıdakilerden hangisiyle ilgili bir
tekniktir?
A) Etkinlik
B) Verimlilik
C) Marjinallik
D) Etkenlik

E) Fayda

——————————————————————————–
29-)
Fayda maliyet analizi yönteminde aşağıdaki iskonto oranlarından hangisi
kullanılmaz?
A) Piyasa faiz oranı
B) Özel yatırımların karlılık oranı

C) Sosyal zaman tercih oranı
D) Uzun dönemli devlet tahvillerinin faiz
oranı
E) Devlet tahvillerinin reel faiz oranı

——————————————————————————–
30-)
Paralı yolların parasız yollardaki trafiği azaltması, aşağıdakilerden hangisine
örnektir?
A) Doğrudan fayda
B) Üreticiden üreticiye fayda
C) Dolaylı
fayda
D) Tüketiciden üreticiye fayda
E) İtibari fayda

1-)
C
2-) A
3-) C
4-) B
5-) B
6-) B
7-) B
😎 E
9-)
E
10-) E
11-) B
12-) E
13-) B
14-) A
15-) A
16-) C
17-)
C
18-) D
19-) A
20-) B
21-) B
22-) A
23-) B
24-) C
25-)
B
26-) B
27-) A
28-) A
29-) E
30-) C

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir