Kamu Maliyesi Ara Deneme Sınavı – 2

1-) Genel bütçeli kuruluşlardan ayrı bir tüzel kişiliğe ve özel gelirlere sahip
olan kuruluşlara ne ad verilir? A) Döner sermayeli işletme
A) Döner
sermayeli işletme
B) Katma bütçeli kuruluş
C) Genel bütçeli kuruluş

D) Kamu iktisadi teşebbüsü
E) Mahalli idare

——————————————————————————–
2-)
Aşağıdakilerden hangisi Klasik Maliyeciler için geçerli değildir?
A) Denk
bütçe
B) Sınırlı borçlanma
C) Düşük oranlı vergi
D) Tarafsız maliye

E) Yaygın işsizlik

——————————————————————————–
3-)
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de kamu kesiminin unsurlarından biri değildir?

A) KİT’ler
B) Konsolide bütçe
C) Fonlar
D) Özel işletmeler

E) Döner sermayeler

——————————————————————————–
4-)
Aşağıdakilerden hangisi devletin KİT’ler yoluyla sahip olduğu olanaklardan biri
değildir?
A) Emek piyasasında ücretleri düzenleyebilmesi
B) Fiyatları
düzenleyebilmesi
C) Yerel düzeyde mal ve hizmet üretebilmesi
D)
Fiyatları denetim altında tutabilmesi
E) Kazanç elde etmesi

——————————————————————————–
5-)
Belirli bir amacın gerçekleştirilmesi için ayrılmış olan ve gerektiği zaman
kullanılmak üzere bir hesapta toplanan paralara ne ad verilir?
A) Fon
B)
Bağış
C) Yardım
D) Döner sermaye
E) Mali kaynak

——————————————————————————–
6-)
Aşağıdakilerden hangisi devletin, özellikle gelecek piyasaların oluşamaması
nedeniyle üstlendiği görevlerden biridir?
A) Ulusal güvenlik
B) Sosyal
güvenlik
C) Diplomatik hizmetler
D) Gelir dağılımı
E) Polis
güvenliği

——————————————————————————–
7-)
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Rekabetçi piyasalar belirli bir
gelir düzeyinde olanlar için üretim yaparlar.
B) Gelecekteki fiyatların
belirsiz olması gelecek piyasalarının ortaya çıkmasını engellemektedir.
C)
Yarı kamusal mallar ortak tüketilen ancak sıkışabilen mallardır.
D) Yarı
kamusal mallar özel firmalar tarafından üretilir.
E) Ölçeğe göre artan
getirili ekonomilerde ölçek büyüdükçe getiri artmaktadır.

——————————————————————————–
😎
Dışsal zarar söz konusu olduğunda, kaynak tahsisinde etkinlik aşağıdakilerden
hangisi yönünde bozulmaktadır?
A) Aşırı üretim
B) Eksik üretim
C)
Aşırı talep
D) Eksik talep
E) Eksik istihdam

——————————————————————————–
9-)
“Ortak tüketim” veya “tüketimde rekabetin olmaması” aşağıdaki mallardan
hangisinin özelliğidir?
A) Özel mallar
B) Ortak mallar
C) Kamusal
mallar
D) Serbest mallar
E) Yarı kamusal mallar

——————————————————————————–
10-)
Kamusal mallarda, bireylerin faydalarını öğrenebilmek aşağıdakilerden hangisi
nedeniyle güçtür?
A) Dışsallık
B) Sıkışıklık
C) Fırsat maliyeti

D) Lindahl fiyatı
E) Bedavacılık

——————————————————————————–
11-)
Özel mallarda bireyler talep miktarını aşağıdakilerden hangisine göre düzenler?

A) Miktara
B) Fiyata
C) Üretime
D) Toplam faydaya
E)
Marjinal gelire

——————————————————————————–
12-)
Ödeme gücüne göre vergilemede, ödemelerin faydası hizmetin faydasından fazla ise
aşağıdakilerden hangisi ortaya çıkar?
A) Mali rant
B) Mali sömürü
C)
Mali tevzin
D) Mali aldanma
E) Dışsallık

——————————————————————————–
13-)
Üretim imkânları eğrisinin eğimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Marjinal
dönüşüm oranı
B) Marjinal ikame oranı
C) Sosyal zaman tercih oranı

D) Marjinal maliyet eğrisi
E) Ortalama maliyet oranı

——————————————————————————–
14-)
Çoğunluk kuralının bir sonuca ulaşamadığı durum aşağıdakilerden hangisidir?

A) Oy ticareti
B) Oylama paradoksu
C) Oy alışverişi
D) Bürokrasi

E) Medyan geçişkensizliği

——————————————————————————–
15-)
Aşağıdakilerden hangisi bürokratın fayda fonksiyonunu etkilemez?
A)
Teknoloji
B) Terfi koşulları
C) Patronaj gücü
D) İktidar
E)
Ücret

——————————————————————————–
16-)
Çoğunluk oylama modelinde, kararı belirleyici, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bürokrat
B) Baskı grubu
C) Medyan seçmen
D) Çok zirveli
seçmen
E) Tek zirveli seçmen

——————————————————————————–
17-)
Çoğunluk oylama modelinde seçim gündemi değiştikçe ve seçim tekrarlandıkça
ortaya çıkan farklı sonuçlara ne ad verilir?
A) Oy alışverişi
B)
Bedavacılık sorunu
C) Bürokrasi modeli
D) Dışsal maliyet
E) Sosyal
tercihlerin geçinkensizliği

——————————————————————————–
18-)
Aşağıdakilerden hangisi dar anlamda kamu harcaması kavramını tam olarak ifade
eder?
A) Merkezi devlet örgütünün harcamaları
B) Merkezi devlet örgütü
ve yerel yönetimlerin harcamaları
C) Yerel yönetimler ve kamu iktisadi
kuruluşlarının harcamaları
D) Merkezi devlet örgütü, yerel yönetimler ve
sosyal güvenlik kuruluşlarının harcamaları
E) Merkezi devlet örgütü, yerel
yönetimlerin harcamaları ile vergi muafiyet ve istisnaları

——————————————————————————–
19-)
İşlevsel sınıflandırmada aşağıdaki kurumlardan hangisinin sunduğu hizmetler
“genel hizmetler” sınıflandırması içine girer?
A) Cumhurbaşkanlığı
B)
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
C) Milli Eğitim Bakanlığı
D) Diyanet
İşleri Başkanlığı
E) Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı

——————————————————————————–
20-)
Devlet düzeninin sürdürülmesi, korunması ve devlet yönetimini sağlayan
hizmetlere ne ad verilir?
A) Genel hizmetler
B) Sosyal hizmetler
C)
Ekonomik hizmetler
D) Fonksiyonel hizmetler
E) Yatırım harcamaları

——————————————————————————–
21-)
Devletin ekonomi içindeki büyüklüğünü aşağıdaki oranlardan hangisi gösterir?

A) Kamu harcamaları x Gayri safi milli hasıla
B) Kamu harcamaları /
Gayri safi milli hasıla
C) Kamu harcamaları / Safi milli hasıla
D)
Gerçek harcamalar / Gayri safi milli hasıla
E) Cari harcamalar / Gayri safi
milli hasıla

——————————————————————————–
22-)
Devletin milli gelire olan katkısını, devlet kesimince yaratılan sermaye
birikiminin, ulusal sermaye birikimi oransal payını belirleyen kamu harcaması
sınıflandırması aşağıdakilerden hangisidir?
A) İşlevsel sınıflandırma
B)
Hizmet sınıflandırması
C) Girdi sınıflandırması
D) Ekonomik
sınıflandırma
E) Faaliyet sınıflandırma

——————————————————————————–
23-)
Aşağıdakilerden hangisi kamu harcamalarını görünüşte artıran nedenlerden biri
değildir?
A) Paranın satınalma gücünde azalma
B) Nüfusun artışı
C)
Bütçe tekniğinin değişmesi
D) Ülkeye yeni nüfus katılması
E) Devlet
sınırlarının genişlemesi

——————————————————————————–
24-)
Kamu harcamalarının artışını uzun dönemde kamu faaliyetlerinin artışı ile
açıklayan bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Wagner
B) Keynes

C) Pigou
D) Peacock
E) Wiseman

——————————————————————————–
25-)
Devlet gelirleri toplanırken, bunun toplanabilmesi için yapılan harcamaların
toplanan gelirden düşülerek gelirin net miktarının bütçeye yazılmasına ne ad
verilir?
A) Gayrisafi hasılat yöntemi
B) Safi hasılat yöntemi
C)
Tahsis-i varidat yöntemi
D) Sal muhasebesi yöntemi
E) Brüt gelir yöntemi

——————————————————————————–
26-)
Bürokratların daha fazla gelir, güç ve prestij sağlama çabalarının kamu
harcamalarını arttırdığını savunan, iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Max Weber
B) Emile Durkheim
C) Niskanen
D) Wagner
E) Peacock

——————————————————————————–
27-)
Fayda-maliyet analizine göre yatırım projelerinin değerlendirilmesinde en yaygın
olarak kullanılan karar yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fayda-maliyet
oranı yöntemi
B) İç verim oranı yöntemi
C) Net bugünkü değer yöntemi

D) Anüite yöntemi
E) Belirlilik eşiti yöntemi

——————————————————————————–
28-)
Fayda-maliyet analizinde dışsallıklar ve devlet tarafından fiyatların
belirlenmesi durumunda aşağıdaki fiyatlardan hangisi kullanılır?
A) Piyasa
fiyatları
B) Gölge fiyatlar
C) Dışsal fiyatlar
D) Özel fiyatlar

E) Denge fiyatı

——————————————————————————–
29-)
Kaynakların cari ve gelecekteki mal ve hizmetlere uygun biçimde tahsisi
sorununun çözümünde kullanılan oran aşağıdakilerden hangisidir?
A) Piyasa
faiz oranı
B) İç verim oranı
C) Sosyal zaman tercih oranı
D) Fayda
maliyet oranı
E) Reel iskonto oranı

——————————————————————————–
30-)
Proje ömrünün olması gerekenden uzun tutulmasının sonucu, aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Maliyetlerin olduğundan düşük çıkması
B) Maliyetlerin
olduğundan yüksek çıkması
C) Faydaların olduğundan yüksek çıkması
D)
Faydaların olduğundan düşük olması
E) Net bugünkü değerin olduğundan düşük
çıkması

1-) B
2-) E
3-) D
4-) C
5-) A
6-) B
7-)
D
😎 A
9-) C
10-) E
11-) B
12-) B
13-) A
14-) B
15-)
A
16-) C
17-) E
18-) B
19-) A
20-) A
21-) B
22-) D
23-)
B
24-) A
25-) B
26-) C
27-) C
28-) B
29-) C
30-) C

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir