Kamu Maliyesi ara Deneme Sinavi – 3

1-) Denk bütçe, mümkün olduğunca sınırlandırılmış bir borçlanma, objektif
değişmez esaslara dayatılmış düşük oranlı bir vergilemeyi savunan görüş
hangisidir?
A) Keynesyen İktisadi görüş
B) Merkantilizm
C) Klasik
liberal görüş
D) Fizyokrasi
E) Monetarizm

——————————————————————————–
2-)
Net Hasılanın sadece topraktan sağlandığını ve tek verginin tarım sektöründen
alınması gereğini savunan görüş hangisidir?
A) Fizyokrasi
B) Keynesyen
iktisadi görüş
C) Klasik liberal görüş
D) Merkantilizm
E) Monetarizm

——————————————————————————–
3-)
Hangisi Mahalli İdarelerin harcama kalemlerinden biri değildir?
A) Cari
giderler
B) Yatırım harcamaları
C) Sermaye transferleri
D)
Belediyelerin birbirlerine olan yardımları
E) Kamulaştırma giderleri

——————————————————————————–
4-)
Genel bütçe ve katma bütçenin birleştirilmesi ve bundan hazine yardımları ile
devlet katkısının düşülmesi yoluyla bulunan bütçeye ne ad verilir?
A) Devlet
Bütçesi
B) Konsolide Bütçe
C) Döner sermaye Bütçesi
D) Özerk Bütçe

E) Genel Bütçe

——————————————————————————–
5-)
Ortak meranın aşırı kullanılması sonucunda meranın kullanılamaz hale gelmesine
ne ad verilir?
A) Doğal tekel
B) Bedavacılık sorunu
C) Ortakların
trajedisi
D) Ortak tüketim
E) Sıkışıklık maliyeti

——————————————————————————–
6-)
Aşağıdakilerden hangisi kamu kuruluşlarından değildir?
A) Kamusal Mallar

B) Yarı Kamusal Mallar
C) Döner Sermayeli Kuruluşlar
D) Fonlar

E) Sivil Toplum Örgütleri

——————————————————————————–
7-)
Kamusal Mallarda “Samuelson Koşulu” hangisidir?
A) MBa x MBb = MC
B) MBa
= MBb
C) MCa + MCb = MB
D) MBa + MBb = MC
E) MBa + MBb = MF

——————————————————————————–
😎
Özel mallarda, bireysel talep doğrularından, toplam talep doğrusuna ulaşmak için
hangisi yapılmalıdır?
A) Bireylerin ödeme istekleri saptanır.
B)
Bireylerin faydaları eşitlenir.
C) Bİreyler faydalar dikey olarak toplanır.

D) Bireysel faydalar yatay olarak toplanır.
E) Bireysel talep doğruları
yatay olarak toplanır.

——————————————————————————–
9-)
Totaliter rejimlerde mal-hizmet üretimine kim karar verir?
A) Firmalar

B) Halk
C) Devlet
D) Piyasa ekonomisi
E) Tüketici

——————————————————————————–
10-)
Otomobil egzozundan çıkan gazların insan sağlığına zarar vermesi, hangisine
örnektir?
A) Tek yönlü dışsallık
B) Çok yönlü dışsallık
C)
Üreticiden-üreticiye dışsallık
D) Tüketiciden-tüketiciye dışsallık
E)
Tüketiciden-üreticiye dışsallık

——————————————————————————–
11-)
Fabrika atıklarının çiftçilerin üretimini etkilemesi nasıl bir dışsallıktır?

A) Üreticiden-üreticiye dışsallık
B) Üreticiden-tüketiciye dışsallık

C) Tüketiciden-üreticiye dışsallık
D) Tek yönlü dışsallık
E) Çok
yönlü dışsallık

——————————————————————————–
12-)
Koalisyonu oluşturan partilerin, birbirlerinin politikalarını destekleme sözü
vermelerine ne ad verilir?
A) Açık oy alışverişi
B) Kapalı oy alışverişi

C) Döngüsel çoğunluklar
D) Sosyal tercihlerin geçişkensizliği
E)
Oylama paradoksu

——————————————————————————–
13-)
Temsili demokrasi modelinde, iki partinin birbirine çok yakın olması ve
seçmenlerin partilerin kendilerinden çok uzak olduğunu düşünerek oy
kullanmamasına ne ad verilir?
A) Çekimser olmak
B) Soğukluk-uzaklık

C) Medyan seçmen
D) Soğukluk-farksızlık
E) Ortalama seçmen

——————————————————————————–
14-)
Verilen görevi soru sormadan, kurallara uygun biçimde yerine getiren rasyonel
bürokratı kim tanımlamıştır?
A) Max Weber
B) Niskanen
C) Baumal

D) Peacock
E) Wiseman

——————————————————————————–
15-)
Devlet düzeninin sürdürülmesini korunmasını ve devlet yönetimini sağlayan
hizmetlere ne denir?
A) Sosyal hizmetler
B) Genel hizmetler
C)
Ekonomik hizmetler
D) Fonksiyonel hizmetler
E) Kurumsal hizmetler

——————————————————————————–
16-)
Paranın satın alma gücünün azalması, hangisine yol açar?
A) Kamu
harcamalarını görünüşte arttırır.
B) Kamu harcamalarını gerçekte arttırır.

C) Kamu harcamalarını görünüşte azaltır.
D) Kamu harcamalarını gerçekte
azaltır.
E) Harcamalarda bir değişiklik yaratmaz.

——————————————————————————–
17-)
Kamu harcamalarının artışının üst sınırı hangisidir?
A) Devlet bütçesi

B) Harcanabilir gelir
C) Kullanılabilir gelir
D) Milli gelir
E)
Konsolide bütçe

——————————————————————————–
18-)
Analitik sınıflandırmada yapılan idari sınıflandırmaiçinde hangisi ikinci
düzeyde yer alır?
A) Müsteşarlıklar
B) Politikayı uygulayanlar
C)
Ana hizmet birimleri
D) Bakanlıklar
E) Uygulama sorumluları

——————————————————————————–
19-)
Satınalma gücünün bireyler ve sosyal gruplar arasında el değiştirmesine neden
olan harcamalara ne ad verilir?
A) Yatırım harcamaları
B) Fonksiyonel
harcamalar
C) Kurumsal harcamalar
D) Cari harcamalar
E) Transfer
harcamaları

——————————————————————————–
20-)
Kamu harcamalarının önem kazanmaya başladığı yıllar hangisidir?
A) 1930

B) 1960
C) 1950
D) 1940
E) 1970

——————————————————————————–
21-)
Hangisi devletin dışsallıkla mücadelede kullandığı yöntemlerden biri değildir?

A) Mülkiyet hakkı verilmesi
B) Faaliyeti devletin üstlenmesi
C)
Vergileme
D) Sübvansiyon
E) Miktar kısıtlamaları

——————————————————————————–
22-)
Devletin ekonomi içindeki büyüklüğünü hangisi gösterir?
A) Kamu
gelirlerinin, kamu giderlerine oranlanması
B) Kamu harcamaları ve
gelirlerinin GSMH’ye oranlanması
C) GSMH’nın, kamu giderlerine oranlanması

D) Kamu bütçesinin, girdi fiyatlarına oranlanması
E) Konsolide bütçenin,
özel kesim bütçesine oranlanması

——————————————————————————–
23-)
Wagner’in kamu harcamaları artış yasasının işleyebilmesi için aşağıdakilerden
hangisi gerekir?
A) Kamu mal talebinin gelir esnekliğinin 1’den büyük olması

B) Kamu malı talebinin gelir esnekliğinin 1’den küçük olması
C) Kamu
malı talebinin fiyat esnekliğinin 1’den büyük olması
D) Kamu malı talebinin
fiyat esnekliğinin 1’den küçük olması
E) Kamu malı talebinin çapraz fiyat
esnekliğinin 1’den büyük olması

——————————————————————————–
24-)
Bir malı kullanmak için daha fazla bireye izin vermenin, o malı daha önce
kullananların faydalarında azalış yaratmasına ne ad verilir?
A) Ortakların
trajedisi
B) Ortak tüketim
C) Kullanımda dışlanamama
D) Sıkışıklık
maliyeti
E) Bedavacılık sorunu

——————————————————————————–
25-)
Wagner’e göre kamu harcamaları ve kamu faaliyetinin genişlemesinde hangisi
etkili olmuştur?
A) Turizm, kültür harcamalarını devletin üstlenmesi
B)
Devletin para politikası araçlarını kullanamsı
C) Eğitim, posta, bankacılık
gibi hizmetlerin devletin üstlenmesi
D) Sanayii sektöründe devletin önem
kazanması
E) Tarım sektöründe devletin rol alması

——————————————————————————–
26-)
Net bugünkü değer yöntemine göre, bir projenin reddedilmesi için proje değerinin
ne olması gerekir?
A) Pozitif
B) Birden büyük
C) Negatif
D)
Birden küçük
E) Sıfır

——————————————————————————–
27-)
Kamu harcamalarının mutlak olarak artmasının, tüm ülkelerde ortak sorun
yaratması hangi tarihten itibaren gerçekleşmiştir?
A) 1929 Ekonomik buhranı

B) I. Dünya Savaşı
C) 1950’ler
D) 1970’ler
E) II. Dünya Savaşı

——————————————————————————–
28-)
Fayda-maliyet analizinde en önemli sorun hangisidir?
A) Maliyetlerin
olduğundan yüksek görülmesi
B) Faydanın olması gerekenden yüksek görülmesi

C) Gerçek fayda
D) Faydanın parasal değerlendirmesinin yapılması
E)
İtibari fayda

——————————————————————————–
29-)
Pazarlanabilen yatırım çıktılarının, parasal olarak gelecekteki faydalarının
bulunmasındaki hareket noktası hangisidir?
A) Gelecekteki tahmini fiyatlar

B) Gelecekteki tahmini miktarlar
C) Gelecekteki tahmini fiyatlarla,
gelecekteki tahmini miktarların oranlanması
D) Gelecekteki tahmini
fiyatlarla, gelecekteki miktarların çarpımı
E) Gelecekteki tahmini
fiyatlarla, gelecekteki tahmini miktarların toplamı

——————————————————————————–
30-)
Harcamayı yapan yönetim birimlerini esas alan sınıflandırma hangisidir?
A)
Transfer harcamaları sınıflandırılması
B) İdari sınıflandırma
C)
İşlevsel sınıflandırma
D) Fonksiyonel sınıflandırma
E) Ekonomik
sınıflandırma

1-) C
2-) A
3-) D
4-) B
5-) C
6-)
E
7-) D
😎 F
9-) C
10-) D
11-) A
12-) A
13-) D
14-)
A
15-) B
16-) A
17-) D
18-) A
19-) E
20-) C
21-) B
22-)
B
23-) A
24-) D
25-) C
26-) C
27-) C
28-) D
29-) D
30-)
B

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir