Kamu Maliyesi ara Deneme Sinavi 4

1-) Genel bütçeli kuruluşlardan ayrı bir tüzel kişiliğe ve özel gelirlere sahip
olan kuruluşlara ne ad verilir?
A) Döner sermayeli işletme
B) Katma
bütçeli kuruluş
C) Genel bütçeli kuruluş
D) Kamu iktisadi teşebbüsü

E) Mahalli idare

——————————————————————————–
2-)
Devletin ekonomiye müdahalesi aşağıdaki iktisadi düşüncelerden hangisiyle
başlamıştır?
A) Klasik yaklaşım
B) Keynesyen yaklaşım
C)
Merkantilizm
D) Fizyokrasi
E) Monetarist yaklaşım

——————————————————————————–
3-)
Türkiye’de 1990 yılı sonrasındaki büyük bütçe açıklarının temel sebebi
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Transfer harcamalarının azalması
B) Borç
faizi ödemeleri
C) Yatırım harcamaları
D) Eğitim ve sağlık harcamaları

E) Genel hizmetlerin payının artması

——————————————————————————–
4-)
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de mahalli idarelerden biridir?
A)
Üniversiteler
B) Karayolları Genel Müdürlüğü
C) Hastaneler
D) İl
Özel İdareleri
E) Emekli Sandığı

——————————————————————————–
5-)
1929 ekonomik buhranı ile birlikte ortaya çıkan, çağdaş ekonomik düşüncenin
temelini atmış olan ve devletin ekonomiye müdahale etmesi gerektiğini savunan
iktisadi yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
A) Keynesyen yaklaşım
B)
Monetarist yaklaşım
C) Merkantilist yaklaşım
D) Fizyokrasi
E) Klasik
yaklaşım

——————————————————————————–
6-)
Aşağıdakilerden hangisi piyasa başarısızlığının nedenlerinden biri değildir?

A) Ortak mal kaynaklar
B) Kamusal mallar
C) Dışsallıklar
D) Yarı
kamusal mallar
E) Ölçeğe göre azalan getirili ekonomiler

——————————————————————————–
7-)
Faydasından tüm bireylerin kısıtlanmaksızın sınırsız olarak yararlandığı tek bir
kişinin kendi hakkını satma olanağına sahip olmadığı mallar, aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Kamusal mallar
B) Ortak mallar
C) Özel mallar
D)
Yarı kamusal mallar
E) Sosyal mallar

——————————————————————————–
😎
Aşağıdakilerden hangisi tam kamusal malların özelliklerinden biri değildir?

A) Vergilerle finanse edilir.
B) Devlet tarafından üretilir.
C)
Piyasalarda dağıtılır.
D) Kamu bütçelerince dağıtılır.
E) Dışlama
maliyetleri yüksektir.

——————————————————————————–
9-)
Kamu mallarının ortak tüketim ve dışlanamama özellikleri, aşağıdaki kamu
maliyesi amaçlarından hangisine ters düşmektedir?
A) Ekonomik büyüme
B)
Gelir dağılımı
C) Tam istihdam
D) Kaynak tahsisi
E) Fiyat istikrarı

——————————————————————————–
10-)
Dışsal zarar söz konusu olduğunda, kaynak tahsisinde etkinlik aşağıdakilerden
hangisi yönünde bozulmaktadır?
A) Aşırı üretim
B) Eksik üretim
C)
Aşırı talep
D) Eksik talep
E) Eksik istihdam

——————————————————————————–
11-)
Belediye otobüslerinin egzozlarından çıkan dumanların, çevredeki yayalara zarar
vermesi aşağıdaki dışsallık türlerinden hangisine örnektir?
A) Tüketiciden
tüketiciye
B) Üreticiden tüketiciye
C) Tüketiciden üreticiye
D)
Üreticiden üreticiye
E) Kamu kesiminden özel kesime

——————————————————————————–
12-)
Özel mallarda bireyler talep miktarını aşağıdakilerden hangisine göre düzenler?

A) Miktara
B) Fiyata
C) Üretime
D) Toplam faydaya
E)
Marjinal gelire

——————————————————————————–
13-)
Kamusal mallarda kaynak tahsisinde etkinlik aşağıdaki durumların hangisinde
sağlanmaktadır?
A) MRS = S
B) MRT = MB
C) SMC = MB
D) MC = MB

E) ÂMB = MC

——————————————————————————–
14-)
Ödeme gücüne göre vergilemede, ödemelerin faydası hizmetin faydasından az ise
aşağıdakilerden hangisi ortaya çıkar?
A) Mali aldanma
B) Mali rant

C) Mali sömürü
D) Dışsal fayda
E) Dışsal zarar

——————————————————————————–
15-)
Temsili demokrasilerle ilgili öncü çalışma aşağıdakilerden hangisi tarafından
yapılmıştır?
A) Max Weber
B) Niskanen
C) Anthony Downs
D) Jules
Dupuit
E) Breton

——————————————————————————–
16-)
Çoğunluk oylama modelinde, kararı belirleyici, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bürokrat
B) Baskı grubu
C) Medyan seçmen
D) Çok zirveli
seçmen
E) Tek zirveli seçmen

——————————————————————————–
17-)
Üye sayısının artması, baskı gruplarının faaliyetlerinde başarı şansını nasıl
etkiler?
A) Azaltır
B) Arttırır
C) Etkilemez
D) Önce azaltır,
sonra arttırır
E) Önce arttırır, sonra azaltır

——————————————————————————–
18-)
Benzer zevk ve tercihlere sahip bireylerin oluşturduğu gruplara ne ad verilir?

A) Baskı grubu
B) Sosyal grup
C) Çıkar grubu
D) Fayda grubu

E) Dernek

——————————————————————————–
19-)
Aşağıdakilerden hangisi, belirli bir amaca yönelik hizmetlerin yürütülmesi için
yapılan kamu harcamaları arasında açık ilişki kuran bir sınıflandırma türüdür?

A) Organik sınıflandırma
B) İşlevsel sınıflandırma
C) Ekonomik
sınıflandırma
D) Genel sınıflandırma
E) Gerçek sınıflandırma

——————————————————————————–
20-)
İşlevsel sınıflandırmada aşağıdaki kurumlardan hangisinin sunduğu hizmetler
“genel hizmetler” sınıflandırması içine girer?
A) Cumhurbaşkanlığı
B)
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
C) Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı

D) Diyanet İşleri Başkanlığı
E) Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı

——————————————————————————–
21-)
Kamu harcamaları bir mali araç olarak hangi alanda doğrudan etkili olmaktadır?

A) Psikolojik
B) Sosyolojik
C) Siyasal
D) Ekonomik
E) Hukuki

——————————————————————————–
22-)
Aşağıdakilerden hangisi yatırım harcaması değildir?
A) Yapı ve tesis
giderleri
B) Onarım giderleri
C) Taşıt alımları
D) Etüt-proje
giderleri
E) Personel giderleri

——————————————————————————–
23-)
Tüketim malı alımı ne tür bir kamu harcamasıdır?
A) Yatırım harcaması
B)
Transfer harcaması
C) Sermaye teşkili harcaması
D) Verimsiz harcama

E) Cari harcama

——————————————————————————–
24-)
Peacock ve Wiseman’ın sıçrama tezinin temeli aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Sosyal devlet anlayışı
B) Savaşlar sonucu vergilerin artırılması
C)
Devletin piyasaya müdahalesi
D) Para talebindeki artışlar
E) Teknik
ilerlemeler

——————————————————————————–
25-)
Aşağıdakilerden hangisi kamu harcamalarının gerçek artış nedenlerinden biri
değildir?
A) Savaş ve savunma harcamalarındaki artış
B) Teknik
ilerlemeler
C) Bütçe tekniğinin değişmesi
D) Nüfus artışının kişi başına
kamu harcamasını artırması
E) Devlet anlayışında meydana gelen değişmeler

——————————————————————————–
26-)
Kamu harcamaların artışı olgusunu siyasal karar alma mekanizması çerçevesinde
inceleyen yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
A) Neo klasik yaklaşım
B)
Kamusal tercihler yaklaşımı
C) Monetarist yaklaşım
D) Klasik yaklaşım

E) Keynesyen yaklaşım

——————————————————————————–
27-)
Fayda maliyet analizinin en önemli öğesi olan “faydanın ölçülmesi” alanında ilk
açıklamayı aşağıdakilerden hangisi yapmıştır?
A) J. Dupuit
B) J.M.
Keynes
C) M. Friedman
D) A. Marshall
E) A.C. Pigou

——————————————————————————–
28-)
Kamu projelerinin çıktılarının parasal olarak değerlendirilmesi gerektiğinde
piyasa fiyatları kullanılamıyorsa aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
A)
Birim maliyet
B) Gölge fiyat
C) Uluslararası fiyat
D) Ortalama
hasılat
E) Marjinal hasılat

——————————————————————————–
29-)
Fayda-maliyet analizinde net bugünkü değer yöntemine göre projenin reddedilmesi
için proje değerinin kaç olması gerekir?
A) Birden büyük
B) Birden küçük

C) Bire eşit
D) Pozitif
E) Negatif

——————————————————————————–
30-)
Fayda-maliyet analizi, dar anlamda aşağıdakilerden hangisiyle ilgili bir
tekniktir?
A) Etkinlik
B) Verimlilik
C) Marjinallik
D) Etkenlik

E) Fayda

1-) B
2-) C
3-) B
4-) D
5-) A
6-)
E
7-) B
😎 C
9-) D
10-) A
11-) B
12-) B
13-) E
14-)
B
15-) C
16-) C
17-) A
18-) C
19-) B
20-) A
21-) D
22-)
E
23-) E
24-) B
25-) C
26-) B
27-) A
28-) B
29-) E
30-)
A

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir