Kamu Maliyesi Çözümlü Sorular – 2

1- Devletin ekonomiye müdahalesini ve istihdamın sürekliliğini savunan görüş,
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Keynesyen görüş
B) Klasik görüş

C) Merkantilizm
D) Fizyokrasi
E) Klasik liberal görüş

Açıklama
: 1929 Ekonomik krizinden sonra ortaya çıkan devlet müdahalesini savunan görüş
Keynesyen görüştür. Keynes özellikle devamlı ve yaygın işsizliğin ekonomide en
büyük tehlike olduğunu
savunmuştur.

——————————————————————————–
2-
Müdahaleci devlette mal ve hizmet üretim düzeyini aşağıdakilerden hangisi
belirler?
A) Birey
B) Girişimci
C) Devlet
D) Piyasa
E) Fiyat

Açıklama : Müdahaleci devlet, üretimin miktarını hangi maldan, kime,
ne kadar üretileceğini önceden planlar. Bu nedenle müdahaleci devlette mal ve
hizmet üretim düzeyinin belirleyicisi
devlettir.

——————————————————————————–
3-
Farklı programları ölçülebilir ve sayılabilir biçimde göstermeye yarayan bütçe
sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Program bütçe
B) Yatırım bütçesi

C) PPBS
D) Performans bütçe
E) Sıfır Esaslı bütçe

Açıklama : Farklı programları ölçülebilir ve sayılabilir biçimde
göstermeye yarayan bütçe sistemi performans bütçedir. Performans bütçede önemli
olan birim maliyetlerdir. Birim maliyetten toplam maliyete
ulaşılır.

——————————————————————————–
4-
Gerekli oy oranının artması ile ortaya çıkan maliyete ne ad verilir?
A) Oy
Birliği Maliyeti
B) Seçim Maliyeti
C) Demokrasi Maliyeti
D) Karar
Alma Maliyeti
E) Mali Sömürü

Açıklama : Gerekli oy oranının
artması ile ortaya çıkan maliyete karar alma maliyeti
denir.

——————————————————————————–
5-
Aşağıdakilerden hangisi, doğrudan demokrasi modellerinden biridir?
A)
Eşitlik modeli
B) Çaprazlama modeli
C) Eksi model
D) Çoğunluk oylama
modeli
E) Azınlık modeli

Açıklama : Çoğunluğun tercih ettiği partiye
göre; yönetimin şekillendiği çoğunluk oylama modeli, doğrudan demokrasi
modelidir.

——————————————————————————–
6-
Aşağıdakilerden hangisi, genel hizmetlere örnek verilecek alanlardan biri
değildir?
A) Genel yönetim
B) Tarım
C) Savunma
D) Yargı
E)
Kolluk

Açıklama : Tarım genel hizmetlerden değil, ekonomik
hizmetlerdendir.

——————————————————————————–
7-
İşlevsel sınıflamayı Dünya Bankası hangi yılda önermiştir?
A) 1940’lı
B)
1950’li
C) 1960’lı
D) 1970’li
E) 1980’li

Açıklama :
Amacına uygun yapılacak hizmetleri gösteren işlevsel sınıflama, 1950’li yıllarda
Dünya Bankası tarafından
önerilmiştir.

——————————————————————————–
8-
Wagner’e göre kamu mallarına olan talebin gelir esnekliği kaçtır?
A) 1

B) 1’den küçük
C) 1’den büyük
D) 0
E) 0,5

Açıklama :
Wagner’e göre kamu mallarına olan talebin gelir esnekliği 1’den
büyüktür.

——————————————————————————–
9-
Aşağıdakilerden hangisi, kamu harcamalarının görünürde artış nedenlerinden biri
değildir?
A) Savaş ve savunma harcamalarındaki artış
B) Devlet
sınırlarının değişmesi
C) Paranın satın alma gücündeki azalma
D) Bütçe
yöntemindeki değişiklikler
E) Bütçe tekniğindeki değişiklikler

Açıklama : Kamu harcamalarının görünürde artış nedenleri; paranın
satın alma gücündeki azalma, bütçe yöntem ve tekniğindeki değişiklikler devlet
sınırlarının ve nüfusun değişmesidir. Savaş ve savunma harcamalarındaki artış
kamu harcamalarının gerçek artış nedenlerinden
biridir.

——————————————————————————–
10-
Bütçe yasa tasarısının bütçe komisyonunda görüşülme süresi kaç gündür?
A) 15

B) 25
C) 40
D) 55
E) 75

Açıklama : Bütçe yasa
tasarısının bütçe komisyonunda görüşülme süresi 55
gündür.

——————————————————————————–
11-
PPBS’de ekonomik amaçlara ulaşmak için çeşitli seçenekler arasından tercih
sonucu karar verme PPBS’nin hangi aşamasında yer alır?
A) Planlama
B)
Programlama
C) Bütçeleme
D) Sistem analizi
E) Kamu yönetimi

Açıklama : PPBS’nin aşamaları, planlama, programlama, bütçeleme,
sistem analizi ve yönetimdir. Planlama, amaçların ve bu amaçlara ulaşmak için
programların, politika ve yöntemlerin seçilmesi ve seçenekler arasında bir
tercih sonucu karar verme sürecidir. Amaçları en iyi biçimde gerçekleştirmeyi
sağlayacak seçenekleri belirleyen bir
araçtır.

——————————————————————————–
12-
Aşağıdakilerden hangisi, parafiskal gelirlerin özelliklerinden biri değildir?

A) Kamu kuruluşlarına gelir sağlamak amacıyla alınır
B) Ödeyenler, bu
kuruluşların hizmetlerinden yararlanırlar
C) Bir hizmet karşılığı alınır

D) Zor öğesi kullanılarak tahsil edilir
E) Devlet bütçesinde yer alır

Açıklama : Parafiskal gelirler devlet bütçesinde yer
almaz.

——————————————————————————–
13-
Özel kesimden kamu kesimine kaynak transferinin topluma yüklediği maliyet nedir?

A) Özel kesim üretimi azalır
B) Özel kesim üretimi artar
C) Kamu
kesimi üretimi artar
D) Kamu kesimi üretimi azalır
E) Değişme olmaz

Açıklama : Devlet, önemli mal ve hizmetleri sunan bir birimdir. Mal
ve hizmet üretirken ekonomiden malzeme, işgücü, bina, arazi gibi mal ve
hizmetleri satın alır. Bu olay kaynakların özel kesimden kamu kesimine
transferidir. Kamu kesimine aktarılan kaynaklar özel kesimde üretim azalışı
meydana
getirir.

——————————————————————————–
14-
Vergi almak devlet için bir hak, vergi vermek, bireyler için bir görevdir.
Görüşünü açıklayan teori aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fizyokrasi
B)
Merkantilizm
C) Rasyonalist Teori
D) Egemenlik Teorisi
E) Organik
Devlet Görüşü

Açıklama : Organik devlet görüşüne göre, devletin
bireylerin oluşturduğu toplumdan ayrı ve üstün bir varlığı vardır. Bu görüşü
savunanlar, vergi ile kamu hizmetlerinden sağlanan fayda arasındaki ilişkiyi
bütünüyle kopartmışlardır. Bu teoriye göre; vergi almak devlet için bir hak,
vermek ise bireyler için bir
görevdir.

——————————————————————————–
15-
Vergi borcunu hesaplamak amacıyla vergi konusunun indirgendiği teknik fiziksel
ya da ekonomik parasal büyüklüğe ne ad verilir?
A) Tarh
B) Verginin
konusu
C) Matrah
D) Tarife
E) Tahakkuk

Açıklama : Vergi
borcunu hesaplamak amacıyla vergi konusunun indirgendiği teknik fiziksel ya da
ekonomik parasal büyüklüğe matrah
denir.

——————————————————————————–
16-
Verginin ödenmesi gereken aşamaya gelmesine ne ad verilir?
A) Tarh
B)
Tebliğ
C) Tahakkuk
D) Tahsil
E) Ödeme

Açıklama :
Tahakkuk, tarh ve tebliğ edilen bir verginin ödenmesi gereken aşamaya
gelmesidir.

——————————————————————————–
17-
Aşağıdakilerden hangisi, vergi uyuşmazlıklarında idari çözüm yollarının
sağladığı yararlardan biri değildir?
A) Yargısal yollara başvuruyu
arttırması
B) Yargı organlarının iş yükünü azaltması
C) Mükellefle idare
arasındaki ilişkilerini iyileştirilmesine katkı sağlaması
D) Vergi
gelirlerinin hazineye girme sürecini azaltması
E) Vergilerin tahsili için
yapılan giderleri azaltması

Açıklama : Batılı ülkelerde vergi
uyuşmazlıklarının büyük bir bölümü yargısal yollara başvurmaya gerek kalmadan
idari yollarla çözümlenir, idari çözüm yollarının zamandan tasarruf sağlaması,
az maliyetli olması, yargı organlarının iş yükünü azaltması, mükellefle idare
arasındaki ilişkilerin iyileştirilemesine katkı sağlaması gibi bazı yararları
vardır. Türkiye’de vergi uyuşmazlıklarının önemli bir kısmı yargı organlarınca
çözümlenir.

——————————————————————————–
18-
Verginin denetimi sırasında mükellefin iş yerinde delil toplamak için yapılan
incelemeye ne ad verilir?
A) Yoklama
B) İnceleme
C) Bilgi toplama

D) Arama
E) Bildirme

Açıklama : Bir ihbar ya da inceleme
nedeniyle bir mükellefin vergi kaçırdığına dair belirtiler olması halinde
mükellefin ya da üçüncü kişilerin üzerlerinde, işyerlerinde ya da konutlarında
yapılan araştırmaya arama
denir.

——————————————————————————–
19-
Vergi yasalarının yapılmasını emrettiği fiilleri yapmamak veya yapılmamasını
emrettiği fiilleri yaparak vergi mükellefiyetinden kısmen veya tamamen
kurtulmaya ne ad verilir?
A) Vergi Arbitrajı
B) Vergi Avantajı
C)
Vergi Ertelemesi
D) Vergi Kaçakçılığı
E) Vergi Baskısı

Açıklama : Vergi kaçakçılığı, vergi yasalarının yapılmasını
emrettiği fiilleri yapmamak veya yapılmamasını emrettiği fiilleri yaparak vergi
mükellefiyetinden kısmen veya tamamen
kurtulmaktır.

——————————————————————————–
20-
Verginin ödenmesi sonucu parasal mükellefiyet altında olan bireyin vergi
karşısında gösterdiği ilk olumsuz psikolojik tepki, hangi aşamada ortaya çıkar?

A) Verginin ödenmesi
B) Vurgu
C) Aktarma
D) Yerleşme
E)
İkame

Açıklama : Vergi yansıma süreci aşamalarında önce bir vergi
ödenmiş olmalıdır. Bireyin piskolojik baskı hissetmesine vurgu, vurgudan sonra
vergi yükünün başkasına aktarılmasına aktarma, verginin artık aktarılmayacak son
bir mükellef üzerinde kalmasına yerleşme
denir.

——————————————————————————–
21-
Aşağıdakilerden hangisi, vergi baskısının giderilme yollarından biridir?
A)
Vergi Arbitrajı
B) Vergiden Kaçınma
C) Vergi Grevi
D) Gelir Aktarımı

E) İkame Etkisi

Açıklama : Vergi baskısının giderilmesi için
karar etkisi, gelir etkisi, ikame etkisi
kullanılır.

——————————————————————————–
22-
Bireylerin çeşitli kaynaklardan elde ettiği tüm kazançların artan oranlı bir
tarife uygulanarak hesaplanmasına ne ad verilir?
A) Sedüler gelir vergisi

B) Üniter gelir vergisi
C) Veraset vergisi
D) Kurumlar vergisi

E) Vergi alacağı

Açıklama : Gerçek kişilerin çeşitli
kaynaklardan elde ettikleri tüm kazanç ve iratların toplanıp, zararlar mahsup
edildikten sonra bulunacak safi kazanca artan oranlı bir tarife uygulanmasına
üniter gelir vergisi denir. Sedüler gelir vergisinde tüm kazançlar ayrı ayrı
matrah ve tarifeler üzerinden hesaplanır. Türkiye, Fransa, Almanya ve İskandinav
ülkelerinde tek elemanlı, İngiltere’ de çift elemanlı vergi
uygulanır.

——————————————————————————–
23-
Aşağıdakilerden hangisi gelir üzerinden alınan vergidir?
A) Veraset vergisi

B) İntikal vergisi
C) KDV
D) Emlak Vergisi
E) Kurumlar Vergisi

Açıklama : Gelir üzerinden alınan vergiler Gelir Vergisi ve Kurumlar
Vergisi’dir. Gelir vergisi gerçek kişilerin gelirlerini hedef alırken kurumlar
vergisi tüzel kişiliğe sahip bazı kurum ve kuruluşların gelirlerini
kapsar.

——————————————————————————–
24-
Üretim ve tüketim arasındaki her bir aşamada yaratılan katma değer üzerinden
hesaplanan ve alınan vergi aşağıdakilerden hangisidir?
A) ÖTV
B) Harcama
Vergisi
C) Perakende Satış Vergisi
D) KDV
E) Bireysel Harcama
Vergisi

Açıklama : KDV, üretim ve tüketim arasındaki her bir aşamada
yaratılan katma değer üzerinden alınan vergidir. Yaratılan katma değeri
hedefler.

——————————————————————————–
25-
Aşağıdakilerden hangisi, uzun dönemde ülkenin özel sermaye birikimini azaltır?

A) Dışlama Etkisi
B) Modigliani Etkisi
C) Servet Etkisi
D) Gelir
Etkisi
E) İkame Etkisi

Açıklama : Dışlama etkisi, uzun dönemde
ülkenin özel sermaye birikimini
azaltır.

——————————————————————————–
26-
Kamu gelirleriyle giderleri arasındaki farka ne ad verilir?
A) Konsolide
bütçe
B) Faiz dışı açık
C) Borç
D) Kamu açıkları
E) Alacak

Açıklama : Kamu gelirleri ile kamu giderleri arasında, belli bir
dönem içinde oluşan farka kamu açıkları denir. Kamu borçları, kamu açıklarının
toplam değeridir. Kamu açıkları, akım değer, kamu borçları stok değer
niteliğindedir.

——————————————————————————–
27-
Aşağıdakilerden hangisi belediye vergilerinden biri değildir?
A) Haberleşme

B) Eğlence
C) İlan ve reklam
D) Elektrik tüketimi
E) KDV

Açıklama : Belediye vergilerinden ilan ve reklam vergisi, eğlence
vergisi, haberleşme vergisi, elektrik, havagazı tüketim vergisi yangın sigortası
vergisi, çevre temizlik vergisidir. KDV, merkezi devlet örgütünün vergi
geliridir.

——————————————————————————–
28-
Belli bir kamu hizmetinin bağımsız olarak yerel bir kamu kurumuna bırakılmasına
ne ad verilir?
A) Yerel yerinden yönetim
B) Hizmet yerinden yönetim

C) Siyasal yerinden yönetim
D) Merkezi yerinden yönetim
E) Yönetsel
yerinden yönetim

Açıklama : Belirli bir kamu hizmetinin merkezin
dışında bağımsız bir örgüte bırakılmasına hizmet yerinden yönetim denir.
Örneğin; üniversiteler ve ticaret
odaları.

——————————————————————————–
29-
Belediyelerde karar verme organı hangisidir?
A) Belediye meclisi
B)
Belediye encümeni
C) Belediye Başkanı
D) İl Genel meclisi
E)
Belediye meclisi ve encümeni

Açıklama : Belediyelerin organlarından
olan belediye başkanı yürütme organı, meclis ve encümen ise karar
organıdır.

——————————————————————————–
30-
Köy işlerinde köylülerin ücretsiz olarak bedenen çalıştırılmasına, köy halkının
ortak ve eşit koşullarda çalışmasına ne ad verilir?
A) İmece
B) Salma

C) Bakaya
D) Yardım
E) Bağış

Açıklama : Köy halkının
ortak ve eşit koşullarda çalışmaları esasına dayanan köy geliri, imecedir.

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir