Kamu Maliyesi Deneme Sinavi Soruları – 1

1-) Neyin ne miktarda ve nasıl üretileceğine bizzat üretim kaynakları
sahiplarinin ve bunları üretime sevkeden müteşebbislerin karar verdiği sisteme
ne ad verilir?
A) Karma ekonomi sistemi
B) Serbest piyasa sistemi
C) Totaliter müdahaleci sistem
D) Müdahaleci sistem
E) Koolektivist sistem

2-) Her yıl toplumda kişi başına düşen reel gelirin, bir önceki yıla
göre artış oranına ne ad verilir?
A) Büyüme hızı
B) Etkinlik hızı
C)
Çarpan katsayısı
D) Gelir katsayısı
E) Hızlandıran katsayısı

3-)
Herhangi bir tüketim ve üretim olayının üretimle ya da tüketimle ilgili
olmayanlara doğurduğu dolaylı fayda vaya zarara ne ad verilir?
A) Farksızlık
yaklaşımı
B) Optimal kaynak dağılımı
C) Optimal altı dağılım
D)
Etkenlik
E) Dışsallık

4-) Kısa dönemde doğrudan üretimi arttırıcı
etkisi söz konusu olmayan ve faydası bir dönemde sınırlı kalan harcamalara ne ad
verilir?
A) Cari harcamalar
B) Yatırım harcamaları
C) Transfer
harcamaları
D) Kalkınma carileri harcamaları
E) Sermaye teşkili
harcamaları

5-) Colin Clark’a göre kamu harcamaları milli gelirin % kaçı
kadar olmalıdır?
A) %20
B) %30
C) %15
D) %40
E) %25

6-) Fayda ve maliyet analizi aşağıdaki hizmetlerden hangisinde yaygın
olarak kullanılmaz?
A) Köprü yapımı
B) Memur alımı
C) Metro yapımı

D) Yol yapımı
E) Baraj yapımı

7-) Aşağıdakilerden hangisi
Planlama Programlama Bütçeleme Sisteminin öğelerinden biridir?
A) Analiz

B) Performans
C) Verimlilik
D) Tahmin
E) Kolaylık

Bütçenin yasama denetiminden şağıdakilerden hangisi sorumludur?
A)
Yargıtay
B) Sayıştay
C) TBMM
D) Yargıtay
E) Cumhurbaşkanlığı

9-) Fonlar hangi bütçe ilkesinden sapmadır?
A) Tahsis ilkesi
B)
Açıklık ilkesi
C) Teklik ilkesi
D) Yıllık olma ilkesi
E) Önceden
izin alma ilkesi

10-) Kamu gelirlerinden biri olan “Harç’ın temelinde
hangi ilke yatar?
A) Dikey adalet ilkesi
B) İktidar ilkesi
C) Ödeme
gücü ilkesi
D) Yatay adalet ilkesi
E) Faydalanma ilkesi

11-)
Vergiler geçirdikleri evrim sonucunda aşağıdaki özelliklerden hangisine
ulaşılmamıştır?
A) Temel finansman aracı olmuştur
B) Parasal bir ödemeye
dönüşmüştür
C) Kamu hukukuna dayanan bir ödeme olmuştur
D) Belli bir
kullanım alanına tahsis edilmektedir
E) Süreklilik arz eden bir kaynak
olmuştur

12-) Bireylerin ödeyecekleri verginin ödeme zamanını ödeme
biçimini ve miktarını bilmeleri gerektiğini ifade eden vergileme ilkesine ne ad
verilir?
A) İktisadilik ilkesi
B) Kesinlik ilkesi
C) Uygunluk ilkesi

D) Adalet ilkesi
E) Etkinlik ilkesi

13-) “Endüstri öncesi bir
toplumdan sanayilaşmayi başarmış günümüz toplumlarına doğru değişme”toplum
bilimcilere göre nasıl nitelendirilir?
A) Sanayileşme
B) İlerleme
C)
Kalkınma
D) Modernleşme
E) Büyüme

14-) Aşağıdakilerden hangisi
modern topluma geçiş aşamasının göstergelerinden biri değildir?
A)
Teknolojik gelişme hızlanır
B) Müteşebbis sınıfı gelişir
C) Kentleşme
oranı % 15 civarındadır
D) Yatırımlar milli gelirin % 10 ‘una ulaşır
E)
Okur-yazar oranı artar

15-) Aşağıdakilerden hangisi bir vergi yükü türü
değildir?
A) Toplam vergi yükü
B) Bireysel vergi yükü
C)
Uluslararası vergi yükü
D) Net vetgi yükü
E) Gerçek vergi yükü

16-) Vergi yasalarına aykırı hareket etmeksizin vergi konusunun vergi
mükellefiyet alanının dışına çıkılması ile hazinenin vergi kaybına uğratılmasına
ne denir?
A) Vergi kaçakçılığı
B) Vergiden kaçınma
C) Ödeme gücü

D) Karar etkisi
E) Gelir etkisi

17-) Yansıma kıstasına göre,
verginin gerçek yükünün genel olarak bir başkasına devredilemediği vergi
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Subjektif vergi
B) Dolaysız vergi
C)
Dolaylı vergi
D) Nesnel vergi
E) Objektif vergi

1 “Devletin
yatırımları arttırabilmek için vergi sistemini yatırımlar lehine ayrıcalıklarla
donatması” görüşü; vergi politikalarından hangi görüştür?
A) Vergi
teşvikleri görüşü
B) Özendirici araçlar görüşü
C) Kaynaklar görüşü

D) Vergi istisnaları görüşü
E) Hızlandırılmış amortisman görüşü

19-) Aşağıdakilerden hangisi yatırımları teşvik edici vergi
politikalarından biri değildir?
A) Vergi istisnaları
B) Yatırım
indirimleri
C) Vergi ertelemesi
D) Basit amortisman
E) Gümrük
kolaylıkları

20-) Aşağıdakilerden hangisi gelir üzerinden alınan bir
vergidir?
A) Muamele vergisi
B) Veraset ve intikal vergisi
C)
Kurumlar vergisi
D) Servet transferi vergisi
E) İstihsal vergisi

21-) Aşağıdakilerden hangisi kurumlar vergisi tarifesinin bir
özelliğidir?
A) Artan oranlıdır
B) Azalan oranlıdır
C) Çift elemanlı
artan oranlıdır
D) Sabit oranlıdır
E) Matrah arttıkça vergi miktarı
azalır

22-) Aşağıdakilerden hangisi servet üzerinden alınan bir
vergisidir?
A) Gelir vergisi
B) Kurumlar vergisi
C) Katma değer
vergisi
D) Motorlu taşıtlar vergisi
E) Taşıt alım vergisi

23-)
Gelişmiş ülkelerde kamu gelirleri içinde vergilerin payı % kaçtır?
A) %20

B) %50
C) %90
D) %70
E) %25

24-) Devletin, yerel
yönetimlerin, il özel idarelerinin, köylerin, vakıfların ve diğer kamu
kuruluşlarının sağladıkları tüm mali yükümlülüklere ne ad verilir?
A) Devlet
ekonomisi
B) Vergi sistemi
C) Verginin amortismanı
D) Kamu ekonomisi

E) Özel ekonomi

25-) Aşağıdakilerden hangisi dalgalı borç
türlerinden biri değildir?
A) Hazine bonoları
B) Hazineye kısa vadeli
avanslar
C) Hazine tahvilleri
D) Emanet paralar
E) Röfinansman
kredisi

26-) Aşağıdakilerden hangisi devletin yaptığı kısa süreli
borçlanmanın özelliklerinden değildir?
A) Devletin gelir ve giderleri
arasında zaman bakımından ortaya çıkan dengesizlikleri gidermek amacıyla
başvurulması
B) Faizin düşük olması
C) Devlete devamlı gelir sağlamak
amacıyla başvurulması
D) Uzun süreli borçlanmaya hazırlık olarak
başvurulması
E) Genellikle para piyasasından sağlanması

27-)
Hazineye, devlet borçlanmasında söz konusıu olan faiz ve anaparayı, tahvili
getirene öderse bu tip tahvillere ne ad verilir?
A) Nama muharrer
B)
Büyük kesitli
C) Hem isme hem taşıyıcıya
D) Hamiline
E) Küçük
kesitli

2 Devletin tek taraflı bir kararla mevcut borcun tamamını veya
bir kısmını ortadan kaldırdığını bildirmesine ne ad verilir?
A) Borcun
konversiyonu
B) Borcun tahkimi
C) Borcun itfası
D) Borcun reddi

E) Borcun konsolidasyonu

29-) “Genellikle borcun akdinden belli bir
süre sonra başlamak üzere, alacaklıya faiz ile birlikte ana paranın bir kısmının
iadesine” ne denir?
A) Borcun itfası
B) Borçların reddi
C) Borçların
tahkimi
D) Tedrici ödeme
E) Toplu ödeme

30-) Aşağıdakilerden
hangisi kamu iktisadi teşebbüslerinin özelliklerinden biri değildir?
A)
Kişisel mal üretmeleri
B) Sermayelerinin yarıdan çoğunun kamuya ait olması

C) İDT ve KİK’lerin genel adıdır
D) Sayıştayın denetimine tabidir
E)
Sosyal faydayı arttırma amacında olmaları

1 B
2 A
3 E
4
A
5 E
6 B
7 A
8 C
9 C
10 E
11 D
12 B
13 D

14 C
15 C
16 B
17 B
18 B
19 D
20 C
21 D
22 D

23 C
24 B
25 E
26 C
27 D
28 E
29 D
30 D

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir