Kamu Maliyesi Deneme Sinavi Soruları – 2

1-) Her yıl toplumda kişi başına düşen reel gelirin, bir önceki yıla göre artış
oranına ne ad verilir?

A) Büyüme hızı
B) Etkinlik hızı
C) Çarpan
katsayısı
D) Gelir katsayısı
E) Hızlandıran katsayısı

2-) Colin
Clark’a göre kamu harcamaları milli gelirin % kaçı kadar olmalıdır?

A)
%20
B) %30
C) %15
D) %40
E) %25

3-) Fayda ve maliyet
analizi aşağıdaki hizmetlerden hangisinde yaygın olarak kullanılmaz?

A) Köprü yapımı
B) Memur alımı
C) Metro yapımı
D) Yol
yapımı
E) Baraj yapımı

4-) Bütçenin yasama denetiminden
Aşağıdakilerden hangisi sorumludur?

A) Yargıtay
B) Sayıştay
C)
TBMM
D) Yargıtay
E) Cumhurbaşkanlığı

5-) Fonlar hangi bütçe
ilkesinden sapmadır?

A) Tahsis ilkesi
B) Açıklık ilkesi
C)
Teklik ilkesi
D) Yıllık olma ilkesi
E) Önceden izin alma ilkesi

6-) Kamu gelirlerinden biri olan “Harç’ın temelinde hangi ilke yatar?

A) Dikey adalet ilkesi
B) İktidar ilkesi
C) Ödeme gücü ilkesi

D) Yatay adalet ilkesi
E) Faydalanma ilkesi

7-) Aşağıdakilerden
hangisi modern topluma geçiş aşamasının göstergelerinden biri değildir?

A) Teknolojik gelişme hızlanır
B) Müteşebbis sınıfı gelişir
C)
Kentleşme oranı % 15 civarındadır
D) Yatırımlar milli gelirin % 10 ‘una
ulaşır
E) Okur-yazar oranı artar

8 – Aşağıdakilerden hangisi bir
vergi yükü türü değildir?

A) Toplam vergi yükü
B) Bireysel vergi
yükü
C) Uluslararası vergi yükü
D) Net vetgi yükü
E) Gerçek vergi
yükü

9-) Vergi yasalarına aykırı hareket etmeksizin vergi konusunun
vergi mükellefiyet alanının dışına çıkılması ile hazinenin vergi kaybına
uğratılmasına ne denir?

A) Vergi kaçakçılığı
B) Vergiden kaçınma

C) Ödeme gücü
D) Karar etkisi
E) Gelir etkisi

10-)
Aşağıdakilerden hangisi yatırımları teşvik edici vergi politikalarından biri
değildir?

A) Vergi istisnaları
B) Yatırım indirimleri
C) Vergi
ertelemesi
D) Basit amortisman
E) Gümrük kolaylıkları

11-)
Aşağıdakilerden hangisi gelir üzerinden alınan bir vergidir?
A) Muamele
vergisi
B) Veraset ve intikal vergisi
C) Kurumlar vergisi
D) Servet
transferi vergisi
E) İstihsal vergisi

12-) Aşağıdakilerden hangisi
kurumlar vergisi tarifesinin bir özelliğidir?
A) Artan oranlıdır
B)
Azalan oranlıdır
C) Çift elemanlı artan oranlıdır
D) Sabit oranlıdır

E) Matrah arttıkça vergi miktarı azalır

13-) Gelişmiş ülkelerde kamu
gelirleri içinde vergilerin payı % kaçtır?

A) %20
B) %50
C) %90

D) %70
E) %25

14-) Aşağıdakilerden hangisi dalgalı borç
türlerinden biri değildir?

A) Hazine bonoları
B) Hazineye kısa
vadeli avanslar
C) Hazine tahvilleri
D) Emanet paralar
E)
Röfinansman kredisi

15-) Devletin tek taraflı bir kararla mevcut borcun
tamamını veya bir kısmını ortadan kaldırdığını bildirmesine ne ad verilir?

A) Borcun konversiyonu
B) Borcun tahkimi
C) Borcun itfası
D)
Borcun reddi
E) Borcun konsolidasyonu

1 A
2 E
3 B
4 C

5 C
6 E
7 C
8 C
9 B
10 D
11 C
12 D
13 C

14 E
15-E

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir