Kamu Maliyesi Deneme Sınavı Soruları – 3

1. Yerel düzeyde mal ve hizmet sunmakla yükümlü kamu idarelerine ne ad verilir?

A) Kamu iktisadi teşebbüsleri
B) Mahalli idareler
C) Merkezi  yönetim
D) Sosyal güvenlik kuruluşları
E) Belediyeler

2.
Aşağıdakilerden hangisi ortak maldır?

A) Savunma
B) Park
C)
Giyecek
D) Güneş
E) Yiyecek

3. Hangi tür mallarda bireyler ödeme
isteklerini miktara göre düzenlemektedirler?

A) Özel mallarda
B)
Bölünebilir mallarda
C) Karma mallarda
D) Kamusal mallarda
E)
Serbest mallarda

4. Seçmen sayısının ve karar verilecek konuların
artması halinde, aşağıdakilerden hangisinin işlemesi güçleşmektedir?

A)
Demokrasi
B) Otokrasi
C) Baskı grupları
D) Temsili demokrasi
E)
Doğrudan demokrasi

5. Aşağıdakilerden hangisi işlevsel sınıflandırmanın
özelliklerinden biri değildir?

A) Halka sunulan değişik hizmetlerdir.

B) Kamu harcamalarının varmak istediği hedefler belirtilir.
C) Kamuoyuna
açık ve sağlıklı bilgiler verebilir.
D) Önemli olan harcama tahminleridir.

E) Daha çok kesin harcamalarla ilgilenir.

6. Musgrave ve Rostow
aşağıdakilerden hangisini geliştirmişlerdir?

A) Klasik yaklaşım
B)
Yeni klasik yaklaşımı
C) Monetarist yaklaşım
D) Kamusal tercihler
yaklaşımı
E) Kalkınma modelleri

7. Bir kamu projesinin maliyetini
aşağıdakilerden hangisi gösterir?

A) O proje için yapılan nakdi
maliyetlerdir.
B) O proje için yapılan doğrudan nakdi maliyetlerdir.
C)
O projeye tahsis edilen kaynakların en iyi alternatif kullanım değeridir.
D)
O proje için yapılan dolaylı maddi maliyetlerdir.
E) O proje için yapılan
doğrudan maddi ve maddi olmayan maliyetlerdir.

8. Aşağıdakilerden
hangisi, PPBS’nin hizmet sınıflandırmasında yer almaz?

A) Program
B)
Alt program
C) Faaliyet
D) Proje
E) Performans

9.
Aşağıdakilerden hangisi klasik bütçenin aksak yanlarından biri değildir?

A) Plan bütçe ilişkisi kurulmaz.
B) Bilimsel tekniklerden
yararlanılmaz.
C) Tercihlerin saptanması kolay ve belirgindir.
D)
Bütçede hizmetler görülmez.
E) Amaçların belirlenmesine gereken önem
verilmez.

10. Mali kaynakları temin etme PPBS’nin aşağıdaki öğelerinden
hangisinde gerçekleşir?

A) Analiz
B) Bütçeleme
C) Programlama

D) Yönetim
E) Planlama

11. Devletlerin ne yapacağı, ne kadar
para harcayacağı ve bu harcamaların hangi kaynaktan finanse edileceği
konularındaki kararları, totaliter toplumlarda aşağıdakilerden hangisi belirler?

A) Bireyler
B) KİT’ler
C) Firmalar
D) Yerel yönetimler

E) Devlet

12. Aşağıdakilerden hangisi özel kesim ya da kamu kesimi
tarafından üretilen mal ve hizmetlerden değildir?

A) Ortak mallar
B)
Kamusal mallar
C) Yarı kamusal mallar
D) Özel mallar
E) Bölünebilir
mallar

13. Özel kesimden kamu kesimine kaynak aktarmada kullanılan en
önemli araç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kamulaştırma
B) Müsadere

C) Mal ve hizmet alımı
D) Devletleştirme
E) Vergi

14.
Aşağıdakilerden hangisi vergilemenin mali amaçlarındandır?

A) Faktör
arzında etkinliği sağlamak
B) İktisadi istikran sağlamak
C) Devlete kamu
harcamalarını karşılayacak geliri temin etmek
D) Yatırımları teşvik etmek

E) Enflasyonla mücadele etmek

15. Rasyonalist bireyci devlet
görüşüne dayanan teorilerin vergiye ilişkin görüşlerindeki ortak nokta,
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Vergi ile kamu hizmetlerinden elde edilen
fayda arasında karşılıklı bir ilişki yoktur.
B) Vergi, ancak yasa ite
konulabilir.
C) Vergi, ödeme gücüne göre alınmalıdır.
D) Vergi, devletin
egemenlik yetkilerinden kaynaklanmaktadır.
E) Vergi, devletin sunduğu
hizmetlerden yararlanmanın bir tür karşılığıdır.

16. Kamusal malların
bölünmezlik ilkesi, aşağıdakilerden hangisinin uygulanmasını zorlaştırmaktadır?

A) Ödeme gücü ilkesi
B) Genellik ilkesi
C) Faydalanma ilkesi

D) Kanunilik ilkesi
E) Uygunluk ilkesi

17. Vergilendirme süreci
boyunca yapılan işlemlere, uygulanan yöntemlere ne ad verilir?

A)
Vergileme tekniği
B) Vergi teorisi
C) Vergi tarifesi
D) Vergileme
ilkeleri
E) Vergi işlevi

18. Aşağıdakilerden hangisi vergi
sorumluluğuna örnektir?

A) Kaynakta vergi kesintisi yapanların
sorumluluğu
B) Her mükellefin kendi vergi borcundan sorumlu olması
C)
Bir arsaya ortaklaşa malik olanların, arsa vergisinden birlikte sorumlu olması

D) Vatandaşların alışverişlerde belge isteme sorumluluğuna sahip olmaları

E) Mirasçıların Veraset ve İntikal Vergisinden sorumlu olmaları

19. Aşağıdaki artan oranlı tarifede uzunluk farkı kaçtır?

Vergi Dilimler (TL) Vergi Oranı (%)Vergi Miktarı

İlk 1.000.YTL
%30 300. YTL

Sonra gelen 2.000.YTL %35 700. YTL

Sonra gelen
2.000.YTL %43 860. YTL

Sonra gelen 5.000.YTL %53 2.650.YTL

Sonra
gelen 5.000.YTL %63 3.150.YTL

A) 5000
B) 4000
C) 3000

D) 2000
E) 1000

20. Aşağıdakilerden hangisi vergiden kaçınma
yollarından biri değildir?

A) Yasal boşluklardan yararlanma
B) Gelir
aktarımı
C) Vergiyi erteleme
D) Vergi arbitrajı
E) Geliri beyan
etmeme

21. Ödenen vergilerden, kamu hizmetlerinden sağlanan yararın
düşülmesiyle bulunan değerin gelire oranlanması, aşağıdakilerden hangisini
ortaya çıkarır?

A) Bireysel vergi yükü
B) Objektif vergi yükü
C)
Net vergi yükü
D) Gerçek vergi yükü
E) Toplam vergi yükü

22.
Mükellefin hissettiği, ancak etkisinin ölçülemediği vergi yüküne ne ad verilir?

A) Objektif vergi yükü
B) Net vergi yükü
C) Gerçek vergi yükü

D) Bireysel vergi yükü
E) Sübjektif vergi yükü

23.
Aşağıdakilerden hangisi iyi bir vergi sisteminin temel özelliklerinden biri
değildir?

A) Etkin olmalıdır.
B) Kolay anlaşılmalıdır.
C)
Bireylerin tercihlerini bozmalıdır.
D) Basit olmalıdır.
E) Adil
olmalıdır.

24. Aşağıdakilerden hangisi, tek verginin hammadde alınması
gerektiğini savunmuştur?

A) Thiers
B) George
C) Schuller
D)
Ricardo
E) Smith

25. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde Kurumlar
Vergisi mükellefi sayılmaz?

A) Anonim Şirket
B) Kollektif Şirket

C) Kooperatifler
D) Limited Şirket
E) İktisadi Kamu Müesseseleri

26. Ülkemizde faiz dışı fazla, hangi harcamalarda sınırlamalar yaparak
sağlanmaktadır?

A) Transfer harcamaları
B) Yolluklar ve transfer
harcamaları
C) Personel harcamaları
D) Personel ve yatırım harcamaları

E) Yatırım harcamaları

27. Faiz ödemeleri dışında bütün kamu
harcamaları ile kamu gelirleri arasındaki olumlu farka ne ad verilir?

A)
Birincil açık
B) Faiz dışı açık
C) Birincil fazla
D) İşletme fazlası

E) İşletme açığı

28. Genel bütçe vergi gelirlerinden il özel
idarelerine ayrılan pay yüzde kaçtır?

A) 1.12
B) 7.55
C) 6

D) 9
E) 5

29. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’deki yerel
yönetimlerin özelliklerinden biri değildir?

A) Kamu tüzel kişiliğine
sahip olmaları
B) Görev ve yetkilerinin içişleri Bakanlığı tarafından
düzenlenmesi
C) Karar organlarının seçimle oluşturulması
D) Toplum
yararının korunması için çalışırlar
E) Görevleri ile orantılı gelir
kaynakları sağlanması

30. Aşağıdakilerden hangisi yerel yerinden yönetim
kuruluşlarından biridir?

A) Köyler
B) Üniversiteler
C) Ticaret
odaları
D) Sanayi odaları
E) Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

1. B –
2. D –
3. D –
4. E –
5. D –
6. E –
7.
C –
8. E –
9. C –
10. B –
11. E –
12. A –
13. E –

14. C –
15. E –
16. C –
17. A –
18. A –
19. B –
20.
E –
21. C –
22. E –
23. C –
24. A –
25. B –
26. D –

27. C –
28. A –
29. B –
30. A

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir