Kamu Maliyesi Deneme Sınavı Soruları – 4

1. Genel ve Katma bütçenin birleştirilmesi ve bundan hazine yardımları ile
devlet katkısının düşülmesi yoluyla bulunan bütçeye ne ad verilir?

A)
Genel bütçe

B) Konsolide bütçe

C) Mahalli idareler
bütçesi

D) Özerk bütçe

E) Özel bütçe

2. Mahalli idarelerin
toplamdaki gelir ve harcamalarının bütçeye oranının, 1985 yılında , 1980 yılına
göre %7’den %12’ye yükselmesinin ana nedeni aşağıdakilerden
hangisidir?

A) Gelir vergisindeki mahalli idareler
paylarının

artırılmasıdır.

B) Emlak vergisi hasılatının konsolide
bütçe

gelirleri içerisinden çıkarılarak
belediyelere

verilmesidir.

C) KDV’nin alınmaya
başlamasıdır.

D) Çöp vergisinin uygulamaya konulmasıdır.

E)
Mahalli idarelerin borçlanma imkanlarının

genişlemesidir.

3. Aşırı
devlet harcamalarının çok ve çeşitli vergilemeyi gerekli kılacağını, bununda
doğal düzeni bozacağını savunan görüş aşağıdakilerden hangisidir?

A)
Fizyokrasi

B) Merkantilizm

C) Liberalizm

D) Keynesyen
görüş

E) Monetarizm

4. Aşağıdakilerden hangisi Fizyokratlarla
ilgili olarak doğru bir ifadedir?

A) 18.yy’da İngiltere’de ortaya
çıkmıştır.

B) Devletin ekonomiye
müdahalesinden

yanadırlar.

C) Liberalizme karşıdırlar.

D)
Tek ve dolaysız vergiden yanadırlar.

E) Borçlanmayı uygun
görürler.

5. Bir bireyin kullanmaya başlaması ile diğer bireyin o mal
/ hizmetten elde ettiği faydanın azalması aşağıdaki mal / hizmetlerden
hangisinde söz konusudur?

A) Parklar

B) Yiyecek

C)
Ayakkabı

D) Şifreli TV

E) Ulusal güvenlik

6. Ölçeğe göre
artan getirili endüstrilerde, kaynak tahsisinde etkinlik açısından fiyatlama
aşağıdakilerden hangisine göre yapılmalıdır?

A) Marjinal
Maliyete

B) Marjinal Faydaya

C) Marjinal Sosyal Faydaya

D)
Dışsal Maliyete

E) Ortalama Maliyete

7. Aşağıdakilerden hangisi
tam kamusal maldır?

A) Parklar

B) Ulusal Savunma

C)
Okullar

D) Ortak mallar

E) Hava – Deniz

8. Kamu malı üretim
düzeyi için gerekli olan tercih toplamına ulaşılamamasına ne ad
verilir?

A) Mahkum ikilemi

B) Sıkışıklık

C)
Dışsallık

D) Bedavacılık sorunu

E) Bilgi yetersizliği
sorunu

9. Kamu mallarının etkin tahsisinde kısmi ve genel denge
analizlerinin sonuçları için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A)
Kısmi denge analizinde kamu malı üretim

düzeyi, genel dengeye göre
fazladır.

B) Kısmi denge analizinde kamu malı üretim

düzeyi, genel
dengeye göre azdır.

C) Kısmi denge analizinde kamu malı
üretim

düzeyi genel dengedeki ile aynıdır.

D) Birey faydaları
yüksek ise, kısmi denge analizi

geçerlidir.

E) Birey faydaları
yüksek ise genel denge analizi

geçerlidir.

10. Kapalı yerlerde
sigara içilmesi dışsal zararına karşı, 4207 sayılı yasa ile devletin aldığı
önlem aşağıdakilerden hangisinin kapsamına girer?

A) Vergileme

B)
Sübvansiyon

C) Mülkiyet hakkını belirleme

D) Piyasa
yaratma

E) Miktar kısıtlaması

11. Bireyler kamu malından elde
ettiği faydadan daha fazla ödeme yapmış ise aşağıdakilerden hangisi söz konusu
olur?

A) Olumsuz dışsallık

B) Dışsal zarar

C) Mali
rant

D) Mali sömürü

E) Coase teoremi

13. Dışsallık söz
konusu olduğunda devlet neden ekonomiye müdahale etmek zorunda kalır?

A)
Müdahale etmediği sürece kaynak tahsisinde

etkinlikten uzaklaşıldığı için

B) Yasalar zorunlu kıldığı için

C) Toplumda kargaşayı önlemek
için

D) Devlete ek gelir sağlamak için

E) Toplam talebi artırmak
için

14. Kamusal tercihlerde bir birey – bir oy kuralına karşı özel
tercihlerde aşağıdakilerden hangisi geçerlidir?

A) Bir birey – bir
oy

B) Bin TL – bin oy

C) Bin TL – bir oy

D) Bir oy – bir
puan

E) Bir birey – beş oy

15. Siyasi yelpazedeki oy dağılımının
grafikteki gibi olması halinde, sağ ve sol eğilimli iki partinin yarıştığı bir
seçimi kazanmak isteyen sağ parti aşağıdakilerden hangisini
yapmalıdır?

A) Uç sağa kaymalıdır.

B) Ortaya kaymalıdır.

C)
Ortanın soluna kaymalıdır.

D) Ortanın sağına kaymalıdır.

E) Uç
sola kaymalıdır.

16. Çoğunluk kuralının etkin kaynak tahsisini sağlaması
için gerekli koşul aşağıdakilerden hangisidir?

A) Toplumun büyük bir
kısmının kamu mallarını

tercih etmesi

B) Kamusal mal tercihlerinin
ortalama etrafında

normal dağılmış olması

C) Oylamaya katılan
herkesin aynı yönde oy

kullanması

D) Nitelikli çoğunluğun
kesinlikle sağlanması

E) Üretim kaynaklarının tamamının
kamu

mallarına tahsis edilmesi

17. Benzer zevk ve tercihlere sahip
bireylerin oluşturduğu gruplara ne ad verilir?

A) Dernek

B)
Örgüt

C) Siyasi parti

D) Çıkar grubu

E) Ortalama
seçmen

18. Güvenlik ve savunma hizmetlerinin üretimi artırıcı etkisi
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Teknoloji üretmesi

B) Araştırmalar
yapması

C) Üretimin genel koşullarını sağlaması

D) Üretim için
girdi üretmesi

E) Üretim için tasarruf sağlaması

19.
Aşağıdakilerden hangisi dar anlamda kamu harcaması kapsamında yer
almaz?

A) Maliye Bakanlığı

B) İçişleri Bakanlığı

C)
İstanbul Üniversitesi

D) İstanbul Büyükşehir Belediyesi

E)
SSK

20. Aşağıdakilerden hangisi analitik sınıflama içerisinde fonksiyonel
sınıflamanın ilk düzeyinde yer almaz?

A) Eğitim hizmetleri

B)
Genel kamu hizmetleri

C) Yedek ödenekler

D) Sağlık
hizmetleri

E) Ekonomik işler ve hizmetler

21. Personel giderleri
aşağıdaki sınıflamalardan hangisinde yer almaktadır?

A)
Ekonomik

B) Fonksiyonel

C) İşlevsel

D) Harcama
kalemi

E) İdari

22. Bir kuruluşa verilen kaynakların, o kuruluşun
bağlı bulunduğu kurumda yer alması aşağıdaki sınıflamalardan
hangisidir?

A) Ekonomik

B) İşlevsel

C)
Fonksiyonel

D) Kurumsal

E) Ödenek türü

23. Aşağıdaki
sınıflamalardan hangisi, hizmetleri yapan kuruluşları dikkate almayıp
harcamaların hangi amaçları gerçekleştirmek üzere kullanıldığını
gösterir?

A) Ekonomik

B) Ödenek türü

C) Harcama
kalemi

D) Kurumsal

E) Fonksiyonel

24. Kısa dönemde doğrudan
üretimi artırıcı etkisi söz konusu olamayabilen ve faydası bir dönemle sınırlı
sayılabilecek harcamalara ne ad verilir?

A) Tüketim harcamaları

B)
Kalkınma carileri

C) Yatırım harcamaları

D) Cari
harcamalar

E) Transfer harcamaları

25. Transfer harcamalarını “
Milli gelirde bir değişiklik yaratmayan sadece satın alma gücünün bireyler ve
sosyal gruplar arasında el değiştirmesine neden olan harcamalar” olarak
tanımlayan iktisatçılar aşağıdakilerden hangisidir?

A) Brochier ve
Tabotoni

B) Sargent ve Lucas

C) Keynes ve Musgrave

D)
Ricardo ve Malthus

E) Ricardo ve Keynes

26. Aşağıdakilerden
hangisi kamu harcamalarının gerçek artış nedenlerinden biri değildir?

A)
Nüfus artışı sonucu kişi başına kamu

harcamalarının artması

B)
Devlet anlayışında değişmeler meydana

gelmesi

C) İletişim ve
ulaşım araçlarında gelişmeler

meydana gelmesi

D) Gelir dağılımına
müdahale

E) Sosyal güvenlik kurumlarının gelişmesi

27. Kamu
harcamalarındaki artışı, uzun dönemde kamu faaliyetlerindeki artış ile açıklayan
iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Peacock

B)
Wiseman

C) Clark

D) Wagner

E) Baumal

28. Gölge
fiyatları aşağıdaki durumların hangisinde kullanılmaz?

A) Devlet fiyat
belirlediğinde

B) Dışsallıklar olduğunda

C) Kota uygulanan
piyasalarda

D) Döviz fiyatını devlet belirlerse

E) Piyasa
fiyatları sosyal değerleri yansıttığında

29. F / M analizinde dikkate
alınmayacak fayda türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gerçek
Fayda

B) İtibari Fayda

C) Dolaylı Fayda

D) Doğrudan
Fayda

E) Ölçülebilir fayda

30. “ Tüketici rantı” kavramı
aşağıdakilerden hangisine aittir?

A) Dupuit

B) Keynes

C)
Peacock

D) Hicks

E) Friedman

Cevaplar:

1. B –

2. B –
3. A –
4. D –
5. A –
6. A –
7. B –
8. E –

9. C –
10. E –
11. D –
13. A –
14. B –
15. C –
16. B

17. D –
18. C –
19. E –
20. C –
21. A –
22. D –

23. E –
24. D –
25. A –
26. D –
27. D –
28. E –
29.
B –
30. C

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir