Kamu Maliyesi Deneme Sınavı Soruları – 5

1 ) Aşağıdakilerden hangisi fizyokratların vergi hakkındaki görüşünü ifade eder?

A) Tek ve dolaylı vergi
B) Tek ve dolaysız vergi
C) Çift taraflı ve
dolaylı vergi
D) Sedüler ve dolaysız vergi
E) Üniter ve dolaysız vergi

2 ) Etkisi bir bütçe dönemi ile sınırlı olan ve devletin işlerliğinin devamı
için gerekli harcamaların tümüne verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Transfer harcaması
B) Yatırım harcaması
C) Cari harcama
D) Faiz
harcamaları
E) Kamulaştırma harcamaları
3 ) Döner sermaye işletmelerinin
sayısı 1998 yılında kaçlara ulaşmıştır?
A) 1500’lere
B) 2000’lere
C)
2300’lere
D) 2800’lere
E) 4500’lere
4 ) Toplumun zenginliğini sahip
olunan altın ve gümüş miktarı ile ölçen yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A) Monetaristler
B) Fizyokratlar
C) Merkantilistler
D)
Keynesyenler
E) Klasikler
5 ) Aşağıdakilerden hangisi tam kamusal
malların özelliği değildir?
A) Dışlama maliyetleri yüksek
B) Doğrudan
devlet tarafından üretilir
C) Kamu bütçelerince dağıtılır
D) Zorunlu
vergi geliri ile finanse edilir
E) Piyasalarda dağıtılır
6 )
şağıdakilerden hangisi kamu maliyesinin ekonomik istikrar görevi kapsamında yer
almaz?
A) Tam istihdam
B) Fiyat istikrarı
C) Ödemeler dengesi
D)
Büyüme
E) Gelir dağılımı
7 ) Aşağıdakilerden hangisi piyasa
başarısızlığının nedenlerinden biri değildir?
A) Kamusal mallar
B) Yarı
kamusal mallar
C) Ortak mallar
D) Dışsallıklar
E) Tam rekabet
koşulları
8 ) Ortak malların kullanımında, bireysel çıkarlarla toplumsal
çıkarların çatışması sorununa ne ad verilir?
A) Bedavacılık
B) İçsellik

C) Dışsallık
D) Ortakların trajedisi
E) Bilgi eksikliği
9 ) Her
bireyin kamu mallarından elde ettiği fayda kadar vergilendirilmesine ne ad
verilir?
A) Mali rant
B) Mali sömürü
C) Lindahl fiyatı
D) Coase
teoremi
E) Berger koşulu
10 ) Kamu malların finansmanı kısmi denge
analizinde hangi ilkeye göre yapılır?
A) Fayda
B) Fiyat
C) Maliyet

D) Etkinlik
E) Adalet
11 ) Dışsallıkla mücadelede daha kolay
uygulanabildiği için devletin sıkça başvurduğu yöntem aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Sübvansiyon
B) Vergileme
C) Ceza
D) Mülkiyet
haklarının düzenlenmesi
E) Miktar kısıtlaması
12 ) Atama ile görev almış
olan devlet idare örgütünün tümüne ne ad verilir?
A) Hiyerarşi
B) Yetki
genişliği
C) İdari vesayet
D) Bürokrasi
E) Kurumsal organizasyon

13 ) Aşağıdakilerden hangisi “Rasyonel Bürokrat” tanımını yapmıştır?
A)
Max Weber
B) Wagner
C) W. Petty
D) A. Marshall
E) Ricardo
14
) Aşağıdakilerden hangisi temsili demokrasi modelidir?
A) Medyan seçmen
modeli
B) Wiseman modeli
C) Wagner modeli
D) Niskanen modeli
E)
Downs modeli
15 ) Aşağıdakilerden hangisi transfer harcamalarının bir
özelliği değildir?
A) Milli gelirde bir değişiklik yaratmaması
B) Cari
üretimi hiçbir şekilde etkilememesi
C) Kaynakların devlet bütçesi aracılığı
ile kişi ve kurumlar arasında el değiştirmesini sağlaması
D) Devletin sosyal
adaleti sağlamak için harcama yapması
E) Satın alma gücünün sosyal gruplar
arasında el değiştirmesine yol açması
16 ) Aşağıdakilerden hangisi yalnızca
merkezi devlet örgütü ile yerel yönetimlerin harcamalarını kapsar?
A) Geniş
anlamda kamu harcaması
B) Dar anlamda kamu harcaması
C) Merkezi örgüt
harcaması
D) Genel harcamalar
E) Kaynaklar
17 ) Kamu harcamalarının
işlevsel sınıflandırılmasında aşağıdaki hizmetlerden hangisi ekonomik hizmetler
sınıfına girmez?
A) Enerji
B) Ulaşım
C) Tarım
D) Doğal kaynaklar

E) Yargı
18 ) Transfer harcamalarını, milli gelirde değişiklik
yaratmayan ve sadece satın alma gücünün bireyler ve sosyal gruplar arasında el
değiştirmesine neden olan harcamalar olarak tanımlayan kişi aşağıdakilerden
hangisidir?
A) H. Brochier – P. Tabatoni
B) D. Ricardo – A. Smith
C)
Wagner – Wiseman
D) Wagner – W. Petty
E) W. Petty – H. George
19 )
Kamu harcamalarındaki artışın üst sınırı aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Kişisel gelir
B) Gayri safi milli hasıla
C) Safi milli hasıla
D)
Milli gelir
E) Harcanabilir gelir
20 ) Kamu harcamalarının artışını uzun
dönemde kamu faaliyetlerinin artışı ile açıklayan bilim adamı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Wagner
B) Keynes
C) Pigou
D) Peacock
E)
Wiseman
21 ) Kamu harcamalarının artış olgusunu siyasal karar alma
mekanizması çerçevesinde inceleyen yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Neo klasik yaklaşım
B) Kamusal tercihler yaklaşımı
C) Monetarist
yaklaşım
D) Klasik yaklaşım
E) Keynesyen yaklaşım
22 ) Vergilerle
karşılanan kamu harcamalarının milli gelirin % 25’ini aşamayacağını ileri süren
iktisatçı kimdir?
A) Adolf Wagner
B) Colin Clark
C) Richard Musgrave

D) Adam Smith
E) Allan Peacock
23 ) Kalkınma modelleri aşağıdaki
iktisatçılardan hangisine aittir?
A) Wiseman
B) Peacock
C) Musgrave

D) Monetaristler
E) Keynesyenler
24 ) Aşağıdakilerden hangisi kamu
harcamalarının gerçek artışı nedenlerinden biri değildir?
A) Savaş ve
savunma harcamaları
B) Teknolojik gelişmeler
C) Nüfus artışı
D)
Bütçe tekniğindeki değişmeler
E) Devlet anlayışındaki değişmeler
25 )
Sıçrama tezine göre kamu harcamalarındaki artışın nedeni aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Yatırımların artırılması
B) Devletin faaliyet alanının
genişlemesi
C) Savaş sonucu vergilerin artırılması
D) Personel
harcamalarındaki artış
E) Transfer harcamalarının artması
26 ) Paranın
satın alma gücündeki meydana gelen bir azalma kamu harcamalarını nasıl etkiler?

A) Etkilemez
B) Görünüşte azaltır
C) Görünüşte arttırır
D)
Gerçekte arttırır
E) Gerçekte azaltır
27 ) Sayısal olmayan, olsa bile
fiyatlandırılamayan faydalar aşağıdakilerden hangisiyle ölçülür?
A) Piyasa
fiyatları
B) Fayda fiyatları
C) Maliyet fiyatları
D) Gölge fiyatları

E) Tahmini fiyatlar
28 ) Fayda maliyet analizinin en önemli öğesi olan
“faydanın ölçülmesi” alanında ilk açıklamayı aşağıdakilerden hangisi yapmıştır?

A) J. Dupuit
B) J. M. Keynes
C) M. Friedman
D) A. Marshall

E) A.C. Pigou
29 ) Fayda – maliyet analizinin önemi özellikle hangi
yıllarda artmıştır?
A) 1920
B) 1930
C) 1940
D) 1960
E) 1950

30 ) Karar verme kuralları içinde en yaygın kullanılan yöntem
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Net bugünkü değer yöntemi
B) Fayda –
maliyet oranı yöntemi
C) İç verim oranı yöntemi
D) Sıfır esaslı bütçe
yöntemi
E) Baumal yöntemi
1. E
2. C
3. D
4. C
5. E

6. E
7. E
8. D
9. C
10 A
11. E
12. D
13. A

14. E
15. B
16. B
17. E
18. A
19. D
20. A
21. B

22. B
23. C
24. D
25. C
26. C
27. D
28. A
29. E

30. A

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir