Kamu Maliyesi Deneme Sınavı Soruları – 6

1. Aşağıdakilerden hangisi fon uygulamalarına başvurma nedenlerinden biri
değildir?

A) Alınan kararların hızla uygulamaya konulabil-mesi

B)
Bütçe birliği ve adem-i tahsis prensiplerine uy-gunluğun sağlanması

C)
Kamusal ihtiyaçların karşılanabilmesi için ek kamu kaynağı oluşturma

D)
Mali mevzuatın katılığından kurtulma

E) Ek kaynakların belirli
harcamalara tahsis edile-bilmesi

2.Aşağıdakilerden hangisi transfer
harcamalarının unsurlarından biri değildir?

A) Faiz ödemeleri

B)
Fon ödemeleri

C) Kamulaştırma

D) Borç ödemeleri

E) Personel
harcamaları

3. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde genel hizmetleri yürüten kuruluşlardan biridir?

A) Adalet Bakanlığı

B) Ulaştırma
Bakanlığı

C) Kültür Bakanlığı

D) Bayındırlık Bakanlığı

E)
Sağlık Bakanlığı

4. Aşağıdakilerden hangisi piyasa başarısızlığı söz
konusu olduğunda devletin üstlendiği görevlerden biri değildir?

A) Özel
mülkiyete müdahale etmek

B) Ekonomik istikrarı sağlamak

C) Yasa
koymak ve adalet sistemini yönetmek

D) Kaynak tahsisi yapmak

E)
Gelir dağılımını düzenlemek

5.Aşağıdakilerden hangisi dışsallık
türlerinden biri değildir?

A) Tüketiciden tüketiciye yayılan
dışsallık

B) Tüketiciden üreticiye yayılan dışsallık

C) Üreticiden
tüketiciye yayılan dışsallık

D) Üreticiden üreticiye yayılan
dışsallık

E) Tüketiciden devlete yayılan dışsallık

6. “Mali rant”
veya “mali sömürü” aşağıdakilerden hangisinin bir sonucudur?

A) Kısmi
denge analizi uygulamasının

B) İktidar kuralı uygulamasının

C)
Piyasa yaratma uygulamasının

D) Miktar kısıtlaması
uygulamasının

E) Lindahl fiyatı uygulamasının

7.Benzer zevk ve
tercihlere sahip bireylerin oluşturdukları gruplara ne ad verilir?

A)
Vakıf

B) Çıkar grubu

C) Cemiyet

D) Baskı grubu

E)
Lobi

8. Aşağıdakilerden hangisi Anthony Downs tara-fından ortaya konan
temsili demokrasi mode-linin özelliklerinden biri değildir?

A)
Seçmenlerin kendilerine en fazla faydayı sağlayacak olan partiye oy
vermeleri

B) Siyasi partilerin oy maksimizasyonu için
çalışmaları

C) Bireylerin fayda maksimizasyonu için çalışmaları

D)
Partilerin ve temsilcilerin kendi amaçlarına göre çalışmaları

E) Siyasi
partilerin, kaynakların etkin dağılımını ilke olarak kabul
etmeleri

9.Kısa dönemde doğrudan üretimi artırıcı etkisi olmayan ve
faydası bir dönemle sınırlı olan harcamalara ne ad verilir?

A) Cari
harcamalar

B) Verimsiz harcamalar

C) Tüketim harcamaları

D)
Yatırım harcamaları

E) Kalkınma carileri

10. Aşağıdakilerden
hangisi piyasa başarısızlıklarından biri değildir?

A) Cari işlem
açıkları

B) Deflasyon

C) Tam istihdam

D) İşsizlik

E)
Enflasyon

11. Aşağıdakilerden hangisi, kamu harcamalarındaki artışı kısa
dönemdeki dalgalanma ve deği-şikliklerle açıklamaya çalışan
yaklaşımdır?

A) Downs modeli

B) Kalkınma modelleri

C)
Wagner yasası

D) Sıçrama tezi

E) Kamusal tercihler
kuramı

12. Bir sulama projesinde doğrudan maddi fayda aşağıdakilerden
hangisidir?

A) Erozyonun önlenmesi

B) Halkın mutlu
olması

C) Çevre güzelliğinin artması

D) Köy hayatının
sürdürülmesi

E) Tarım üretiminde ortaya çıkan artış

13. Wagner’e
göre, aşağıdakilerden hangisi, kamusal faaliyetlerin artış nedenlerinden biri
de-ğildir?

A) Ekonominin gelişmesini engelleyen piyasa
ba-şarısızlıklarının ortaya çıkması

B) Teknolojik gelişmeler nedeniyle
devlet faaliyet-lerinin maliyetinin artması

C) İç ve dış güvenlik
hizmetlerinin artması

D) Devletin topluma daha nitelikli hizmet sunmak
istemesi

E) Devletin piyasaya girerek mal ve hizmet üret-mesi

14.
Fayda / maliyet analizinde karar alınırken aşağıdakilerden hangisi dikkate
alınmaz?

A) Duyarlılık analizi

B) Vergi gelirleri

C) Karar
yöntemi

D) Projenin ömrü

E) İskonto oranı

15. Herhangi bir
kamu yatırım projesinin uygun olup olmadığının belirlenmesinde, gelecekteki
fayda ve maliyetlerin tahmin edilebilmesi için öncelikle belirlenmesi gereken
unsur aşağıda-kilerden hangisidir?

A) Projenin ömrü

B) Vergi
gelirleri

C) Enflasyon oranı

D) Nüfus artış oranı

E)
İşsizlik oranı

16. Tüketicinin ödeyebileceği veya ödemeyi göze aldığı,
yüksek fiyatla ödediği düşük fiyat arasındaki fark aşağıdakilerden
hangisidir?

A) Piyasa fiyatı

B) İç verim oranı

C) Tüketici
rantı

D) Gölge fiyatı

E) Fayda fiyatı

17. Aşağıdakilerden
hangisi genel bütçeli kuruluşların ürettiği mal ve hizmetlerden biri
değil-dir?

A) Yargı hizmetleri

B) Yürütme ve yasama
hizmetleri

C) Diplomasi hizmetleri

D) Vakıf hizmetleri

E)
Güvenlik hizmetleri

18. Aşağıdakilerden hangisi döner sermayelerin
özelliklerinden biri değildir?

A) Ürettikleri mal ve hizmetleri kâr
amacıyla sat-maları

B) Genel bütçeye belli oranda pay
aktarmaları

C) Gelir açıkları nedeniyle genel bütçeye devamlı yük
getirmeleri

D) Kendilerine ait bir yönetim şekline sahip
olma-ları

E) Genel mali yönetimin dışında tutulmaları

19. Yarı
kamusal bir malın kullanımı için daha fazla bireye izin verilmesi nedeniyle, o
malı kullanan diğer bireylerin faydalarının azalma-sına ne ad verilir?

A)
Dışsal maliyet

B) Sıkışıklık maliyeti

C) Karar alma
maliyeti

D) Ortalama maliyet

E) Fırsat maliyeti

20.
Aşağıdakilerden hangisi, tam kamusal malların özelliklerinden biri
değildir?

A) Zorunlu vergilerle finanse edilirler.

B) Kamu
bütçelerince dağıtılırlar.

C) Faydaları ortak tüketilen, ancak
sıkışabilen mallardır.

D) Dışlama maliyetleri yüksektir.

E)
Doğrudan devlet tarafından veya devletin izin verdiği firmalar tarafından
üretilirler.

21. Dışsallıklar hakkında aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?

A) Devletin ekonomiye müdahalesini gerekli
kılar-lar.

B) Dışsallıklar sadece kamusal malların üretim ve tüketiminde
ortaya çıkarlar.

C) Dışsallıklar fayda veya zarar yaymak şeklinde
olabilirler.

D) Kaynak tahsisinde etkinlikten uzaklaşılmasına neden
olurlar.

E) İstek dışında ortaya çıkarlar.

22. Bireylerin
ödemelerinin değerinin, aldıkları hizmetin faydasını aşmasına ne ad
verilir?

A) Fayda fiyatı

B) Dış maliyet

C) Mali
sömürü

D) Sıkışıklık maliyeti

E) Mali rant

23. Seçmen
sayısının ve karar verilecek konuların çok olduğu durumlarda aşağıdaki yollardan
hangisine başvurulur?

A) Referandum

B) Bürokrasi

C) Temsili
demokrasi

D) Baskı gruplar

E) Doğrudan demokrasi

24.
Bürokratların bürolarla ilgili olarak verdikleri bütçe teklifleri öncelikle
aşağıdakilerden hangisi tarafından incelenir?

A) TBMM

B)
Hükûmet

C) Cumhurbaşkanı

D) Sayıştay

E) İlgili
bakanlık

25. Aşağıdakilerden hangisi bir vergi harcaması
değildir?

A) Vergi muafiyeti

B) Genel giderler

C) Vergi
istisnası

D) Yatırım indirimi

E) Vergi indirimi

26.
Türkiye’de program bütçe hizmetleri ne zaman uygulamaya konulmuştur?

A)
1985

B) 1961

C) 1955

D) 1994

E) 1973

27.
Ülkelerin kalkınma süreçlerini, kamu harcamaları ile ilişkilendiren kalkınma
modellerinin öncüsü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Wagner

B)
Niskanen

C) Breton

D) Musgrave

E) Wiseman

28.
Sıçrama tezine göre, kamu harcamalarındaki artışın temel nedeni aşağıdakilerden
hangi-sidir?

A) Köyden kente göç nedeniyle yeni istihdam alanlarına
ihtiyaç duyulması

B) Özel sektöre kaynak aktarılması

C) Hızlı
nüfus artışı

D) Teknolojik gelişmeler

E) Savaş nedeniyle
vergilerin artırılması

29. Fayda / maliyet analizinde, hangi durumun
varlığı halinde gölge fiyatlar kullanılmaz?

A) Fiyatların marjinal sosyal
değerleri yansıtması durumunda

B) Tam rekabet koşullarının
bulunmaması

C) Fiyatların marjinal sosyal değerleri yansıtma-ması
durumunda

D) Kaynakların tam kullanılmaması

E) Fiyatların devlet
tarafından belirlenmesi

30. Aşağıdakilerden hangisi, kamu harcamaları
nedeniyle ortaya çıkan faydalardan biri değil-dir?

A) İtibari
fayda

B) Gerçek fayda

C) Fonksiyonel fayda

D) Doğrudan
fayda

E) Dışsal fayda

31. Aşağıdakilerden hangisi kamu
harcamalarında bir artışa neden olmaz?

A) Devlet sınırlarının
genişlemesi

B) Devletin yeni teknolojiler satın alması

C) Paranın
satın alma gücünün artması

D) Ülke nüfusunun artması

E) Savunma
harcamalarının artması

32. Aşağıdakilerden hangisi kamu harcamalarının
görünürde artış nedenlerinden biridir?

A) Savaş ve savunma
harcamalarındaki artış

B) Bütçe yöntem ve tekniğindeki
değişmeler

C) Nüfus artışı

D) Devlet anlayışında meydana gelen
değişmeler

E) Teknolojik ilerlemeler

33. Genel ve katma bütçenin
birleştirilmesi ve bundan hazine yardımları ile devlet katkısının düşülmesi
yoluyla bulunan bütçeye ne ad verilir?

A) Katma bütçe

B) Genel
bütçe

C) Devlet bütçesi

D) Konsolide bütçe

E) Denk bütçe

CEVAPLAR
1. B
2. E
3. A
4. A
5. E
6. B
7.
B
8. E
9. A
10. C
11. D
12. E
13. A
14. B
15. A

16. C
17. D
18. C
19. B
20. C
21. B
22. C
23. C

24. B
25. B
26. E
27. D
28. E
29. A
30. C
31. C

32. B
33. D

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir