Kamu Maliyesi Deneme Sınavı Soruları – 7

1. Yerel düzeyde mal ve hizmet sunmakla yükümlü kamu idarelerine ne ad
verilir?
A) Kamu iktisadi teşebbüsleri
B) Mahalli idareler
C) Merkezi
yönetim
D) Sosyal güvenlik kuruluşları
E) Belediyeler

2.
Aşağıdakilerden hangisi ortak maldır?
A) Savunma
B) Park
C)
Giyecek
D) Güneş
E) Yiyecek

3. Hangi tür mallarda bireyler ödeme
isteklerini miktara göre düzenlemektedirler?
A) Özel mallarda
B)
Bölünebilir mallarda
C) Karma mallarda
D) Kamusal mallarda
E) Serbest
mallarda

4. Seçmen sayısının ve karar verilecek konuların artması
halinde, aşağıdakilerden hangisinin işlemesi güçleşmektedir?
A)
Demokrasi
B) Otokrasi
C) Baskı grupları
D) Temsili demokrasi
E)
Doğrudan demokrasi

5. Aşağıdakilerden hangisi işlevsel sınıflandırmanın
özelliklerinden biri değildir?
A) Halka sunulan değişik hizmetlerdir.
B)
Kamu harcamalarının varmak istediği hedefler belirtilir.
C) Kamuoyuna açık ve
sağlıklı bilgiler verebilir.
D) Önemli olan harcama tahminleridir.
E) Daha
çok kesin harcamalarla ilgilenir.
6. Musgrave ve Rostow aşağıdakilerden
hangisini geliştirmişlerdir?
A) Klasik yaklaşım
B) Yeni klasik
yaklaşımı
C) Monetarist yaklaşım
D) Kamusal tercihler yaklaşımı
E)
Kalkınma modelleri

7. Bir kamu projesinin maliyetini aşağıdakilerden
hangisi gösterir?
A) O proje için yapılan nakdi maliyetlerdir.
B) O proje
için yapılan doğrudan nakdi maliyetlerdir.
C) O projeye tahsis edilen
kaynakların en iyi alternatif kullanım değeridir.
D) O proje için yapılan
dolaylı maddi maliyetlerdir.
E) O proje için yapılan doğrudan maddi ve maddi
olmayan maliyetlerdir.

8. Aşağıdakilerden hangisi, PPBS’nin hizmet
sınıflandırmasında yer almaz?
A) Program
B) Alt program
C)
Faaliyet
D) Proje
E) Performans

9. Aşağıdakilerden hangisi
klasik bütçenin aksak yanlarından biri değildir?
A) Plan bütçe ilişkisi
kurulmaz.
B) Bilimsel tekniklerden yararlanılmaz.
C) Tercihlerin
saptanması kolay ve belirgindir.
D) Bütçede hizmetler görülmez.
E)
Amaçların belirlenmesine gereken önem verilmez.

10. Mali
kaynakları temin etme PPBS’nin aşağıdaki öğelerinden hangisinde
gerçekleşir?
A) Analiz
B) Bütçeleme
C) Programlama
D) Yönetim
E)
Planlama

11. Devletlerin ne yapacağı, ne kadar para harcayacağı ve bu
harcamaların hangi kaynaktan finanse edileceği konularındaki kararları,
totaliter toplumlarda aşağıdakilerden hangisi belirler?
A) Bireyler
B)
KİT’ler
C) Firmalar
D) Yerel yönetimler
E) Devlet

12.
Aşağıdakilerden hangisi özel kesim ya da kamu kesimi tarafından üretilen mal ve
hizmetlerden değildir?
A) Ortak mallar
B) Kamusal mallar
C) Yarı
kamusal mallar
D) Özel mallar
E) Bölünebilir mallar

13. Özel
kesimden kamu kesimine kaynak aktarmada kullanılan en önemli araç
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kamulaştırma
B) Müsadere
C) Mal ve
hizmet alımı
D) Devletleştirme
E) Vergi

14. Aşağıdakilerden hangisi
vergilemenin mali amaçlarındandır?
A) Faktör arzında etkinliği sağlamak
B)
İktisadi istikran sağlamak
C) Devlete kamu harcamalarını karşılayacak geliri
temin etmek
D) Yatırımları teşvik etmek
E) Enflasyonla mücadele
etmek

15. Rasyonalist bireyci devlet görüşüne dayanan teorilerin
vergiye ilişkin görüşlerindeki ortak nokta, aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Vergi ile kamu hizmetlerinden elde edilen fayda arasında karşılıklı bir ilişki
yoktur.
B) Vergi, ancak yasa ite konulabilir.
C) Vergi, ödeme gücüne göre
alınmalıdır.
D) Vergi, devletin egemenlik yetkilerinden
kaynaklanmaktadır.
E) Vergi, devletin sunduğu hizmetlerden yararlanmanın bir
tür karşılığıdır.

16. Kamusal malların bölünmezlik ilkesi,
aşağıdakilerden hangisinin uygulanmasını zorlaştırmaktadır?
A) Ödeme gücü
ilkesi
B) Genellik ilkesi
C) Faydalanma ilkesi
D) Kanunilik
ilkesi
E) Uygunluk ilkesi

17. Vergilendirme süreci boyunca yapılan
işlemlere, uygulanan yöntemlere ne ad verilir?
A) Vergileme tekniği
B)
Vergi teorisi
C) Vergi tarifesi
D) Vergileme ilkeleri
E) Vergi
işlevi

18. Aşağıdakilerden hangisi vergi sorumluluğuna örnektir?
A)
Kaynakta vergi kesintisi yapanların sorumluluğu
B) Her mükellefin kendi vergi
borcundan sorumlu olması
C) Bir arsaya ortaklaşa malik olanların, arsa
vergisinden birlikte sorumlu olması
D) Vatandaşların alışverişlerde belge
isteme sorumluluğuna sahip olmaları
E) Mirasçıların Veraset ve İntikal
Vergisinden sorumlu olmaları

19. Aşağıdaki artan oranlı tarifede
uzunluk farkı kaçtır?

Vergi Dilimler (TL) Vergi Oranı (%)Vergi
Miktarı
İlk 1.000.YTL %30 300. YTL
Sonra gelen 2.000.YTL %35 700.
YTL
Sonra gelen 2.000.YTL %43 860. YTL
Sonra gelen 5.000.YTL %53
2.650.YTL
Sonra gelen 5.000.YTL %63 3.150.YTL

A) 5000
B) 4000

C) 3000
D) 2000
E) 1000

20. Aşağıdakilerden hangisi vergiden
kaçınma yollarından biri değildir?
A) Yasal boşluklardan yararlanma
B)
Gelir aktarımı
C) Vergiyi erteleme
D) Vergi arbitrajı
E) Geliri beyan
etmeme

21. Ödenen vergilerden, kamu hizmetlerinden sağlanan yararın
düşülmesiyle bulunan değerin gelire oranlanması, aşağıdakilerden hangisini
ortaya çıkarır?
A) Bireysel vergi yükü
B) Objektif vergi yükü
C) Net
vergi yükü
D) Gerçek vergi yükü
E) Toplam vergi yükü

22. Mükellefin
hissettiği, ancak etkisinin ölçülemediği vergi yüküne ne ad verilir?
A)
Objektif vergi yükü
B) Net vergi yükü
C) Gerçek vergi yükü
D) Bireysel
vergi yükü
E) Sübjektif vergi yükü

23. Aşağıdakilerden hangisi iyi bir
vergi sisteminin temel özelliklerinden biri değildir?
A) Etkin
olmalıdır.
B) Kolay anlaşılmalıdır.
C) Bireylerin tercihlerini
bozmalıdır.
D) Basit olmalıdır.
E) Adil olmalıdır.

24.
Aşağıdakilerden hangisi, tek verginin hammadde alınması gerektiğini
savunmuştur?
A) Thiers
B) George
C) Schuller
D) Ricardo
E)
Smith

25. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde Kurumlar Vergisi mükellefi
sayılmaz?
A) Anonim Şirket
B) Kollektif Şirket
C) Kooperatifler
D)
Limited Şirket
E) İktisadi Kamu Müesseseleri

26. Ülkemizde faiz dışı
fazla, hangi harcamalarda sınırlamalar yaparak sağlanmaktadır?
A) Transfer
harcamaları
B) Yolluklar ve transfer harcamaları
C) Personel
harcamaları
D) Personel ve yatırım harcamaları
E) Yatırım
harcamaları

27. Faiz ödemeleri dışında bütün kamu harcamaları ile kamu
gelirleri arasındaki olumlu farka ne ad verilir?
A) Birincil açık
B) Faiz
dışı açık
C) Birincil fazla
D) İşletme fazlası
E) İşletme
açığı

28. Genel bütçe vergi gelirlerinden il özel idarelerine ayrılan pay
yüzde kaçtır?
A) 1.12
B) 7.55
C) 6
D) 9
E) 5

29.
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’deki yerel yönetimlerin özelliklerinden biri
değildir?
A) Kamu tüzel kişiliğine sahip olmaları
B) Görev ve yetkilerinin
içişleri Bakanlığı tarafından düzenlenmesi
C) Karar organlarının seçimle
oluşturulması
D) Toplum yararının korunması için çalışırlar
E) Görevleri
ile orantılı gelir kaynakları sağlanması

30. Aşağıdakilerden hangisi
yerel yerinden yönetim kuruluşlarından biridir?
A) Köyler
B)
Üniversiteler
C) Ticaret odaları
D) Sanayi odaları
E) Mahalli İdareler
Genel Müdürlüğü
Soru Cevapı
1. B –
2. D –
3. D –
4. E –

5. D –
6. E –
7. C –
8. E –
9. C –
10. B –
11. E –

12. A –
13. E –
14. C –
15. E –
16. C –
17. A –
18.
A –
19. B –
20. E –
21. C –
22. E –
23. C –
24. A –

25. B –
26. D –
27. C –
28. A –
29. B –
30. A

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir