Kamu Maliyesi Deneme Sınavı Soruları ( Çözümlü)

1.) Aşağıdakilerden hangisi faydalanma ve mübadele kavramlarından biridir?

A) Vergiyi sigorta primi olarak kabul eden görüş
B) Milli görev görüşü

C) Fedakarlık görüşü
D) Toplum duygusu ve topluluk bilincini esas alan
görüş
E) Hukuku cebir ve müeyyide görüşü
AÇIKLAMA: Faydalanma ve
mübadele kuramları;Vergiyi kamu hizmetlerinin bedeli sayan görüşVergiyi genel
üretim giderlerine katılma payı kabul eden görüşVergiyi sigorta primi olarak
kabul eden görüştür.

2.) Aşağıdakilerden hangisi A. Smith’in vergileme
ilkelerinden biri değildir?
A) Kesinlik ilkesi
B) Uygunluk ilkesi
C)
İstifade ilkesi
D) İktisadilik ilkesi
E) Adalet ilkesi
AÇIKLAMA:
A.Smith’e göre vergileme ilkeleri şunlardır:Adalet (eşitlik) ilkesiKesinlik
ilkesiUygunluk ilkesiİktisadilik ilkesi

3.) Günümüzde özellikle hangi
vergileme ilkeleri üzerinde durulmaktadır?
A) Adalet – etkinlik
B)
İktisadilik – uygunluk
C) Kesinlik – adalet
D) Uygunluk – eşitlik ilkesi

E) Adalet – uygunluk
AÇIKLAMA: Günümüzde özellikle adalet-etkinlik
ilkeleri üzerinde durulur.

4.) Montesquieu’nun, vergi herkesin malının
tamamının korunması için mallarından verdiği bir hissedir, görüşü
aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
A) Verginin cebir (zor) kullanarak
kabul edilmesini
B) Verginin müeyyide olarak kabul edilmesini
C)
Verginin toplum duygusu ve toplum bilinci olarak kabul edilmesi
D) Verginin
sigorta primi olarak kabul edilmesi
E) Verginin kamu hizmetlerinin bedeli
sayılmasını
AÇIKLAMA: Vergiyi sigorta primi olarak kabul eden görüşün
savunucuları Emile de Girardin ve Montasquieudur. Bu görüşe göre, vergi
vatandaşların hayatlarının ve mallarının her türlü riske karşı korunması için
devlete ödedikleri bir tür sigorta primidir.

5.) Matrah ne olursa olsun,
vergi oranı değişmediği vergi tarifesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tek
oranlı vergi tarifeleri
B) Azalan oranlı vergi tarifeleri
C) Artan
oranlı vergi tarifeleri
D) Tersine artan oranlı vergi tarifeleri
E) Sert
oranlı vergi tarifesi
AÇIKLAMA: Tek oranlı (düz) vergi tarifelerinde, matrah
ne olursa olsun, vergi oranı değişmez. Yani matrahın her düzeyde vergi oranı
aynı kalmaktadır.

6.) Gerçek kişilerin gelirlerinin safi tutarı neyi
ifade eder?
A) Verginin konusunu
B) Vergi mükellefiyetini
C) Vergiyi
doğuran olayı
D) Vergi tarifesini
E) Verginin matrahını
AÇIKLAMA:
Gelir vergisinin konusu gerçek kişilerin gelirleri, matrahı ise bu gelirlerin
safi tutarıdır.

7.) En düşük matrah ile en yüksek matrah arasındaki
farka ne ad verilir?
A) İstisna
B) Stopaj
C) Esneklik farkı
D)
Uzunluk farkı
E) Yükseklik farkı
AÇIKLAMA: En düşük matrah ile en yüksek
matrah arasındaki farka uzunluk farkı denir.

8.) Verginin artık
aktarılmaması sonucu nihai bir mükellef üzerinde kalması vergi yansımasının
hangi sürecidir?
A) Tahakkuk
B) Vurgu
C) Yerleşme
D) Verginin
ödenmesi
E) Aktarma
AÇIKLAMA: Yerleşme; yansıma olayından sonra, vergi
tazyikine son defa maruz kalan kişinin yapacağı ödemeyi göstermektedir.

9.) Belirli bir dönemde ödenen vergilerden, kamusal hizmetler sonucu
elde edilen kamusal yararın düşülmesi sonucu bulunan değerin gelire
oranlanmasına ne ad verilir?
A) Net vergi yükü
B) Toplam vergi yükü

C) Gerçek vergi yükü
D) Subjektif vergi yükü
E) Objektif vergi yükü

AÇIKLAMA: Net vergi yükü = Ödenen vergi – Kamu hizmetlerinden sağlanan yarar
/ Gelir

10.) Satış fiyatı arttırılarak ödenen vergi bir üçüncü bireye
aktarılmasına ne ad verilir?
A) Verginin ileriye doğru yansıması
B)
Verginin geriye doğru yansıması
C) Sınırlı yansıma
D) Yasal yansıma

E) Mutlak yansıma
AÇIKLAMA: Bir malın fiyatı artınca bu mala olan
talepte önemli bir değişiklik görülüyorsa satış fiyatı arttırılarak ödenen vergi
bir üçüncü bireye aktarılmasına verginin ileriye doğru yansıması denir.

11.) Girdi maliyetlerinin fiyatlarının düşürülmeye çalışılarak vergi
yükünden kurtarılmasına ne ad verilir?
A) Diferansiyel yansıma
B)
Ekonomik yansıma
C) Sınırsız yansıma
D) İleriye doğru yansıma
E)
Geriye doğru yansıma
AÇIKLAMA: Üreticiler eğer vergiyi ileriye doğru
yansıtamıyorsa, girdi maliyetlerinin fiyatlarını düşürmeye çalışarak vergi
yükünden kurtarmasına geriye doğru yansıma denir.

12.) Aşağıdakilerden
hangisi Kurumlar Vergisinin mükelleflerinden biri değildir?
A) Sermaye
Şirketleri
B) Dernek ve Vakıflara ait iktisadi işletmeler
C) İş
ortakları
D) Bankalar
E) Kooperatifler
AÇIKLAMA: Bankalar, Banka ve
Sigorta Muameleleri Vergisi mükellefidir.

13.) Konusu, kurum kazancı
olan vergi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gelir vergisi
B) Akaryakıt
tüketim vergisi
C) Kurumlar vergisi
D) Emlak vergisi
E) Motorlu
taşıtlar vergisi
AÇIKLAMA: Kurumlar vergisinin konusu, kurum kazançlarıdır.
Kurum kazançları ise G.V.K sayılan 7 kazanç ve irat türleridir.

14.)
Veraset ve intikal ver-gisinde VUK ‘a göre bulunan servet değeri neyi ifade
eder?
A) Verginin konusunu
B) Verginin matrahını
C) Vergiyi doğuran
olay
D) Verginin tarhı
E) Verginin oranı
AÇIKLAMA: VUK’a göre
bulunan servet değeri veraset ve intikal vergisinin matrahını oluşturur.

15.) Aşağıdakilerden hangisi AGÜ’lerin (Az Gelişmiş Ülkeler)
ekonomilerinin sektörel yapısına ilişkin özelliklerinden birisi değildir?
A)
Tarım sektörünün milli hasıla içindeki payı çok yüksektir.
B) Nüfusun çoğu
tarım sektöründe çalışır, verim düşük ve gizli işsizlik vardır.
C) İhracatta
ürünleri ağırlık taşır.
D) Madencilik sanayi gelişmiştir.
E) Hizmet
sektörü de gelişmiştir.
AÇIKLAMA: AGÜ’lerde ihracatta sanayi ürünleri değil,
tarım ürünleri ağırlık taşır.

16.) Vergi gayretinin 1’den küçük olması
neyi ifade eder?
A) Düşük bir vergi gayreti söz konusu ve hala
vergilenebilecek rezervler demektir.
B) Tam istihdamı gösterir.
C)
Kurumsallaşma düzeyinin düşük olduğunu gösterir.
D) Kişi başına düşen
gelirin düşük olduğunu gösterir.
E) Ülkede vergi kaynakları kapasitenin
üzerinde bir vergi yüküne maruz demektir.
AÇIKLAMA: Vergi gayreti <1
Düşük bir vergi gayreti söz konusu ve hala vergilenebilecek rezervler var
demektir.

17.) Hazineye geçici olarak yatırılan paralara ne ad verilir?

A) Bütçe emanetleri
B) Hazine kefaletine haiz borçlar
C) Hazineye
kısa vadeli avanslar
D) Hazine bonoları
E) Hazine taahhütleri

AÇIKLAMA: Hazine ye geçici olarak bırakılmış paralara bütçe emanetleri
denir.

18.) Süresi dolan bir borcun ödenmesinin, ilk kredi faizine
oranla daha düşük bir faiz ile daha sonraki yıllara ertelenmesine ne ad verilir?

A) Röfinansman
B) Borç tecili
C) Konsolide
D) Avans
E)
Emanet paralar.
AÇIKLAMA: Süresi dolan bir borcun ödenmesinin, ilk kredi
faizine oranla daha düşük bir faiz ile daha son-raki yıllara ertelenmesine borç
tecili denir.

19.) Üretim kapasitesinin ihtiyacı olan ithalatın
finansmanında kullanılan kredi-lere ne ad verilir?
A) Proje kredileri
B)
Mala bağlı krediler
C) Ülkeye bağlı krediler
D) Program kredileri
E)
Röfinansman kredileri
AÇIKLAMA: Üretim kapasitesinin ihtiyacı olan ithalatın
finansmanında kullanılan kredilere program krediler denir.

20.) Süreleri
3-5 yıl arasında değişen, özel sektör tarafından kullanılan krediler
aşağıdakilerden hangisidir?
A) İhracat kredileri
B) Kalkınma kredileri

C) Proje kredileri
D) Röfinansman
E) Borç tecili
AÇIKLAMA:
İhracat kredileri, süreleri 3-5 yıl arasında değişen, özel sektör tarafından
kullanılan kredilerdir.

21.) Borçların konversiyonu aşağıdaki isimlerden
hangisi ile aynıdır?
A) Borçların değiştirilmesi
B) Borçların ödenmesi

C) Konsolidasyon
D) Borcun reddi
E) Borcun itfası
AÇIKLAMA: Borç
yükünü hafifletmek amacı güden ve faiz oranı yüksek olan tahvillerin daha düşük
faizli tahvillerle değiştirilmesi işlemidir.

22.) Aşağıdakilerden
hangisi başabaşın altında ihracın sakıncalarından biri değildir?
A) Devletin
borç yükü artar.
B) Borca karşılayacak olan kuşağı yük altına koyar.
C)
Gelir dağılımındaki dengesizlik artar.
D) Açıklık ilkesi zedeleyerek
kırtasiyeciliği arttırır.
E) Devletin borç yükü hafifler
AÇIKLAMA:
Başabaşın altında ihracın sakıncalarından birisi de devletin borç yükünün
artmasıdır.

23.) Türkiye’de özelleştirmeye ilişkin ilk yasal çerçeve
hangi yılda olmuştur?
A) 1986
B) 1996
C) 1994
D) 1988
E)
1990
AÇIKLAMA: Özelleştirme düşüncesi, Türkiyede Cumhuriyet Döneminin ilk
yıllarına kadar dayanır. Ama ilk defa 1986 yılında bir yasal çerçeve
kazanmıştır.

24.) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)
KİT’ler kamu mülkiyetindedirler
B) KİT’lerin sermayesinin tamamı veya
yarısından çoğu devlet veya diğer kamu idarelerince karşılanır.
C) KİT’ler
kâr amacı güderler
D) KİT’ler sosyal faydanın arttırılması amacındadır.

E) Sermayesinin tamamı devlete ait olan ve tekel niteliğindeki mallar ile
tekel mal ve hizmeti niteliği ağır basan KİT’lere, kamu iktisadi kuruluşlara
(KİK) denir.
AÇIKLAMA: Kâr amacı güden özel sektörün aksine KİT’ler sosyal
faydanın arttırılması amacındadır.

25.) KİT’lerin (İDT veya KİK) ile
bağlı ortaklıklarının en az % 26’sı en çok %50’sine sahip bulundukları AŞ’lere
ne ad verilir?
A) Özel idare
B) Bağlı ortaklıklar
C) Müesseseler

D) İştirakler
E) Kooperatifler
AÇIKLAMA: KİTlerin (İDT veya KİK) ile
bağlı ortaklıklarının en az % 26’sı en çok %50’sine sahip bulundukları AŞ’lere
iştirak denir.

26.) Merkezi yönetimin yetkisi karar ve işlemleri mevcut
yasalara göre inceleyerek uygun bulma, erteleme ya da iptal etme şeklinde
kullanılmasına ne ad verilir?
A) Yönetsel yönetim
B) Yerinden yönetim

C) Merkezi yönetim
D) Hiyerarşi yönetim
E) Yetki genişlemesi

AÇIKLAMA: Merkezi yönetimin yetkisi karar ve işlemleri mevcut yasalara göre
inceleyerek uygun bulma, erteleme ya da iptal etme şeklinde kullanılmasına
yönetsel yönetim denir.

27.) Aşağıdakilerden hangisi vergilerin milli
gelire etkisini gösterir?
A) @@formul16.gif@@
B) @@formul17.gif@@
C)
@@formul18.gif@@
D) @@formul19.gif@@
E) @@formul20.gif@@
AÇIKLAMA:
@@formul21.gif@@ formülü vergilerin milli gelire etkisini gösterir.

28.)
Marjinal tüketim eğilimi 0,20 iken kamu harcamaları çarpanı kaçtır?
A) 3

B) 4
C) 2
D) 5
E) 12
AÇIKLAMA: Kamu harcamalar
çarpanı=@@formul28.gif@@

29.) Arz ekonomisi ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Toplam talep üzerinde durmuşladır.
B)
Vergi oranları düşük olmalı
C) Serbest piyasa mekanizmasının etkinliği için
önlemler alınmalıdır.
D) Onlara göre ekonomide istikrarsızlığın temel sebebi
gerçek üretim artışına oranla para arzının hızla artmasıdır.
E) Emek arzı ve
yatırım düzeyi arttırılmalıdır.
AÇIKLAMA: Arthur Laffer ve taraftarları
tarafından 1970 ve 1980’li yıllarda geliştirilen bu yaklaşım da iktisatçılar
toplam arz üzerinde durmuşlardır. Fakat Keynes toplam talep üzerinde durmuştur.

30.) Keynesyen gelir modelinde aşağıdakilerden hangisi gelire bağımlı
değişkendir?
A) Tasarruf
B) Tüketim
C) Yatırım
D) Kalkınma
harcamaları
E) Tasarruf
AÇIKLAMA: Keynesyen yaklaşım da tüketimi cari
gerçek kullanılabilir gelir belirler.

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir