Kamu Maliyesi Final Ve Bütünleme Deneme Sinavi 1

1-) Aşağıdakilerden hangisi Keynesyen düşünce için geçerli değildir?
A)
Maliye politikası etkindir.
B) Ekonomide yapısal bir aksaklık mevcuttur.

C) Devlet tam istihdamı sağlayacak önlemler almalıdır.
D) Müdahale aracı
olarak mali araçlar kullanılmalıdır.
E) Liberalizmin öncüsüdür.

——————————————————————————–
2-)
Aşağıdakilerden hangisi Klasik Maliyeciler için geçerli değildir?
A) Denk
bütçe
B) Sınırlı borçlanma
C) Düşük oranlı vergi
D) Tarafsız maliye

E) Yaygın işsizlik

——————————————————————————–
3-)
Aşağıdakilerden hangisi piyasa başarısızlığının nedenlerinden biri değildir?

A) Ortak mal kaynaklar
B) Kamusal mallar
C) Dışsallıklar
D) Yarı
kamusal mallar
E) Ölçeğe göre azalan getirili ekonomiler

——————————————————————————–
4-)
Aşağıdakilerden hangisi, kamu maliyesinin ekonomik istikrar görevi kapsamında
yer almaz?
A) Fiyat istikrarı
B) Tam istihdam
C) Ödemeler dengesi

D) Büyüme
E) Gelir dağılımı

——————————————————————————–
5-)
Kamusal mallarda, bireylerin faydalarını öğrenebilmek aşağıdakilerden hangisi
nedeniyle güçtür?
A) Dışsallık
B) Sıkışıklık
C) Fırsat maliyeti

D) Lindahl fiyatı
E) Bedavacılık

——————————————————————————–
6-)
Üretim faktörleri arzı ve teknoloji veri iken, iki malın farklı maksimum üretim
bileşimlerini gösteren eğri aşağıdakilerden hangisidir?
A) Üretim imkanları
eğrisi
B) Farksızlık eğrisi
C) Marjinal maliyet eğrisi
D) Marjinal
hasılat eğrisi
E) Kayıtsızlık eğrisi

——————————————————————————–
7-)
Temsili demokrasilerle ilgili öncü çalışma aşağıdakilerden hangisi tarafından
yapılmıştır?
A) Max Weber
B) Niskanen
C) Anthony Downs
D) Jules
Dupuit
E) Breton

——————————————————————————–
😎
İşlevsel sınıflandırmada aşağıdaki kurumlardan hangisinin sunduğu hizmetler
“genel hizmetler” sınıflandırması içine girer?
A) Cumhurbaşkanlığı
B)
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
C) Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı

D) Diyanet İşleri Başkanlığı
E) Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı

——————————————————————————–
9-)
Devlet anlayışında meydana gelen değişmeler kamu harcamalarını nasıl etkiler?

A) Kamu harcamalarını gerçekte artırır
B) Kamu harcamalarını
değiştirmez.
C) Kamu harcamalarını gerçekte azaltır.
D) Kamu
harcamalarını gerçekte artırırsa da görünüşte azaltır.
E) Kamu harcamalarını
görünüşte artırır.

——————————————————————————–
10-)
Vergi yükümlülerinin kaynakta stopaj yöntemine göre tahsil edilen dolaylı ve
dolaysız vergiler sonucunda vergi ödediklerinin farkına varmamalarına ne ad
verilir?
A) Mali rant
B) Mali sömürü
C) Mali denge
D) Mali gelir

E) Mali aldanma

——————————————————————————–
11-)
Fayda-maliyet analizi, dar anlamda aşağıdakilerden hangisiyle ilgili bir
tekniktir?
A) Etkinlik
B) Verimlilik
C) Marjinallik
D) Etkenlik

E) Fayda

——————————————————————————–
12-)
Aşağıdakilerden hangisi geleneksel bütçenin üstünlüklerinden biri değildir?

A) Kamu yönetiminde istikrar sağlar
B) Kaynak israfı önlenememektedir

C) Tercihler kolayca saptanır ve belirgindir.
D) Bürokrasiye geniş
takdir yetkisi bırakılmıştır.
E) Tahmin ve hesaplamalar daha kolay yapılır.

——————————————————————————–
13-)
Belirli kaynaklarla en yüksek toplumsal refahın hangi hizmetlerle
sağlanabileceği konusunun üzerinde duran bütçeleme sistemi aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Örgüt
B) Klasik
C) Program
D) Performans
E)
PPBS

——————————————————————————–
14-)
Devletin yıl içinde bütün gelir ve giderleri arasındaki dengesizliklerin
giderilmesine ne ad verilir?
A) Bütçe işlemleri
B) Nakit hareketleri

C) Hazine işlemleri
D) Devlet muhasebesi
E) Gelir ve giderlerin yer
bakımından denkleştirilmesi

——————————————————————————–
15-)
Aşağıdakilerden hangisi vergi tanımının bir özelliği değildir?
A) Parasal
bir transfer olması
B) Karşılıksız olması
C) Kesin bir ödeme olması

D) Bir hizmet karşılığı olması
E) Kamu harcamalarının finansmanı için
alınması

——————————————————————————–
16-)
Aşağıdakilerden hangisi şerefiyenin özelliklerinden biri değildir?
A)
Zorunlu mükellefiyet olması
B) Elde edilen gelir ile hizmet arasında
doğrudan bir ilişki olması
C) Belediye hizmetlerinin finansmanında başlıca
kaynaklardan olması
D) Kişilerin hizmetleri talep etme ya da etmeme
seçeneklerinin olması
E) Devletin bayındırlık hizmetleri karşılığında
kişilerden topladığı bir gelir olması

——————————————————————————–
17-)
Aynı ödeme gücüne sahip olan mükelleflerin aynı vergi yükümlülüğüne tabi olması,
aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
A) Dikey adalet
B) Yatay adalet

C) Ödeme gücü
D) Eşitlik
E) Açıklık

——————————————————————————–
18-)
Emek gelirleri ile sermaye gelirleri arasındaki farklılıkları esas alarak,
sermaye gelirlerinin emek gelirlerine kıyasla daha ağır bir biçimde
vergilendirilmesini öngören ilkeye ne ad verilir?
A) Ayırma ilkesi
B)
Artan oranlılık ilkesi
C) En az geçim indirimi ilkesi
D) Eşitlik ilkesi

E) Uygunluk ilkesi

——————————————————————————–
19-)
Aşağıdakilerden hangisi vergi yönetiminde etkinliği azaltan uygulamalardan biri
değildir?
A) Vergi afları
B) Vergi yasalarının sık sık değişmesi
C)
Vergi yasalarının karmaşık metinlerden oluşması
D) Vergi yasalarına uygun
davranmanın mükelleflere yüklediği maliyetlerin artması
E) Tarh ve tahsil
masraflarının düşük olması

——————————————————————————–
20-)
Verginin konusu ile birey veya kurumlar arasındaki bağlantı aşağıdakilerden
hangisini ifade eder?
A) Verginin matrahı
B) Vergiyi doğuran olay
C)
Vergi mükellefiyeti
D) Vergi borcu
E) Verginin tarhı

——————————————————————————–
21-)
Objektif vergi mükellefiyetini kaldırıcı kurallara ne ad verilir?
A)
Advalorem vergi
B) Spesifik vergi
C) İstisna
D) Muafiyet
E)
Bağış

——————————————————————————–
22-)
Verginin yansımasında en önemli öğe aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Mükellefin düşüncesi
B) Arz ve talep esnekliği
C) Vergi oranları
D)
Vergi miktarları
E) Siyasi yapı

——————————————————————————–
23-)
Kısa dönemde tam rekabet piyasasında verginin yansıması için aşağıdakilerden
hangisi söylenebilir?
A) Vergi fiyatlara yansıtılır
B) Vergi maliyetlere
yansıtılır
C) Verginin önemli bölümü firmalara yansır
D) Vergi alıcılara
yansır
E) Vergi çalışanlara yansır

——————————————————————————–
24-)
Aşağıdakilerden hangisi gelir vergisinin unsurlarından biri değildir?
A)
Menkul sermaye iradı
B) Ücret
C) Serbest meslek kazancı
D) Ticari
kazanç
E) İntikallerden elde edilen irat

——————————————————————————–
25-)
Gerçek kişilerin çeşitli kaynaklardan elde ettikleri tüm kazançlar ve
iratlartoplanarak, bulunacak safi kazanca, artan oranlı bir tarife uygulanarak
verginin hesaplandığı gelir vergisi türü aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Üniter gelir vergisi
B) Sedüler gelir vergisi
C) Tevzi gelir vergisi

D) Dağıtmalı gelir vergisi
E) Toplam gelir vergisi

——————————————————————————–
26-)
Türkiye’de konsolide bütçe harcamalarının GSMH. içindeki oranının artmasının en
önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Borç faiz ödemelerinin artması

B) Yatırım harcamalarının artması
C) Cari harcamaların artması
D)
Para basımının artması
E) Savunma harcamalarının artması

——————————————————————————–
27-)
Faiz ödemeleri dışındaki bütün kamu harcamalarından, kamu gelirlerinin
düşürülmesiyle bulunan açık aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kamu açığı
B)
Kamu borçları
C) Birincil açık
D) Dönemsel açık
E) Tam istihdam
bütçe açığı

——————————————————————————–
28-)
Aşağıdakilerden hangisi il özel idarelerinin görevlerinden biri değildir?
A)
Eğitim ve öğretim hizmetleri
B) Sağlık ve sosyal yardım hizmetleri
C)
Adalet hizmetleri
D) Bayındırlık hizmetleri
E) Tarım ve hayvancılık
hizmetleri

——————————————————————————–
29-)
Belediye bütçelerinin hukuki yapısı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kanun

B) Kararname
C) Tüzük
D) Kanun hükmünde kararname
E) Yönetmelik

——————————————————————————–
30-)
Yerinden yönetim kuruluşlarının yasama, yürütme ve yargı alanında yetkili olduğu
yönetim biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yönetsel yerinden yönetim

B) Siyasal yerinden yönetim
C) Hizmet yerinden yönetim
D) Yerel
yerinden yönetim
E) Merkeziyetçi yönetim

——————————————————————————–
1-)
E
2-) E
3-) E
4-) E
5-) E
6-) A
7-) C
😎 A
9-)
A
10-) E
11-) A
12-) B
13-) C
14-) C
15-) D
16-) D
17-)
B
18-) A
19-) E
20-) B
21-) C
22-) A
23-) C
24-) E
25-)
A
26-) A
27-) C
28-) C
29-) A
30-) A

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir