Kamu Maliyesi Final Ve Bütünleme Deneme Sinavi 2

1-) Aşağıdakilerden hangisi R. Musgrave’e göre kamu kesiminin yeni
fonksiyonlarından biridir?
A) İş ve dış güvenliği sağlamak
B) Diplomasi
hizmetlerini yürütmek
C) Ekonomik istikrarı sağlamak
D) Milli Savunma
Hizmetlerini yürütmek
E) Genel Yönetim Hizmetlerini sunmak

——————————————————————————–
2-)
Türkiye’de mahalli idarelerin gelir ve harcamalarının konsolide bütçeye oranı %7
düzeyindeyken 1985 yılında %12’ye yükselmesinin sebebi aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Çöp vergisinin uygulamaya konması
B) KDV’nin uygulamaya
konması
C) Gelir vergisindeki mahalli idare paylarının artması
D)
Mahalli idarelerin borçlanma imkânlarının artması
E) Emlak vergisinin
konsolide bütçe gelirlerinden çıkarılarak belediyelere verilmesi

——————————————————————————–
3-)
Aşağıdakilerden hangisi devletin, özellikle gelecek piyasaların oluşamaması
nedeniyle üstlendiği görevlerden biridir?
A) Ulusal güvenlik
B) Sosyal
güvenlik
C) Diplomatik hizmetler
D) Gelir dağılımı
E) Polis
güvenliği

——————————————————————————–
4-)
Monopol firmanın kâr maksimizasyonu amacı, aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Çok üretip yüksek fiyattan satmak
B) Çok üretip düşük fiyattan satmak
C)
Çeşitli ihtiyaçlara yönelik mal üretmek
D) Homojen mal üretmek
E) Az
üretip yüksek fiyattan satmak

——————————————————————————–
5-)
Ödeme gücüne göre vergilemede, ödemelerin faydası hizmetin faydasından fazla ise
aşağıdakilerden hangisi ortaya çıkar?
A) Mali rant
B) Mali sömürü
C)
Mali tevzin
D) Mali aldanma
E) Dışsallık

——————————————————————————–
6-)
Çoğunluk oylama modelinde, kararı belirleyici, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bürokrat
B) Baskı grubu
C) Medyan seçmen
D) Çok zirveli
seçmen
E) Tek zirveli seçmen

——————————————————————————–
7-)
Büro çıktısının, bütçe ile doğru orantılı olduğunu, bu yüzden de devletin
küçülmesi gerektiğini savunan, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Downs
B)
Weber
C) Dupuit
D) Niskanen
E) Pigou

——————————————————————————–
😎
Bireylere doğrudan yarar sunma yerine, üretim sürecinin ilk aşamalarında
hammadde, ara malları ve alt yapıyı oluşturan özellikleri nedeniyle firmalara
yarar sağlayan hizmetlere ne ad verilir?
A) Sosyal hizmetler
B) Güvenlik
hizmetleri
C) Bayındırlık hizmetleri
D) Genel hizmetler
E) Ekonomik
hizmetler

——————————————————————————–
9-)
Bütçede gelir ve giderlerin birbirinden düşülmeden, ayrı ayrı gösterilmesine ne
ad verilir?
A) Gayrisafi hasılat yöntemi
B) Safi hasılat yöntemi
C)
Tahsis-i varidat yöntemi
D) Sal muhasebesi yöntemi
E) Brüt gelir yöntemi

——————————————————————————–
10-)
“Toplumların sosyal ilerleme istekleri, devlet faaliyetlerini artırmakta ve
böylece kamu harcamaları artmaktadır” tezini ileri süren iktisatçı kimdir?

A) Wagner
B) Peacock
C) Wiseman
D) Dupuit
E) Clark

——————————————————————————–
11-)
Paralı yolların parasız yollardaki trafiği azaltması, aşağıdakilerden hangisine
örnektir?
A) Doğrudan fayda
B) Üreticiden üreticiye fayda
C) Dolaylı
fayda
D) Tüketiciden üreticiye fayda
E) İtibari fayda

——————————————————————————–
12-)
Aşağıdakilerden hangisi geleneksel bütçenin aksaklıklarından değildir?
A)
Hizmet görülmez
B) Plan bütçe ilişkisi kurulabilir
C) Sadece harcama
kalemleri görülür
D) Bilimsel tekniklerden yararlanılmaz
E) Amaçların
belirlenmesine gereken önemi vermez

——————————————————————————–
13-)
Bütçenin hazırlanmasında, yatırım harcamaları ile ilgili isteklerin yapıldığı,
incelendiği ve değerlendirildiği kuruluş aşağıdakilerden angisidir?
A)
Devlet İstatistik Enstitüsü
B) Devlet Planlama Teşkilatı
C) Gelirler
Genel Müdürlüğü
D) Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü
E) İlgili
Bakanlık

——————————————————————————–
14-)
Bütçe gelir ve giderlerinin yer bakımından denkleştirilmesi için, nakit
hareketleri işlemlerini aşağıdakilerden hangisi yürütür?
A) İş Bankası

B) Sayıştay
C) Halk Bankası
D) Merkez Bankası
E) Maliye
Bakanlığı

——————————————————————————–
15-)
Aşağıdakilerden hangisi parafiskal gelir değildir?
A) Emekli sandığı
aidatları
B) Tüccarın ticaret odasına ödediği aidat
C) Sosyal sigorta
primleri
D) Doktorun tabipler odasına ödediği aidat
E) Dava açmak için
mahkemeye ödenen para

——————————————————————————–
16-)
Resim aşağıdakilerden hangisinin karşılığı olarak ödenir?
A) Devlete ait
gayrimenkulerin kiralanması
B) Belirli bir hizmetin görülmesi için yetkili
makamlardan izin alınması
C) Bayındırlık işlerinden dolayı gayrimekullerin
değerlerini artması
D) Kamu kuruluşlarının sundukları kamu hizmetinden
faydalanılması
E) Kamu kuruluşu niteliğindeki kuruluşların üyelerine
götürdükleri hizmetler

——————————————————————————–
17-)
Rasyonalist – bireyci devlet görüşüne dayanan teorilerin vergiye ilişkin
görüşlerindeki ortak nokta aşağıdakilerden hangisidir?
A) Vergi ile kamu
hizmetlerinden elde edilen fayda arasında karşılıklı ilişki yoktur.
B) Vergi
ancak yasa ile konulabilir.
C) Vergi, devletin sunduğu hizmetlerden
yararlanmanın bir tür karşılığıdır.
D) Vergi, ödeme gücüne göre alınmalıdır.

E) Devletin vergi koyma yetkisi bütünüyle egemenlik yetkilerinden
kaynaklanmaktadır.

——————————————————————————–
18-)
Bireyin fiziki varlığını sürdürebilmesi, diğer bir deyişle en temel insani
ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için gerekli miktarın vergi dışı bırakılmasını
öngöre görüş hangisidir?
A) Medeni asgari
B) Fizyolojik asgari
C)
Kültürel asgari
D) Sosyal asgari
E) Ekonomik asgari

——————————————————————————–
19-) Kişilerin hayatlarını sürdürmeleri için gerekli bir miktarın vergi dışı bırakılmasını, bu miktarı aşan gelir kısmından vergi alınması gerektiğini ifade eden yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
A) En az geçim indirimi
B) Artan
oranlılık
C) Fizyolojik asgari
D) Ayırma kuramı
E) Medeni asgari

——————————————————————————–
20-)
Belli bir mükellef grubunun vergi matrahının genel olarak belirlendiği vergi
tarh yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Re’sen tarh
B) İkmalen tarh

C) Götürü yöntemi
D) Beyan yöntemi
E) Karine veya dış belirtiler
yöntemi

——————————————————————————–
21-)
Bir vergi tarifesinde en düşük oran ile en yüksek oran arasındaki farka ne ad
verilir?
A) Esneklik farkı
B) Uzunluk farkı
C) Yükseklik farkı

D) Sertlik farkı
E) Hafiflik farkı

——————————————————————————–
22-)
Vurgu süreci sonucu verginin aktarılabilmesi ve bu olayın çok sayıda
tekrarlanabilmesini aşağıdakilerden hangisi ifade eder?
A) Geriye doğru
yansıma
B) Mutlak yansıma
C) Sınırlı yansıma
D) Sınırsız yansıma

E) Ekonomik yansıma

——————————————————————————–
23-)
Verginin yansıması aşağıdakilerden hangisine bağlı değildir?
A) Verginin
türü
B) Piyasa yapısı
C) Verginin kapsamı
D) Arz ve talep koşulları

E) Gelir dağılımı

——————————————————————————–
24-)
Aşağıdakilerden hangisi harcamalar üzerinden alınan vergilerden biri değildir?

A) Özel tüketim vergisi
B) Muamele vergisi
C) KDV
D) Emlak
vergisi
E) Gümrük vergisi

——————————————————————————–
25-)
Aşağıdakilerden hangisi bir kereye özel servet vergilerinden biridir?
A)
Emlak vergisi
B) Motorlu taşıtlar vergisi
C) Kurumlar vergisi
D) Baş
vergisi
E) Varlık vergisi

——————————————————————————–
26-)
Aşağıdaki ikktisatçılardan hangisi uzun dönemde borçla finansman yönteminin
parasal finansmana oranla daha enflasyonist olacağını savunmaktadır?
A) T.
Sargent
B) R. Lucas
C) A. Laffer
D) A. Smith
E) J. M. Keynes

——————————————————————————–
27-)
Dolaşımdaki kağıt, iç madeni para ile bankaların merkez bankasında
bulundurdukları mevduatlara ne ad verilir?
A) Parasal borçlanma
B)
Kosolidasyon
C) Dışlama etkisi
D) Parasal taban
E) Borcun yönetimi

——————————————————————————–
28-)
Yerel yönetimlerin hiçbir kısıtlamaya ve sınırlamaya tabi olmaksızın tam bir
vergileme yetkisine sahip olması, gelir bölüşümünde kullanılan yöntemlerden
hangisinin içinde yer alır?
A) Vergi kaynaklarının paylaştırılması
B)
Toplam vergi gelirlerinden pay verilmesi
C) Merkezi yönetimin vergilerinin
bazılarından pay verilmesi
D) Bağımsız vergileme yetkisi verilmesi
E)
Bazı vergilerin paylaştırılması

——————————————————————————–
29-)
Aşağıdakilerden hangisi köy gelirlerinden değildir?
A) İmece
B) Salma

C) Emlak Vergisi Payı
D) Bağış ve yardımlar
E) Bakaya

——————————————————————————–
30-)
Aşağıdakilerden hangisi belediyelerin görevleri ile ilgili olan sistemlerden
biri değildir?
A) Genellik ilkesi
B) Yetki ilkesi
C) Liste ilkesi

D) Karma sistem ilkesi
E) Açıklık ilkesi

1-) C
2-)
E
3-) B
4-) E
5-) B
6-) C
7-) D
😎 E
9-) A
10-)
A
11-) C
12-) B
13-) B
14-) D
15-) E
16-) B
17-) C
18-)
B
19-) A
20-) C
21-) C
22-) D
23-) E
24-) D
25-) E
26-)
A
27-) D
28-) D
29-) C
30-) E

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir