KAMU MALİYESİ

1) Aşağıdakilerden hangisi transfer harcamalarının unsurlarından biri değildir?

A) İktisadi transferler

B) Borç faizi ödemeleri

C)
Devletin kurumlara katkı payı

D) Fon ödemeleri

E) Personel aylık
ödemeleri

2) Aşağıdakilerden hangisi kamusal mallara örnek
gösterilemez?

A) Savunma

B) Adalet

C) Eğitim

D)
Hava tahmin yayınları

E) Sokak aydınlatması

3) Üretim
faktörleri arzı ve teknoloji veri iken, iki malın farklı maksimum üretim
bileşenlerini veren eğri aşağıdakilerden hangisidir?

A) Eş ürün eğrisi

B) Üretim imkanları eğrisi

C) Farksızlık eğrisi

D)
Marjinal maliyet eğrisi

E) Marjinal tüketim eğrisi

4)
Aşağıdakilerden hangisi, dışsallıklar söz konusu olduğunda devletin müdahale
yöntemlerinden biri değildir?

A) Vergileme

B) İstisnalar

C) Sübvansiyon

D) Miktar kısıtlamaları

E) Mülkiyet
haklarını düzenleme

5) Aşağıdakilerden hangisi dar anlamda kamu
harcaması tanımına giren harcamalardandır?

A) Merkezi devlet örgütünün
harcamaları

B) Kamu iktisadi kuruluşlarının harcamaları

C) Döner
sermayeli kuruluşların harcamaları

D) Sosyal güvenlik kuruluşlarının
harcamaları

E) Vergi harcaması

6) Wagner yasasına göre,
kamu harcamaları genellikle aşağıdakilerden hangisinden daha hızlı artmaktadır?

A) Vergi gelirlerinden

B) Toplam borçlardan

C) Toplam
tasarruflardan

D) Kamu yatırımlarından

E) Milli gelirden

7) Kamu yatırım projelerinin değerlendirilmesinde, fayda –
maliyetin ölçülmesinde doğrudan ortaya çıkmayan ve dışsal olan faydalara ne ad
verilmektedir?

A) Gelecek fayda

B) Gölge fiyat

C)
Doğrudan fayda

D) Dolaylı fayda

E) Piyasa fiyatı

Aşağıdakilerden hangisi, bütçe ve bütçeleme sistemlerinin önem
kazanmasına yol açan nedenlerden biri değildir?

A) Kamu yönetiminde
verimlilik ve etkinliğin sağlanmak istenmesi

B) Halkın yürütme organını
denetleme isteği

C) Piyasa sisteminin mükemmel işlemesi

D)
Devlet faaliyetlerindeki artış

E) Bütçelerin bir yönetim aracı olarak

görülmeye başlanması

9) Aşağıdaki bütçe sistemlerinden
hangisinde, bütçe ödeneklerinin verilmesinde üzerinde durulan konu, sunulacak
hizmetlerin miktarı ve nitelikleri olmayıp, daha çok hizmetleri yapacak
örgütlerin ihtiyaçlarıdır?

A) Program bütçe

B) Modern bütçe
sistemi

C) Plan bütçe sistemi

D) Geleneksel bütçe sistemi

E) Sıfır temelli bütçe sistemi

10) Aşağıdakilerden
hangisi geleneksel bütçe sisteminin üstünlüklerinden biri değildir?

A)
Tercihlerin saptanması zordur.

B) Uzmanlaşma kolaylaşmaktadır.

C) Kaynak israfı önlenmektedir.

D) Tahmin ve hesaplamalar kolay
yapılmaktadır.

E) Kamu yönetiminde istikrar sağlanmaktadır.

11) Aşağıdakilerden hangisi şerefiyelerle ilgili olarak
söylenemez?

A) Şerefiyenin belirlenmesinde, meydana

gelen değer
artışından hangi oranda

yararlanıldığı önemlidir.

B) Şerefiyede
bir karşılık vardır.

C) Şerefiyeler daha çok harca yaklaşır.

D)
Şerefiyede sunulan bir hizmet söz konusudur

E) Bireyler sunulan
hizmetten yararlanıp

yararlanmama konusunda bir tercihte
bulunmamaktadırlar.

12) Mesleki kuruluşların bağımsız olarak
finansmanlarını karşılamak amacıyla, bunların hizmetlerinden yararlanan
kimselerden zorunlu olarak aldıkları parasal tutar aşağıdakilerden hangisidir?

A) Şerefiye

B) Parafiskal gelir

C) Resim

D) Harç

E) Vergi

13) Aşağıdakilerden hangisi parafiskal
gelirlerin özelliklerinden biri değildir?

A) Belirli bir izin karşılığı
alınan paralardır.

B) Bir hizmet karşılığı alınmaktadırlar.

C)
Kanuna dayalı olarak alınırlar.

D) Zor öğesi kullanılarak tahsil
edilirler.

E) Kamu kuruluşları ya da kamu kuruluşu

niteliğindeki
meslek kuruluşları tarafından alınırlar.

14) Vergilendirme,
anayasal hükümlerin ortaya çıkışına bağlı olarak ilk kez aşağıdaki ülkelerden
hangisinde uygulanmıştır?

A) Almanya

B) Fransa

C)
İngiltere

D) ABD

E) Türkiye

15) Fizyokratlara
göre, değer yaratan tek faaliyet aşağıdakilerden hangisidir?

A)
Ormancılık

B) Tarım

C) Maden

D) Turizm

E)
Hayvancılık

16) Vergilerin ülkenin toprak ve emeğinin ürününün
bir parçası ve hükümet emrine sunulan kısmı olduğunu ifade eden iktisatçı
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ricardo

B) Barro

C)
Phillips

D) Keynes

E) Friedman

17) Verginin
üzerinden alındığı şey aşağıdakilerden hangisidir?

A) Verginin matrahı

B) Vergiyi doğuran olay

C) Verginin konusu

D) Vergi
mükellefi

E) Vergi tarifesi

1 Vergi borcunun
hesaplanması için dayanılan temeli ifade eden vergicilik kavramı aşağıdakilerden
hangisidir?

A) Vergiyi doğuran olay

B) Verginin matrahı

C) Vergi mükellefi

D) Vergi tarifesi

E) Verginin konusu

19) Vergi matrahının belirlenmesinde esas alınan büyüklük teknik
bir miktar ya da fiziki bir ölçü olduğu takdirde, aşağıdakilerden hangisi söz
konusudur?

A) Spesifik vergi

B) Advalorem vergi

C) Vergi
tarifesi

D) Artan oranlı vergi

E) Tahsil

20)
Belli bir dönemde devlete veya diğer kamu tüzel kişilerine yapılan ödemelerle,
bu ödemeleri yapan mükelleflerin aynı dönemde elde ettikleri gelirler arasındaki
niceliksel ilişki aşağıdakilerden hangisidir?

A) Vergi tarafsızlığı

B) Vergiyi doğuran olay

C) Vergi yansıması

D) Vergi yükü

E) Verginin konusu

21) Aşağıdakilerden hangisi vergi
yükü türlerinden bir tanesi değildir?

A) Bireysel vergi yükü

B)
Kısmi vergi yükü

C) Net vergi yükü

D) Gerçek vergi yükü

E) Bölgesel vergi yükü

22) (Ödenen vergiler / Toplumun
geliri), aşağıdaki vergi yükü tanımlarından hangisini bize vermektedir?

A) Bölgesel vergi yükü

B) Bireysel vergi yükü

C) Toplam
vergi yükü

D) Net vergi yükü

E) Gerçek vergi yükü

23) Aşağıdakilerden hangisi iyi bir vergi sisteminin
özelliklerinden bir tanesi değildir?

A) Basit olmalıdır.

B)
Vergi oranları yüksek olmalıdır.

C) Adil olmalıdır.

D) Etkin
olmalıdır.

E) Mükelleflerin ödeme güçlerini dikkate

almalıdır.

24) Tek vergi sisteminin savunucuları aşağıdakilerden
hangisidir?

A) Keynesyenler

B) Merkantilistler

C) Post –
Keynesyenler

D) Fizyokratlar

E) Monoteristler

25) Aşağıdakilerden hangisi gelirler üzerinden alınan
vergilerdendir?

A) Kurumlar vergisi

B) Kısmi servet vergisi

C) Katma değer vergisi

D) Gümrük vergisi

E) Özel tüketim
vergisi

26) Faiz ödemeleri hariç tutulduğunda, kamu
harcamalarının kamu gelirlerinden fazla olması, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gizli açık

B) Reel açık

C) Cari açık

D) Bütçe
açığı

E) Birincil fazla

27) Ülkemizde 1980 – 2000
yıllarında, kamu açıklarındaki artışın temel nedeni olarak aşağıdakilerden
hangisi gösterilebilir?

A) Yatırımların artışı

B) Tasarrufların
artması

C) Faizlerin düşmesi

D) Ödemeler dengesindeki fazlalık

E) Kamu harcamalarının kamu gelirlerinden

daha yüksek oranda
artması

2 Türkiye’de bütçenin faiz dışı fazla vermesi,
aşağıdakilerden hangisi ile sağlanmıştır?

A) Kamu personel harcamaları
ve yatırımlarda yapılan sınırlamalar ile

B) Gümrük vergilerinin
artırılması ile

C) Gelir vergilerinin azaltılması ile

D) Gelir
dağılımında adalet sağlanması ile

E) Yatırımların artırılması ile

29) Yerel yönetimlerle ilgili olarak ast ve üst ilişkilerini,
üst makamların alt makamlara emir verme ve denetleme yetkilerini ifade eden
kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yetki genişliği

B)
Yerinden yönetim

C) Hiyerarşi

D) Yönetsel yerinden yönetim

E) Mali tevzin

30) Merkezi yönetimin kendi memuruna,
yürütmeye ilişkin bazı hususlarda merkeze sormaksızın karar alma yetkisi
vermesine ne ad verilir?

A) Hiyerarşi

B) Yetki genişliği

C) Yerinden yönetim

D) Yönetsel yerinden yönetim

E) Mali
tevzin

. E –
2. C –
3. B –
4. B –
5. A –
6. E –

7. D –
8. C –
9. D –
10. A –
11. A –
12. B –
13. A –

14. C –
15. B –
16. A –
17. C –
18. B –
19. A –
20.
D –
21. B –
22. C –
23. B –
24. D –
25. A –
26. E –

27. E –
28. A –
29. C –
30. B –

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir