lab ve ver sağlık Genel hayvan hastalıkları Sınav-2

Genel Hayvan Hastalıkları
Sınav-2
1)
Kanatlılarda stafilokok
infeksiyonlarının bulaşma yolu aşağıdakilerden hangisidir?

A)
Damarlardaki antikor aracılığıyla
B) Solunum yoluyla
C) Yumurta
yoluyla
D) CMT aracılığıyla
E) Enjekte edilen suni virüslar
yoluyla

________________________________________
2) Tavuk tifosunun
etkeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) S.pullorum
B) S.tuphi
C)
S.abortus equi
D) S.gallinarum
E) S.abortus
ovis

________________________________________
3) Aşağıdakilerden
hangisi, atların bulaşıcı metrisinin laboratuvar teşhisinde kullanılan serolojik
testlerden birisi değildir?

A) Aglutinasyon
B) FA
C) ELISA
D)
İndirektt hemaglutinasyon
E) Peritonitasyon

________________________________________
4) Aşağıdakilerden hangisi,
brucellosise karşı uygulanan aglutinojen olmayan aşılardan biridir?

A)
S19
B) Rev.I
C) H38
D) T24
E) 45/20 R

________________________________________
5) Paratuberkülozis hastalığı
aşağıdaki hastalıklardan hangisi ile karıştırılmaz?

A)
Salmonellosis
B) Viral infeksiyonlar
C) Koli infeksiyonları
D)
Koksidiyosis
E) Metritis
________________________________________
6)
Aşağıdakilerden hangisi, bacillus anthracisin özelliğidir?

A) Kapsülsüz,
sporlu, hareketli
B) Kapsüllü, sporlu, hareketsiz
C) Kapsülsüz, sporsuz,
hareketli
D) Kapsüllü, sporsuz, hareketli
E) Kapsüllü, sporsuz, hareketsiz

________________________________________
7) Aşağıdaki clostridiumların
hangisi en etkili ekzotoksini oluşturur?

A) Cl.botulinum
B)
Cl.chouvoei
C) Cl.speticum
D) Cl.oedematiens
E) Cl.haemolyticum

________________________________________
8) Aşağıdakilerden hangisi,
infeksiyöz ikterohemoglobinuri için yapılan serolojik testler arasında yer
almaz?

A) İndirektt HA
B) Aglutinasyon
C) Agar-jel diffuzyon
D)
Lesitsis nötralizasyon
E) Fluoresans antikor tekniği

________________________________________
9) Ağız farenks ve larenks
mukozasının nekrozu ile birlikte sindirim sisteminde ülserlerin meydana geldiği
hastalık aşağıdakilerden hangisidir?

A) Pastörella
B) Botulizmus
C)
Tuberküloz
D) Buzağı difterisi
E) Brucellosis

________________________________________
10) Koyun ve keçilerde
leptospirozis ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?

A) Ateş, sarılık, anemi hemoglobinuri belirli
semptomlarıdır
B) Etken, hasta hayvanların vücut akıntıları ve atıklarında
bulunur
C) Hastalığa karşı aşılamanın herhangi bir etkisi bulunmaz
D)
Sindirim, solunum, deri mukoza yolu, hastalığın bulaşma yollarıdır
E)
L.grippotyphosa, L.icterohemorrhagiae hastalığın etkenlerindendir

________________________________________
11) Aşağıdakilerden hangisi,
sığır leptospirozisinin etken izolasyonu için hazırlanan özel besi yerlerinden
biridir?

A) Fletcher
B) Blood
C) Ovis
D) Artritis
E) Ducrei

________________________________________
12) Aşağıdakilerden hangisi,
agalaksiyon hastalığının en önemli semptomlarıdır?

A) Mastitis, abortus,
topallık
B) Konjuktivitis, solunum güçlüğü, artritis
C) Mastitis,
konjuktivitis, artritis
D) Artritis, ikterus, anoreksia
E) Hemoglobinuri,
lakrimasyon, mastitis
________________________________________
13)
Sığırlarda görülen bulaşıcı plöropnömoni infeksiyonunda oluşan antikorları
tespitte kullanılan test aşağıdakilerden hangisidir?

A) FA
B)
CMT
C) CF
D) ELISA
E) AGP

________________________________________
14) Plöropnömoni için
kullanılacak antibiyotik aşağıdakilerden hangisidir?

A)
Spektinomisin
B) Linkomisin septimisin
C) Spiramisin
D) Tylosin
tartrate
E) Novobiosin
________________________________________
15)
Mavi-dil hastalığının etkeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sat – 1
B)
AGC
C) Asia – 1
D) BTV
E) C

________________________________________
16) Aşağıdakilerden hangisi, şap
hastalığına karşı kullanılan aşıların arasında yer alır?

A) 45/20R
B)
Waldman-Köbe
C) Avirulent
D) H38
E) L.Pomonadan hazırlanan ölü aşılar

________________________________________
17) Aşağıdakilerden hangisi,
sığır vebası semptomları arasında yer almaz?

A) İştah azalması
B)
Rumen hareketlerinde tamamen durma
C) Süt veriminde düşme
D) Susama
E)
İdrarda kan
________________________________________
18) Köpeklerin
gençlik hastalığının teşhisinde en çok kullanılan teşhis metodu aşağıdakilerden
hangisidir?

A) Histopatolojik muayene
B) CPE testi
C) Serolojik
muayene
D) İmmunfloresans
E) Virüs izolasyonu

________________________________________
19) BVD-MD infeksiyonunda,
gebeliğin 100. gününden önce fetus infekte olursa aşağıdakilerden hangisi
gerçekleşir?

A) Göz gelişimi etkilenir
B) Beyin bozuklukları
oluşur
C) Canlı doğan buzağı kanda virüs taşır
D) Duyma problemleri
oluşur
E) Organ ve dokularda gelişim geçikir

________________________________________
20) PI3 infeksiyonunda
hastalığın tanısında aşağıdaki testlerden hangisinden yararlanılır?

A)
HI
B) CF
C) FA
D) ELISA
E) RV – 1

________________________________________
21) Aşağıdakilerden hangisi, IBR
infeksiyonun tanısında kullanılan testler arasında yer alır?

A) HI
B)
CF
C) RIV
D) KF
E) ELISA

________________________________________
22) Keçi çiçeği aşıları
aşağıdakilerden hangisinde üretilir?

A) Embriyolu tavuk
yumurtalarında
B) Sığırların böbreklerinden alınan parçalarda
C) Keçilerin
böbrek üstü bezlerinde
D) Domuz bağırsaklarında
E) Kuzuların
boyunlarından alınan parçalarda

________________________________________
23) Avrupa tavşanlarının
myxomatosisinin bulguları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A)
Göz küresi yangısı
B) Artritis yangısı
C) Genital bölge şişkinliği
D)
Konjuktiva yangısı
E) Burun şişkinliği

________________________________________
24) Aşağıdakilerden hangisinde
kuduz virüsünün özelliği yanlış olarak verilmiştir?

A) Mermi benzeri bir
görünüme sahiptir
B) Eter ve kloroforma duyarlıdır
C) Yüksek ısılara karşı
dayanıklıdır
D) Virüs toprakta 0,8°C de 2 ay aktivitesini muhafaza eder
E)
Hayvan kadavralarında 90 gün kadar bulunabilir

________________________________________
25) Aşağıdakilerden hangisi,
sakin dönemde görülen belirtilerden biri değildir?

A) Davranış
değişiklikleri
B) Yutkunma zorluğu
C) Yabancı cisim yeme isteği
D)
Yattığı yerden kalkamama
E) Ağızda salya akışı

________________________________________
26) İnfeksiyöz bronşitis
aşağıdaki infeksiyonlardan hangisi ile karışmaz?

A) Newcastle
hastalığı
B) CRD
C) İnfeksiyöz koriza
D) Marek
E) İnfeksiyöz
laringotraheitis
________________________________________
27) Sağaltım ve
korunmayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)
İnfeksiyonda sağaltım mümkün değildir
B) Korunma amacı ile sadece canlı
aşılar kullanılır
C) Broylerlerde tek canlı aşı uygulaması kesime kadar
yeterli bağışıklık sağlamaktadır
D) Canlı aşılar içme suyu, aerosol veya
burun-göz damlası şeklinde verilmektedir
E) Aşılama diğer serotipe karşı
koruma sağlamaz
________________________________________
28) İnfeksiyöz
bronşitis virüsü aşağıdaki gruplardan hangisinde yer alır?

A)
Rhabdovirüs
B) Adenovirüs
C) Retrovirüs
D) Herpesvirüs
E)
Coronavirüs
________________________________________
29) Aşağıdakilerden
hangisi, marek hastalığının serolojik teşhisinde kullanılan tekniklerden biri
değildir?

A) AGP
B) VN
C) ELISA
D) HBI
E) İndirekt FA tekniği

________________________________________
30) Akut marek hastalığıyla
ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Hastalık yavaş yavaş
kendini gösterir
B) Sürüde tavukların büyük bölümünde hiçbir klinik semptom
görülmeksizin ortaya çıkar
C) Mortalite %50 düzeyindedir
D) Depresyon
görülebilir
E) Felç görülebilir

————————-
1 C

2 D
3 E
4 E
5 E
6 B
7 A
8 A
9 D
10 C
11
A
12 C
13 C
14 D
15 D
16 B
17 E
18 D
19 E
20
A
21 E
22 A
23 B
24 C
25 D
26 D
27 B
28 E
29 D
30
A

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir