lab ve ver sağlık Genel hayvan hastalıkları

Genel Hayvan Hastalıkları
Sınav-1
1)
Aşağıdakilerden hangisi, su
sakağısı etkenidir?

A) Str.dysgalactiae B) Str.equi
C)
Str.agalactiae
D) Str.seivri
E)
Str.epidermis

________________________________________
2) Tavuklara
özgü belli enteropatojenik E.koliler tarafından oluşturulan hastalık
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Koligranuloma
B) Omfalitis
C)
Koliseptisemi
D) Enteritis
E) Sarı kesesi
yangısı

________________________________________
3) Sığırlarda
bitkinlik ve dehidrason sonucu ölümlerin yaşanması pastörellosisin hangi
formunda gerçekleşir?

A) Septisemik form
B) Kronik form
C) Akut
form
D) Ödemli form
E) Subakut form

________________________________________
4) Sığırlarda brucellozisin en
belirgin semptomu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Uterus akıntısı
B)
Topallama
C) Kanlı dışkı
D) Abortus
E) Bol mineralli süt

________________________________________
5) Aşağıdakilerden hangisi,
sığırlarda en önemli tüberküloz semptomudur?

A) İştahsızlık
B)
Öksürük
C) Geçici körlük
D) Yorgunluk
E) Topallama

________________________________________
6) Vücut ısısının yükselmesi,
kanın katran koyuluğunda olması ve pıhtılaşmaması, derialtı dokularda
serohemorajik infiltrasyonların oluşması gibi karakteristik özellikleri olan
hastalık aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tüberküloz
B) İnfluenza
C)
Şarbon
D) Kolera
E) Brucellosis

________________________________________
7) Aşağıdakilerden hangisi,
yanıkara hastalığından koruyan aşılardan biridir?

A) 25/40 Hs
B)
Fluressan
C) Toksin
D) Polivalan
E) Chauvoei

________________________________________
8) Aşağıdakilerden hangisi, Cl.
haemolyticum mikroorganizmanın özelliğidir?

A) Sporlu, kapsülsüz, gram
pozitif
B) Sporsuz, kapsülsüz, gram negatif
C) Sporlu, kapsüllü, gram
pozitif
D) Sporsuz, kapsüllü, gram negatif
E) Sporlu, kapsülsüz, gram
negatif
________________________________________
9) Koyunlarda tırnağın
infeksiyöz karakterde olan hastalığı aşağıdakilerden hangisidir?

A)
Diphthenin vitulorum
B) Piyeten
C) Braxy
D) Johne hastalığı
E) Su
sakağası
________________________________________
10) Aşağıdakilerden
hangisi, köpeklerde hastalık oluşturan leptos pira türlerindendir?

A)
L.hebdomadis
B) L.icterohemorrhagiae
C) L.szwajizak
D) L.hardjo
E)
L.grippotyphosa
________________________________________
11) Sığır
leptospirozisinde etkili olan antibiyotik aşağıdakilerden hangisidir?

A)
Nodosus
B) Hemolitik
C) Siyanoz
D) Streptomisin
E) Rinitis

________________________________________
12) Mycoplasmaların
ürediklerinde katı besi yerinde oluşturdukları koloniler nasıldır?

A)
Kenarları tırtıklı
B) Üstü pürüzlü
C) Kenarları pürüzlü
D) Altı
delik
E) Ortası düğmeli
________________________________________
13)
Salgın keçi ciğer ağrısı hastalığının akut olaylarında en çok kullanılan
serolojik test aşağıdakilerden hangisidir?

A) AGP testi
B) CF
testi
C) FA testi
D) CMT
E) ELİSA testi

________________________________________
14) Aşağıdakilerden hangisi,
CRD’nin semptomları arasında yer almaz?

A) Hırıltılı solunum
B) Göz
akıntısı
C) Öksürük
D) Burun akıntısı
E) Yumurtlamada verim düşüklüğü

________________________________________
15) Aşağıdakilerden hangisi şap
virüsünün serotipleri arasında yer almaz?

A) Oise
B) Allamagne
C)
Liturismus
D) C
E) Sat – 1

________________________________________
16) I. Solunum
II. Sindirim

III. Kontamine aşılar
IV. Kontamine semen
Yukarıdakilerden hangileri
şap hastalığının bulaşma yolları arasında yer alır?

A) III, IV
B) II,
III, IV
C) I, II, IV
D) I, IV
E) I, II, III, IV

________________________________________
17) Sığır vebasının etkeni
aşağıdaki gruplardan hangisine aittir?

A) Reoviridae familyası orbivirüs
genusu
B) Paramyxovirüslar grubunun morbillivirüs alt grubuna
C)
Picornaviridae familyası orthhomyxovirüs grubuna
D) Paramyxovirüslar grubunun
orbivirüs grubuna
E) Reoviridae grubu rhabdovirüs alt grubu

________________________________________
18) I. Virüs nötralizasyon

II. Komplement fikzasyon
III. Floresan antikor
IV. Agar jel
presipitasyon
V. ELISA
Yukarıdakilerden hangileri köpeklerin gençlik
hastalığında serolojik muayenede uygulanan testler arasında yer alır?

A)
I, II, III
B) III, IV, V
C) II, V
D) II, IV, V
E) I, III, V

________________________________________
19) BVD-MD infeksiyonunda virüs
izolasyonu amacıyla aşağıdakilerden hangisinden yararlanılmaz?

A) Böbrek
hücre kültürü
B) Dalak hücre kültürü
C) Testis hücre kültürü
D)
Bağırsak hücre kültürü
E) Trachea hücre kültürü

________________________________________
20) Aşağıdakilerden hangisi, PI3
infeksiyonun semptomları arasında yer almaz?

A) İştahsızlık
B)
Ateş
C) Öksürük
D) Burun akıntısı
E) Göz yaşı akıntısı

________________________________________
21) Aşağıdakilerden hangisi,
IBR’de gözlenen klinik bulgular arasında yer almaz?

A) Ateş
B)
Durgunluk
C) Kanlı ishal
D) İştahsızlık
E) Burun akıntısı

________________________________________
22) Psödocowpox’un ilk klinik
belirtisi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Penis kılıfında pullanma
B)
Memede papul gelişimi
C) Kuyrukta kabarıklık
D) Memede buruşma
E) Lokal
eritem
________________________________________
23) Kanatlı çiçek
hastalığının nezlevi formu aşağıdaki hastalıklardan hangisi ile
karıştırılır?

A) Difteri hastalığı
B) Braxy hastalığı
C) Orf
hastalığı
D) Koriza hastalığı
E) Deve çiçeği hastalığı

________________________________________
24) Kuduz virüsü aşağıdaki
gruplardan hangisi içinde yer alır?

A) Rhabdovirüsler
B)
Reovirüsler
C) Togovirüsler
D) Herpesvirüsler
E) Adenovirüsler

________________________________________
25) Aşağıdakilerden hangisi,
sokak virüsü ile fix virüsü arasındaki farklardan biri değildir?

A) Sokak
virüsü bütün canlılar için fix virüsü ise sadece tavşanlar içi patojendir
B)
Sokak virüsünün inkubasyon süresi 60-80 gündür, fix virüsünün inkubasyon süresi
4-6 gündür
C) Sokak virüsü salyada bulunur, fix virüsü bulunmaz
D) Sokak
virüsü yaranın genişliğine, fix virüsü derinliğine göre değişir
E) Sokak
virüsü negri cisimciği oluşturur, fix virüsü oluşturmaz

________________________________________
26) Aşağıdakilerden hangisi,
infeksiyöz bronşitis virüsünün özelliklerinden biri değildir?

A) Tek
sarmallı bir DNA virüsüdür
B) Fosfolipaz-C enzimi ile muamele edilmesi
gerekir
C) Virion 120-200 nm büyüklüğündedir
D) Çeşitli invitro ortamlarda
üreme özelliğine sahiptir
E) Zarflı bir yapıya sahiptir

________________________________________
27) İnfeksiyöz laringotraheitis
etkeni aşağıdaki gruplardan hangisinde yer alır?

A) Coronavirüs
B)
Herpesvirüs
C) Reovirüs
D) Rhabdovirüs
E) Poxvirüs

________________________________________
28) İnfeksiyonun en önemli
bulaşma yolu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Temas
B) Hava
C)
Kan
D) Yem
E) Solunum
________________________________________
29)
Aşağıdakilerden hangisi, Gumboro Hastalığı’nın özelliklerinden biri
değildir?

A) Birnaviridae familyası ve Birnavirüs cinsine ait infeksiyöz
bursal hastalığı virüsüdür
B) İki serotipi bulunur
C) 100-150 nm
çapındadır
D) Çift sarmallı RNA virüsüdür
E) İkozahedral simetriye
sahiptir
________________________________________
30) Marek hastalığı
virüsüyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Tek
sarmallı RNA virüsüdür
B) 150-160 nm büyüklüğünde ve zarflıdır
C) Üç
serotipi bulunur
D) Herpesviridae familyasına aittir
E) Tavuklar için
patojendir

—————————–
1 B
2 D
3 B
4 D

5 B
6 C
7 D
8 A
9 B
10 B
11 D
12 E
13 B

14 B
15 C
16 E
17 B
18 A
19 D
20 A
21 C
22
B
23 D
24 A
25 D
26 A
27 B
28 B
29 C
30 A

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir