lab ve vet sağlık genel mikrobiyoloji ve immünoloji

Genel Mikrobiyoloji ve İmmünoloji
Sınav-1
1) Aşağıdakilerden hangisi DNA
virüsleri arasında yer almaz?

A) Picorna virüsler
B)
Parvovirüsler
C) Adenovirüsler
D) Papovavirüsler
E) Poxvirüsler
2)
Su, deniz, göl, havuz gibi yerlerde yaşayabilen ve -80C ile 15 0C arasında
üreyebilen bakteriler aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mezofil
bakteriler
B) Termofil bakteriler
C) Hidrotif bakteriler
D) Redüktiatif
bakteriler
E) Psikrofil bakteriler
3) Ortamdaki elektron verici güç ölçme
birimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Milielektrot
B)
Voltarmetre
C) PH
D) İnhibitör/kbs
E) Milivolt
4) Aşağıdakilerden
hangisi yalnız, tek veya sınırlı sayıda mikroorganizmanın üretilmesi amacıyla
kullanılan besiyeridir?

A) Özgül besiyeri
B) Ayırtıcı besiyeri
C)
Seçici besiyeri
D) Ayıraçlı besiyeri
E) Transport besiyeri
5) I.
Metilen mavisi
II. Giemsa
III. Kristal viyole
IV. Wright
Yukarıdaki
boyaların hangileri nötral boyalar arasında yer alır?

A) I ve III
B)
II ve IV
C) I ve II
D) III ve IV
E) I, II ve III
6) Gram boyama
yöntemine göre gram pozitif bakterileri hangi renge boyar?

A) Sarı
B)
Kırmızı
C) Mavi
D) Mor
E) Yeşil
7) Sporları boyayarak gösterebilmek
için kullanılan yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

A) Virüs boyama
yöntemi
B) ARB boyama yöntemi
C) Modifiye Wirtz yöntemi
D) Gram boyama
yöntemi
E) Metilen mavisi ile boyama
8) Nitrosomonas bakterileri için
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Proteini amonyağa çevirirler
B)
Amonyağı nitrite çevirirler
C) Nitriti nitrata çevirirler
D) Nitratı azota
çevirirler
E) Üreyi amonyağa çevirirler
9) Aşağıdakilerden hangisi, normal
boğaz flora türlerine örnek olamaz?

A) Stafilokoklar
B)
Neisserilarlar
C) Mikrokoklar
D) Difteroid basiller
E)
Hemofilusler
10) Ağız ve üst solunum yollarında aşağıdakilerden hangisi
normal flora taşımaz?

A) Dilaltı
B) Boğaz
C) Gırtlak
D)
Sinüsler
E) Damak
11) Bir maddenin üzerinde veya içinde bulunan tüm
mikroorganizmalardan arındırılma işlemi aşağıdaki ifadelerden hangisiyle
tanımlanır?

A) Dezenfeksiyon
B) Pastörizasyon
C)
Liyofilizasyon
D) Sterilizasyon
E) Tindalizasyon
12) Bakteriler
üzerinde öldürücü etkinlik gösteren maddeler aşağıdakilerden
hangisidir?

A) Bakteristik
B) Dezenfektan
C) Antiseptik
D)
Fungusit
E) Bakteriostatik
13) Aşağıdaki mikroorganizmalardan hangisi,
ancak sterilizasyonla etkisiz hale getirilebilir?

A) Bakteri
sporları
B) Gram pozitif bakteriler
C) Mantarlar
D) Zarfsız büyük
virüsler
E) Gram negatif bakteriler
14) Aşağıdakilerden hangisi, tüm
memelilerde oksijen taşımakla görevli bir proteindir?

A) Bazofil
B)
Lökosit
C) Trombosit
D) Polipeptid
E) Hemoglobin
15) Bağışıklık
olaylarında rolü olan organ ve hücrelerin tümüne ne ad verilir?

A) İmmün
cevap
B) Kök hücre kompleksi
C) İmmün sistem
D) Transport
parçalar
E) Lenfositler
16) Kemik iliğinden göç eden öncü lenfositlerin
olgun T-lenfosit haline geldikleri organ aşağıdakilerden hangisidir?

A)
Timus
B) Transplasman
C) Medulla
D) Kortex
E) Trabekül
17) Oval
veya fasulye biçiminde 1 ile 25 mm çapında olan ve antijenik uyarımlara karşı
immün cevabı oluşturma görevine sahip olan aşağıdakilerden hangisidir?

A)
Lenf düğümleri
B) Lenf damarları
C) Lif salgı bezleri
D) Plasma
hücreleri
E) Lenfoblast
18) Aşağıdakilerden hangisi, immünglobulin
çeşitleri arasında yer almaz?

A) İmmünglobulin A
B) İmmünglobulin
G
C) İmmünglobulin C
D) İmmünglobulin D
E) İmmünglobulin E
19)
Aşağıdakilerden hangisi immün sisteminin temel hücresidir?

A) Transport
parça
B) Antikor
C) Antijen
D) Polipeptid
E) Lenfosit
20) Kendi
kalıtsal yapısına yabancı olan maddeleri ayırt edebilen canlıların bu
antijenlerle ilişki kurdukları taktirde meydana gelen reaksiyonların tümüne
verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) İmmün cevap
B) Alerjik
reaksiyon
C) Refleks
D) İnfeksiyon hastalığı
E) Bakteriyel
interferans
21) İmmünolojik olgunluğa erişmiş canlıların immün cevap vermek
durumunda oldukları, yabancı, belli bir Ag e karşı immün cevap oluşturmamalarına
verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) İmmünolojik hoşgörü
B) İmmün
baskılama
C) İmmünoloji
D) Duyarsızlaştırma
E) İmmün cevap
bozuklukları
22) Aşağıdakilerden hangisi, tüm mikroorganizmalara karşı ayrım
yapmadan ve süreklilik içinde gözetici ve önleyici görev yaparak organizmayı
hastalıklardan koruyan dirençtir?

A) Edinsel bağışıklık
B) Aktif
bağışıklık
C) Pasif bağışıklık
D) Doğal bağışıklık
E) Yapay
bağışıklık
23) Aşağıdakilerden hangisi serumda bulunan ve globulin yapısında
yaklaşık 20 serum proteininden oluşan sisteme verilen addır?

A)
Kemotaksis
B) Sitoliz
C) Opsonizasyon etkisi
D) Properdin
E)
Kompleman
24) Aşağıdakilerden hangisi hastalandırıcılık özelliği
yavaşlatılmış mikroplardan hazırlanan aşılara verilen addır?

A) Atenüe
aşılar
B) Virüs aşıları
C) Toksoid aşılar
D) Polisakkarit aşılar
E)
DNA aşıları
25) Aşağıdakilerden hangisi, daha önce hiç aşılanmamış bir
canlıya aşının ilk uygulanışına verilen addır?

A) Polivalan aşı
B)
Primovaksinasyon
C) Rapel
D) Monovalan aşı
E) Kombine aşı
26)
Aşağıdakilerden hangisi aşının kalite özelliklerinden biri değildir?

A)
Aşılar stabil olmalıdır
B) Dışardan mikroplarla kontamine edilmelidir
C)
Aşılar güneş ışığına maruz kalmamalıdır
D) Aşıların bozulmaması için içine
koruyucu maddeler ve antibiyotikler konulabilir
E) Bayat veya stabilitesi
bozulmuş aşılar kesinlikle kullanılmamalıdır
27) Aşağıdakilerden hangisi
mikrobik hastalıkların tanısında izlenecek ilkeler arasında yer almaz?

A)
Hikaye alma
B) Otopsi
C) Laboratuvar incelemeleri
D) Klinik
inceleme
E) Hasta olan kişiyi evinde inceleme
28) Aşağıdakilerden hangisi
hematalojik testlerden biri değildir?

A) Lökosit sayımı
B) Kanın
biyokimyasal analizi
C) Eritrosit sayımı
D) Hemoglobin miktarı
E)
Periferik kan yayması
29) Aşağıdakilerden hangisi suda eriyebilen partikül
halindeki antijenlerin elektrolitli ortamda özgül antikorları ile
karşılaştırıldıklarında onlarla birleşmesi esasına dayanan testlerdir?

A)
Aglütinasyon deneyleri
B) Kompleman birleşme deneyi
C) EIA deneyleri
D)
İşaretlenmiş antikor deneyleri
E) Presipitasyon deneyleri
30) Bazı
sentetik partiküllerin, taşıdıkları antijene karşı antikor içeren serumla
karşılaştırıldıklarında gözle görülebilen parçacıklar halinde çöktürülmesine
verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Aglütinasyon
B)
Titrasyon
C) Presipitasyon
D) Konjugat
E)
Elektroimmünodiffüzyon

———————
1 A
2 E
3 E
4
A
5 B
6 D
7 C
8 B
9 C
10 D
11 D
12 A
13 A

14 E
15 C
16 A
17 A
18 C
19 E
20 A
21 A
22 D

23 E
24 A
25 B
26 B
27 E
28 B
29 E
30 A

———————————————————————–
Genel Mikrobiyoloji ve İmmünoloji
Sınav-2
1) Aşağıdakilerden hangisi verem
mikrobunu bulmuştur?

A) Bruce
B) Koch
C) Calmette
D)
Hansen
E) Magendie
2) Sert bir duvar yapısı bulunmayan, dış ortamdan besin
maddeleri alıp beslenebilen protozoon şekillerine ne ad verilir?

A)
Kist
B) Phycomycetes
C) Enfastasyon
D) Vejetatif
E) Helmint
3)
Aşağıdakilerden hangisi parazitin olumsuz etkilerinin konakta yol açtığı
hücresel ve dokusal reaksiyonlar arasında yer almaz?

A) İnflamasyon
B)
Metaplazi
C) Hiperplazi
D) Ascaplazi
E) Neoplazi
4) Bazı maddelerin
kısa dalga boylu ışığı, gözle görülebilir ışığa dönüştürebilmesi olayı
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Analin blue
B) Fluoresans
C)
Acridine orange
D) Trichomonas
E) Auramin
5) Sterilizasyon işleminde
basınçlı buhar akımı kullanan alet aşağıdakilerden hangisidir?

A)
Sterilizatör
B) Etüv
C) Otoklav
D) Güvenlik kabinleri
E)
Benmari
6) Mor ötesi ışık için geniş bir dalga boyu aralığında düzeltilen
objektif aşağıdakilerden hangisidir?

A) Monokromat objektif
B) Aynalı
objektif
C) Ultrafluar objektif
D) Apokramatik objektif
E) Fluorit
objektif
7) Aşağıdakilerden hangisi prokaryot hücre yapısına
sahiptir?

A) Protozoon
B) Gelişmiş canlı
C) Bakteri
D) Alg
E)
Mantar
8) Aşağıdakilerden hangisi sitoplazma zarının görevleri arasında yer
almaz?

A) Aktif transport yapar
B) Solunum işlevini yapar
C) Mitoz
aygıtını sevk eder
D) Biyosentez görevini yürütür
E) Sindirim işlevini
görür
9) Bakterilerin “L formu” durumu aşağıdakilerden hangisini ifade
eder?

A) Bakterilerin bölünmesini
B) Hücre duvarlarını
kaybetmelerini
C) Başka bir bakteri ile birleşmesini
D) Solunum işlemi
yaptıklarını
E) Kapsül oluşturduklarını
10) Bakterilerde DNA sentez yeri
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Endoplazmik retikulum
B) Ribozom
C)
Mezozom
D) Golgi aygıtı
E) Sitoplazma
11) DNA ile ilgili olarak aşağıda
verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Bir DNA molekülü iki iplikçiğin
sarmal halde bulunmasıyla oluşur.
B) DNA molekülünün birimleri
nükleotidlerdir.
C) Bir nükleotidde fosforik asit, deoksiriboz, organik baz
bulunur.
D) Nükleotidlerin arasında 3151 fosfodiester bağı vardır.
E) DNA
molekülü üzerinde A+T miktarı, C+G miktarına eşittir.
12) Birbirleriyle çok
yakın ilişkide bulunan enzimlere ait genlerin oluşturdukları gen grupları
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Operon
B) Nükleosid
C)
Transcription
D) Translation
E) Konjugasyon
13) Aşağıdakilerden hangisi
protein molekülünün yapımından sorumlu olan genlerdeki bilginin ribozoma
ulaştırılmasını sağlayan moleküldür?

A) nRNA
B) mRNA
C) pRNA
D)
rRNA
E) tRNA
14) İhtiyacı olan enerjiyi inorganik maddelerden oksidasyon
yoluyla elde eden mikroorganizma aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ototrof
mikroorganizma
B) Foto ototrof mikroorganizma
C) Heterotrof
mikroroganizma
D) Kemoototrof mikroorganizma
E) Kemoheterotrof
mikroorganizma
15) Aşağıdakilerden hangisi temel olarak et suyu, pepton+tuz
gibi maddelerden hazırlanmış besi yerine verilen addır?

A) Jeloz
B)
Selektif besiyeri
C) Pepton
D) Buyyon
E) Agar
16) Kolonilerden
alınan parçaların başka besiyerine aktarılması işlemi aşağıdakilerden
hangisidir?

A) Kolon
B) Doku kültürü yöntemi
C) Agar difüzyon
metodu
D) Pasaj
E) İnklüzyon
17) Kanın şekilli elemanlarının
değerlendirilmesinde ve kan parazitlerinin tanısında yararlanılan boyama yöntemi
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Parazit boyama yöntemi
B) Giemsa boyama
yöntemi
C) Gram boyama yöntemi
D) Modifiye Wirtz boyama yöntemi
E) ARB
boyama yöntemi
18) I. Metilen mavisi
II. Karbol füksin
III. Kristal
viyolet
IV.Asit alkol
V. Lugol
ARB boyama yöntemindeki işlem sırası
aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) III, I,
IV
B) V, II, IV, I
C) II, IV, I
D) I, V, IV
E) III, V, IV, I
19)
Sağlıklı insan veya hayvan vücudunda bulunan ve organizmaya zarar vermeden
yaşayan mikroorganizma topluluklarına verilen ad aşağıdakilerden
hangisidir?

A) Bakteri
B) Mikrop
C) Aminoasit
D)
Makroorganizma
E) Vücudun normal mikrop florası
20) Antibiyotik kullanımı
etkileri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)
Antibiyotiklere duyarlı normal flora üyelerinin sayısı artar
B) Antibiyotiğe
dirençli olan mikroorganizmaların sayısı artar
C) Normal flora üyelerinin
dağılımı ve dengesi bozulur
D) Geçici flora mikroorganizmaları hastalık
oluşturur
E) Antibiyotik kesildikten sonra tekrar kalıcı flora oluşur
21)
Aşağıdakilerden hangisi, mukozalar üzerine dezenfektan olarak
kullanılır?

A) Kristal viyole
B) Metilen mavisi
C) Brillant
yeşili
D) Fuksin
E) Malaşit yeşili
22) Aşağıdakilerden hangisi
dezenfeksiyon düzey sayısını verir?

A) 5
B) 3
C) 4
D) 2
E)
Dezenfeksiyon tek düzeyde gerçekleşir
23) Aşağıdakilerden hangisi canlıların
kendi kalıtsal yapılarına yabancı olan maddelere karşı gösterdiği
reaksiyonlardır?

A) İmmünite yoğunluğu
B) Vaccination
C)
İnfeksiyöz
D) İmmün cevap
E) İnfeksiyon
24) Tüm kan hücrelerinin yapım
yeri aşağıdakilerden hangisidir?

A) Timus
B) Heterous
C) Epitel
hücreler
D) Kırmızı kemik iliği
E) Makrofaj
25) T-lenfositlerin ve
antijen sunucu hücrelerin bulunduğu bölge aşağıdakilerden hangisidir?

A)
Segonder lenf follikülü
B) Primer lenf follikülü
C) Parakortikal
bölge
D) Germinal merkez
E) Kırmızı pula
26) Aşağıdakilerden hangisi
fetüse geçebilen immünglobulindir?

A) IgM
B) IgE
C) IgA
D)
IgG
E) IgD
27) Zararlı immün cevap olaylarına ne ad verilir?

A)
İnfeksiyon
B) Bakteriyal interferans
C) Alerjik reaksiyon
D) Pasif
bağışıklık
E) Vücut direnci
28) Fagositoz yapacak hücrenin olay bölgesine
doğru hareket etmesine verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A)
Yapışma
B) Sindirilme
C) Kemotaksis
D) Nötrofil
E) Gezici
makrofaj
29) Aşağıdakilerden hangisi canlının infeksiyon hastalıklarından
korunmasını sağlayan maddelere verilen addır?

A) Aşı
B) Serum
C)
Toksin
D) Antikor
E) Vücut salgıları
30) Aşağıdakilerden hangisi teslim
alınan maddeye numaranın verildiği ve özelliklerinin kayıt edildiği laboratuvar
bölümüdür?

A) Hazırlık bölümü
B) Yıkama yeri
C) Örnek kabul
yeri
D) Kirli malzeme toplama yeri
E) Besiyeri hazırlama
bölümü
—————-

1 B
2 D
3 D
4 B
5 C
6 C

7 C
8 C
9 B
10 C
11 E
12 A
13 B
14 D
15 D

16 D
17 B
18 C
19 E
20 A
21 B
22 B
23 D
24 D

25 C
26 D
27 C
28 C
29 A
30 C

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir