lab ve vet sağlık hayvan fizyolojisi

Hayvan Fizyolojisi
Sınav-1
1) Aşağıdakilerden hangisi gaz ya da sıvı
moleküllerin sık oldukları bölgeden daha az yoğun oldukları bölgeye doğru
yayılmalarına verilen addır?

A) Osmoz
B) Aktif taşınma
C)
Difüzyon
D) Ekzositoz
E) Endositoz
2) Aktif taşınmayla ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Maddelerin konsantrasyonu düşük
olan yerden yüksek olan yere doğru iletimine aktif taşınma denir
B) Bu
iletişim için moleküllere enerji vermek gerekir
C) Soğuk ortam aktif iletimi
hızlandırır
D) Birçok metabolizma maddeleri ve elektrolitler hücre zarından
aktif iletim ile taşınırlar
E) Oksijen yokluğu ve metabolik zehirler aktif
iletimi durduran etkenlerdir
3) Canlıların bütün yaşamsal faaliyetlerinde
doğrudan kullanabildikleri enerji aşağıdakilerden hangisidir?

A)
ADP
B) Isı enerjisi
C) Işık enerjisi
D) ATP
E) Güneş enerjisi
4)
Kas hücresi içinde aktin ve miyozin iplikçiklerinin düzenli bir şekilde bir
araya gelmediği ve karakteristik mikroskopik çizgilerin oluşmadığı kaslara
verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Düz kas
B) Kalp kası
C)
İskelet kası
D) Kan damarları kasları
E) İris kasları
5)
Aşağıdakilerden hangisi kasta bulunan protein çeşitlerinden biri
değildir?

A) Tropomiyozin
B) Aktin
C) Sarkolemma
D)
Miyozin
E) Troponin
6) Bir kasın uyarılmasından sonraki ilk olay
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Aksiyon potansiyelinin başlaması
B) Düz
kas hücresine dışarıdan kalsiyum girişi
C) Ca+2’nin kalmodulin proteinlerine
bağlanması
D) ATPazın aktive edilmesi
E) Kontraktil elementlerin
gevşemesi
7) Aşağıdakilerden hangisi, sindirim sisteminin yapısında
bulunmaz?

A) Yemek borusu ve kursak
B) Pankreas
C) İnce
bağırsaklar
D) Mide
E) Böbrekler
8) Aşağıdakilerden hangisi, besin
maddelerinin yapı taşlarına kadar parçalanmaları için gerekli enzimlerin ve
hormonların salgılanması işlemidir?

A) Besinin organizmaya alınması
B)
Mekaniksel sindirim
C) Kimyasal sindirim
D) Çiğnemek
E) Sindirime
yardımcı bezlerin hormon salgılaması
9) Aşağıdaki mide salgılarından hangisi
pepsin ve HCI salgısını arttırır?

A) Müsin
B) Tripsin
C)
Lipaz
D) Maltaz
E) Gastrin hormonu
10) Gelişmiş hayvan gruplarında,
içinde organların geliştiği vücut boşluğuna verilen ad aşağıdakilerden
hangisidir?

A) Sölom
B) Sinüs
C) Karıncık
D) Lökasit
E)
Atrial sistol
11) Aşağıdakilerden hangisi kapalı dolaşım sistemini oluşturan
organ ve dokular arasında yer almaz?

A) Kalp
B) Akciğer
C)
Atardamarlar
D) Kılcal damarlar
E) Toplardamarlar
12) Aşağıdakilerden
hangisi akyuvar hücreleri arasında yer almaz?

A) Bazofil
B)
Lenfosit
C) Nötrofil
D) Monosit
E) Eritrosit
13) Aşağıdakilerden
hangisi, hayvanlarda solunum sistemleri organlarından biri değildir?

A)
Akciğer
B) Trake
C) Karaciğer
D) Deri
E) Solungaç
14) Trake
solunumunun diğer sistemlerden en önemli farkı aşağıdakilerden hangisinde
verilmiştir?

A) Basit solunum sistemi olması
B) Böceklere özgü
olması
C) Gaz alış-verişini sağlaması
D) Atmosferik havayı içine
alması
E) Solunum havasının dokulara kadar özel borular aracılığıyla
götürülmesi
15) Oksijen, dokulara aşağıdakilerden hangisi aracılığıyla
taşınır?

A) Hemoglobin
B) Trake
C) Alveol
D) Bronş
E)
Bronşiol
16) Hücrelerin bulunduğu ortamın değişmez tutulmasına ne
denir?

A) Kontraktil koful
B) Protonefridium
C) Glomerulus
D)
Medulla
E) Homeostasi
17) Hücrelerde proteinlerin parçalanma ürünü olarak
aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?

A) Amonyak
B) Üre
C) Ürik
asit
D) Oksijen
E) Hidrojen
18) Aşağıdakilerden hangisi bowman kapsülü
ve glomerulustan oluşmuş yapıdır?

A) Nefron
B) Nefridium
C) Malpigi
cisimciği
D) Protonefridium
E) Proksimal tüp
19) Aşağıdakilerden
hangisi eşeysiz üreme şekillerinden biri değildir?

A) İkiye bölünerek
çoğalma
B) Çoğa bölünme
C) Pertenogenez
D) Yumurta ile çoğalma
E)
Rejenerasyon
20) Aşağıdakilerden hangisi, dişi üreme devresinin evrelerinden
biri değildir?

A) Oogonium evresi
B) Korpus luteum oluşumu
C)
Menstrüasyon evresi
D) Follikül evresi
E) Ovulasyon evresi
21)
İnsanlarda dişi üreme periyodu ortalama kaç gündür?

A) 30 gün
B) 45
gün
C) 28 gün
D) 25 gün
E) 7 gün
22) Sol tarafına felç inmiş bir
kimsenin sinirsel arızası beynin hangi tarafındadır?

A) Sağ taraf
B)
Ön taraf
C) Arka taraf
D) Sol taraf
E) Orta taraf
23) Bilinç altı
birçok hareketin yapılmasında ve vücudun uyanık tutulmasında aşağıdakilerden
hangisi görevlidir?

A) Retiküler aktivi edici sistem
B) Bazal
ganglionlar
C) Limbik sistem
D) Ara beyin
E) Beyincik
24) Vücut
ısısının kontrolü, heyecan, korku ve iç organların motorik kontrolü beyinde
hangi merkez tarafından yapılmaktadır?

A) Ara beyin
B) Beyincik
C)
Omurilik soğanı
D) Ön beyin
E) Çevresel sinir sistemi
25)
Aşağıdakilerden hangisi, dış ortamda meydana gelen çeşitli fiziksel ve kimyasal
değişikliklerin canlı tarafından alınmasına verilen addır?

A)
Uyarım
B) Duyum
C) Haberdar olma
D) Alıcı
E) Etki
26)
Aşağıdakilerden hangisi, duyuma neden olan etkendir?

A) Uyaran
B)
Algı
C) Reseptör
D) Nosireseptör
E) İmpuls
27) Aşağıdaki
reseptörlerden hangisi, mekaniksel enerjideki değişikliklere duyarlı olan
reseptördür?

A) Fotoreseptör
B) Nosireseptör
C) Termoreseptör
D)
Biyoreseptör
E) Mekanoreseptör
28) İç ortamdaki veya canlının dışındaki
çevresel koşulların değişimlerine karşı düzenleyici rol oynayan sistem
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sinir sistemi
B) Sindirim sistemi
C)
Endokrin sistem
D) Hormonlar
E) Endokrin ve sinir sistemi
29)
Aşağıdakilerden hangisi, memelilerde bulunan endokrin bezler arasında yer
almaz?

A) Hipofiz
B) Pankreas
C) Tiroid
D) Eşeysel bezler
E)
Tükürük bezleri
30) Tiroid bezinin temel görevi aşağıdakilerden
hangisidir?

A) Stres durumunda organizmayı zor koşullara hazırlamak
B)
Metabolizmayı düzenlemek
C) İkincil seks karakterlerinin gelişimini
sağlamak
D) Karbonhidrat ve yağ metabolizmasını düzenlemek
E) Diğer iç
salgı bezlerinin çalışmalarını kontrol
etmek
————————————————

1 C
2 C

3 D
4 A
5 C
6 A
7 E
8 C
9 E
10 A
11 B
12
E
13 C
14 E
15 A
16 E
17 A
18 C
19 D
20 A
21
C
22 A
23 A
24 A
25 B
26 A
27 E
28 E
29 E
30
B
———————————————————————————-
Hayvan Fizyolojisi
Sınav-2
1) Aşağıdakilerden hangisi canlının temel
ünitesidir?

A) Hücre
B) Kan
C) DNA
D) Molekül
E) RNA
2)
Aşağıdakilerden hangisi 12-18 saat süre hiçbir besin almamış ve sabit ısıdaki
bir ortamda tam bir dinlenme halindeki canlıda görülen metabolizmaya verilen
addır?

A) Yağ metabolizması
B) Protein metabolizması
C)
Karbonhidrat metabolizması
D) Gliserol metabolizması
E) Bazal
metabolizma
3) Maddelerin bir torba içinde paketlenmeleri ve bunların hücre
zarı ile birleştirilerek hücre dışına verilmesine ne ad verilir?

A)
Pinositoz
B) Ekzositoz
C) Endositoz
D) Fagositoz
E) Osmoz
4)
Aşağıdakilerin hangisinde hareketin tanımı doğru olarak verilmiştir?

A)
Hareket, bir organizmanın moleküler yapısının kimyasal bir olaya tepki
göstermesidir
B) Hareket, bir organizmanın atomik yapısının değişime maruz
kalmasıdır
C) Hareket, bir organizmanın ya da organizmanın bir parçasının
geçici olarak bulunduğu ortamda yer değiştirmesidir
D) Hareket, bir
organizmanın mayoz veya mitoz bölünme sonucu doğal tepkimeye maruz
kalmasıdır
E) Hareket, bir organizma veya moleküllerinin yoğun bir ortamdan
daha az yoğun bir ortama geçiş yaparak başkalaşıma uğramasıdır
5) Düz kas
dokusu uyarıldıktan ne kadar sonra kasılmaya başlar?

A) 75-100
milisaniye
B) 50-100 milisaniye
C) 100-150 milisaniye
D) 60-150
milisaniye
E) 70-100 milisaniye
6) Kasların kasılmasıyla ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Kasa uyartı verilirse belli bir
şiddet düzeyine kadar herhangi bir tepki meydana gelmez
B) Kasılma olayında
ince ve kalın flamentler sürgü gibi birbiri üzerinde kayarlar
C) Sarkomerin
boyu kısalır
D) Serkomerin boyu kısalınca kas da kasılmış olur ancak
flamentlerin boyunda bir değişiklik olmaz
E) Kasılma olayı dört evreye
ayrılır
7) Aşağıdakilerden hangisi tükrük salgısında bulunmaz?

A)
Musin salgısı
B) Su
C) Amilaz
D) Elektrolit
E) Nükleaz
8) Yağ
sindirimiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Tek
hücrelilerde yağ sindirimi çok aktif değildir
B) Omurgalıların besinlerle
aldıkları yağların çoğu trigliseridlerdir
C) Yağlar, pankreasın lipaz enzimi
ile hidroliz edilip parçalanarak yağ asitleri ve monogliseridlere
dönüştürülür
D) Yağ asitleri ve monogliseridler safra kesesi salgısı olan
safra tuzları içinde eriyerek misel adı verilen yapıları oluştururlar
E)
Omurgalılarda yağların sindirimi midede olur
9) Aşağıdakilerden hangisi,
dolaşım sisteminin üstlendiği görevlerden biri değildir?

A) Organ ve
dokuları oluşturan hücrelerin beslenmesi
B) Hormonların gerekli yerlere
ulaştırılması
C) Artıkların yok edilmesi
D) Isı dengelerinin
sağlanması
E) Kas hareketlerinin sağlanması
10) Aşağıdakilerden hangisi,
oksijen taşıma görevi olan kan hücreleridir?

A) Monosit
B)
Trombosit
C) Lenfosit
D) Eritrosit
E) Eozinofil
11) En ilkel solunum
biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Trake
B) Deri
C)
Akciğer
D) Solungaçlar
E) Bronşlar
12) Akciğer solunumuyla ilgili
olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Gırtlak sadece besin
yutulması sırasında açılır
B) İki temel kısımdan meydana gelir
C) Yutkunma
sırasında gırtlak yukarı doğru kalkar ve küçük dil geriye doğru yatarak soluk
borusunu kapatır
D) Gırtlaktan sonra soluk borusu başlar
E) Soluk borusu,
kapanmaması için at nalı şeklinde kıkırdak halkalarla çevrilidir
13) Akciğer
solunum sisteminde gaz değişiminin gerçekleştiği esnek zarımsı keselere verilen
ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bronş
B) Soluk borusu
C)
Gırtlak
D) Diyafram
E) Alveoller
14) Aşağıdakilerden hangisi
protozoonların boşaltım organelidir?

A) Kontraktil koful
B) Bowman
kapsülü
C) Korkeks
D) Malpighi tüpleri
E) Proksimal tüp
15) Boşaltım
sisteminde süzülme olayı aşağıdakilerden hangisinde gerçekleşir?

A)
Proksimal tüpte
B) Malpighi tüplerinde
C) Glomerulusta
D) Efferent
arteriollerinde
E) Bowman kapsülünde
16) Sıtma paraziti plazmodiumun
çoğalma evrelerinde görülen çoğalma şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A)
Tomurcuklanma ile çoğalma
B) İkiye bölünerek çoğalma
C) Çoğa bölünme
D)
Pertenogenez
E) Rejenerasyon
17) Eşeyli üremede birleşen eşey hücreleri
aşağıdakilerden hangisinde oluşturulur?

A) Gonadlarda
B)
Ovaryumda
C) Testiste
D) Plasentada
E) Wolf kanalında
18) Aşağıdaki
hayvanlardan hangisi hermafrodit canlılara örnek olarak verilebilir?

A)
Kurbağa
B) Karınca
C) Kertenkele
D) İpek böceği
E) Salyangoz
19)
Aşağıdakilerden hangisi erkek üreme bölümlerinden biri değildir?

A)
Epididimis
B) Oogonium
C) Seminal vesikül
D) Penis
E)
Testisler
20) Sinir hücrelerinin bir araya gelmesiyle aşağıdakilerden hangisi
oluşmuştur?

A) Ganglionlar
B) Sinir ağları
C) Nöronlar
D) Sinir
sistemi
E) Sinapslar
21) Aşağıdakilerden hangisi nöronun yapısında yer
almaz?

A) Dendritler
B) Aksonlar
C) Miyelin kılıf
D) Hücre
gövdesi
E) Sarkolemma
22) Nissel taneciklerin görevleri aşağıdakilerin
hangisinin görevine benzemektedir?

A) Ribozom
B) Malpigi
cisimciği
C) Miyelin
D) Endoplazmik retikulum
E) Golgi cisimciği
23)
Aşağıdakilerden hangisi, zarar verici ağrı, acı, aşırı soğuk ve sıcak gibi
duyguları algılar?

A) Nosireseptör
B) Fotoreseptör
C)
Termoreseptör
D) Kemoreseptör
E) Mekanoreseptör
24) Bir kişiye diş
protezi takılması halinde giderek ağız içindeki yabancı maddenin varlığının fark
edilmez olmasına verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Reseptörün
adaptasyonu
B) Çabuk adapte olan reseptör
C) Yavaş adapte olan
reseptör
D) Reaksiyon oluşumu
E) İmpuls oluşmaması
25) Göz yuvarlağının
normalden uzun olması ya da merceğin içbükey olması ile ortaya çıkan görme
bozukluğu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Astigmat
B) Miyopluk
C)
Hipermetropluk
D) Renk körlüğü
E) Katarakt
26) Tat alma duyusuyla
ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Tat duyusu
reseptörleri, dil yüzeyindeki tat tomurcuklarında bulunur
B) Tat alma
hücreleri özel duyu tüycüklerine sahiptir
C) Dilin reseptör hücrelerinden
algılanan tat duyuları çeşitli sinirler yoluyla sinir sistemine iletilir
D)
Tat duyusunun tatlı, ekşi, tuzlu ve acı olarak tanımlanmış dört çeşidi
vardır
E) Tat duyusu koku, temas, ısı gibi duyuların karışımından oluşan bir
kombine duyudur
27) Ekşi duyusu dilin hangi bölgesinden algılanır?

A)
Dilin ucundan
B) Dilin yan tarafından
C) Dilin gerisinden
D) Hem
ucundan hem yan tarafından
E) Hem yan tarafından hem gerisinden
28)
Aşağıdakilerden hangisi ön loptan salgılanan hipofiz hormonlarından biri
değildir?

A) TSH
B) FSH
C) STH
D) ACTH
E) ADH
29) Meme
bezlerinden süt salgılanmasını uyaran hormon aşağıdakilerden
hangisidir?

A) Prolaktin
B) Lutein hormonu
C) Sarmatotrop
hormon
D) Adrenokortikotropik hormon
E) Follikül uyaran hormon
30)
Aşağıdakilerden hangisi kabuk bölgesinden salgılanan hormonlara verilen
addır?

A) Adrenokortikal
B) Parat
C) Oksitosin
D) Adrenal
korteks
E) Aldosteron

——————————-
1 A
2 E

3 B
4 C
5 B
6 E
7 E
8 E
9 E
10 D
11 B
12
A
13 E
14 A
15 E
16 C
17 A
18 E
19 B
20 A
21
E
22 D
23 A
24 A
25 B
26 C
27 B
28 E
29 A
30
A
————————————————————

1-glikozun fazlası kas ve karaciğerde ne olarak depolanır? cevap :
glikojen

2-güneş enerjisinden yaralanılarak organik madde sentezine ne
denir? cevap : fotosentez

3-fotosentezin ışık safhasında üretilenler
nelerdir? cevap : nadph2 ve atp

4-fotosentezde kaybolan elektron neden
karşılanır? cevap : sudan

5-hangisi hareket organilnden biri değildir?
cevap : pinositik cep

6-kas kasılmasında hangisinin boyu kısalır? cevap :
sarkomer

7-kas kasılması için öncelikli olay nedir? cevap : uyartı
alımı

8-protein sindirimi için pankreastan salgılanan enzim nedir? cevap
: tripsin

9-sindirilen besinin emilimi nerede olur? cevap : ince
bağırsakta

10-pepsin ve hcı salgısını arttıran nedir? cevap : gastrin
hormonu

11-hangisi kalbin çalışmasıyla ilgili değildir? cevap : İlgili
olanlar s.a – v.a –his demeti – kapakçıklar ->

12-hangisi kanın fiziksel özelliği değildir? cevap : ph -3 dür Yanlış tabi p hın nötr olması lazım 7 civarı J

13-hangisi o2 taşınması ile ilgili yanlış bir ifadedir?
cevap : hemoglobin o2 ile sıkı bir bağ yapar. Hemoglobin co ile sıkı bir bağ
yapar

14-solunum biçimlerinin ortak özelliği nedir? cevap : yüzeylerinin
nemli olması

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir