lab ve vet sağlık Hayvancılık bilgisi

Hayvancılık Bilgisi
Sınav-1
1) Aşağıdakilerden hangisi, dünya et üretimine
en büyük katkıyı sağlar?

A) Domuz
B) Tavuk
C) Koyun
D)
Sığır
E) Keçi
2) Aşağıdakilerden hangisi ülkelere göre toplam hayvansal
ürün üretiminde çeşitli çiftlik hayvan türlerinin katkı payının farklı oluşunun
nedenleri arasında yer almaz?

A) Coğrafi koşullar
B) Ekonomik
düzey
C) Beslenme alışkanlıkları
D) Dinsel inanışlar
E) Sanayileşme
oranı
3) Hayvancılığı gelişmiş ülkelerde, hayvansal üretimin tarımsal üretim
içindeki payı ne kadardır?

A) %30 – %40
B) %10 – %20
C) %60 –
%70
D) %40 – %50
E) %20 – %30
4) Süt sığırcılığı yapmak için uygun olan
arazi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Eğimli araziler
B) Kumluk
araziler
C) Düzenli yağış rejimine sahip araziler
D) Toprak erozyonunun
olduğu araziler
E) Çorak ve kurak yapılı araziler
5) Aşağıdakilerden
hangisi hayvancılığın yararlarından biri değildir?

A) Tarımda gizli
işsizliği önlemesi
B) İnsanların beslenmesinde ana besin maddesi olan et, süt
ve yumurtayı sağlaması
C) Hayvansal gübrenin toprağın verimini
arttırması
D) Tarıma elverişli olmayan alanların mera veya çayır olarak
kullanılmasına imkan sağlaması
E) Hayvanların otlatılması
6) Ergin bir
insanın dengeli bir şekilde beslenebilmesi için günde alması gereken kalori
miktarı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) 2.000 –
2.500 kalori
B) 2.200 – 2.700 kalori
C) 2.800 – 3.000 kalori
D) 2.100 –
2.300 kalori
E) 3.000 – 3.300 kalori
7) Hayvanların etlerindeki protein
oranı aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) %15 –
%25
B) %10 – %13
C) %20 – %25
D) %12 – %18
E) %17 – %20
8)
Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’de hayvan sayısının diğer ülkelere göre fazla
olmasına rağmen hayvansal ürünlerin az olmasının nedenlerinden biri
değildir?

A) Verimliliğin düşük olması
B) Genetik nedenler
C)
Çevresel nedenler
D) Devletin gerekli desteği sağlamaması
E) Aşırı hayvan
ithalatı yapılması
9) Aşağıdaki çiftlik hayvanlarından hangisinin sayısı
ülkemizdeki diğer çiftlik hayvanlarının sayısına göre daha fazladır?

A)
Manda
B) At
C) Sığır
D) Koyun
E) Kıl keçisi
10) Kalıtsal yapıya
bağlı ortak karaktere sahip olan erkek ve dişilerin kendi aralarında
birleştiklerinde kesinlikle döl veren bireylerin oluşturduğu gruba ne
denir?

A) Cins
B) Familya
C) Tür
D) Sınıf
E) Takım
11) İki
tür arasında yapılan birleştirmeler sonucu elde edilen döllere ne ad
verilir?

A) Laktasyon
B) Katastrof
C) Lamarck
D)
Seleksiyon
E) Hibrit
12) Bir ırkı karakterize eden ve onu diğer ırklardan
ayıran özelliklerdir’ bu tanım aşağıdakilerden hangisine aittir?

A)
Irksal özellikler
B) Irkların tanımı
C) Irk karakterleri
D) Irkların
sınıflandırılması
E) Irkların bileşkesi
13) Fizyolojik ırk karakterine
aşağıdakilerden hangisi örnek olur?

A) Kuyruk yapısı
B) Yapağı
inceliği
C) Boynuz biçimi
D) Vücut örtüsünün rengi
E) Yapağı
örtüsü
14) Üreme organlarının gelişmesi sonucu genç erkeklerin canlı
spermatozoid, genç dişilerin olgunlaşmış yumurta meydana getirmeleri ve
çiftleşme isteği göstermeleri aşağıdakilerden hangisidir?

A) Döl
verimi
B) Östrus
C) Kuruda kalma
D) Eşeysel olgunluk
E)
Evaporasyon
15) Aşağıdakilerden hangisi döl verimini etkileyen faktörler
arasında yer almaz?

A) Yaş
B) Çevre sağlığı ve ışık
C) Anatomik
bozukluklar
D) Damızlıkta ilk kullanma yaşı
E) Cinsiyet
16)
Aşağıdakilerden hangisi meme bezinin büyümesini ve gelişmesini kontrol eden
hormonlardandır?

A) Somatotropik
B) Hipofiz
C)
Adrenokortikotropik
D) Progesteron
E) Alveol
17) Aşağıdakilerden
hangisi süt verimini ve bileşimini etkileyen fizyolojik faktörler arasında yer
almaz?

A) Gebelik
B) Yaş
C) Irk
D) Östrus
E) Kuruda kalma
süresi
18) Sütün indirilmesini sağlayan hormon aşağıdakilerden
hangisidir?

A) Östrojen
B) Adrenokortikotropik
C) Oxytocin
D)
Aporkin
E) Epinefrin
19) Aşağıdakilerden hangisi ısının elektromagnetik
dalgalar halinde havaya geçmesi olayıdır?

A) Emisyon
B)
Kondüksiyon
C) Fermantasyon
D) Radiyasyon
E) Konveksiyon
20) Hareket
eden sıvı ya da gaz maddeleri ile meydana gelen ısı kaybına ne ad
verilir?

A) Evaporasyon
B) Konveksiyon
C) Endüksiyon
D)
Kondüksiyon
E) Radiyasyon
21) Doğa veya insan tarafından, bir populasyon
içindeki bazı bireylere diğerlerine göre daha fazla döl verme imkanının
sağlanması aşağıdakilerden hangisidir?

A) Laktasyon
B) Emisyon
C)
Heterozis
D) Seleksiyon
E) Hibridasyon
22) Aşağıdakilerden hangisi
birden fazla karakter geliştirilmesinde kullanılan en iyi seleksiyon
yöntemidir?

A) Familya seçimi yöntemi
B) Endeks yöntemi
C) Kombine
seçim yöntemi
D) Bağımsız ayıklama yöntemi
E) Tandem yöntemi
23) Ayrı
ırklardaki çeşitli karakterleri bir araya toplayarak yeni bir ırk elde etmek
amacıyla yapılan melezleme sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

A)
Kullanma melezlemesi
B) Çevirme melezlemesi
C) Sıhri melezleme
D)
Kombinasyon melezlemesi
E) Ortaklık melezlemesi
24) Yavru ile büyük
ebeveyn arasında yapılan birleştirmeler aşağıdakilerden hangisidir?

A)
Sıkı kan yakınlığı
B) Yakın kan yakınlığı
C) Uzak kan yakınlığı
D)
Normal kan yakınlığı
E) Geçişli kan yakınlığı
25) Maltız keçisi en çok
aşağıdaki illerin hangisinde bulunur?

A) Karaman
B) Kilis
C)
Kastamonu
D) Antalya
E) İzmir
26) Aşağıdaki hangi ırkların melezlenmesi
sonucunda Karacabey Esmer ırkı elde edilmiştir?

A) Jersey x
Kıvırcık
B) Holştayn x Jersey
C) Yerlikara x Boz Irk
D) Esmer x
Jersey
E) Esmer x Boz Irk
27) Rambouillet ile Dağlıç melezlemesi sonucu
elde edilen koyun türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Orta Anadolu
Merinosu
B) Menemen Koyunu
C) Akkaraman
D) Ile de France
E)
Ramlıç
28) Ayıklama ve seleksiyondan beklenen faydanın sağlanabilmesi
aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?

A) Hayvanların dış görüşüne
B)
Çevresel koşullara
C) İklim ve yaşam alanına
D) Verim değerlerine
E)
Diğer canlılarla ilişkilerine
29) Aşağıdakilerden hangisi kümes için
elverişli arazi seçiminde dikkat edilecek konular arasında yer almaz?

A)
Tarıma elverişli olmayan arazi seçilmelidir
B) Kümes yapılacak arazi yapısı
hafif meyilli ve kumsal olmalıdır
C) Arazi dere ve göl kenarında
olmamalıdır
D) Kümesler yerleşim yerlerinde kurulmalıdır
E) Rüzgarlardan
korunmak için kuytu yerlerde yapılmalıdır
30) Aşağıdakilerden hangisi,
Türkiyenin en yaygın sığır kültür ırkıdır?

A) Holştayn
B)
Yerlikara
C) Boz ırk
D) Esmer ırk
E)
Jersey
————————-
1 A
2 E
3 C
4 C
5 E
6
C
7 E
8 E
9 D
10 C
11 E
12 C
13 B
14 D
15 E

16 D
17 E
18 C
19 D
20 B
21 D
22 B
23 D
24 B

25 E
26 E
27 E
28 D
29 D
30 D
————————————————————

Hayvancılık Bilgisi
Sınav-2
1) Bir ülkede tarım içinde hayvancılığın
payının yüksek olması aşağıdakilerden hangisinin göstergesi
sayılmaktadır?

A) Ülke nüfusunun
B) Ülkenin gelişmiş bir ülke
olduğunun
C) Ülkenin az gelişmiş olduğunun
D) Ülkenin yüzölçümünün
E)
Ülkede hayvancılığa verilen önemin
2) Aşağıdakilerden hangisi hayvansal
besinler hakkında yanlış bir ifadedir?

A) Protein bakımından
zengindirler
B) Sindirilmeleri kolaydır
C) Önemli oranda enerji
içerirler
D) Bol miktarda sellüloz vardır
E) Vitamin ve mineral yönünden
zengindirler
3) Aşağıdakilerden hangisi at, eşek, keçi gibi hayvanların
önemlerini kaybetmelerinin ve türlerinin azalmasının nedenlerinden biri
değildir?

A) Ülkemizdeki makineleşme
B) Tiftik keçisinin tiftik
ürününe verilen fiyatın düşük olması
C) Ormanlardaki genç sürgünlerin
gelişmesi açısından kıl keçilerinin zararlı görülmesi
D) Kıl keçilerinin
planlı dönemlerde sayılarının azaltılması
E) İnsanların hayvan beslemek
yerine seracılığa yönelmeleri
4) Aşağıdakilerden hangisi Darwin’in evrimle
ilgili görüşleri arasında yer almaz?

A) Canlılar değişim
gösterirler
B) Üremedeki artış nedeni ile doğada sürekli mücadele
vardır
C) Belli çevre koşularına en iyi uyum gösteren bireylerin yaşama şansı
daha fazladır
D) Canlılar ebeveynlerinin aynısıdır.
E) Farklılıklar
kalıtsaldır veya kalıtsal olabilir
5) Aşağıdakilerin hangisinde gelişmişlik
düzeyine göre ırkların sınıflandırılması doğru olarak verilmiştir?

A)
Yerli ırklar – kültür ırkları
B) Verim yönlü ırklar – yerli ırklar
C)
İlkel yerli ırklar – ıslah edilmiş yerli ırklar
D) İlkel yerli ırklar – ıslah
edilmiş yerli ırklar – kültür ırkları
E) Kültür ırkları – kombine yönlü
ırklar – yerli ırklar
6) Geç gelişen atlarda damızlıkta kullanılma yaşı
aşağıdakilerden hangisidir?

A) 15 ay – 18 ay
B) 10 ay – 22 ay
C) 36
ay – 48 ay
D) 16 ay – 20 ay
E) 24 ay – 36 ay
7) Aşağıdakilerden hangisi
memeli hayvanlarda sütün meme bezinde salgılanması olayını belirtmek için
kullanılan terimdir?

A) Fermantasyon
B) Laktasyon
C)
Somatotropik
D) Kondüksiyon
E) Hipofiz
8) Laktasyonu izleyen ve bir
sonraki buzağılamadan önce ineğin süt vermediği döneme ne ad verilir?

A)
Kuruda kalma dönemi
B) Kızgınlık dönemi
C) Gebelik dönemi
D) Laktasyon
dönemi
E) Ergin dönem
9) Aşağıdakilerden hangisi, bireyler üzerindeki
çevresel etkilerden biri değildir?

A) Güneş ışığı
B) Barınak
durumu
C) Beslenme
D) Hastalık
E) Gen yapısı
10) Günün uzunluğunun
artması aşağıdakilerden hangisinin yavrulamasını olumlu yönde etkiler?

A)
İnek
B) Tavuk
C) Keçi
D) At
E) Manda
11) Vücut sıvılarının
buharlaşması yolu ile vücuttan ısı kaybı olayı aşağıdakilerden
hangisidir?

A) Kondüksiyon
B) Radiyasyon
C) Evaporasyon
D)
Konveksiyon
E) Feriyantasyon
12) Aşağıdakilerden hangisi familya
verimlerine göre damızlık seçiminde, yetiştirmede kullanılan yöntemlerden biri
değildir?

A) Familya ortalamalarına göre seçim
B) Kombine seçim
C)
Familya içi seçim
D) Kardeş verimlerine göre seçim
E) Bağımsız ayıklama
seviyelerine göre seçim
13) Aşağıda verilen karakterlerin hangisinin
tekrarlanma derecesi yüksektir?

A) Doğum ağırlığı
B) Sıfat
sayısı
C) Doğumdaki yavru sayısı
D) Süt yağı oranı
E) Yumurta
verimi
14) Aşağıdakilerden hangisi karakterlerin meydana gelmesinde genlerin
etki payını ifade eder?

A) Kalıtım derecesi
B) Tekrarlanma
derecesi
C) Seleksiyon
D) Endeksiyon
E) Fenotip
15) Damızlık olarak
seçilen erkek ve dişilerin birleştirilmesinde kullanılan metodlar
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yetiştirme yöntemleri
B) Verim
kontrolleri
C) Yerleştirme yöntemleri
D) Kontrol yöntemleri
E)
Verimlilik çizelgeleri
16) Aynı ırktan hayvanlar arasındaki birleştirmelere
dayalı sistem ile yapılan yetiştirme aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çoklu
yetiştirme
B) Saf yetiştirme
C) Doğrudan yetiştirme
D) Kalıtımsal
yetiştirme
E) Akrabalı yetiştirme
17) İkili kombinasyon melezlemesi sonucu
elde edilen Bradford ırkı hangi ırklar arasında yapılan melezleme sonucu elde
edilmiştir?

A) Brahman x Aberdeen Angus
B) Brahman x Sarole
C)
Brahman x Shorthorn
D) Brahman x Hereford x Shorthorn
E) Brahman x
Hereford
18) Yerlikara ırkının en çok bulunduğu bölgemiz aşağıdakilerden
hangisidir?

A) Karadeniz
B) Batı Ege
C) Orta Anadolu
D) Batı
Karadeniz
E) Akdeniz
19) Toplam keçi sayımızın en önemli bölümünü
oluşturan ırk aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ankara keçisi
B) Maltız
keçisi
C) Saannen keçisi
D) Abana keçisi
E) Kıl keçisi
20) Yerli
tavuk ırklarında yıllık yumurta verimi ne kadardır?

A) 100 – 300
B)
150 – 200
C) 200 – 250
D) 50 – 100
E) 50 – 200
21) Aşağıdakilerden
hangisi Doğu Friz (DF) ırkıyla yapılan melezlemeler sonucu elde edilen koyun
tipleri arasında yer almaz?

A) Tahirova Koyunu
B) Sönmez Koyunu
C)
Acıpayam Koyunu
D) Türkgeldi Koyunu
E) Turunç Koyunu
22) Alman Et
Merinosu ile Kıvırcık çevirme melezlemesiyle elde edilen koyun ırkı
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dağlıç Merinosu
B) Ramlıç
Merinosu
C) Karacabey Merinosu
D) Akkaraman Merinosu
E) Tahirova
Merinosu
23) Jersey sığırları en iyi hangi bölgemize uyum
sağlamışlardır?

A) Karadeniz
B) Doğu Anadolu
C) İç Anadolu
D)
Kuzey Batı Ege
E) Trakya
24) Verim değerleri aşağıdakilerden hangisi ile
tespit edilir?

A) Artış önlemleri
B) Değerleme hesapları
C) Verim
kontrolleri
D) Yetiştirme kayıtları
E) Ölçme tekniği
25) Sığır, koyun,
keçi, at yetiştiriciliğinde dişilerin sıfat öncesi ağırlıklarının tespit
edilmesi aşağıdakilerin hangisi için önemlidir?

A) Gebelik süresi
B)
Yavruların doğum ağırlıkları
C) Süt yağ oranı
D) Tiftik verimi
E)
Sütten kesilme zamanı
26) Verim kontrollerinin yapılması için tutulması
gereken zorunlu kayıtlara ne ad verilir?

A) İndeks kayıtları
B) Küçük
kayıtlar
C) İşletme kayıtları
D) Kontrol kayıtları
E) Yetiştirme
kayıtları
27) Sığır barınaklarına verilen ad aşağıdakilerden
hangisidir?

A) Tavla
B) Kümes
C) Ağıl
D) Ahır
E)
Kulübe
28) At barınaklarında çatı en az yüzde kaç eğimli olmalıdır?

A)
0,4
B) 0,1
C) 0,25
D) 0,3
E) 0,45
29) Tavla aşağıdaki çiftlik
hayvanlarından hangisinin barınağıdır?

A) Sığır
B) Koyun
C)
Tavuk
D) Keçi
E) At
30) Kümeslerde ortalama kaç tavuk için folluk hesap
edilir?

A) 6 – 7
B) 4 – 5
C) 3 – 5
D) 8 – 9
E) 7 –
10
———————–

1 B
2 D
3 E
4 D
5 D
6 C

7 B
8 A
9 E
10 B
11 C
12 E
13 D
14 A
15 C

16 B
17 E
18 C
19 E
20 D
21 E
22 C
23 A
24 C

25 B
26 E
27 D
28 C
29 E
30 B

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir