lab ve vet sağlık Laboratuvar teknikleri ve gereçleri Sınav-1

Laboratuvar Teknikleri ve Gereçleri
Sınav-1
1)
Kaynaktan gelen ışığın
incelenecek obje üzerinde yoğunlaştırılmasını sağlayan tablanın hemen altına
yerleştirilmiş mercek sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

A)
Binoküler
B) Kolorimetre
C) Kondansör
D) Kalomel
E)
Santrifüj

________________________________________
2) Üzerinde bulunan
milimetrik bir cetvel sayesinde bir preparattaki alanın ikinci kere bakılmak
istendiğinde kolayca bulunmasına yardımcı olan parça aşağıdakilerden
hangisidir?

A) Şaryo
B) Plan obje
C) Taksim obje
D) Tabla
E)
Ayar kumanda
________________________________________
3) Optik tüpün alt
kısmında dönen bir revolver üzerinde 3-5 adet takılı olarak bulunan ve
mikroskopta büyültmeyi sağlayan mercek sistemleri aşağıdakilerden
hangisidir?

A) Soxhlet aygıtları
B) Santrifüjler
C)
Objektifler
D) Otoklavlar
E) Desikatörler

________________________________________
4) Aşağıdakilerden hangisi, suda
erimeyen sodyum-kalsiyum silikattır?

A) Adi cam
B) Pyrex
C)
Jena
D) Supremax
E) Cidarlı kap

________________________________________
5) Aşağıdakilerden hangisi,
çözelti hazırlamada kullanılan, hacimleri %1 doğruluk derecesine sahip
malzemelerdir?

A) Balon joje
B) Şişe
C) Deney tüpü
D)
Mezür
E) Beher
________________________________________
6) Katı
bileşiklerin kurutulması için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

A)
Vakum desikatörleri
B) Elektrot
C) Işık
D) Hidrojen elektrotu
E) Bek
alevi
________________________________________
7) Suyun 25°C deki nötr
noktası aşağıdakilerden hangisidir?

A) pH 4
B) pH 4,8
C) pH 6
D)
pH 6,78
E) pH 7
________________________________________
8)
Aşağıdakilerden hangisi, pH değiştikçe çözeltide renk değiştiren karmaşık
yapılı, zayıf organik asit veya bazlardır?

A) İnhibitör
B)
Elektrokatör
C) İndikatör
D) Hidroksil
E) Ultraviyole

________________________________________
9) Bir elektrodun potansiyeli
aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?

A) Daldırıldıkları çözeltideki
iyonların aktivitelerine
B) Daldırıldıkları çözeltideki alkol oranına
C)
Daldırıldıkları çözeltideki su oranına
D) Daldırıldıkları çözeltideki tuz
oranına
E) Daldırıldıkları çözeltinin sıcaklığına

________________________________________
10) Aşağıdakilerden hangisi, maddelerin fiziksel özelliklerinden yararlanılarak geliştirilmiş olan nicel ölçüm yöntemlerinden ışının kırılması analiz yöntemi kapsamında yer alır?

A) İnfrared
B) Refraktometri
C) Alev fotometrisi
D)
Polarimetri
E) Ultraviyole

________________________________________
11) Aşağıdakilerden hangisi,
ışınların dalga boyları veya frekanslarına göre sıralanmasıdır?

A)
Monokromatik
B) Polikromatik
C) Işın düzlemi
D) Elektromagnetik
spektrum
E) Elektromagnetik düzlem

________________________________________
12) Elektron, enerjisi alçak
olan bir düzeyden yüksek olan bir düzeye geçerse aşağıdakilerden hangisi
gerçekleşir?

A) Absorblar
B) Elektromagnetik bir dalga yayar
C)
Moleküller dağılır
D) Emisyon oluşur
E) Dalga boyu genişler

________________________________________
13) Bir laboratuvar otomasyon
sisteminin gücünü veya işleyişini arttırmaya yarayan detektörlere verilen ad
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Robot
B) Sensör
C)
Spektroskopi
D) Prototip
E) Modül

________________________________________
14) Süspansiyonlarda sıvı ve
hücre arasındaki elektrik direncindeki farkın ölçülmesine dayanan sistem
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Coulter Counter
B) Bilgisayarlı
Tomografi
C) Kalomel Elektrot Sistemi
D) Manyetik Akım Yöntemi
E)
Manyetik Rezonans Sistemi
________________________________________
15)
Elektriksel direnç yönteminde hücrelerin kesin sayısını elde etmek için, daha
küçük partiküllerin oluşturduğu vuruşların ortamdan uzaklaştırılması için
aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

A) Cam fanus
B) Voltaj direnç
ayırımı
C) Elektronik tüp
D) Refraktometre
E) Elektronik filtre

________________________________________
16) Bir anlamda manuel yöntem
gibi çalışan otomatik analizör tipi aşağıdakilerden hangisidir?

A)
Santrifüjlü direnç yöntemi
B) Ayrı örnekleme sistemi
C) Elektriksel direnç
yöntemi
D) Sürekli – akış sistemi
E) Trombosit sayımı

________________________________________
17) Aşağıdakilerden hangisi,
klinik laboratuvarlarda kullanılan birçok tekniği belirlemek için
kullanılmaktadır?

A) Immunoassay
B) Elisa
C) Süspansiyon
D)
Adsorpsiyon
E) Partisyon
________________________________________
18)
Bir maddenin veya biyolojik aktif maddelerin çok düşük derişimlerinin nicel
analizlerini yapabilen yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

A) RIA
B)
MR
C) TAD
D) BFR
E) EİA

________________________________________
19) Atomlarda proton ve nötron
sayılarının toplamı aşağıdakilerden hangisini verir?

A) İzotop
sayısı
B) Kütle numarası
C) Molekül bağı
D) Basınç noktası
E)
Kapladığı enerji
________________________________________
20) Proton
sayıları aynı ancak nötron sayıları farklı atomlara verilen ad aşağıdakilerden
hangisidir?

A) Nüklid
B) Fraksiyon
C) Antinötron
D) İzotop
E)
Antikor
________________________________________
21) Aşağıdakilerden
hangisi radyoaktifin tanımıdır?

A) Kararlı nüklidler
B) İzotop sayısı
belirsiz atomlar
C) Kararlı olmayan nüklidler
D) Proton ve nötron sayısı
eşit atomlar
E) Elektromagnetik etkiye maruz kalmış atomlar

________________________________________
22) Aşağıdakilerden hangisi,
vücuda yüksek frekansta ses dalgaları gönderip, bunların farklı doku
yüzeylerinde yansımalarını saptama temeline dayanan görüntüleme
yöntemidir?

A) Bilgisayarlı Tomografi
B) Ultrasonografi
C) MR
D)
Kromatografi
E) Adsorpsiyon

________________________________________
23) Yüksek ses titreşimi elde
edebilmek için yararlanılan basınç-elektrik olayında kullanılan enerji çevirici
maddelere verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Basınç tüpü
B)
Transduser
C) Detektör
D) Silikajel
E) Rezistans

________________________________________
24) Aşağıdakilerden hangisinin,
incelenmesi ultrasonografi ile mümkün değildir?

A) Dalak
B)
Karaciğer
C) Akciğer
D) Troid
E) Testis

________________________________________
25) Aşağıdakilerden hangisi,
bilgisayarlı tomografinin başlıca özelliklerinden biri değildir?

A) Kesit
yaparak incelenen bölgenin daha net görünmesini sağlar
B) Dokulardaki
yoğunluk farklılıklarını çok iyi saptar
C) Röntgenle görülemeyen ödem,
hematom gibi yumuşak doku patolojileri görüntülenebilir
D) Beyin, omurilik,
kas, lif ve eklemler daha iyi incelenebilir
E) İncelenen kesitteki tüm
yapılar görüntülenebilir
________________________________________
26)
Aşağıdakilerden hangisi bir karışımdaki maddelerin saf fraksiyonları halinde
ayrılmasını ve moleküllerin yapılarının belirlenmesini sağlayan
yöntemdir?

A) Elektroforez
B) Manyetik rezonans
C)
Radyoimmunoassay
D) Kromatografi
E) İmmunoassay

________________________________________
27) Aşağıdakilerden hangisi
kromatografinin mekanizmalarından biri değildir?

A) Adsorpsiyon
B)
Partisyon
C) İyon değiştirme
D) Absorbsiyon
E) Jel geçirgenliği

________________________________________
28) Aşağıdakilerden hangisi, bir
karışımda bulunan maddelerin birden fazla çözücü içinde çözünürlükleri oranında
dağılmasıdır?

A) Adsorbsiyon
B) Partisyon
C) İyon değiştirme
D)
Jel geçirgenliği
E) Polarizasyon

________________________________________
29) Gaz-sıvı kromatografisinde
geçerli olan mekanizma aşağıdakilerden hangisidir?

A) Partisyon
B)
Adsorpsiyon
C) İyon değiştirme
D) Jel geçirgenliği
E) Plantizasyon

________________________________________
30) Kromatografide kullanılan
çözücülerin aporlardan polara doğru sıralanmasına verilen ad aşağıdakilerden
hangisidir?

A) Elektroprotonik Seri
B) Elektromagnetik Bağ
C)
Eluotropik Paralel Bağ
D) Elektropik Seri
E) Eluotropik Seri

———————-

1 C
2 A
3 C
4 A
5 A
6
A
7 E
8 C
9 A
10 B
11 D
12 A
13 B
14 A
15 E
16
B
17 A
18 A
19 B
20 D
21 C
22 B
23 B
24 C
25 D
26
D
27 D
28 B
29 A
30 E

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir