lab ve vet sağlık Sun'i tohumlama

Sun’i Tohumlama
Sınav-1
1) Aşağıdakilerden hangisi doğada hayvanlar
arasında varoluştan beri süregelmekte olan çiftleşme olayına bir an için ara
verilip devreye bir insan ve bir de teknik faktörün sokulması
olayıdır?

A) Mikrobiyoloji
B) Tüp bebek
C) Sun’i tohumlama
D)
Hibritleme
E) Teriogenoloji
2) Aşağıdakilerden hangisi başarılı bir sun’i
tohumlamanın doğal sonuçlarından biri değildir?

A) Fertil gametlerin
ayrışması
B) Zigot oluşumu
C) Süreğinden üreme olayı
D) Embriyo
oluşumu
E) Fötüs oluşumu
3) Testislerin yer aldığı, boğada ve koçta
bulunan kesenin adı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sertoli
B)
Kaput
C) Skrotum
D) Ampulla
E) Duktus
4) Aşağıdakilerin hangisi,
üreme hormonlarının yapısını oluşturan doğal kimyasal yapılardan
biridir?

A) Rete
B) Protein
C) Kramaster
D) Goblet
E)
Semiralis
5) Beyin tabanında yer alan ve hipofiz ile bağlantısı bulunan organ
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Prepüsyum
B) Sertoli
C)
Hipotalamus
D) Semiralis
E) Epididimis
6) Aşağıdakilerin hangisi,
dişilerin belli fizyolojik ve psikolojik belirtiler göstererek erkeği kabul etme
zamanı ve süresidir?

A) Gebelik
B) Kızgınlık
C) Ergenlik
D)
Gelişim
E) Regli
7) İneklerde kızgınlık siklusu ve kızgınlık süresi
sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?

A) 22 gün, 21 saat
B) 20 gün, 17
saat
C) 19 gün, 15 saat
D) 21 gün, 18 saat
E) 20 gün, 16 saat
8)
Aşağıdaki canlıların hangisinden sun’i vajen yardımı ile sperma
alınamaz?

A) Boğa
B) Koç
C) Deve Kuşu
D) At
E) Teke
9)
Aşağıdakilerden hangisi doğal vajenin koşullarını sağlama amaçlarından biri
değildir?

A) Sıcaklık özelliği sun’i vajen boşluğuna süpaplı musluk
yardımıyla konulan suyla sağlanır
B) Basınç özelliği hem su hem de sun’i
vajen boşluğuna süpap vasıtasıyla üflenen hava ile sağlanır
C) Sun’i vajenin
kayganlığı saf steril vazelinle sağlanır
D) Sun’i vajen silindiri genellikle
sert lastikten, iç lastiği yumuşak bir maddeden yapılır
E) Çok soğuklarda ve
dışarıda sperma almak gerektiğinde lastik huni ve sperma alma kabının ısıyı
geçirmeyen bir tabaka ile örtülmesi zorunludur
10) Aşağıdakilerden hangisi
ejekülatın tanımıdır?

A) Sun’i vajen parçalarından biridir
B)
Spermatozoonların toplu hareketlerine denir
C) Spermatozoonlarda
ölülük-canlılık oranını saptamada kullanılan yöntemdir
D) Testislerin içinde
yer aldığı kese benzeri organdır
E) Erkek hayvandan bir defada elde edilen
spermadır
11) Aşağıdakilerin hangisi spermatozoonların topluca yaptıkları
hareketlerin bütününe verilen isimdir?

A) Spermatozoon motilitesi
B)
Spermatozoon yoğunluğu
C) Spermatozoon masaktivitesi
D) Spermatozoon
anomalileri
E) Ejekülat
12) Aşağıdakilerin hangisinin sperma masaktivitesi
çıplak gözle görülebilir?

A) Boğa
B) Deve
C) Katır
D) Koç
E)
At
13) Aşağıdakilerden hangisi spermatozoon motilitesini tanımlayan
ifadedir?

A) Erkek hayvandan bir defada elde edilen bir spermadır
B)
Normalin dışında biçim gösteren spermatozoonlardır
C) Spermatozoonların kitle
hareketine verilen addır
D) Spermatozoonların bir yönde güçlü hareketine
denir
E) Spermanın dışarı verilmesi olayıdır
14) Aşağıdakilerin hangisi
sperma sulandırıcılarının kullanım amaçlarından biri değildir?

A)
Spermanın hacmini arttırmak
B) Spermatozoonların canlılığını uzun süre evam
ettirmek
C) Spermatozoonları ani ısı değişimlerinden korumak
D)
Spermatozoon anomalilerini belli bir üst sınırda tutmak
E) Çeşitli
bakterilerin spermatozoonlara zarar vermesini önlemek
15) Aşağıdakilerden
hangisi sperma sulandırıcısının taşıması gereken özelliklerden biri
değildir?

A) Ozmotik basıncı izotonik olmalıdır
B) Vücut ısısında
olmalıdır
C) Spermatozoonların beslenmesini sağlayan besin maddelerini
içermelidir
D) Lipoprotein ve lesitin içermelidir
E) Spermatozoonların
yaşaması için gerekli olan sentetik kimyasal maddeler arasında bir denge
bulunmalıdır
16) 40 cm3’lük yumurta sarısı içeren bir sulandırıcı
hazırlanması durumunda ihtiyacımız olan sodyum sitrat solüsyonu miktarı
aşağıdakilerden hangisidir?

A) 10 cm3
B) 160 cm3
C) 8 cm3
D) 200
cm3
E) 20 cm3
17) Spermanın muhafazasında aşağıdakilerden hangisi
amaçlanmaz?

A) Spermanın metabolizmasını düşürmek
B) Ortamdaki besin
maddelerinden azami yararı sağlayarak ömrünü uzatmak
C) Spermadan yararlanma
oranını arttırmak
D) Ekonomik davranmak
E) Spermanın metabolizmasını
hızlandırmak
18) Spermanın saklama ısısı olarak aşağıdakilerden hangisi
doğrudur?

A) 0oC’ye kadar düşürülerek kısa süreli saklanır
B) 5oC’ye
kadar düşürülerek kısa süreli saklanır
C) 5oC’ye kadar düşürülerek uzun
süreli saklanır
D) 35oC’ye kadar düşürülerek uzun süreli saklanır
E)
69oC’ye kadar düşürülerek uzun süreli saklanır
19) Aşağıdakilerden hangisi
spermatozoonların düşük ısıdan zarar görmesini engelleyen maddedir?

A)
Gliserin
B) Gliserol
C) Androjen
D) Gomerulus
E) Adenin
20)
Aşağıdakilerin hangisi spermanın dozlandığı sperma dondurulma
evresidir?

A) Ekilibrasyon
B) Gliserolizasyon
C) Dondurma
D)
Spermanın ilk sulandırması
E) Çözme
21) İneklerde en yaygın donmuş sperma
ile tohumlama yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Vaginal
B)
Rekto-vaginal
C) Servikal
D) Spekülum –serviks pensi
E) Hepsi
22)
İneklerde en uygun tohumlama zamanı aşağıdakilerden hangisidir?

A)
Kızgınlıktan önce
B) Kızgınlığın başlangıcında
C) Kızgınlığın son üçte
birinde
D) Kızgınlığın başlangıcından 12 saat sonra
E) Kızgınlığın
ortasında
23) Rekto-vaginal yöntemde donmuş sperma aşağıdaki sıvılardan
hangisinde muhafaza edilir?

A) Buzlu su
B) Kuru buz
C) Sıvı
azot
D) Gliserol
E) Saf alkol
24) Koyunlarda sun’i tohumlama aşağıdaki
yöntemlerden hangisiyle yapılır?

A) Rekto – vaginal
B) Servikal
C)
Vaginal
D) Spekülüm-serviks pensi
E) Hepsi
25) Dölveriminin fizyolojik
sınırlar içerisinde devamlılığı aşağıdakilerden hangisi ile
adlandırılır?

A) Sterilite
B) İnfertilite
C) Fertilite
D)
Heritabilite
E) Balanitis
26) Sterilitenin tanımı aşağıdakilerden
hangisidir?

A) Dölverimi düşüklüğüdür
B) Sterilizasyona tabi tutulmuş
spermadır
C) Canlıda mutlak kısırlıktır
D) Testis dokusu yangısıdır
E)
Ovarium büyüklüğünün azalmasıdır
27) Aşağıdakilerden hangisi, dişinin
kızgınlık göstermemesi haline verilen addır?

A) Anöstrus
B)
Suböstrus
C) Metöstrus
D) Metritis
E) İnfertilite
28)
Aşağıdakilerden hangisi ineklerde dölverimi bozukluğuna neden olan
hastalıklardan biri değildir?

A) Bruselloz
B) Balanitis
C)
Tüberküloz
D) IBR-IPV
E) Leptospirozis
29)

A) 14 gün
süreyle her gün enjekte edilir
B) 14 gün arayla 3 kez enjekte edilir
C) 11
gün arayla 2 kez enjekte edilir
D) 11 gün süreyle her gün enjekte
edilir
E) 14 gün arayla 2 kez enjekte edilir
30) Koyunlarda östrus
senkronizasyonunun uygulanma şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A) İki kez
sıfat sezonu içinde
B) Biri sıfat sezonu içinde, diğeri sıfat sezonu dışında
iki dönem halinde
C) İki kez sıfat sezonu dışında
D) İki kez sıfat sezonu
içinde, bir kez sıfat sezonu dışında
E) Bir kez sıfat sezonu içinde, iki kez
sıfat sezonu dışında
————————–

1 C
2 A
3 C

4 B
5 C
6 B
7 D
8 C
9 E
10 E
11 C
12 D

13 D
14 D
15 B
16 B
17 E
18 C
19 B
20 D
21 B

22 E
23 C
24 C
25 c
26 C
27 A
28 B
29 C
30 B

———————————————————————
Sun’i Tohumlama
Sınav-2
1) Aşağıdakilerden hangisi sun’i tohumlama ile
birlikte uygulandığı zaman ekonomik değer taşıyan bir tekniktir?

A) Dişi
hayvanlarda üremenin denetlenmesi
B) Kısırlık olgularının saptanması
C)
Spermanın kısa süreli saklanması
D) Uygun tohumlama zamanının
belirlenmesi
E) Genital kanalda transportun sağlanması
2) Aşağıdakilerden
hangisi Sun’i tohumlamanın hayvan yetiştiriciliğinde kullanılması gerektiğini
ilk dile getiren kişidir?

A) Sand
B) Simmet
C) Phlips
D)
Amentea
E) Cassou
3) Aşağıdakilerden hangisi erkeklik hormonu olan
testesteronu salgılar?

A) Leydig hücreleri
B) Sertoli destek
hücreleri
C) Ampulla
D) Glaudula Bulbou Retralis
E) Duktus
Dederens
4) Spermatozoonların içerisinde hareket ettiği ve aynı zamanda
beslendiği sıvılar aşağıdakilerden hangisidir?

A) Rete sıvısı
B)
Testesteron sıvısı
C) Prostat sıvısı
D) Kauda sıvısı
E) Epididimis
sıvısı
5) Aşağıdakilerden hangisi hipotalamusta hormon salgılayan
merkezlerden biridir?

A) Nukleustan
B) Nevron
C) Şiazma
optikum
D) Gana dotropik releasing
E) Oksitosin
6) Aşağıdakilerden
hangisi ovariumlardan sağlanan hormonlardan biridir?

A) Plasenta
B)
Östrojen
C) Uterus endometrium
D) Prolaktin
E) FSH
7)
Aşağıdakilerden hangisi, ineğin kızgın olduğunu hiçbir kuşkuya yer bırakmaksızın
belli eder?

A) Böğürmesi
B) Sütünü azaltması
C) Omurlarının elle
sıkılması halinde belin çukurlaşması
D) Yemini kesmesi
E) Sinirlilik
göstermesi
8) Kızgınlık olgusunun ortaya çıktığı zaman aşağıdakilerden
hangisidir?

A) Gece yarısı
B) Günün ortası
C) Kuşluk vakti
D)
İkindi
E) Sabah erken saatlerde
9) Sun’i vajen silindirinin oluştuğu madde
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Cam fanus
B) Sert kauçuk
C) Yumuşak
Lastik
D) Sert Lastik
E) Metal-Bakır karışımı
10) Aşağıdakilerden
hangisi koçlardan sperma alınması anında vajen boşluğuna konulacak minimum su
sıcaklık derecesidir?

A) 35oC – 37oC
B) 38oC – 42oC
C) 43oC –
45oC
D) 50oC – 55oC
E) 46oC – 49oC
11) Aşağıdakilerden hangisi başarılı
bir sun’i tohumlamanın önde gelen koşuludur?

A) İleri teknoloji
kullanılması
B) Melez döl kullanılması
C) Kaliteli sperma elde
edilmesi
D) Sperması alınan hayvandan daha önce hiç sperma alınmamış
olması
E) Partnere daha önce sun’i tohumlama uygulanmamış olması
12)
Aşağıdakilerden hangisi koçların bir defada ortalama verdikleri sperma
miktarıdır?

A) 3 cm3
B) 5 cm3
C) 4 cm3
D) 4 cm3
E) 1
cm3
13) Aşağıdaki durumların hangisinde sperma yeşil renk alır?

A)
Aşırı yeşil yiyen hayvanda
B) Yeni bir kanama durumunda
C) Eski bir kanama
durumunda
D) İrin karışması durumunda
E) İdrar karışması durumunda
14)
Spermanın kıvamını aşağıdakilerden hangisi etkiler?

A) Hayvanın cinsel
uyarıma ulaşıp ulaşmadığı
B) Spermadaki spermatozoon sayısı
C)
Spermatozoonların masaktivitesi
D) Spermatozoon motilitesi
E) Oksitosin
hormonu
15) Spermatozoon motilitesini saptama ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi doğrudur?

A) Spermatozoon motilitesi mikroskopla ölçülür
B)
Hemositometrik fotolometrik ya da elektronik yöntemlere hesaplanabilir
C)
Boyalı ve boyasız yöntemle ölçülebilir
D) Hatasız bir saptama için spermanın
temas edeceği tüm sıvıların ve yüzeylerin normal vücut ısısında olması
gerekir
E) Ekilibrasyon yöntemi ile ölçülebilir
16) Aşağıdakilerden
hangisi spermayı sulandırmak amacıyla kullanılan doğal maddelere örnek olarak
verilemez?

A) Kan
B) Süt
C) Domates suyu
D) Sodyum sitrat
E)
Hindistan cevizi suyu
17) Aşağıdakilerden hangisi sulandırıcı olarak
kullanılacak süt için gerekli ısı derecesidir?

A) 47oC
B) 38oC
C)
55oC
D) 74oC
E) 92oC
18) 75 cm3’lük bir sulandırıcı hazırlanması
durumunda yumurta sarısı miktarı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 15
cm3
B) 60 cm3
C) 25 cm3
D) 50 cm3
E) 37,5 cm3
19) Aşağıdakilerden
hangisi spermanın gliserole alışması amaçlı sperma dondurulma
aşamasıdır?

A) Gliserolizasyon
B) Dondurma
C) Çözme
D) Spermanın
ilk sulandırması
E) Ekilibrasyon
20) Payetlerde dondurulmuş spermanın
muhafaza edilmesi gereken ısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 5oC
B)
-196oC
C) -79oC
D) 34oC
E) 0oC
21) Sığır sun’i tohumlamasında
kullanılacak spermayı dondurmak için aşağıdakilerden hangisi
kullanılır?

A) Payet
B) Pelet
C) Ampul
D) Cam tüp
E)
Konteyner
22) Aşağıdakilerden hangisi ineklerde donmuş spermanın kullanıldığı
tohumlama aletidir?

A) Spekülum
B) Kateter
C) Pistole
D)
Enjektör
E) Pipet
23) Tohumlama sırasında rektal muayenede aşağıdakilerden
hangisi kızgınlığı belirlemek için palpe edilmedir?

A) Serviks
B)
Corpus Lutem
C) Uterus
D) Graff follikülü
E) Ovarium
24) Koyunlarda
en uygun tohumlama zamanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kızgınlığın
başlangıcında
B) Kızgınlığın ortasında
C) Kızgınlığın başlangıcından 12
saat sonra
D) Kızgınlığın son üçte birinde
E) Kızgınlığın sonunda
25)
Penis mukozasının ve prepüsyum muhafazalarının her ikisinin yangısına verilen ad
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Epididimitis
B) Postitis
C)
Anöstrus
D) Orşitis
E) Balano-postitis
26) Testislerin ikisinin birden
keseye inmemesine verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Orşitis
B)
Balanitis
C) Kriptorşidi
D) Kriptorşismus
E) Brusellozis
27) Genital
organlarında klinik bozukluğu bulunmayan, en az bir kez normal doğum yapmış,
siklusları düzenli fertil bir boğa ya da sperma ile en az üç kez aşı ya da
tohumlama yapıldığı halde gebe kalmayan ineğe verilen ad aşağıdakilerden
hangisidir?

A) Suböstrus
B) Repeat breeder
C) Anöstrus
D)
Kriptorşişmus
E) Monorşismus
28) Proestagen içeren implantların ineklerde
uygulanması aşağıdakilerden hangisidir?

A) Vaginada 14 gün süreyle
bekletilir
B) 14 gün boyunca yemine katılır
C) Vaginada 12 gün
bekletilir
D) Kulak derisi altına yerleştirilip 11 gün bekletilir
E) Kulak
derisi altına yerleştirilip 9 gün bekletilir
29) Koyunların kızgınlık
gösterme dönemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kuzey yarım kürede
ilkbahar aylarında
B) Kuzey yarım kürede yaz aylarında
C) Kuzey yarım
kürede sonbahar aylarında
D) Kuzey yarım kürede kış aylarında
E) Mevsime
bağlı değildir
30) Aşağıdakilerden hangisi, östrus senkronizasyonu amacıyla
kullanılan progestagenler arasında yer almaz?

A) FGA
B) ADM
C)
MAD
D) CAP
E) MGA
——————-

1 A
2 A
3 A
4
A
5 C
6 B
7 C
8 A
9 D
10 D
11 C
12 E
13 D

14 B
15 D
16 D
17 E
18 A
19 E
20 B
21 A
22 C

23 D
24 D
25 E
26 D
27 B
28 E
29 C
30 B

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir