lab ve vet sağlık Tıbbi biyoloji ve genetik

Tıbbi Biyoloji ve Genetik
Sınav-1
1) Lateral difüzyonun tanımı
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tek tip lipid molekülünün çok hızlı olarak
kendi ekseni boyunca dönmesidir
B) Lipid çift tabakanın ortalarındaki büyük
açılarla bükülme olayıdır
C) Lipid molekülünün kendi yanındaki komşusuyla yer
değiştirmesidir
D) Lipid çift tabakanın bir yüzünden diğer yüzüne lipid
molekülün göç etmesidir
E) Molekülün çok yoğun bulunduğu taraftan az
bulunduğu tarafa geçmesidir
2) Damar içi sıvı olarak tanımlanan sıvı
aşağıdakilerden hangisidir?

A) İntroselüler sıvı
B) Ekstraselüler
sıvı
C) İnterselüler sıvı
D) İntravasküler sıvı
E) Elektrolit
sıvı
3) Dış ortamdan hücre içine veziküller yardımıyla madde alınmasına
verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Difüzyon
B) Eksositoz
C)
Endositoz
D) Osmos
E) Katabolizma
4) Difüzyonun tanımı aşağıdakilerden
hanginde verilmiştir?

A) Hücre yüzeyinde bulunan özel bir reseptör
yardımıyla moleküllerin hücre içine alınmasıdır
B) Katı moleküllerin aynı
yöne taşınmasıdır
C) Semipermeabl bir zardan su moleküllerinin
transferidir
D) ATP’nin hidrolizi sırasında serbest kalan enerjiyi kullanarak
maddelerin az yoğun oldukları taraftan çok yoğun oldukları tarafa
taşınmalarıdır
E) Gaz veya sıvı moleküllerin sahip oldukları kinetik
enerjileri yardımıyla rastgele yer değiştirmesidir
5) Hücre uyarı sistemleri
içerisinde; hedef hücrenin zarında, stoplazmasında veya nükleus zarında yer alan
protein aşağıdakilerden hangisidir?

A) Adenil siklaz
B) Ligand
C)
Riboz
D) Reseptör
E) Gap junction
6) Hücreye alınan besin maddelerinin
parçalanarak kimyasal bağ enerjisinin açığa çıkması aşağıdakilerden
hangisidir?

A) Anabolizma
B) Fotosentez
C) Oksidasyon
D)
Katabolizma
E) Kemosentez
7) G1, S ve G2 evrelerinden oluşan mitoz evresi
aşağıdakilerden hangisidir?

A) İnterfaz
B) Profaz
C) Metafaz
D)
Anafaz
E) Telofaz
8) Hücrenin RNA ve protein sentezi yaptığı fakat DNA
sentezinin henüz başlamadığı evre aşağıdakilerden hangisidir?

A) S
evresi
B) G2 evresi
C) G1 evresi
D) Metafaz
E) Anafaz
9)
Aşağıdakilerden hangisi, DNA’daki temel bazlardan biri değildir?

A)
Adenin
B) Guanin
C) Aktin
D) Sitozin
E) Timin
10) Pürin ya da
pirimidin bazlarından birinin deoksiribozla birleşmesinden oluşan bileşik
aşağıdakilereden hangisidir?

A) Nükleotid
B) Nükleozid
C)
Polimeraz
D) Ligaz
E) Triplet
11) Öncül mRNA moleküllerinin prosese
uğraması esnasında ortaya çıkan RNA türü aşağıdakilerden hangisidir?

A)
snRNA
B) hnRNA
C) tRNA
D) rRNA
E) RNA primerleri
12) DNA
klonlaması için kullanılan araçlara verilen ad aşağıdakilerden
hangisidir?

A) Plazmid
B) Vektör
C) Lambda
D) Denatüre
E)
Kobay
13) Enzimlerin her iki DNA ipliğinde tanıdığı nükleotid dizisini belli
yerlerden asimetrik olarak kesmesi sonucu DNA uçlarında oluşan nükleotidlere
verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Küt uç
B) Sivri uç
C)
Yapışkan uç
D) Keskin uç
E) Simetrik uç
14) Yalnızca homozigot
genotipte kendini gösterebilen alel aşağıdakilerden hangisidir?

A) Letal
alel
B) Resesif alel
C) Dominant alel
D) Multiple alel
E) Ortaklaşa
dominant alel
15) Fenotipik belirtisi gizlenmiş bir zararlı resesif alelle
bir dominant alele sahip bir birey aşağıdaki terimlerden hangisiyle ifade
edilir?

A) Yabanıl tip
B) Taşıyıcı
C) Homozigot resesif birey
D)
Homozigot dominant birey
E) Heterozigot dominant birey
16) Atasal kuşak
bireylerine benzeyen birey aşağıdakilerden hangisi ile tanımlanır?

A)
Rekombinant
B) Mutant
C) Yabanıl
D) Parental
E) Melez
17)
Aşağıdakilerden hangisi, kalıtım kalıplarından biri değildir?

A) Tekli
mutant genler
B) Çoklu mutant genler
C) Daminant ve resesif genler
D)
Otozomal dominant kalıtım
E) X’e bağlı dominant kalıtım
18)
Aşağıdakilerden hangisi hem heterozigot hem de homozigot durumda aynı fenotipi
veren gendir?

A) Dominant gen
B) Resesif gen
C) Alel
D) Otozomal
gen
E) Tekli mutant gen
19) Hastalık kuşak atlamaz özelliği aşağıdaki
kalıtım kalıplarından hangisine aittir?

A) Otozomal resesif kalıtım
B)
X kromozomala bağlı dominant
C) Y kromozomal
D) Otozomol dominant
kalıtım
E) X’e bağlı resesif kalıtım
20) Kalıtsal materyalin hücre
siklusunun interfaz dönemindeki kümeleşmiş ve yumuşaklaşmış haline verilen ad
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kromatin
B) Kromatid
C) Histon
D)
Nükleozom
E) Kromozom
21) Aşağıdakilerden hangisi, metafaz ve anafaz
kromozom şekillerinden biri değildir?

A) Metasentrik kromozom
B)
Submedian kromozom
C) Akrosentrik kromozom
D) Telosentrik kromozom
E)
Kemosentrik kromozom
22) Hardy-Weinberg Yasası ile ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Bu görüş matematiksel olarak
gösterilebilir ve dominant özelliklerin niçin otomatik olarak resesif
özelliklere göre artmadığını açıklar
B) Onlara göre eğer evlenmeler rastgele
yapılıyorsa toplumdaki bireylerin genotipleri AA veya Aa ya da aa şeklinde
olur
C) Bu alellerin frekanslarının toplamı %100 olmalıdır
D) p + q = 2
olmalıdır
E) Her genotipe ilişkin birey sayısındaki artışa rağmen her
genotipin göreli oranı sabit kalmıştır
23) Aşağıdakilerden hangisi, gen
frekansının değişmesine neden olan faktörlerden biri değildir?

A)
Rastgele olmayan evlilikler
B) Genetik kayma
C) Gen akımı
D)
Seleksiyon
E) Rastgele olan evlilikler
24) Herhangi bir genin sıklığının
başkalaşıma bağlı olmadan artmasına verilen ad aşağıdakilerden
hangisidir?

A) Heterozigot üstünlüğü
B) Döl başarısı
C) Mutasyon
sıklığı
D) Seçici avantaj
E) Frekans değişimi
25) Aşağıdakilerden
hangisi, küçük toplumlardaki gen sıklığında ortaya çıkan rastgele artma ya da
azalmaları anlatan bir terimdir?

A) Gen akımı
B) Doğal
seleksiyon
C) Genetik kayma
D) Genetik göç
E) Mutasyon oranı
26)
Aşağıdakilerden hangisi, yetiştirme yöntemlerinden biri değildir?

A) Saf
yetiştirme
B) Kan katma
C) Akrabalı yetiştirme
D) Çevirme
melezlemesi
E) Çeşitlendirme
27) Aşağıdakilerden hangisinde kan katma
yönteminin tanımı doğru olarak verilmiştir?

A) Birbirleriyle akraba olan
hayvanların çiftleştirilmeleri suretiyle yapılan yetiştirme
B) Aynı ırktan
hayvanlar arasında yapılan çiftleştirmelere dayalı yetiştirme
C) Farklı
ırktan bireylerin birleştirilmesi yöntemi
D) Bir hayvan sürüsündeki
dişilerin, aynı ırktan fakat kendilerine akrabalıkları bulunmayan başka sürüdeki
damızlıklarla birleştirilmesi yöntemi
E) Bir ırktan dişi hayvanların
birbirini izleyen generasyonlar boyunca diğer bir saf ırkın erkekleri ile
birleştirilmesi yöntemi
28) Farklı ırklardan bireylerin birleştirilmesine
verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kan yakınlığı
B)
Çeşitlendirme
C) Akrabalık
D) Melezleme
E) Homozigotluk
29)
Aşağıdakilerden hangisi, amniyosentez gerektiren hastalıklardan biri
değildir?

A) Rh uyuşmazlığı
B) Nöral tüp defektleri
C) Kromozomal
düzensizlikler
D) Dengeli translokasyon taşıyıcıları
E) Y kromozomal
hastalıklar
30) X kromozomal genler için taşıyıcı olan kadınlarda fetus erkek
ise hastalıklı olma olasılığı aşağıdakilerden hangisidir?

A) %50 normal
%50 hasta
B) %75 normal %25 hasta
C) %25 normal %75 hasta
D) %10 normal
%90 hasta
E) %100 hasta
—————
1 C
2 D
3 C
4 E

5 D
6 D
7 A
8 C
9 C
10 B
11 A
12 B
13 C

14 B
15 B
16 D
17 B
18 A
19 D
20 A
21 E
22 D

23 E
24 A
25 C
26 E
27 D
28 D
29 E
30 A

—————————————————————–
Tıbbi Biyoloji ve Genetik
Sınav-2
1) Tek tip lipid molekülünün çok hızlı
olarak kendi uzun ekseni boyunca dönmesi hareketine verilen ad aşağıdakilerden
hangisidir?

A) Rotation
B) Fleksiyon
C) Lateral difüzyon
D)
Flip-flop
E) Pasif difüzyon
2) Protoplazmanın bölümleri aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Sitozol – organel
B)
Sitoplazma – nükleus
C) Tonoplast – leukoplast
D) Mitokondri –
Peroksizom
E) Lizozom – koful
3) Karbonhidratların formülü aşağıdakilerden
hangisidir?

A) Cn(H2O)SUB>n
B) CSUB>6HSUB>12O SUB>6
C)
CSUB>12H SUB>22O SUB>11
D) CSUB>3H SUB>6OSUB>3
E) C
SUB>5H SUB>10O SUB>5
4) Aşağıdakilerden hangisi, glukoz ve fruktozun
dehidrasyonuyla oluşur?

A) Selüloz
B) Sakkaroz
C) Maltoz
D)
Amilaz
E) Galaktoz
5) Aşağıdakilerden hangisi, insan vücudunda
sindirilemeden atılır?

A) Nişasta
B) Glikojen
C) Laktoz
D)
Selüloz
E) Maltoz
6) Hücrede teşekkül eden bazı salgı veya artık
maddelerin veziküller halinde hücre dışına atılması olayı aşağıdakilerden
hangisidir?

A) Difüzyon
B) Eksositoz
C) Endositoz
D)
Pinositoz
E) Osmos
7) Aktif transportla ilgili aşağıdakilerden hangisi
doğrudur?

A) Enzimler olmadan gerçekleşir
B) Taşıyıcı moleküllere
ihtiyaç yoktur
C) ATP’ye ihtiyaç vardır
D) Moleküller çok yoğun ortamdan
az yoğun ortama taşınır
E) Glukoz molekülleri aktif transportla
taşınamaz
8) Hücre yüzeyinde bulunan özel reseptör yardımıyla moleküllerin
hücre içine alınması aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fagositoz
B)
Pinositoz
C) Reseptör bağımlı endositoz
D) Eksositoz
E) Osmos
9)
Ekstrasellüler sinyaller etkileyeceği hedef hücrenin uzaklığına bağlı olarak
aşağıdaki uyarı mekanizmalarından hangilerini göstermez?

A) Eksokrin
uyarı
B) Endokrin uyarı
C) Sinaptik uyarı
D) Parakrin uyarı
E)
Otokrin uyarı
10) Aşağıdaki hormonlardan hangisi, suda çözünmez?

A) G
proteini
B) Guanil siklaz
C) Tirozin kinaz
D) Serin – treoin
E)
Steroid
11) Hücrede geçen metabolik olaylar aşağıdakilerden
hangisidir?

A) Ototrof beslenme – heterotrof beslenme
B) Fotosentez –
kemosentez
C) Oksidasyon – fermentasyon
D) Anabolizma – katobolizma
E)
Enositoz – eksositoz – difüzyon – osmos
12) CO2’nin redüklenerek besin
maddesi yapılması aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fotosentez
B)
Kemosentez
C) Karbonhidrat oksidasyonu
D) Fermentasyon
E) Protein
oksidasyonu
13) Mantarların çürümüş maddeler üzerindeki beslenmesi
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Saprofit beslenme
B) Parazit
beslenme
C) Ortak beslenme
D) İnsektivor beslenme
E) Kemosentez
14)
Amitoz bölünmeyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Bir
hücreden iki yavru hücre meydana gelir
B) Nükleus uzar, nükleolusta
değişiklik gözlenmez
C) Nükleus zarı kaybolur
D) Kromozomlar belirir
E)
Sentrioller iğ ipliklerini oluşturur
15) Kromozomların ışık mikroskobunda
görülebildiği evre aşağıdakilerden hangisidir?

A) Telofaz
B)
Anafaz
C) Metafaz
D) İnterfaz
E) Profaz
16) Nükleus zarının
kaybolduğu an başlayan evre aşağıdakilerden hangisidir?

A) İnterfaz
B)
Profaz
C) Metafaz
D) Anafaz
E) Telofaz
17) Ökaryotik hücrede
sentezlenen ve prosese uğramamış öncül mRNA molekülleri aşağıdakilerden
hangisidir?

A) tRNA
B) rRNA
C)
D) snRNA
E) RNA
primerleri
18) DNA zincirindeki kalıtsal bilginin RNA polimeraz enzimi
tarafından mRNA moleküllerine şifrelenerek yazılması aşaması aşağıdakilerden
hangisidir?

A) Replikasyon
B) Rekombinasyon
C) Santral doğma
D)
Translasyon
E) Transkripsiyon
19) Aşağıdakilerden hangisi, DNA’nın
klonlanması için kullanılan vektörlerden biri değildir?

A) Plazmid
kökenli vektörler
B) Bakteriyofaj vektörleri
C) Maya
D) Plazmatid
vektörler
E) Kosmid vektörler
20) Saç teli, sperm gibi değişik dokulardan
bile sonuç alma olanağı sağlayan yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

A)
YAC’s
B) PCR
C) Southern Blot Hibridizasyonu
D) Northern Blot
Hibridizasyonu
E) Dot Blot Hibridizasyonu
21) Özdeş alellerin ortaya
çıkardığı gamet topluluğu aşağıdaki genotiplerden hangisini oluşturur?

A)
Letal
B) Dominant
C) Resesif
D) Heterozigot
E) Homozigot
22)
Belli bir gen ya da gen topluluğunun herhangi bir derecede fakat kesinlikle
fenotipik olarak belirmesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mutant
tip
B) Taşıyıcı
C) Penetrans
D) Ekspressivite
E) Antisipasyon
23)
Hem anne hem de baba otozomal dominant kalıtım hastalığı oluşturan gen taşıyorsa
çocukların hasta olma olasılığı aşağıdakilerden hangisidir?

A) %80’i
hasta %20’si sağlam
B) %50’si hasta %50’si sağlam
C) %75’i hasta %25’i
sağlam
D) %25’i hasta %75’i sağlam
E) %90’ı hasta
24) X’e bağlı
dominant kalıtımla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?

A) Bu kalıtımda hasta olan kadın, hastalığı hem kız hem de
erkek çocuklarının yarısına verir
B) Hastalık erkeklerde daha sık
görülür
C) Hasta olan erkek hastalığı çocuklarının tümüne verecektir
D)
Hasta olan babaysa erkek çocuklar normal olacaktır
E) Kadınlarda iki X
kromozomuna karşılık erkeklerde bir X bir de Y kromozomu bulunur
25)
Aşağıdaki kromozom çeşitlerinden hangisi insanda bulunmaz?

A) Median
kromozom
B) Submetasentrik kromozom
C) Akrosentrik kromozom
D)
Submedian kromozom
E) Telosentrik kromozom
26) Kısa kollarında satellit
bulunan, en küçük ve akrosentrik kromozomlar aşağıdaki kromozom gruplarından
hangisidir?

A) A grubu
B) D grubu
C) E grubu
D) G grubu
E) B
grubu
27) Yabancı kimselerle evlilik yapmış birinci yeğen çocukları arasında
yapılan evlilikler aşağıdaki evlilik çeşitlerinden hangisini tanımlar?

A)
Yarım yeğen evlilikleri
B) Bir ileri ikinci yeğen evlilikleri
C) Birinci
yeğen evlilikleri
D) Bir ileri birinci yeğen evlilikleri
E) İkinci yeğen
evlilikleri
28) Aşağıdakilerden hangisi, gen frekanslarının değişmesine
verilen addır?

A) Mutasyon
B) Genetik kayma
C) Genetik
bozukluk
D) Başkalaşım
E) Seleksiyon
29) Aşağıdakilerden hangisi, aynı
ırktan hayvanlar arasında yapılan çifleştirmelere dayalı
yetiştirmedir?

A) Melezleme
B) Kombinasyon melezlemesi
C) Kullanma
melezlemesi
D) Çevirme melezlemesi
E) Saf yetiştirme
30) Bir ailede
otozomal resesif genlerle oluşturulan hastalık taşıyan bir çocuk doğmuşsa aynı
anne babadan doğacak diğer çocukların aynı hastalıkla doğma olasılığı
kaçtır?

A) %75 hasta %25 sağlam
B) %50 hasta %50 sağlam
C) %25
hasta %75 sağlam
D) %10 hasta %90 sağlam
E) %15 hasta %85
sağlam
————-
1 A
2 B
3 A
4 B
5 D
6 B
7 C

8 C
9 A
10 E
11 D
12 B
13 A
14 A
15 E
16 C

17 D
18 E
19 D
20 B
21 E
22 C
23 C
24 B
25 E

26 D
27 E
28 E
29 E
30 C

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir