Laborant ve Veteriner Saglik – çevre sağlığı açıklamalı sorular

1- Aşağıdakilerden hangisi, günümüzdeki çevre sorunlarını başlatan temel nedendir?
A) Doğal kaynaklarımızın tükenmesi
B) Hızlı nüfus artışı
C) Atmosfere bırakılan CO2 gazı
D) Ormanların yok edilmesi
E) Teknolojinin gelişmesi

Doğru Cevap:B
Açıklama : Hızlı nüfus artışıyla başlayan çevre bozulmaları ve çevre kirliliği bugün doğal kaynaklarımızı ve biyolojik zenginliklerimizi tükenme riski ile karşı karşıya bırakmıştır.

——————————————————————————–
2- Aşağıdakilerden hangisi, çevre kalitesini ve sağlıklı çevre koşullarını etkileyen faktörler arasında yer almaz?
A) Demografik değişimler
B) Çevre politikaları
C) Sanayi
D) Şehircilik
E) Yeni teknolojilerin kullanılması

Doğru Cevap:E
Açıklama : Yeni teknolojilerin kullanılması, çevre kalitesini ve sağlıklı çevre koşullarını etkileyen ve çevre kavramıyla ilişkilendirilebilecek faktörler arasında yer almaz.

——————————————————————————–
3- Aşağıdakilerden hangisi, bir ülkenin zenginliğinin teknolojik gelişmişlik yanında bağlı olduğu diğer faktörlerden biri değildir?
A) İklimsel ve meteorolojik koşullar
B) Sulak araziler
C) Çayır-mera, tarım alanları ve tarımsal üretim potansiyeli
D) Su potansiyeli
E) Çevre politikaları

Doğru Cevap:E
Açıklama : Bir ülkenin zenginliği tekno-ekonomik gelişmişlik düzeyi yanında iklimsel ve meteorolojik koşullarına, su potansiyeline, ormanları, biyolojik ve ekolojik kaynaklarına, sulak arazilerine, çayır-mera, tarım alanları ve tarımsal üretim potansiyeline bağlıdır.

——————————————————————————–
4- Aşağıdakilerden hangisi, ekonomik sorunları çözümleyecek anahtar kavramdır?
A) Kalkınmak
B) İleri teknolojileri kullanmak
C) Verimlilik
D) İstihdam
E) Yatırım

Doğru Cevap:C
Açıklama : Günümüzde açıklanması ve çözümü güç görünen pek çok karmaşık olayın kaynağında ekonomik sorunlar yatmaktadır. Ekonomik sorunları çözümleyecek anahtar kavramlardan en önemlisi verimliliktir.

——————————————————————————–
5- Aşağıdakilerden hangisi, çevre kirliliğinin duyusal ve estetik göstergelerinden biri değildir?
A) Renk
B) Görüntü kirliliği
C) Koku kalitesi
D) Ses kalitesi
E) Patlama

Doğru Cevap:E
Açıklama : Hava, su ve toprak kirliliği ile zemin altı ve atmosfer üstü katmanların kirlenmesi anlamına gelen çevre kirliliğinin estetik ve duyusal algılama sistemlerimize etkileri şunlardır:
– Renk, tozuma, çamur, bulanıklık
– Görüntü kirliliği
– Ses kalitesi, gürültü, titreşim
– Koku kalitesi

——————————————————————————–
6- Aşağıdakilerden hangisi, verimliliği arttıran faktörler arasında yer almaz?
A) Hammadde ve enerji fiyatlarının düşürülmesi
B) Üretimi kolaylaştırıcı, maliyeti düşürücü, üretim akışını hızlandırıcı tekniklerin geliştirilmesi
C) Etkin ve doğru planlama
D) Kapasitenin %100’e yakın oranda kullanılması
E) Kalitenin arttırılması

Doğru Cevap:A
Açıklama : Hammadde ve enerji fiyatlarının düşürülmesi verimliliği arttıran faktörlerden biri değildir. Verimlilik, girdilerle çıktılar arasındaki ilişkiyi ifade eden ve savurganlıktan uzak, kaynakları en iyi biçimde değerlendirerek üretim yapmaktır.

——————————————————————————–
7- Evrenin oluşumuyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi, yanlıştır?
A) 10-12 milyar yıl önce oluşmuştur.
B) Evren nötronların sonsuz yoğunluktaki topluluğundan oluşan ateş topunun patlamasıyla meydana gelmiştir.
C) Bu büyük patlama sonucunda milyarlarca yıldız oluşmuştur.
D) Dünya ve meteorlar ortak kökenlidir.
E) Tüm canlı ve cansız varlıkların yapısı bu patlamayla oluşmuştur.

Doğru Cevap:E
Açıklama : Tüm canlı ve cansız varlıkların yapısı temel element atomlarından ve bu atomların basit veya karmaşık şekilde bir araya geldiği moleküllerden oluşmuştur.

——————————————————————————–
8- Topraklarımız kaç sınıfa ayrılmaktadır?
A) 5
B) 3
C) 8
D) 7
E) 9

Doğru Cevap:C
Açıklama : İşlemeye karşı gösterdikleri sınırlayıcı özelliklerine göre topraklarımız 8 sınıfa ayrılmaktadır.

——————————————————————————–
9- Aşağıdakilerden hangisinde, toprak kaynaklarının kaybedilmesinin ana nedeni verilmiştir?
A) Su erozyonu
B) Yer kayması
C) Aşındırma
D) Toprağın nadasa bırakılması
E) Toprağın otlak olarak kullanılması

Doğru Cevap:A
Açıklama : Toprak kaynaklarının kaybedilmesinin ana nedeni su erozyonudur. Çeşitli nedenlerle hızla yok edilen yeşil örtü tahribatı bu tip erozyonun baş nedenidir ve toprak kaynakları bir daha kullanılmayacak şekilde kaybedilmektedir.

——————————————————————————–
10- Atmosferin oluşumu aşamasında oksijensiz evre ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Volkanik patlamalar sırasında yoğun su buharı ile beraber azot, karbondioksit, hidrojen gibi gazlar açığa çıkmaktaydı.
B) Yer kabuğunun dış yüzü 200oC’nin üzerindeydi.
C) Her taraf kalın su tabakasıyla örtülmüştü.
D) Suyun büyük bir kısmı buhar halindeydi.
E) Güneş ışınları yeryüzüne ulaşamıyordu.

Doğru Cevap:B
Açıklama : Oksijensiz evrede su buharı soğuyarak yerin yüzüne su halinde toplanamıyordu çünkü yer kabuğunun dış yüzü hala 100oC’nin üzerindeydi.

——————————————————————————–
11- Ozon tabakasının karşılıklı etkileşimle oksijeni belirli bir düzeyde tutmasına verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
A) Urey efekti
B) Miller aparatı
C) Absorbe
D) Sera etkisi
E) Organik tarım yapılması

Doğru Cevap:A
Açıklama : Ozon tabakasının karşılıklı etkileşimle oksijeni belirli bir düzeyde tutmasına Urey Efekti denir.

——————————————————————————–
12- Aşağıdakilerden hangisi, temel ekoloji terimini içeren kavramlardan biri değildir?
A) Habitat
B) Sistem
C) Tolerans yasası
D) Uzay
E) Optimum ve sınırlayıcı faktör

Doğru Cevap: D
Açıklama : Temel ekoloji terimini içeren kavramlar şunlardır:
– Ortam ve çevre
– Habitat, biyotop ve ekolojik niş
– Sistem ve model kavramı
– Ekolojik faktör
– Tolerans yasası, optimum ve sınırlayıcı faktör
– Homeostasis

——————————————————————————–
13- Aşağıdakilerden hangisi, hücreden biyosfere kadar tüm canlıların sahip olduğu hoşgörü sınırları içinde kendi kendilerini ortama göre ayarlamalarına ve onarım gücüne verilen addır?
A) Homeostasis
B) Autekoloji
C) Tolerans
D) Euryök
E) Stenök

Doğru Cevap:A
Açıklama : Tüm canlılar hoşgörü sınırları içinde kendi kendilerini ortama göre ayarlama ve onarım gücüne sahiptirler. Hücreden biyosfere kadar olan tüm sistemlerin sahip olduğu kendi kendini ayarlama ve onarım gücüne homeostasis denir.

——————————————————————————–
14- Aşağıdakilerden hangisi, belli çevresel koşullara sahip bir ortamda yaşayan bitkisel ve hayvansal populasyonların bir araya gelmesiyle oluşan topluluğa verilen addır?
A) Populasyon
B) Ekosistem
C) Kommunite
D) Tür
E) Biyolojik zenginlik

Doğru Cevap:C
Açıklama : Kommunite belli çevresel koşullara sahip bir ortamda yaşayan bitkisel ve hayvansal populasyonların bir araya gelmesiyle oluşan topluluktur.

——————————————————————————–
15- Doğal populasyonların birey sayısı, doğum-ölüm oranları, genotipik ve fenotipik farklılıklarında zamana bağlı olarak gelişen sayısal değişimleri ve nedenlerini inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Populasyon dinamiği
B) Populasyon büyüklüğü
C) Süksesyon
D) Ekoloji
E) Sinekoloji

Doğru Cevap:A
Açıklama : Doğal populasyonların birey sayısı, doğum-ölüm oranları, genotipik ve fenotipik farklılıklarında zamana bağlı olarak gelişen sayısal değişimleri ve nedenlerini inceleyen bilim dalı populasyon dinamiğidir.

——————————————————————————–
16- Aşağıdakilerden hangisi, süksesyonun doruk noktasına eriştiği olgunluk evresine verilen addır?
A) Fasiliasyon
B) Klimaks
C) Habitat
D) Biyom
E) İnhibisyon

Doğru Cevap:B
Açıklama : Süksesyonun doruk noktasına eriştiği olgunluk evresine klimaks denir. Klimakslar büyük ölçüde sistemin dışına çıkamazlar.

——————————————————————————–
17- Aşağıdakilerden hangisinde epidemiyolojik çalışmalara yoğun şekilde ihtiyaç duyulmaz?
A) Toplumdaki sağlık sorunlarının teşhis edilmesi
B) Hastalıkların doğal seyrinin incelenmesi
C) Hastalıklardan korunma yollarının saptanması
D) Sağlık hizmetlerinin planlanması
E) İlaç şirketlerinin üretim planlaması

Doğru Cevap:E
Açıklama : Toplumun sağlık düzeyinin ve zaman içindeki değişimin incelenmesi, toplumdaki sağlık sorunlarının teşhis edilmesi, tedavi yöntemlerinin değerlendirilmesi, hastalıkların doğal seyrinin incelenmesi, hastalıkların nedenlerinin ortaya çıkartılması vb. alanlarda epidemiyolojik çalışmalara yoğun şekilde ihtiyaç duyulmaktadır.

——————————————————————————–
18- Aşağıdakilerden hangisi, hastalıklara neden olan faktörlerden biri değildir?
A) Kimyasal faktörler
B) Yasal-politik faktörler
C) Fiziksel faktörler
D) Biyolojik faktörler
E) Fizyolojik faktörler

Doğru Cevap:B
Açıklama : İnsan sağlığını etkileyen çevresel faktörler şunlardır:
– Kimyasal faktörler
– Kaza faktörleri
– Fiziksel faktörler
– Biyolojik faktörler
– Fizyolojik faktörler

——————————————————————————–
19- Toplumun bir kesiminin anlık olarak gözlenmesi ile oluşturulan çalışmalar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Retrospektif araştırmalar
B) Gözleme dayalı araştırmalar
C) Analitik araştırmalar
D) Kohort araştırmalar
E) Kitlesel araştırmalar

Doğru Cevap:E
Açıklama : Epidemiyolojik çalışmaların zamansal açıdan sınıflandırılmasında karşımıza çıkan kitlesel araştırmalar, toplumun bir kesiminin anlık olarak gözlemlenmesi ile oluşturulan çalışmalardır.

——————————————————————————–
20- Aşağıdakilerden hangisi, çevresel risk değerlendirmesiyle ilgili yaklaşımlardan biri değildir?
A) Tehlike değerlendirmesi
B) Doz-cevap değerlendirmesi
C) Maruziyet değerlendirmesi
D) Risk analizi
E) Deneysel çalışmalar

Doğru Cevap:E
Açıklama : Çevresel risk değerlendirmeyle ilgili başlıca yaklaşımlar şunlardır:
– Tehlike değerlendirmesi
– Doz-cevap değerlendirmesi
– Maruziyet değerlendirmesi
– Risk analizi

——————————————————————————–
21- Aşağıdakilerden hangisi, kimyasal bir madde veya kirleticilerin toksik dozuna kısa süre içerisinde bir veya daha çok maruz kalma ile ortaya çıkan toksisite biçimidir?
A) Apsorpsiyon
B) Maruziyet
C) Biyotransformasyon
D) Kronik toksisite
E) Akut toksisite

Doğru Cevap:E
Açıklama : Kimyasal maddelerin toksik etkilere maruz kalma süresi ve maruz kalma sıklığına bağlı olarak akut tipte olabilir. Akut toksisitenin belirlenmesinde tek dozla alınan cevap ilişkisi araştırılmaktadır.

——————————————————————————–
22- Aşağıdakilerden hangisi, kentsel ve kırsal alanlar için en uygun arazi kullanım şekillerinin belirlenmesi anlamına gelmektedir?
A) Çevre planlaması
B) Çevre korunması
C) Yerleşim yeri planlaması
D) Toplu konut alanı
E) Çevre düzenlemesi

Doğru Cevap:A
Açıklama : Çevre planlaması, özellikle kentsel ve kırsal alanlar için en uygun arazi kullanım şekillerinin belirlenmesi anlamına gelir.

——————————————————————————–
23- Ülkemizde çevre düzeni planlarının yapılmasına dair yönetmelik hangi tarihte yürürlüğe girmiştir?
A) 1995
B) 1999
C) 1992
D) 2000
E) 2005

Doğru Cevap: D
Açıklama : Türkiye’de 2000 yılında Çevre Düzeni Planlarının Yapılmasına Dair Yönetmelik yürürlüğe girmiştir.

——————————————————————————–
24- Aşağıdakilerden hangisi, doğal kaynaklara, çevre kalitesi ile ilişkilendirilerek ekonomik değer biçilmesinde kullanılan yöntemlerden biri değildir?
A) Yolculuk maliyeti yöntemi
B) Koşullu değerleme yöntemi
C) Verimlilik değişimi yaklaşımı
D) Hedonik fiyat yöntemi
E) Fayda-maliyet analizi yöntemi

Doğru Cevap:E
Açıklama : Doğal kaynaklara, çevre kalitesi ile ilişkilendirilerek ekonomik değer biçilmesi, incelikle ve titizlikle yürütülmesi gereken bir iştir. Bu amaçla kullanılan ve bilinen piyasa değerlerine bağlı olarak değerlendirmenin yapıldığı yöntemler şunlardır:
– Verimlilik değişimi yaklaşımı
– Yolculuk maliyeti yöntemi
– Koşullu değerleme yöntemi
– Hedonik fiyat yöntemi

——————————————————————————–
25- Hedonik fiyat yöntemiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Konut gibi bileşik yapıda taşınmazların değerinin ölçülmesinde kullanılır.
B) Mülkü oluşturan farklı özelliklerin her birinin fiyatlarının toplanması sonucunda belirlenir.
C) Hedonik ücret tekniği piyasa değerlerine dayanır.
D) Bu yöntemle benzer özelliklere sahip ancak fiyatları farklılaşan mallar analiz edilir.
E) Analiz edilen malın fiyatını oluşturan özellikler içinde bireylerin çevre kalitesindeki bozulmanın giderilmesi için ödemeye gönüllü oldukları ödeme miktarları tespit edilir.

Doğru Cevap:C
Açıklama : Hedonik ücret tekniği gizli değerlere dayanmaktadır. Bu teknikte insanların vasıfsız veya kalifiye işgücü niteliğinde olmaları, sağlık durumları vb. kriterler dikkate alınarak değerlendirme yapılır.

——————————————————————————–
26- Aşağıdakilerden hangisi, çevre planlamasında kullanılan modellerin genel amaçlarından biri değildir?
A) Sistemi yorumlamak
B) Rapor hazırlamak
C) Davranışlarını analiz etmek
D) Yeni yöntemler tasarlamak
E) Sistem hakkındaki hipotezleri test etmek

Doğru Cevap:B
Açıklama : Modellerin genel amaçları sistemi yorumlamak, davranışlarını analiz etmek, yönetmek, işletmek, kontrol etmek veya istenen sonuçları sağlamak, yeni yöntemler tasarlamak ve geliştirmek, sistem hakkındaki hipotezleri test etmek veya çeşitli koşullar altında çıkabilecek sonuçları önceden tasarlamaktır.

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir