Laborant ve Veteriner Saglik – Çevre Sağlığı

Çevre Sağlığı
Sınav-1
1)
Aşağıdakilerden hangisi, günümüzdeki çevre sorunlarını başlatan temel nedendir?

A) Doğal kaynaklarımızın tükenmesi
B) Hızlı nüfus artışı
C) Atmosfere bırakılan CO2 gazı
D) Ormanların yok edilmesi
E) Teknolojinin gelişmesi

________________________________________
2) Aşağıdakilerden hangisi, verimliliği arttıran faktörler arasında yer almaz?

A) Hammadde ve enerji fiyatlarının düşürülmesi
B) Üretimi kolaylaştırıcı, maliyeti düşürücü, üretim akışını hızlandırıcı tekniklerin geliştirilmesi
C) Etkin ve doğru planlama
D) Kapasitenin %100’e yakın oranda kullanılması
E) Kalitenin arttırılması

________________________________________
3) Aşağıdakilerden hangisi, çevre kalitesini ve sağlıklı çevre koşullarını etkileyen faktörler arasında yer almaz?

A) Demografik değişimler
B) Çevre politikaları
C) Sanayi
D) Şehircilik
E) Yeni teknolojilerin kullanılması
________________________________________
4) Aşağıdakilerden hangisinde, toprak kaynaklarının kaybedilmesinin ana nedeni verilmiştir?

A) Su erozyonu
B) Yer kayması
C) Aşındırma
D) Toprağın nadasa bırakılması
E) Toprağın otlak olarak kullanılması
________________________________________
5) Aşağıdakilerden hangisi, günümüzde karmaşık moleküllerin birikmemesinin nedenidir?

A) Güneş ışınlarının yerin yüzeyine ulaşamaması
B) Atmosfer basıncının fazla olması
C) Yerçekiminin yeterli olmaması
D) Aşırı sıcaklık yükselmesi
E) Serbest oksijenin olması
________________________________________
6) Ozon tabakasının karşılıklı etkileşimle oksijeni belirli bir düzeyde tutmasına verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Urey efekti
B) Miller aparatı
C) Absorbe
D) Sera etkisi
E) Organik tarım yapılması
________________________________________
7) Aşağıdakilerden hangisi, hücreden biyosfere kadar tüm canlıların sahip olduğu hoşgörü sınırları içinde kendi kendilerini ortama göre ayarlamalarına ve onarım gücüne verilen addır?

A) Homeostasis
B) Autekoloji
C) Tolerans
D) Euryök
E) Stenök
________________________________________
8) Aşağıdakilerden hangisi, süksesyonun doruk noktasına eriştiği olgunluk evresine verilen addır?

A) Fasiliasyon
B) Klimaks
C) Habitat
D) Biyom
E) İnhibisyon
________________________________________
9) Aşağıdakilerden hangisi, temel ekoloji terimini içeren kavramlardan biri değildir?

A) Habitat
B) Sistem
C) Tolerans yasası
D) Uzay
E) Optimum ve sınırlayıcı faktör
________________________________________
10) Aşağıdakilerden hangisinde epidemiyolojik çalışmalara yoğun şekilde ihtiyaç duyulmaz?

A) Toplumdaki sağlık sorunlarının teşhis edilmesi
B) Hastalıkların doğal seyrinin incelenmesi
C) Hastalıklardan korunma yollarının saptanması
D) Sağlık hizmetlerinin planlanması
E) İlaç şirketlerinin üretim planlaması
________________________________________
11) Belirli bir zaman aralığında hedeflenen sonuca ulaşamamaya ne ad verilir?

A) Risk
B) Performans
C) Belirsizlik
D) Maruziyet
E) Zarar
________________________________________
12) Aşağıdakilerden hangisi, kimyasal bir madde veya kirleticilerin toksik dozuna kısa süre içerisinde bir veya daha çok maruz kalma ile ortaya çıkan toksisite biçimidir?

A) Apsorpsiyon
B) Maruziyet
C) Biyotransformasyon
D) Kronik toksisite
E) Akut toksisite
________________________________________
13) Aşağıdakilerden hangisi, kentsel ve kırsal alanlar için en uygun arazi kullanım şekillerinin belirlenmesi anlamına gelmektedir?

A) Çevre planlaması
B) Çevre korunması
C) Yerleşim yeri planlaması
D) Toplu konut alanı
E) Çevre düzenlemesi
________________________________________
14) Çevre düzeni planlarının hazırlanma aşamalarından birincisi olan araştırma aşamasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A) Planlama alanıyla ilgili yayın araştırması
B) Çizili dökümanların elde edilmesi
C) Arazi çalışmalarının yapılması
D) Elde edilen verilerin paftalara işlenmesi
E) Verilerin toplanması
________________________________________
15) Hedonik fiyat yöntemiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Konut gibi bileşik yapıda taşınmazların değerinin ölçülmesinde kullanılır
B) Mülkü oluşturan farklı özelliklerin her birinin fiyatlarının toplanması sonucunda belirlenir
C) Hedonik ücret tekniği piyasa değerlerine dayanır
D) Bu yöntemle benzer özelliklere sahip ancak fiyatları farklılaşan mallar analiz edilir
E) Analiz edilen malın fiyatını oluşturan özellikler içinde bireylerin çevre kalitesindeki bozulmanın giderilmesi için ödemeye gönüllü oldukları ödeme miktarları tespit edilir
________________________________________
16) Aşağıdakilerden hangisi, yenilenebilir enerji kaynaklarından biri değildir?

A) Rüzgar
B) Su
C) Güneş
D) Biyokütle enerjisi
E) Nükleer enerji
________________________________________
17) Belirli enerji türleri arasında gerçekleşen dönüşümlerin hangi yönde ve en fazla hangi verimlilikte gerçekleştirilebileceği aşağıdakilerden hangisi yardımıyla belirlenir?

A) Santral
B) Laboratuvar
C) Termodinamik
D) Eko-verimlilik
E) Ekoloji
________________________________________
18) Fosil yakıtlardan olan kömürle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Yanabilen organik bir kayadır
B) Kömür işletmeciliğine ait ilk dökümanlar 18. yüzyıla aittir
C) Petrolün yoğun olarak kullanılmaya başlamasıyla hayati önemini kaybetmiştir
D) Günümüzde genelde, termik santrallerde elektrik üretiminde kullanılır
E) Dünya kömür rezervi yaklaşık 1,4 trilyon tondur
________________________________________
19) Hava kirleticilerinin kaynaklarının özelliklerine göre sınıflandırması dikkate alındığında caddeler aşağıdakilerden hangisine örnektir?

A) Çizgi kaynaklar
B) Noktasal kaynaklar
C) Alansal kaynaklar
D) Geleneksel kaynaklar
E) Modern kaynaklar
________________________________________
20) Partiküllerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Boyutları 0,002 ile 50 ?m arasında değişir
B) Katı ve sıvı halde olabilir
C) Atmosferik partiküller küresel ısı dengesini etkiler
D) Pek çok kaynaktan çıkar
E) Bir çok kimyasal madde içeren kompleks bir karışımdır
________________________________________
21) Aşağıdakilerden hangisi, hava kirliliğinin etkilerinin en çok görüldüğü tabakalardır?

A) Ekzosfer – Stratosfer
B) Mezosfer – Stratosfer
C) Troposfer – Mezosfer
D) Termosfer – Ekzosfer
E) Troposfer – Stratosfer
________________________________________
22) Aşağıdakilerden hangisi, su kirliliğine etki eden unsurlardan biri değildir?

A) Nüfus artışı
B) Sanayileşme
C) Kentleşme
D) Tarımsal ilaçlar
E) Havadaki CO2 miktarının artması
________________________________________
23) Aşağıdakilerden hangisi, suyun kimyasal parametrelerinden biri değildir?

A) pH
B) Asitlik
C) Viskozite
D) Çözünmüş oksijen
E) Alkalilik
________________________________________
24) Fiziksel parametrelerden olan koku ve tatla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Suyun kokusu ve tadı, su içinde çözünmüş halde bulunan gazlar, inorganik ve organik maddelerden kaynaklanır
B) İçme ve kullanma sularında koku olması istenir
C) Genellikle amonyak, sülfür, siyanür, petrol atıkları, bitkisel ve hayvansal atıklar ve bazı mikroorganizmalar suya hoş olmayan koku verir
D) Suda bulunan sodyum klorür ve magnezyum sülfat gibi doğal olarak bulunan maddeler suya acımsı tat verir
E) Bazı yeraltı suları geçtikleri yerlerin jeokimyasal yapısına göre koku içerebilir
________________________________________
25) Aşağıdakilerden hangisi, atık yönetiminde takip edilmesi gereken hiyerarşik sistem içerisinde yer almaz?

A) Atık azaltımı
B) Yeniden kullanma
C) Geri dönüşüm
D) Yakma
E) Yıkama
________________________________________
26) Kağıt, plastik, cam, teneke vb. atıklar endüstrilerden kaynaklanan katı atık sınıflarının hangisi içerisinde yer alır?

A) Tehlikeli atıklar
B) Organik atıklar
C) Radyoaktif atıklar
D) Küller
E) Organiklerin haricindeki atıklar
________________________________________
27) Aşağıdakilerden hangisi, organik atıkların biyolojik olarak bozunması ve atığın stabilizasyonuyla çevreye zararlı etkilerinin olmadığı kararlı bir ürün ve ısı açığa çıkması olayıdır?

A) Geri dönüşüm
B) Kompostlama
C) Kaynakta azaltma
D) Atık yakma
E) Düzenli depolama
________________________________________
28) Sürdürülebilir kalkınma ilk kez aşağıdakilerden hangisiyle kavramsallaştırılmıştır?

A) Stockholm zirvesi
B) Johannesburg zirvesi
C) Ortak geleceğimiz raporu
D) Gündem 21 raporu
E) Rio zirvesi
________________________________________
29) Aşağıdakilerden hangisinde, kalkınma ve çevre kavramları ilk kez birlikte anılmıştır?

A) Rio Zirvesi
B) Gündem 21
C) Johannesburg Zirvesi
D) Habitat II Zirvesi
E) Stockholm Zirvesi
________________________________________
30) Aşağıdakilerden hangisi, Dünya Sağlık Örgütünün görevlerinden biri değildir?

A) Sağlık alanında uluslararası nitelik taşıyan çalışmaları koordine etmek
B) Hükümetlere yardımda bulunmak
C) Uluslararası sağlık sorunlarının çözümüne yönelik çalışmalarda bulunmak
D) Sağlık alanında gerekli personeli sağlamak
E) Birleşmiş Milletlerin önerisi doğrultusunda bazı ülkelere sağlık hizmetlerini bizzat götürmek
————————————

1 B
2 A
3 E
4 A
5 E
6 A
7 A
8 B
9 D
10 E
11 A
12 E
13 A
14 D
15 C
16 E
17 C
18 B
19 A
20 A
21 E
22 E
23 C
24 B
25 E
26 E
27 B
28 C
29 E
30 D

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir