Laborant ve Veteriner Saglik – Laboratuvar teknikleri ve gereçleri

Laboratuvar Teknikleri ve Gereçleri
Sınav-1
1)
Kaynaktan gelen ışığın incelenecek obje üzerinde yoğunlaştırılmasını sağlayan tablanın hemen altına yerleştirilmiş mercek sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Binoküler
B) Kolorimetre
C) Kondansör
D) Kalomel
E) Santrifüj

________________________________________
2) Üzerinde bulunan milimetrik bir cetvel sayesinde bir preparattaki alanın ikinci kere bakılmak istendiğinde kolayca bulunmasına yardımcı olan parça aşağıdakilerden hangisidir?

A) Şaryo
B) Plan obje
C) Taksim obje
D) Tabla
E) Ayar kumanda


________________________________________
3) Optik tüpün alt kısmında dönen bir revolver üzerinde 3-5 adet takılı olarak bulunan ve mikroskopta büyültmeyi sağlayan mercek sistemleri aşağıdakilerden hangisidir?

A) Soxhlet aygıtları
B) Santrifüjler
C) Objektifler
D) Otoklavlar
E) Desikatörler
________________________________________
4) Aşağıdakilerden hangisi, suda erimeyen sodyum-kalsiyum silikattır?

A) Adi cam
B) Pyrex
C) Jena
D) Supremax
E) Cidarlı kap
________________________________________
5) Aşağıdakilerden hangisi, çözelti hazırlamada kullanılan, hacimleri %1 doğruluk derecesine sahip malzemelerdir?

A) Balon joje
B) Şişe
C) Deney tüpü
D) Mezür
E) Beher
________________________________________
6) Katı bileşiklerin kurutulması için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

A) Vakum desikatörleri
B) Elektrot
C) Işık
D) Hidrojen elektrotu
E) Bek alevi
________________________________________
7) Suyun 25°C deki nötr noktası aşağıdakilerden hangisidir?

A) pH 4
B) pH 4,8
C) pH 6
D) pH 6,78
E) pH 7
________________________________________
8) Aşağıdakilerden hangisi, pH değiştikçe çözeltide renk değiştiren karmaşık yapılı, zayıf organik asit veya bazlardır?

A) İnhibitör
B) Elektrokatör
C) İndikatör
D) Hidroksil
E) Ultraviyole
________________________________________
9) Bir elektrodun potansiyeli aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?

A) Daldırıldıkları çözeltideki iyonların aktivitelerine
B) Daldırıldıkları çözeltideki alkol oranına
C) Daldırıldıkları çözeltideki su oranına
D) Daldırıldıkları çözeltideki tuz oranına
E) Daldırıldıkları çözeltinin sıcaklığına
________________________________________
10) Aşağıdakilerden hangisi, maddelerin fiziksel özelliklerinden yararlanılarak geliştirilmiş olan nicel ölçüm yöntemlerinden ışının kırılması analiz yöntemi kapsamında yer alır?

A) İnfrared
B) Refraktometri
C) Alev fotometrisi
D) Polarimetri
E) Ultraviyole
________________________________________
11) Aşağıdakilerden hangisi, ışınların dalga boyları veya frekanslarına göre sıralanmasıdır?

A) Monokromatik
B) Polikromatik
C) Işın düzlemi
D) Elektromagnetik spektrum
E) Elektromagnetik düzlem
________________________________________
12) Elektron, enerjisi alçak olan bir düzeyden yüksek olan bir düzeye geçerse aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?

A) Absorblar
B) Elektromagnetik bir dalga yayar
C) Moleküller dağılır
D) Emisyon oluşur
E) Dalga boyu genişler
________________________________________
13) Bir laboratuvar otomasyon sisteminin gücünü veya işleyişini arttırmaya yarayan detektörlere verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Robot
B) Sensör
C) Spektroskopi
D) Prototip
E) Modül
________________________________________
14) Süspansiyonlarda sıvı ve hücre arasındaki elektrik direncindeki farkın ölçülmesine dayanan sistem aşağıdakilerden hangisidir?

A) Coulter Counter
B) Bilgisayarlı Tomografi
C) Kalomel Elektrot Sistemi
D) Manyetik Akım Yöntemi
E) Manyetik Rezonans Sistemi
________________________________________
15) Elektriksel direnç yönteminde hücrelerin kesin sayısını elde etmek için, daha küçük partiküllerin oluşturduğu vuruşların ortamdan uzaklaştırılması için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

A) Cam fanus
B) Voltaj direnç ayırımı
C) Elektronik tüp
D) Refraktometre
E) Elektronik filtre
________________________________________
16) Bir anlamda manuel yöntem gibi çalışan otomatik analizör tipi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Santrifüjlü direnç yöntemi
B) Ayrı örnekleme sistemi
C) Elektriksel direnç yöntemi
D) Sürekli – akış sistemi
E) Trombosit sayımı
________________________________________
17) Aşağıdakilerden hangisi, klinik laboratuvarlarda kullanılan birçok tekniği belirlemek için kullanılmaktadır?

A) Immunoassay
B) Elisa
C) Süspansiyon
D) Adsorpsiyon
E) Partisyon
________________________________________
18) Bir maddenin veya biyolojik aktif maddelerin çok düşük derişimlerinin nicel analizlerini yapabilen yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

A) RIA
B) MR
C) TAD
D) BFR
E) EİA
________________________________________
19) Atomlarda proton ve nötron sayılarının toplamı aşağıdakilerden hangisini verir?

A) İzotop sayısı
B) Kütle numarası
C) Molekül bağı
D) Basınç noktası
E) Kapladığı enerji
________________________________________
20) Proton sayıları aynı ancak nötron sayıları farklı atomlara verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Nüklid
B) Fraksiyon
C) Antinötron
D) İzotop
E) Antikor
________________________________________
21) Aşağıdakilerden hangisi radyoaktifin tanımıdır?

A) Kararlı nüklidler
B) İzotop sayısı belirsiz atomlar
C) Kararlı olmayan nüklidler
D) Proton ve nötron sayısı eşit atomlar
E) Elektromagnetik etkiye maruz kalmış atomlar
________________________________________
22) Aşağıdakilerden hangisi, vücuda yüksek frekansta ses dalgaları gönderip, bunların farklı doku yüzeylerinde yansımalarını saptama temeline dayanan görüntüleme yöntemidir?

A) Bilgisayarlı Tomografi
B) Ultrasonografi
C) MR
D) Kromatografi
E) Adsorpsiyon
________________________________________
23) Yüksek ses titreşimi elde edebilmek için yararlanılan basınç-elektrik olayında kullanılan enerji çevirici maddelere verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Basınç tüpü
B) Transduser
C) Detektör
D) Silikajel
E) Rezistans
________________________________________
24) Aşağıdakilerden hangisinin, incelenmesi ultrasonografi ile mümkün değildir?

A) Dalak
B) Karaciğer
C) Akciğer
D) Troid
E) Testis
________________________________________
25) Aşağıdakilerden hangisi, bilgisayarlı tomografinin başlıca özelliklerinden biri değildir?

A) Kesit yaparak incelenen bölgenin daha net görünmesini sağlar
B) Dokulardaki yoğunluk farklılıklarını çok iyi saptar
C) Röntgenle görülemeyen ödem, hematom gibi yumuşak doku patolojileri görüntülenebilir
D) Beyin, omurilik, kas, lif ve eklemler daha iyi incelenebilir
E) İncelenen kesitteki tüm yapılar görüntülenebilir
________________________________________
26) Aşağıdakilerden hangisi bir karışımdaki maddelerin saf fraksiyonları halinde ayrılmasını ve moleküllerin yapılarının belirlenmesini sağlayan yöntemdir?

A) Elektroforez
B) Manyetik rezonans
C) Radyoimmunoassay
D) Kromatografi
E) İmmunoassay
________________________________________
27) Aşağıdakilerden hangisi kromatografinin mekanizmalarından biri değildir?

A) Adsorpsiyon
B) Partisyon
C) İyon değiştirme
D) Absorbsiyon
E) Jel geçirgenliği
________________________________________
28) Aşağıdakilerden hangisi, bir karışımda bulunan maddelerin birden fazla çözücü içinde çözünürlükleri oranında dağılmasıdır?

A) Adsorbsiyon
B) Partisyon
C) İyon değiştirme
D) Jel geçirgenliği
E) Polarizasyon
________________________________________
29) Gaz-sıvı kromatografisinde geçerli olan mekanizma aşağıdakilerden hangisidir?

A) Partisyon
B) Adsorpsiyon
C) İyon değiştirme
D) Jel geçirgenliği
E) Plantizasyon
________________________________________
30) Kromatografide kullanılan çözücülerin aporlardan polara doğru sıralanmasına verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Elektroprotonik Seri
B) Elektromagnetik Bağ
C) Eluotropik Paralel Bağ
D) Elektropik Seri
E) Eluotropik Seri

———————-

1 C
2 A
3 C
4 A
5 A
6 A
7 E
8 C
9 A
10 B
11 D
12 A
13 B
14 A
15 E
16 B
17 A
18 A
19 B
20 D
21 C
22 B
23 B
24 C
25 D
26 D
27 D
28 B
29 A
30 E

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir