Laborant ve Veteriner Saglik – Türk Dili

Türk Dili
Sınav-1
1)
Kuzey-batı (Kıpçak) Grubu Türk Lehçelerinden biri olan, bu gruptaki lehçelerden farklı olarak söz başı /y/ ünsüzünün /j/ ye dönüştüğü Türk Lehçesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tatar (Kazan) Türkçesi
B) Özbek Türkçesi
C) Hakas Türkçesi
D) Kazak Türkçesi
E) Türkmen Türkçesi

________________________________________
2) XI.y.y da Orta Türkçe döneminin temel eseri olan ve dönemin Türk Lehçeleri arasındaki farklılıkları da ele alan eser hangisidir?

A) Atabet-ül Hakayık
B) Divanü Lügat-it Türk
C) Yenisey Yazıtları
D) Dede Korkut Kitabı
E) Orhun Yazıtları

________________________________________
3) Aşağıdakilerden hangisi, ilişkili (kalıp) sözlerden biri değildir?

A) Teşekkür ederim.
B) Allah sahibine bağışlasın.
C) Umarım günün iyi geçer!
D) Ellerine sağlık.
E) Allah analı babalı büyütsün.

________________________________________
4) Sana dün bir tepeden baktım Aziz İstanbul.
Bu cümleyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Kurallı cümledir
B) Basit cümledir
C) Eylem cümlesidir
D) Gizli öznesi vardır
E) Dolaylı tümleç kullanılmıştır

________________________________________
5) Aşağıdakilerden hangisinde bileşik sözcüğün yazımıyla ilgili bir yanlış yapılmıştır?

A) Sait Faik in öykülerinden biri de; Birtakım insanlar dır.
B) Ben ateşböceği, sense hanımeli…
C) Kadınbudu köfteyi çok severim.
D) Burada birçok basım evi vardır.
E) Başbakan yeni bir açıklama yaptı.

________________________________________
6) Kesme işareti aşağıdakilerden hangisinde farklı görevde kullanılmıştır?

A) Lise 2 nci yani 11 inci sınıftayım.
B) Görüşmeler Mart 2007 de başlayacak.
C) Maç, saat 20.00 de başlayacak.
D) Mısır a gidip, Kızıldeniz e dalacağım.
E) 1974 te doğdu.

________________________________________
7) Birkaç duman tütüyor ( ) Baca falan gözükmüyor ( ) Bu dumanlar nereden çıkıyor ( ) Yer altından mı ( )
Bu parçada parantezle belirtilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri sırasıyla getirilmelidir?

A) (,) (.) (,) (?)
B) (.) (.) (,) (?)
C) (.) (.) (?) (?)
D) (.) (…) (,) (?)
E) (.) (.) (…) (?)

________________________________________
8) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır?

A) Seni yolcu edeceğim.
B) İnanıyorum ki, her şey düzelecek.
C) Benim için yaptıkların beni duygulandırdı.
D) Yeni kuralları tüm çalışanlara duyurduk.
E) Sınavının iyi geçeceğini umut ediyorum.

________________________________________
9) Aşağıdaki cümlelerden hangisinde anlatım bozukluğu vardır?

A) Hiçbirimiz onu görmedik.
B) Yeni çıkan çocuk dergisini çok beğenmiş.
C) Benim özlediklerim hiç de onların özledikleri değildi.
D) Bir ağaca yaslandı ve etrafı seyretmeye başladı.
E) Yemekten önce içecek bir şey alır mısınız?
________________________________________
10) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır?

A) Birden, bir çocuk sesi duyuldu.
B) Sürekli değişen havalar yüzünden sınıfta bulunan çocuklar hastalandı.
C) Iraz, büyük, sarkan bir kayanın altına oturmuş, için için ağlıyordu.
D) Bitmeyen işleri yüzünden ailesini ihmal ediyordu.
E) O an yüzünde zehir gibi acı bir gülümseme dolaştı.
________________________________________
11) …….. bir yazıyı, sözcükleri, cümleleri, noktalama işaretleri ve öteki öğeleriyle, algılama ve kavrama sürecidir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Okuma
B) Yazma
C) Algılama
D) Sorma
E) Dinleme
________________________________________
12) Servetini kaybeden bir şeyini, sağlığını kaybeden önemli bir şeyini, umudunu kaybedense her şeyini kaybetmiştir.
Bu cümlede asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Servet, sağlık ve umut insan için önemli şeylerdir.
B) İnsan için en önemli olan umuttur.
C) Maddi kavramlar insan için daha geri plandadır.
D) Sağlık olmadan mutluluk olmaz.
E) Umutsuz kalan yaşama sevincini ve isteğini kaybetmiştir.
________________________________________
13) Bazı edebi türlerde karşılıklı konuşmaya ne ad verilir?

A) Empati
B) Diyalog
C) Katarsis
D) Monolog
E) Betimleme (tasvir)
________________________________________
14) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma söz konusudur?

A) İyi bir şair ve yazar olmasına karşın çok tanınmış biri değildi.
B) Öykülerinde betimlemeyle birlikte mizahi bir anlatıma da yer verirdi.
C) Sözcükleri, değişik anlamlarda kullanmaktan kaynaklanan çarpıcı bir anlatımı vardı.
D) Betimlemelerde abartmaya kaçan romantik tutum görülürdü.
E) Öykülerini de okudu ama bunları şiirleri ve oyunları kadar beğenmedi.
________________________________________
15) Eylül de Kaçkarlar ın çevresinde kestane karası fırtınası gelip çatar. Kestanelerin dökülme zamanıdır artık. Yöre insanı için kestanenin hem meyvesi, hem de kerestesi çok değerlidir. Çünkü evlerin özellikle dış cephesi bu ağaçtan yapılır. Rüzgarlar vadilerde uğuldamaya, yapraklar dökülmeye başlamıştır bu günlerde. Karın habercisi olan karakuş birazdan pencerenin pervazına tüner. Derinden kurt sesleri gelir. Orman tüm yaşamıyla hazırdır uzun ve beyaz kışa.
Bu parçanın anlatımında, aşağıdakilerden hangisinde verilenlerden yararlanılmıştır?

A) Karşılaştırma, Tanımlama, Öyküleme
B) Açıklama, Öyküleme, Betimleme
C) Tartışma, Karşılaştırma, Öyküleme
D) Tanımlama, Örnek Gösterme, Betimleme
E) Açıklama, Tartışma, Örnek Gösterme
________________________________________
16) Aşağıdakilerden hangisi, iki varlık, iki kavram ya da iki şey arasındaki benzerlik ve karşılıklardan yararlanma yoludur?

A) Örnekleme
B) Betimleme
C) Karşılaştırma
D) Tanık Gösterme
E) Tanımlama

________________________________________
17) Edebiyatımızın ilk psikolojik romanı, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çalıkuşu
B) Matmazel Noraliya nın Koltuğu
C) İntibah
D) Eylül
E) Aşk-ı Memnu

________________________________________
18) Mili Edebiyat döneminin ünlü öykü yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ömer Seyfettin
B) Ahmet Mithat Efendi
C) Mahmut Şevket Esendal
D) Halit Ziya Uşaklıgil
E) Ahmed Hamdi Tanpınar

________________________________________
19) Edebiyatımıza roman hangi dönemde girmiştir?

A) Divan Edebiyatı
B) Tanzimat Edebiyatı
C) Servet-i Fûnun Edebiyatı
D) Milli Edebiyat
E) Cumhuriyet Devri
________________________________________
20) Aşağıdakilerden hangisi, Cumhuriyet döneminin eleştirmenleri arasında yer alır?

A) Ahmet Hamdi Tanpınar
B) Ali Canip Yöntem
C) Mehmet Rauf
D) Hüseyin Cahit Yalçın
E) Tevfik Fikret
________________________________________
21) Aşağıdakilerden hangisi, eleştiri yazarlarının ayrıldıkları gruplar arasında yer almaz?

A) Tarihsel Eleştiriler
B) İzlenimci Eleştiriler
C) Ruhbilimsel Eleştiriler
D) Yapısal Eleştiriler
E) Siyasal Eleştiriler
________________________________________
22) Aşağıdakilerden hangisi, Türk yazınındaki ilk açık mektup örneğidir?

A) Bir Kadın Düşmanı
B) Mektup Aşkları
C) Mili Edebiyat Meselesi
D) Handan
E) Bir Avuç Saçma
________________________________________
23) Aşağıdakilerden hangisi, karar yazımında dikkat edilmesi gereken noktalardan biri değildir?

A) Karar yazısının başına karar tarihi yazılmalıdır.
B) Karar yazısının başında kararı yazan kişinin adı soyadı, adresi, ve imzası yer alır.
C) Toplantı başlığında yapılan yoklamaya göre katılmayan üyelerin adları belirtilmelidir.
D) Toplantıda görüşülecek konulardan oluşan bir gündem oluşturulmalıdır.
E) Görüşmelerden sonra ulaşılan sonuçlar maddeler biçiminde sıralanmalıdır.
________________________________________
24) Bir olayın ya da durumun ortaya çıkışını, sonucunu anlatmak amacıyla olay anında ya da hemen sonrasında hazırlanan yazışma aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tutanak
B) Dilekçe
C) Rapor
D) Karar
E) Not
________________________________________
25) I.Ön sayfalar
II.Tablo ve şekil oluşturulması
III.Ana bölüm
IV.Kaynak gösterme
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri, araştırma raporlarının bölümleridir?

A) I, II, IV
B) Yalnız III
C) Yalnız IV
D) I, III
E) II, IV
________________________________________
26) Binyazar, S. (2001) Sosyal Pazarlama G. Selen (Ed.), Pazarlamaya Giriş (s,45-59) biçimindeki kitap bölümüyle ilgili kaynak göstermede aşağıdakilerden hangisi eksik bırakılmıştır?

A) Yayın tarihi
B) Yayın yeri
C) Editörün soyadı
D) Yazarın soyadı
E) Yazarın adının baş harfi
________________________________________
27) Aşağıdakilerden hangisi, başlık sayfası bölümünde yer almaz?

A) Çalışmanın başlığı
B) Yazarın adı
C) Çalışmanın yürütüldüğü tarih
D) Kaynak tasarımı
E) Çalışmanın yürütüldüğü kurum
________________________________________
28) Aşağıdakilerden hangisi, tek kişilik konuşmadır?

A) Açık oturum
B) Konferans
C) Sempozyum
D) Forum
E) Münazara
________________________________________
29) İnsanın çıkarttığı seslerin sözcük seslerine dönüşmesi olarak ifade edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Konuşma Dinamiği
B) Söz Dağarcığı
C) Boğumlama
D) Akıcılık
E) Esneklik
________________________________________
30) Aşağıdakilerden hangisinde iç cümle yer almaktadır?

A) Çocuk, elma şekeri de elma şekeri, diye tutturdu.
B) Yalnızca çocuklar, on altı yaşından küçük olanlar, girebilir.
C) Bugünün işini yarına bırakma.
D) Bütün mağazaları dolaşmış, o kırmızı elbisede karar kılmıştı.
E) Bütün gün kırlarda dolaşıp çiçek topladı.
—————————-
1 D
2 B
3 C
4 A
5 D
6 D
7 C
8 E
9 E
10 B
11 A
12 E
13 B
14 E
15 B
16 C
17 D
18 A
19 B
20 A
21 E
22 C
23 B
24 A
25 D
26 B
27 D
28 B
29 C
30 A

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir