Laboratuvar Teknikleri ve Gereçleri Sınav-2

Laboratuvar Teknikleri ve Gereçleri
Sınav-2
1)
Üzerine incelenecek
preparatın yerleştirildiği, ortası kondansörden gelecek ışığı geçirmek üzere
delik olan düz kısım, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Akromatik

B)
Objektif

C) ) Mercek

D) Tabla

E)
Şaryo

2) Mikroskopta görüntü için foküs yapmayı sağlayan parça
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Oto analizör
B) Refraktometre
C)
Cornu
D) Makro ve mikro ayar kumandaları
E)
Littrow

________________________________________
3) Işığın mercekten
geçmesi esnasında kendini oluşturan renklerde farklı sapmalar sonucu görüntünün
etrafında en fazla sapan ışığın renginde beliren halkaya verilen ad
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Akromatilen sapma
B) Kromatik
sapma
C) İmmersiyon
D) Dairesel sapma
E) Lamelli
sapma

________________________________________
4) Aşağıdakilerden
hangisi, ısıya dayanıklı ince cidarlı silindirik bir kaptır?

A) Şişe

B) Mezür
C) Balon joje
D) Deney tüpü
E)
Santrifüj

________________________________________
5) Genellikle tek
hacim çizgisine sahip %0,1 doğruluk derecesi ile hacim ölçmek için kullanılan
gereç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Karınlı pipetler
B) Piset
C)
Kalomel
D) İndikatör
E)
Bekler

________________________________________
6) Damlalıklı
şişelerde, içindeki maddeleri ve hazırlanma tarihlerini gösteren etiketler
nereye yapıştırılır?

A) Gaganın bulunduğu tarafa
B) Şişenin
altına
C) Koruma kapağının üzerine
D) Gaganın bulunduğu tarafın aksi
yönüne
E) Şişenin takıp çıkarmalı kurbunun
üzerine

________________________________________
7) İndikatör
reaksiyonun denge sabiti aşağıdakilerden hangisidir?

Cevaplar çıkmıyor
🙁
________________________________________
8) Aşağıdakilerden hangisi,
toz olarak renksiz olduğu halde çözündüğü zaman kendisine asidik özellik veren
H+ iyonunun ayrışmasıyla sarı bir renk alan zayıf bir asittir?

A)
Dietileter
B) Piridin
C) Tolven
D) Siklohekzan
E) b-Dinitrofenol

________________________________________
9) Aşağıdakilerden hangisi
çözeltiye daldırılan iki elektrotla meydana getirilen bir galvanik pilin
potansiyelinin ölçülmesine dayanan yöntemdir?

A) İndikatörler yardımıyla
pH ölçümü
B) Potansiyometrik yolla pH ölçümü
C) Tampon çözeltileri
yardımıyla pH ölçümü
D) İndikatör kağıtları ile pH ölçümü
E)
Elektromagnetik spektrum yardımıyla pH ölçümü

________________________________________
10) Aşağıdakilerden hangisi
elektromagnetik dalganın kaynağıdır?

A) Çarpışma
B) Elektronun
moleküldeki hareketi
C) Patlama
D) Protonların nötralize olması
E)
Basınç değişiklikleri
________________________________________
11) Işının
frekansı ile orantılı olan enerjisinde (E=h.v) h nin değeri aşağıdakilerden
hangisidir?

A) Planck sabittir ve 6.624 x 10-27 erg
B) Planck
değişkendir ve 6.624 x 10-27 erg
C) Planck sabittir ve 6.624 x 1027 erg
D)
Planck sabittir ve 6.624 x 102 erg
E) Plank değişkendir ve 6.624 x 1027 erg

________________________________________
12) Elektromagnetik spektrum,
dalga boyları 10-12cm den başlayan kozmik ışınlardan dalga boyları yüzlerce
metreyi bulan radyo dalgalarına kadar uzanan geniş bir alana yayılmıştır. İnsan
gözünün görebileceği dalga boylarının aralığı aşağıdakilerden
hangisidir?

A) 200 – 300 nm
B) 400 – 800 nm
C) 800 – 1600 nm
D)
1700 – 2000 nm
E) 0 – 100 nm

________________________________________
13) Kimya laboratuvarlarında
sürekli-akış sisteminde reaksiyona giren örnek ne zaman okunur?

A)
Reaksiyon dengeye eriştiğinde
B) Reaksiyon maximum hıza ulaştığında
C)
Reaksiyon işlemi sona erdiğinde
D) Reaksiyon işlemi için örnek cihaza
verilirken
E) Reaksiyon denge düzeyinden ayrıldığında

________________________________________
14) Elektriksel direnç
yönteminde kullanılan cam bir tüpe ait delikten geçen her hücre aşağıdakilerden
hangisi ile yer değiştirecektir?

A) Elektrooptik hacim
B) Elektrolit
hacmi
C) Manyetik alan
D) Derişilmiş kan
E) Trombosit

________________________________________
15) Alyuvar sayımı için yapılan
seyreltme oranı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 1/10.000
B)
1/20.000
C) 1/30.000
D) 1/40.000
E) 1/50.000

________________________________________
16) Aşağıdaki cihazların
hangisinin çalışma prensibi kompartmanlı bölmelerle, özel bir dönme hareketine
dayanan ayrı örnekleme sisteminin özel bir grubudur?

A) Televizyon tipi
kamera
B) Technican otoanalizör
C) Santrifüjlü analizör
D)
Agregometreler
E) Koagülometre

________________________________________
17) Laboratuvar
immunoassaylarinde ölçülecek madde aşağıdakilerden hangisidir?

A)
Trombosit
B) Ligand
C) Enzim
D) Atom
E) Kütle

________________________________________
18) Aşağıdakilerden hangisi,
atomların proton sayısını ifade eder?

A) Kütle numarası
B) Atomun
ağırlığı
C) Atom bileşiği
D) Atomun çekim kuvveti
E) Atom numarası

________________________________________
19) Bir atomun kimyasal kimliği
aşağıdakilerden hangisi ile belirlenir?

A) İzotop sayısı
B) Atom
numarası
C) Klinik farmakoloji
D) Radyo immünoassay
E) Kütle numarası

________________________________________
20) Aşağıdakilerden hangisi
ölçülebilir bir ömre sahip, atom ve kütle numarası diğer atomlardan farklı
atomdur?

A) Nüklid
B) Alkalin
C) Molekül
D) Amnion
E) Nörotop

________________________________________
21) Yarılanma ömrü olan
radyoaktif bozunma hızı aşağıdakilerden hangisi ile orantılıdır?

A)
Radyoaktif protonların sayısı ile
B) Kararlı olan nüklid sayısı ile
C)
Yapay radyonüklidlerin sayısı ile
D) Özgül antikor sayısı ile
E)
Radyoaktif izotopların sayısıyla

________________________________________
22) Ultrasonografide genellikle
hangi aralıktaki ses dalgaları kullanılır?

A) 1– 2 mHz
B) 2–2,3
mHz
C) 3–7,7 mHz
D) 4–8,2 mHz
E) 5–9,4 mHz

________________________________________
23) Ultrasonografi kapsamında
aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Ultrasonik dalganın
şiddeti maddeyi geçerken yansıma sayesinde artar
B) Absorbsiyon sesin
frekansı ile orantılıdır
C) Suyun absorbsiyon kapasitesi çok düşüktür
D)
Kemiğin absorbsiyon kapasitesi çok yüksektir
E) Ultrasonografide ses
sıvılardan zayıflamadan geçer

________________________________________
24) Endosonografik
ultrasonografi ile aşağıdakilerden hangisi saptanabilir?

A)
Özafagus
B) Mide tümörleri
C) Karsinom
D) Rektum tümörleri
E)
İnflamasyon
________________________________________
25) I. X-ışını
kaynağı ve dedektörlerin bulunduğu tarayıcı
II. Görüntünün oluştuğu katod
ışın tüpü
III. Verilerin toplanıp değerlendirildiği bilgiyasayar
IV.
Görüntünün elde edildiği ve kaydedildiği görüntüleme birimi
Yukarıdakilerden
hangileri bilgisayarlı tomografinin ana bölümlerini oluşturur?

A) I, II,
III, IV
B) I, II, IV
C) I, II, III
D) II, III, IV
E) I, III, IV

________________________________________
26) Kromatografide karışımı
oluşturan bileşenler aşağıdakilerden hangileri arasında dağılır?

A)
Durgun faz – hareketli faz
B) Durgun faz – değişken faz
C) Seçimlik faz –
tekli faz
D) Hareketli faz – yavaş faz
E) Sürükleyici faz – indirgenmiş
faz
________________________________________
27) Adsorban olan katı madde
yüzeyi ile tutunan madde arasındaki bağ aşağıdakilerden hangisidir?

A)
Kimyasal bağ
B) Biyolojik bağ
C) Korelasyon bağ
D) Fiziksel bağ
E)
Elektromagnetik bağ
________________________________________
28) I.
Adsorpsiyon
II. Partisyon
III. İyon değiştirme
IV. Jel geçirgenliği

Yukarıdakilerden hangileri kağıt kromatografisinde geçerli olan
mekanizmalardır?

A) I, II
B) I, II, III
C) I, II, IV
D) II, III,
IV
E) I, II, III, IV
________________________________________
29) İnce
tabaka kromatografisinde kromatografik yöntemlerin hepsininde kullanılmasına
rağmen en etkin mekanizma aşağıdakilerden hangisidir?

A) Partisyon
B)
İyon değiştirme
C) Absorbsiyon
D) Adsorpsiyon
E) Jel geçirgenliği

________________________________________
30) Aşağıdaki çözücülerden
hangisi diğerlerine göre daha çok polardır?

A) Aseton
B)
n-hekzan
C) Etilasefat
D) Toluen
E) Petrol eteri

—————————–
1 D
2 D
3 B
4 D

5 A
6 D
7 A
8 E
9 B
10 B
11 A
12 B
13 A

14 B
15 E
16 C
17 B
18 E
19 B
20 A
21 E
22 C

23 A
24 D
25 E
26 A
27 D
28 B
29 D
30 A

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir