Maliyet Muhasebesi Final Ders Notları

MALİYET MUHASEBESİ 2.DÖNEM DERS NOTLARI

* Safha maliyeti sistemi ile sipariş maliyeti sistemi arasındaki farklar nelerdir?

Safha maliyeti sistemi ile sipariş maliyeti sistemini birbirinden ayıran temel farklılıkları; üretilen mamuller açısından farklılık, maliyetlerin izlenmesi açısından farklılık, kullanılan temel belgeler açısından farklılık ve birim üretim maliyetlerinin hesaplanması açısından farklılık olmak üzere dört başlık altında toplanabilir

* Eşdeğer birim sayısı nedir? Eşdeğer birim sayısına niçin gerek duyulur?

Safha maliyeti sisteminde, her bir safhada işlem gören mamullere, ilgili safhada gerçekleşen üretim maliyetlerinin dağıtılabilmesi için, Eşdeğer birim sayısı kavramına gereksinim duyulur Eşdeğer birim sayısı kavramı ise, en genel anlamda safhalardaki yarı mamullerin tam mamul cinsinden ifade edilmesi şeklinde tanımlanabilir Eşdeğer birim sayısının hesaplanması için “Eşdeğer Birim Sayısı = Yarı Mamul Miktarı x Tamamlama Derecesi” formülünden yararlanılır

* Safha maliyeti sisteminde mamul ve yarı mamul maliyetlerinin hesaplanmasında izlenecek adımlar nelerdir? Safha maliyeti sistemi hesaplamalarında, dönem başı yarı mamul stoklarının hesaplamalar üzerinde nasıl bir etkisi vardır?

Safha maliyeti sisteminde mamul ve yarı mamul maliyetlerinin hesaplanmasında izlenecek adımlar aşağıda belirtildiği gibi genellikle beş başlık altında toplanır Bunlar:
1. Adım: Fiziki Akımların Belirlenmesi,
2. Adım: Eşdeğer Birim Sayısının Hesaplanması,
3. Adım: Birim Eşdeğer Mamul Maliyetlerinin Hesaplanması,
4. Adım: Mamul ve Yarı Mamul Maliyetlerinin Hesaplanması,
5. Adım: Sağlamanın Yapılması olmaktadır
Hesaplama sırasında, eğer dönem başı yarı mamul stokları varsa, bu dönem başı yarı mamul stoklarının maliyetinin, dönem içinde oluşan üretim maliyetlerinden ayrı mı tutulacağı, yoksa birlikte mi dikkate alınarak hesaplanacağı konusunda karar verilmesi gerekmektedir Eğer dönem başı yarı mamulün maliyeti, dönem içinde oluşan üretim maliyetlerinden ayrı tutularak hesaplama yapılıyorsa, bu hesaplama ilk giren ilk çıkar varsayımı altında yapılan bir hesaplama olacaktır Aksi durumda ise, yapılacak hesaplama ortalama maliyet varsayımı altında yapılan hesaplama olarak adlandırılacaktır.

* ilk giren ilk çıkar yöntemlerine göre iki safhalı bir üretim işletmesinde mamul maliyetleri nasıl hesaplanır?

Hesaplamasını yaptığımız üretim işletmesinde, dönem başı yarı mamullerin var olması durumunda,
dönem başı yarı mamullerin maliyetinin dönem maliyetleri ile ilişkilendirilmesi açısından bir varsayımda bulunmamız gerekmektedir ilk giren ilk çıkar varsayımı altında problemin çözümü yapılacaksa, dönem başı yarı mamulün maliyeti, hesaplamanın yapıldığı dönem içindeki dönem maliyetlerinden ayrı tutulur Tamamlanan mamullerin maliyeti hesaplanırken; dönem başı yarı mamulün maliyeti, dönem başı yarı mamulü tamamlamak için dönem içinde yapılan işin maliyeti ve dönem içinde imaline başlanıp tamamlanan mamullerin maliyeti olmak üzere üç kalemin maliyetleri toplanması gerekir

* Ortalama maliyet yöntemine göre iki safhalı bir üretim işletmesinde mamul maliyetleri nasıl hesaplanır?

Ortalama maliyet varsayımı altında problemin çözümü yapılacaksa, dönem başı yarı mamulün maliyeti ile hesaplamanın yapıldığı dönem içindeki dönem maliyetleri toplanarak birlikte ele alınır Bulunan bu toplam maliyet bir anlamda ortalama maliyet olduğu için, ilk giren ilk çıkar varsayımı altındaki hesaplamaya göre daha kısa yoldan tamamlanan ve dönem sonu yarı mamullere yüklenerek hesaplamalar tamamlanmış olur.

* Üretim kayıpları ile ilgili temel kavramlar nelerdir?
Üretimin farklı aşamalarında karşılaşılan üretim kayıpları işletmeler için önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır Üretim kayıplarının bir kısmı işletme yönetimi tarafından kontrol edilemez ve bu kayıplardan kaçınmak pek olanaklı değildir Anormal kayıplar ise, işletme yönetiminin kontrol edebileceği unsurlardır Üretim kayıpları ister normal isterse anormal olsun dört başlık altında ele alınmaktadır Bunlar;
i) kusurlu mamuller,
ii) bozuk mamuller,
iii) artıklar ve
iv) firelerdir.

* Üretim kayıplarının oluşmasının nedenleri nelerdir?
Üretim kayıplarının nedenleri işletmeden işletmeye farklılık göstermektedir Bu nedenleri dört başlık altında ele almak olanaklıdır Bunlar;
i) malzeme,
ii) insan unsuru,
iii) üretim, ölçme yöntemleri, makine ve teçhizat ve enerji,
iv) yönetim ile ilgili olabilir
Bu nedenlerden biri veya bir kaçı birlikte üretim kayıplarının ortaya çıkması sonucunu doğurur

* Üretim kayıplarının maliyetler ile olan ilişkisi nedir?
Üretim kayıpları, daha fazla ilk madde ve malzeme kullanımına veya ilk madde ve malzemenin amaç dışı tüketimine neden olacağından üretim maliyetlerini artıran bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır Bu üretim kayıplarının azaltılması üretim maliyetlerini azaltarak kârlılığı artıracağı gibi, müşteri memnuniyetinin ve işletmenin pazar payının artırılmasına da yardımcı olacaktır.

* Üretim kayıpları nasıl hesaplanır ve muhasebeleştirilir?

Üretim kayıplarının hesaplanması ve muhasebeleştirilmesi özellik göstermektedir Üzerinde işlem yapılarak sağlam mamul haline getirilebilen kusurlu mamullere ilişkin ek maliyetler toplam üretim maliyetine eklenebileceği gibi; sağlam ve kusurlu mamullerin maliyetleri ayrı ayrı da hesaplanabilir Bozuk mamuller üzerinde ek işlem yapmak ekonomik olmadığından, bu mamuller genellikle o şekilde satılmaktadır Bozuk mamulün satışından elde edilen hasılat, toplam üretim maliyetinden düşülerek “net üretim maliyeti” hesaplanmaktadır Döküntü, kırpıntı ve kalıntılardan oluşan artıklar da üretimde tekrar kullanılabileceği gibi, doğrudan satışı yapılabilir Bu artıkların satılması durumunda, satış hasılatının toplam üretim maliyetinden veya ilk madde ve malzeme maliyetinden düşülmesi gerekir Herhangi bir satış değeri olmayan firelerin de, üretim maliyetinin bir unsuru olarak dikkate alınması gerekir Ancak, firelerle ilgili olarak normal ve anormal fire ayrımının göz ardı edilmemesi gerekir.

* İşletmenin maliyetleri, faaliyet hacmi ve kârını oluşturan unsurlar arasında nasıl bir ilişki vardır?

Ürünlerin satış fiyatları, birim değişken maliyetleri, toplam sabit maliyetleri, faaliyet hacimleri ve satışları arasındaki ilişkiler ve bu değişkenlerde ortaya çıkan artış veya azalışlar işletmenin kârı üzerinde etkili olmaktadır Bu ilişkilerin ortaya konabilmesi için maliyet hacim kâr analizinden yararlanılır.

* Maliyet–hacim–kâr analizinde kullanılan kavramlar nelerdir?

Gelir tablosu modeline dayanan maliyet-hacim-kâr analizinde değişken maliyet, sabit maliyet, faaliyet kârı ile net kârın ne olduğunun bilinmesi gerekir Faaliyet hacmindeki değişmelere bağlı olarak artan veya azalan maliyetler değişken maliyet, faaliyet hacmindeki değişmelerden etkilenmeyen maliyetler ise sabit maliyetler olarak tanımlanmaktadır Faaliyet kârı, brüt satış kârı ile faaliyet giderleri arasındaki fark iken; net kâr, faaliyet kârı ile vergi arasındaki farktır.

* Başabaş noktası satış miktarı ve satış tutarı nasıl hesaplanır?

Başabaş noktası satış miktarı; toplam sabit maliyetlerin birim katkı payına oranıdır Birim katkı payı ise; birim satış fiyatı ile birim değişken maliyet arasındaki farktır Başabaş noktası satış tutarı; toplam sabit maliyetlerin katkı oranına bölünmesi ile hesaplanmaktadır Katkı oranı, katkı payının birim satış fiyatına bölünmesi ile hesaplanacaktır.

* Kârı etkileyen faktörlerde meydana gelen değişmelerin maliyet-hacim-kâr analizi üzerindeki etkileri nelerdir?

Ürün satış fiyatındaki, birim değişken maliyetlerdeki, toplam sabit maliyetlerdeki veya bu faktörlerin
birden fazlasında meydana gelen değişiklikler başabaş noktası satış miktarı, başabaş noktası satış tutarı ve/veya katkı payında değişmelere neden olacaktır Bu değişmelerden hareket ederek işletmeler çeşitli yönetsel kararlar alabileceklerdir.

* İşletmenin birden fazla ürün üretip satması durumunda, başabaş noktası nasıl hesaplanır?

Birden fazla ürünün üretilip satılması durumunda başabaş noktası hesaplanırken:
1- Her bir ürün için katkı payı ve katkı oranı,
2- işletme için tartılı ortalama katkı oranı,
3- Tartılı ortalama katkı oranından hareketle, işletmenin bütünü için başabaş noktası satış tutarı; ve her bir mamulün toplam içindeki satış oranından hareketle de mamul bazında başabaş satış tutarı,
4- Yine toplam satış içindeki orandan hareketle, her bir mamul için başabaş noktası satış miktarı hesaplanacaktır.

* Maliyet-hacim-kâr analizinde dikkate alınması geren varsayımlar nelerdir?
Maliyet-hacim-kâr analizinin sınırlarının belirlenmesi ve hesaplama kolaylığı sağlanması açısından bazı varsayımların yapılması gerekir Bunlar; a) Tüm maliyetlerin tam değişken ve tam sabit olmak üzere iki başlıkta ele alınması; b) Hem gelirlerin hem de maliyetlerin belirli bir faaliyet hacmi aralığında, faaliyet hacmiyle bir davranış biçimi içinde ilişkili olduğu; c) Satılacak tüm birimlerin aynı satış fiyatıyla satılacağı ve değişmeyeceği; d) Birim değişken maliyetin, üretilen ve satılan tüm birimler için aynı olacağı ve değişmeyeceği; toplam sabit maliyetlerin de analiz yapılan faaliyet hacmi aralığında değişmediği, e) Maliyet-hacim-kâr analizinin uygulanabilmesi için, işletmenin sadece bir tek ürün ürettiği veya birden fazla ürün üreten işletmelerde toplam satışlar içinde ürün karmasının oranının dönem içinde değişmeyeceği; f) Dönembaşı ve dönemsonu mamul stokları arasında bir değişiklik olmadığı ve dolayısıyla üretilen mamul miktarının satılan mamul miktarına eşit olduğu; g) Dönem içinde kapasiteyi artırmak amacıyla bir çaba olmayacağı, işçilerin ve makinelerin etkinliği ile verimliliklerinin değişmeyeceği ve faaliyet gösterilen pazar koşullarının aynı kalacağı; h) Dönem içinde enflasyon olmayacağı; enflasyon olsa bile parayla ifade edilebilen değerleri aynı ölçüde etkileyeceği varsayılır.

* Bütçe ve bütçeleme nedir? Bütçenin kullanım amaçları nelerdir?

işletmenin izleyen dönemdeki hedeflerinin yer aldığı bütçe, işletme yönetimi tarafından belirlenen amaçlara ulaşabilmek için yerine getirilmesi gereken faaliyetleri yürütebilmek amacıyla önerilen planın sayısal ve finansal ifadesi olarak tanımlanabilir Bütçeleme ise, işletmede bütçelerin hazırlanması sırasında yürütülen çalışmaların bütünüdür Bütçelerin hazırlanma amaçları temelde;
a) Yıllık faaliyetlerin planlanmasına yardımcı olmak,
b) Farklı bölümlerdeki bölüm içi faaliyetlerin eşgüdümü ve bölümler arasındaki uyumun sağlanması,
c) Farklı bölüm yöneticilerine işletme planlarının iletilmesi,
d) Yöneticileri işletmenin amaçlarının başarılabilmesi yönünde güdüleyebilmek,
e) işletme faaliyetlerinin kontrol edilmesi,
f) Yöneticilerin başarısının değerlenmesi, olarak sıralanabilir.

* Bütçe hazırlanmasındaki aşamalar nelerdir?

Aylık, üç aylık, altı aylık, yıllık veya daha uzun dönemler için düzenlenecek bütçelerin hazırlanma aşamaları işletmeden işletmeye farklılık gösterebilmektedir Buna rağmen bütçe hazırlama sürecindeki aşamalar temelde şu başlıklar altında ele alınabilir;
a) ilkelerin belirlenmesi,
b) ilk teklif,
c) Birleştirme ve gözden geçirme,
d) Görüşmeler ve düzeltmeler,
e) Ayrıntılı plan teklifi ve
f) Onaydır işletmelerde bütçe çalışması satışlar bütçesinin hazırlanması ile başlar, proforma finansal tabloların hazırlanması ile tamamlanmaktadır.

* Kontrol sistemlerinin işletmeler açısından önemi nedir?

Birim mamulün bütçelenmiş maliyeti olarak ta ifade edilen standart maliyetler, işletme yöneticilerinin karar almaları açısından önemlidir Üretim başlamadan önce belirlenen standart maliyetler, fiili maliyetler ile karşılaştırılarak farklılık olup olmadığı belirlenir ki, bu farklılık ta sapma olarak ifade edilmektedir işte belirlenen bu sapmalar işletme ve işletme çalışanlarının performansını ve çabasını ölçmede en önemli araçtır.

* Standart maliyet nedir? Maliyet kontrolü amacıyla standartlar nasıl kullanılır?

Standart maliyetler her bir maliyet unsuru için ayrı ayrı belirlenmektedir işletme faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan sapmaların nedenlerinin belirlenmesi gerekir Bu nedenler işletmeden işletmeye farklılıklar gösterebilmektedir Standart maliyetler belirlenirken izlenecek aşamalar: 1- Direkt ilk madde ve malzeme ile direkt işçilik standartlarının belirlenmesi, 2- Değişken ve sabit genel üretim maliyeti sapmalarının belirlenmesi, 3- Gerektiği zaman standartların gözden geçirilmesi ve 4- Standartların üst düzey tarafından onaylanması
Değişken maliyetler için sapmalar nasıl hesaplanır?
Değişken maliyet unsurları ile ilgili temelde üç sapmadan söz edilmektedir Direkt ilk madde ve malzeme için; miktar, fiyat ve toplam sapma hesaplanmaktadır Direkt işçilik için ise; ücret, verim ve toplam sapma belirlenmektedir Genel üretim maliyeti sapmaları olan bütçe, verim ve toplam sapma da karar alma için önemlidir.

* Direkt ilk madde ve malzeme sapmaları nasıl hesaplanır ve bu sapmalar işletme için ne anlama gelir?
Direkt ilk madde ve malzeme fiyat sapması, üretilen ürünler için fiilen kullanılan direkt ilk madde ve malzemenin maliyeti ile olması gereken maliyet arasındaki farktır Malzemenin standart maliyetinin fiili maliyetten fazla olması durumunda “olumlu”; tersi durumda ise “olumsuz” sapmadan söz edilir Miktar sapması, üretimde fiilen kullanılan malzeme miktarı ile kullanılması gereken standart miktar arasındaki farkın standart fiyat üzerinden belirlenen maliyetidir Standart miktarın fiili miktardan fazla olması durumunda “olumlu”; tersi durumda ise “olumsuz” sapma söz konusu olacaktır

* Direkt işçilik sapmaları nasıl hesaplanır ve bu sapmalar işletme için ne anlama gelir?

Direkt işçilik ücret sapması, belirlenen standart ücret ile fiili ücret arasındaki farkın fiilen çalışılan süre ile çarpılması ile belirlenir Fiili ücretin, standart ücretten fazla olması durumunda “olumsuz”; standart ücretin fiili ücretten fazla olması durumunda da “olumlu” sapmadan söz edilir Verim sapması ise, fiilen çalışılan süre ile standart süre karşılaştırarak hesaplanmaktadır.

* Genel üretim maliyeti ile esnek bütçeler arasındaki ilişki nedir?

Değişken genel üretim maliyetlerinin farklı faaliyet hacimlerinde artıp azalacağı esasına dayanan esnek bütçe uygulaması karar almada statik bütçelere göre daha sağlıklı sonuçlar vermektedir Sapma analizi gerçekleşen değişken genel üretim maliyetleri ile bütçelenen genel üretim maliyeti arasındaki ilişkiye dayandığından, sapma analizi açısından esnek bütçelerin kullanılması karar vericilere daha anlamlı bilgiler sunmaktadır.

* Genel üretim maliyeti sapmaları nasıl hesaplanır ve bu sapmalar işletme için ne anlama gelir?

Değişken ve sabit olmak üzere iki kısımdan oluşan genel üretim maliyetleri sapmaları; değişken genel üretim maliyeti bütçe ve verim sapması ile sabit genel üretim maliyeti bütçe ve kapasite sapmasından oluşmaktadır Değişken genel üretim maliyet bütçe sapması, fiili yükleme oranı ile standart yükleme oranındaki farkın fiili süre ile çarpımına eşittir Değişken genel üretim maliyeti verim sapması ise, fiili süre ile standart süre arasındaki farkın standart yükleme ile çarpılması şeklinde ifade edilmektedir Fiili sabit genel üretim maliyeti ile bütçelenmiş sabit genel üretim maliyeti arasındaki fark bütçe sapması olarak tanımlanırken; kapasite sapması, tahmini sabit genel üretim maliyeti yükleme ölçüsü toplam miktarı ile fiili üretim için kullanılması gereken toplam standart yükleme ölçüsü miktarı arasındaki farkın tahmini sabit genel üretim maliyeti yükleme oranı ile çarpımıdır.

* Karar alma açısından maliyet bilgilerinin önemi nedir?
işletmelerin bir amaca ulaşabilmek için var olan olanak ve koşullara göre çeşitli olası eylem biçimlerinden, amaçlar ve araçlar arasından en uygun olanını seçme işlemi karar olarak ifade edilmektedir Alınan veya alınacak olan bu kararlar; mamul birim maliyetinin hesaplanması, maliyet kontrolü, planlama, performans değerlemesi ve özel yönetim kararlarının alınmasında kullanılmaktadır.

* Karar seçeneklerinin değerlendirilmesi açısından maliyetler nasıl sınıflandırılır?

Karar seçeneklerinin değerlendirilmesi açısından maliyetler geçerli ve batmış maliyetler olarak iki grupta ele alınmaktadır Geçerli maliyetler, yönetim kararlarının alınmasında göz önünde bulundurulması gereken maliyetlerdir Bu maliyetler geleceğe ilişkin olmalı ve karar seçenekleri arasında farklılık göstermelidir Batmış maliyetler ise, işletmenin alacağı kararları etkilemeyen maliyetlerdir işletmeler bu maliyetleri kullanarak işletmenin rutin olmayan
faaliyetleri ile ilgili kararlar alacaklardır.

* İşletmelerde maliyet bilgilerinin kullanımını gerektiren karar türleri nelerdir?

Karar seçenekleri arasından doğru olanının seçilmesinde maliyet bilgilerinden yararlanılmaktadır işletmelerde karşılaşılabilecek karar türlerinden bazı ları; i) indirimli fiyat talep eden bir siparişin kabul ya da reddedilmesi, ii) Kullanılmakta olan bazı araç ve makine teçhizatın yenileriyle değiştirilip, değiştirilmemesi, iii) Zararda görünen bir mamulün üretiminin sürdürülmesi ya da durdurulması, iv) Bir yarı mamul ya da parçanın işletme üretilmesi ya da dışarıdan satın alınması, v) Bir makine ve teçhizatın yenilenmesi ya da yenilenmemesi ve vi) Bir mamulün ara mamul olarak satılması ya da üretimine devam edilerek nihai mamul haline dönüştürüldükten sonra satılmasıdır

* Fiyatlama nedir? işletmelerde kullanılacak fiyatlama yöntemleri nelerdir?

işletmenin ürettiği mamul veya hizmetlerin satış bedelinin belirlenmesi olarak tanımlanan fiyatlamanın amaçları: i) Cari kârın en çoklanması, ii) Hedef kâra ulaşma, iii) Pazar payını artırmak veya azalmasını engelmek ve iv) Pazarın kaymağını alma olarak belirlenebilir işletmeler mamul veya hizmet maliyetini belirlerken şu faktörleri göz önünde bulundururlar: i) Mamul, hizmet ya da malın üretim ve satın alma maliyeti, ii) Mamul, hizmet ya da mala olan talep, iii) Rekabet durumu, iv) Hedeflenen pazar payı, v) Pazarın kaymağını alma ya da pazara derinliğine girme stratejisi ve pazarlama karmasının diğer unsurlarıdır Bu unsurlar dikkate alınarak işletmeler mamul veya hizmetlerini fiyatlandıracaklardır Ancak, fiyatlamada esas olanın maliyet olduğu da gözden uzak tutulmamalıdır.

* Yönetsel kontrolün işletmeler açısından önemi nedir?

işletmede çalışan personeli işletme hedef ve amaçlarına ulaşmak amacıyla yapılması gereken işleri yapmaya özendirme ve motive etme süreci olarak tanımlanan yönetsel kontrol, işletmedeki hatalı ve zararlı faaliyetlerin belirlenmesi, düzeltici faaliyetlerin yerine getirilmesi ve hataların önlenmesini de içeren bir kavramdır Bu amaçla işletmeler; sorumluluk merkezleri bazında bütçelerini hazırlar, dönem içinde uygular, sonuçları kaydeder, sonuçlar raporlanır ve analiz edilir Böylelikle de işletmenin ve sorumluluk merkezlerinin performansları ölçülmüş olacaktır.

Merkezkaç (yerel) yönetim nedir? işletmelerde küresel rekabetin artması ve teknolojinin hızlı bir şekilde artması merkezkaç yönetim anlayışının ortaya çıkmasına neden olmuştur Böylelikle işletmede karar verme yetkisi üst yönetim düzeylerinde alt yönetim düzeylerine aktarılmaktadır Yetki göçerilmesi ile birlikte sorumluluk ta alt yönetim düzeylerine aktarılmaktadır Bu sorumluluk merkezleri: maliyet merkezi, gelir merkezi, kâr merkezi ve yatırım merkezi olmak üzere dört başlık altında ele alınabilir Maliyet merkezi, yöneticilerin maliyetlerini hesaplanabildiği ve kontrol edebildiği sorumluluk merkezidir işletmenin bölümüne ait gelirlerin ölçülebildiği sorumluluk merkezi ise, gelir merkezidir Hem gelir hem de giderlerin kontrol edilebildiği birimler kâr merkezi olarak ifade edilirken; yatırım merkezi, yatırımlara ilişkin sermaye maliyetinin hesaplanıp, kontrol edilebildiği birimlerdir.

* Sorumluluk muhasebesinin işletmeler açısından önemi nedir?

Planlanmamış ve gerçekleşmiş muhasebe verilerinin sorumluluk merkezleri bazında toplanması ve raporlanması sorumluluk muhasebesi olarak ifade edilir Maliyet muhasebesi verilerini kullanan sorumluluk muhasebesi uygulamasından amaçlanan, işletmede oluşturulan sorumluluk merkezi yöneticilerinin performanslarının ölçümüdür Sorumluluk muhasebe ile ilgili bilgilerin yönetime raporlanması gerekir ve bu raporla sorumluluk raporları olarak ifade edilmektedir Örgüt yapısına uygun olarak düzenlenen bu raporlar; zamanlı, anlaşılır, gerektiği kadar ayrıntıda ve birbirleriyle tutarlı olduğunda anlam ifade etmektedir

* Transfer fiyatlamasının işletmeler açısından önemi nedir? Transfer fiyatlaması ile ilgili yöntemler nelerdir?

işletmenin bölümleri mamul veya hizmet alışverişleri için oluşturulan fiyat olarak ifade edilen transfer fiyatı, bölüm performanlarının ölçümünde ve üretim/satın alma kararlarında kullanılan bir araçtır Transfer fiyatının belirlenmesinde, kullanılan yöntemler:
i) Pazar (piyasa) temelli transfer fiyatlaması,
ii) maliyet temelli transfer fiyatlaması,
iii) pazarlık temelli transfer fiyatlaması ve
iv) ikili transfer fiyatlaması olarak ele alınmaktadır

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir