Muhasebe Uyg. Deneme Sinavi

1-) Muhasebe kayıtları dikkate alınmadan varlık, alacak ve borçların miktarını
bulma ve değerleme işlemine ne ad verilir?

A) Envanter işlemleri
B)
Muhasebe içi envanter
C) Değerleme
D) Sayım
E) Muhasebe dışı
envanter

2-) Alacak senetleri V. U. K’na göre hangi değerleme ölçsüne
göre değerlenir?

A) Tasarruf değeri
B) Maliyet bedeli
C) Rayiç
Bedel
D) Vergi değeri
E) Borsa Rayici

3-) Banka kredileri hesabının
alacak kalanı aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

A) Bankalardan
kullanılan krediden ödenen kısmını
B) Bankalardan ve henüz geri ödenmemiş
kredi borcunu
C) Bankalardan kullanılabilecek toplam kredi limitini
D)
Bankalara yatırılan toplam paraları
E) Bankalardan olan alacak
tutarını

4-) Aşağıdakilerden hangisi, “Öz kaynaklar” grubunda yer
almaz?

A) Gelecek aylara ait gelirler
B) Sermaye yedekleri
C) Kâr
yedekleri
D) Geçmiş yıllar kârları
E) Sermaye yedekleri

5-)
Aşağıdakilerden hangisi dönem kârı ve zararı hesabına devredilmez?

A)
Finansman giderleri
B) Satılan malın maliyeti
C) Gelecek aylara ait
gelirler
D) Reeskont faiz geliri
E) Amortisman gideri

6-) Hesaplar
hangi işlemden sonra kapatılır?

A) Hesap kontrolünden sonra
B)
Muhasebe dışı envanterden sonra
C) Sayım ve değerleme yapıldıktan sonra
D)
Genel geçici mizandan sonra
E) Kesin mizan düzenlendikten sonra

7-)
Aşağıdakilerden hangisi anasözleşme gereğince ayrılan yedeklere verilen
addır?

A) Yasal yedek
B) 1. Tertip yedek
C) 2. Tertip yedek
D)
Statü yedek
E) Yedek Akçe

😎 Aşağıdakilerden hangisi limited
şirketlerde kâr dağıtımı ile kanunlardan değildir?

A) Sermaye
piyasası
B) Kurumlar vergisi kanunu
C) Türk ticaret Kanunu
D) Gelir
vergisi kanunu
E) Fon Kanunu

9-) Gerçek bedeli belli olmayan veya
bilinmeyen veyahut doğru olarak tesbit edilemeyen bir malın, değerleme gününde
satılması halinde benzerine nazaran sahip olacağı değere ne ad verilir
?

A) Mukayyet değer
B) Emsal bedel
C) Maliyet bedeli
D) Rayiç
bedel
E) Vergi değeri

10-) Sermaye artırımına giden anonim şirketlerin
hisse senetlerini nominal bedelin üzerinde bir bedelle çıkartması durumunda
ihraç fiyatı ile nominal bedel arasındaki fark aşağıdaki hesaplardan hangisinde
izlenir ?

A) Dönem Net Karı
B) Olağanüstü Yedekler
C) Kar
Yedekleri
D) Hisse Senedi İptal Karları
E) Hisse Senedi İhraç
Primleri

11-) “Ödenmemiş Sermaye” hangi tabloda ve ne şekilde ödenir
?

A) Bilançonun pasifinde, öz kaynaklardan indirim olarak
B)
Bilançonun aktifinde, ortaklardan alacaklar olarak
C) Bilançonun pasifinde,
sermaye yedeği olarak
D) Bilançonun pasifinde, geçmiş yıllar zararı
olarak
E) Gelir tablosunda, net dönem karından indirim olarak

12-)
Aşağıdakilerden hangisi Dönem Karı veya Zararı Hesabına devredilmez ?

A)
Finansman giderleri
B) Satılan malın maliyeti
C) Gelecek yıllara ait
giderler
D) Reeskont faiz giderleri
E) Amortisman gideri

13-)
Aşağıdakilerden hangisi, Adi şirketlerin bir özelliği olabilir ?

A) Tüzel
kişiliğin olması
B) Şİrket sözleşmesinin sözlü olması
C) Kuruluşun şekle
tabi olması
D) Bir ticaret unvanına sahip olması
E) Ortakların tüzel kişi
olması

14-) Şirket sermayesinin tamamının kurucu ortaklar tarafından
taahüt edildiği, kuruluş şekli aşağıdakilerden hangisidir ?

A) Ani
B)
Tedrici
C) Kayıtlı
D) Yeni
E) Halka açık

15-) Mali Karın
hesaplanmasında aşağıdaki unsurlardan hangisi dikkate alınmaz ?

A)
Değerleme farkları
B) I. Tertip yedek akçe
C) Vergiden muaf gelirler
D)
İşletmeden çekilen değer
E) Kanunen kabul edilmeyen gider

16-)
“Kooperatifler ve Birlikler Muhasebe Yönetmeliğine” göre, kooperatifler ve
bunların üst kuruluşları aşağıdaki defterlerden hangisini tutmak zorunda
değildir ?

A) Envanter Defteri
B) Günlük Kasa Defteri
C) Günlük
Perakende Satış ve Hasılat Defteri
D) Karar Defteri
E) Ortaklar
Defteri

1 2 3 4 5 6 7 8
E A B A C E D A
9 10 11 12 13 14 15
16
B E A C C C D B

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir