muhasebe uygulamaları soru-cevap

1. Aşağıdakilerden hangisi envanter işlemleri sırasından yapılmaz?
Cevap =açılış kaydı

2.Envanter bilgileri olmadan yapılan mizana ne ad verilir?
Cevap =genel geçici mizan

3.Dönem b.varlık=12000
Dönem b. Borç=4500
Dönem s.varlık=150000
Dönem s.borç =60000
İşletmeye eklenen varlıklar =5000
Olduğuna göre A işletmesinin kar veya zararı kaçtır?
Cevap=kar.10.000

4.Kesin mizan ne zaman yapılır?
Cevap=kapanış envanterinden sonra

5.bir iktisadi kıymetin değerleme gününde sahibi için arz ettiği peşin değer aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap=tasarruf değer

6.alacak senetleri aşağıdakilerden hangisine göre değerlendirilir?
Cevap=tasarruf değer

7.bir iktisadi kıymetin muhasebe kayıtlarında görünen değerine ne ad verilir?
Cevap=mukayyet değer

8.ticari mallar,üretilen mamul mallar,tarımsal mallar,maddi duran varlıklar,maddi olmayan duran varlıklar hangi değerleme ölçüsüne göre değerlendirilir?
Cevap=maliyet bedel

9.muhasebe dışı envanter sonuçları hangi deftere kayıt edilir?
Cevap=envanter defteri

10.muhasebe içi envanterinden sonra yapılan mizana ne ad verilir?
Cevap=kesin mizan

11.anonim şirketlerin ,iktisadi devlet teşekküllerinin ve kamu kuruluşlarının borç para sağlamak amacıyla çıkardıkları borç senetlerine ne ad verilir?
Cevap=tahvil

12.______________/_________________
bankalar
alıcılar
______________/__________________

Bu kayıt işlemlerden hangisine aittir?
Cevap=müşterinin bankadaki hesaba gönderdiği havale tutarı

13.bir işletmenin ticari mevduat hesabına tahakkuk eden faizler üzerinden gelir vergisi ve fonlar aşağıdaki hesapların hangisinde izlenir?
Cevap=peşin ödenen vergi ve fonlar hesabının borç tarafında

14.________________/______________
Diğer hazır değ.
_hisse send temettü kuponları
İştiraklerden temettü gel.
__________________/_____________

Bu kayıt aşağıdakilerden hangisine aittir?
Cevap=tahsil edilebilir duruma gelmemiş kar paylarının kaydına

15.işletme,banka mevduat hesp tahakkuk eden faizler için hangi hesaba alacak kaydı yapar?
Cevap=faiz gelirleri

16.aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonuncunda kasa hesabına alacak kaydı yapılır?
Cevap=kredili alışlardan doğan borçların ödenmesi

17.geçici yatırım amacıyla elde tutulan hisse senetlerinin borsa rayici ile değerlendirilmesi sonucu ortaya çıkan değer kayıpları nasıl muhasebeleştirilir?
Cevap=___________________/_____________________
Karşılık gid.
Menkul kıy.değ.düş.karş.
_____________________/____________________

18.kazai bir hükme veya kanaat verici bir ve***aya göre tahsiline imkan kalmayan alacaklara ne ad verilir?
Cevap=değersiz alacak

19.bir işletmenin alacak senetlerine tasarruf değeri ölçüsüne uygulandığında yapacağı muhasebe kaydında aşağıdaki hesaplardan hangisi alacaklandırılır?
Cevap=reeskont faiz gelirleri

20.aşağıdakilerden hesaplardan hangisi alacak kalanı verir?
Cevap=şüpheli ticari alacaklar karşılığı hesabı

21.________________/_________________
Satış iskontaları
Alıcılar
_________________/__________________

Bu kayıt aşağıdakilerden hangisine aittir?
Cevap=müşteriye yapılan satış iskontosu

22.dönem sonu işlemleri sırasında aşağıdaki hesaplardan dön.karı veya zararı hsp. Devredilmez?
Cevap=ticari mallar hesabı

23.stok değerlemesi yapıldığında son giren ilk çıkar yöntemine göre hangi malların birim maliyeti esas alınır?
Cevap=son alınan malların birim maliyeti

24. _tarih_ _miktar_ _ maliyet_
2 aralık 3000 60.000
9 aralık 7000 65.000
16 aralık 12000 60.000
23 aralık 8000 75.000
Aralıkta yapılan sayımda 15.000 adet malın mevcut olduğu belirlenmiştir:
Bu bilgiye göre (fifo)ilk giren ilk çıkar maliyet varsayımına göre dönem sonu mal mevcudunun maliyeti kaç tl?
Cevap=1.020.000.000

25.işletmeler mal alımları ile ilgili giderlerini hangi hesapta izlerler?
Cevap=ticari mallar hesabı

26.aşağıdakilerden hangisi envanter listesine eklenir?
Cevap=satılmış fakat henüz müşteriye gönderilmemiş mallar

27.aşağıdaki maddi duran varlılardan hangisi amortismana tabi değildir?
Cevap=arazi ve arsalar

28.işletme yerine yenisini almak amacıyla sattığı taşıttan elde ettiği karı hangi hesaba ne şekilde kayıtlanır?
Cevap=özel fonlar hesabının alacağına

29.dönem sonunda binalar için ayrılan amortisman payı endirekt kayıt yöntemine göre nasıl muhasebeleştirilir?
Cevap=________________/___________________
Genel yönt.gid.

Birikmiş amortismanlar
_________________/___________________

30.maliyet bedeli:500.000 TL
Birikmiş amortismanı:200.000TL
Olan bir taşıt %70 oranında yeniden değerlemeye tabi tutulacaktır.değer artış kaç TL’dir?
Cevap=210.000

31.işletme 30 eylül 2005 tarihinde 200.000TL ye bir makine satın almıştır.işletme bu makine için azalan kalanlar yönt. Uygulayacaktır.normal amortisman oranı %20 olduğuna göre 2005 yılı amortisman payı kaç liradır?
Cevap=80.000

32.satıcı x ,işletmenin borcuna karşılık 15.000 TL tahakkuk ettirmiş ve bu işleme ilişkin kayıt işletme tarafından unutulmuştur.yapılması gereken kayıt nedir?
Cevap= _______________/_______________
Finansman gid.
_______________/__satıcılar_______
33.______________/_________________
Çıkarılmış tahviller
Tahvil anapara borç tak.ve faizleri
_______________/__________________

Bu kayıt aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?
Cevap=tahvilli borç taksit ödemelerinin kısa vadeli borçlara aktarılması

34.aşağıdaki hesaplardan hangisi dön.kar veya zararı hsp devredilerek kapanmaz?
Cevap=gelecek aylara ait gelirler

35.aşağıdakilerden hangisi 7/A seçeneğinde kullanılan maliyet hesaplarıdır?
Cevap=direkt işçilik

36._______________/______________
Genel yön. giderleri

Gider tahakkukları
________________/______________
Bu kayıt hangi işleme aittir?
Cevap=ödemesi sonraki dönemde yapılması gereken döneme ait giderin tahakkuk kaydı.

37.özkaynak bünyesini sağlam tutmak ,işletmenin devamlılığını ve gelişmesini sağlamak işletme sahip ve alacaklarının haklarının korunmasını sağlamak amacıyla karın dağıtılmayıp işletmede bırakılan kısmına ne ad verilir?
Cevap=yedek

38.dönem net karının alacak kalanı izleyen yıl aşağıdakilerden aşağıdaki hesaplardan hangisinde izlenir?
Cevap=geçmiş yıllar karları hesabında

39.şirket sözleşmesindeki hükümlere göre ayrılan yedeklere ne ad verilir?
Cevap=statü yedeği

40.ödenmemiş sermaye hangi mali tabloda ne şekilde yer alır?
Cevap=bilançonun pasifinde özkaynaklardan indirim olarak

41.aşağıdakilerden hangisi şirket genel kurulu kararı ile ayrılan yedektir?
Cevap=olağanüstü yedekler

42.anonim şirket sermaye taahhüdünü yerine getirmeyen ortağın hisse senetlerini %2’lik bir bedelle yeni bir ortağa satmıştır.bu durumda ortaya çıkan fark hangi hesapta izlenir?
Cevap=hisse senedi iptal karları

43.aşağıdakilerden hangisi bilançonun aktifinde yer almaz?
Cevap=çıkarılmış tahviller

44.işletmenin :
Ticari karı:60.000
Vergiden muaf gelirleri:6.000
Ek*** değerlenen varlıkları:2.000
Buna göre mali karı kaçtır?
Cevap=62.600

45.aşağıdakilerden hangisi alacalandırılarak kapatılır?
Cevap=bankalar

46.”A” anonim şirketi’nin 1988 dönem karı:600.000TL
Vergiden muaf gelirleri:50.000TL
Kanunen kabul edilmeyen gideri:100.000TL
Bu işletmenin kurumlar vergisi matrahı kaç liradır?
Cevap=650.000

47.bilanço düzenlenirken varlıkların sıralanmasında aşağıdakilerden hangisi esas alınır?
Cevap=paraya çevrilme kolaylığına göre

48.aşağıdaki ifadelerden hangisi gelir tablosunu tanımlar?
Cevap=gelir tablosu:işletmenin bir dönemdeki faaliyet sonucunu ve bu sonuca ulaşıldığını sınıflandırarak gösterir.

49.aşağıdakilerden hangisi ticaret şirketlerini öz. biri değildir?
a)şirket kurulurken söz. yazılı olması
b)bir ticaret unvanına sahip olması
c)şirketin iflasa tabi olması
d)şirketler hakkında borçlar kanunu hükümlerinin uygulaması
e)tüzel kişiliklerini olması
cevap=d

50.aşağıdakilerden hangisinin tüzel kişiliği yoktur veya TTK’ da düzenlenen şirketlerden değildir?
Cevap=adi şirket(borçlar kanunu)

51.aşağıdakilerden hangisi mülkiyetine göre işletme türlerinden biridir?
Cevap=karma işletmeler

52.şirketlerin kuruluş işlemleri, sözleşme üzerinde yapılan değişikler kar-zarar dağıtım, tasfiye, hukuki yapının değişmesi ve şirketlerin birleşmesi gibi konuların izlendiği muhasebe dalı aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap=şirketler muhasebesi

53.aşağıdakilerden hangisi sermaye şirketlerindendir?
Cevap=anonim şirket

54.aşağıdakilerden hangisi kolektif şirketlerde sermaye arttırma yollarından biri değildir?
Cevap=ortaklardan birinin ölümü

55____________/_______________
kasa
binalar ödenmemiş serm.
_____________/_______________
Bu kayıt aşağıdakilerden hangisine aittir?
Cevap=ortakların sermaye taahhütlerini yerine getirmesine

56.nakit sermaye ile kurulan bir kolektif şirketin sermaye taahhüdüne ilişkin yapılacak ilk kayıtta hangi hesap borçlandırılır?
Cevap=ödenmemiş sermaye hesabı

57.aşağıdakilerden hangisi kolektif şirketin kuruluş söz. yazılı olarak bulunması gerekli değildir?
Cevap=şirket kar veya zararının nasıl dağıtılacağı

58.bir kolektif şirkette sermaye artırım taahhüdünde bulunan ortaklar bu taahhütlerini bankaya yatırarak yerine getirmişlerdir.
Buna göre hangi hesabın alacağına kayıt yapılır?
Cevap=ödenmemiş sermaye

59._______________/________________
Ortaklardan alacaklar

Ödenmemiş sermaye
________________/_________________
Bu kayıt aşağıdakilerden hangisine aittir?
Cevap=ortaklara sermaye arttırma taahhütlerinin cari hesaplarına devrine

60.üç ortaklı (a) ve orakları kol. Şirketinin sermayesi 15.000 TL’dir.ortak (a) nın sermaye payı :3.000 ortak (b) ve ©nin sermaye payları eşit olup toplamı 12.000 TL ‘dir.şirket dönem sonunda 9.000 zarar etmiştir.söz. göre zarar ortaklar arasında sermaye paylarıyla oranlı olarak dağıtılacaktır.bu bilgiye göre ortak (a) nın zarar payı kaç liradır?
Cevap=1.800

61. aşağıdakilerden komandit şirketlerin en belirgin özelliğidir?
Cevap=komandite ve komantider olmak üzere 2 tip ortak bulunması

62.aşağıdakilerden hangisi söz. bulunması zorunlu bir husustur?
Cevap= şirketlerin faliyet konusu

63.bir komantdit şirketin sermayesi : 30.000
Komantide: 20.000
Komanditer: 10.000
2005 yılı zararı 21.000 dir. Sözleşmeye göre zarar ortakların sermaye paylarıyla orantılı dağıtılacaktır. Buna göre komantide ortağın payına düşen zarar ne kadardır?
Cevap=14.000

[Toplam:1    Ortalama:5/5]

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir