örgütsel Davraniş ders notları özet

Örgütsel davranış biliminin konuları arasında yer alanlar: Örgütlerde çalışma düzeni veya işin yapılışı. Örgüt dışında yer alan çevre ile örgütün etkileşimi. Yönetim sürecinin içinde yer aldığı örgüt. Yönetim sürecinin tümü.

Klasik örgüt kuramcıları: Fayol, Urwick Lyndall, Weber

Sosyoloji biliminin doğrudan ilgi alanlarından biri Gruplar arası ilişkilerdir.

Bir örgüt yapısı içinde, örgüt işleri için kaynak ayıran, karar veren ve belirli amaçlar doğrultusunda başkalarının etkinliklerini yönlendiren kişilere Yönetici denir.

Yöneticilerin temel fonksiyonları: Organize etme, Liderlik, Planlama, Kontrol.

Taylor’un, bilimsel yönetim yaklaşımına temel katkılardan biri Rasyonel bir personel yönetimidir.

Sistem kuramının temel girdileri: Finans, Materyal, İnsan, Bilgi.

Örgütteki yönetsel davranışları belirleyerek bir takım kuralların olmadığını savunan yaklaşım Durumsallık modelidir.

X ve Y kuramlarını ortaya atan kuramcı Douglas Mc Gregor’dur.

Otoriter kişiliğin özellikleri: Genelde güvenilir olmaması. İnsanlar arasında statü ve güç farklılığı olduğuna inanması. Değişmeye karşı direnç göstermesi. Katı kurallarının olması.

Riske girme eğilimi olanlar için borsacılık mesleği uygundur.

İnsanların birbirlerine benzer oluşunu tayin eden faktörlere Biyolojik faktörler denir.

Değerlere örnekler: Adalet, Başarı, Eşitlik, Demokrasi.

İş tatminine veya tatminsizliğine yol açabilecek grupsal etkenler: Danışmanın tutumları, İş arkadaşları, Danışman veya mazeretçi tutumları.

Pasif olarak şartların daha da kötüleşmesine izin veren davranışlar işteki tatminsizlikleri ifade biçimlerinden kayıtsızlığa örnektir.

Bir ansiklopedi pazarlamacısının aldığı ücret Değişken oranlı pekiştirmeye örnektir.

Örgüt kültürü tanımının kapsamına girenler: Örgüt içindeki hikayeler, inançlar, sloganlar ve masallardan meydana gelmiş bir yapı. Örgüt içinde çalışan grupların keşfettiği, geliştirdiği temel fikir ve düşünceler. Baskın ve paylaşılan değerlerden oluşan bir yapı. İş yapma ve yürütme biçimi.

Sosyal psikolojinin örgüt kültürüne katkıda bulunduğu konulardan biri Kültür tarihi incelemeleridır.

Düşük grup bağlılığının sonuçları: Bireysel ayrılık. Görevleri tamamlayamama. Üyeler arasındaki ayrılık. Daha az bir etkileşim.

Bürokrasi kavramı Max Weber tarafından ortaya atılmıştır.

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir