para teorisi 7.ünite deneme sınavı

1-Parasal büyüklükleri hedeflemenin avantajları,aşağıdaki koşullardan hangisine bağlıdır

a)Parasal hedefle enflasyon arasındaki ilişkinin belirlenebilir olması
b)Paranın dolaşım hızındaki dalgalanmalar
c)Finansal yenilikler
d)Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik koşullar
e)Merkez Bankasının bağımsızlığı

2-1990’lı yıllarda,parasal büyüklüklerin hedeflenmesine yönelik para politikası stratejisinin gözden düşmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir

a)Paranın dolaşım hızındaki dalgalanmaların parayla fiyat istikrarı arasındaki ilişkiyi zayıflatması
b)Finansal yenilikler
c)Parasal büyüklüklerin kamuoyunca kolay anlaşılamaması
d)Parasal büyüklüklerin Merkez Bankası tarafından kolay ve direkt kontrolünün söz konusu olmaması
e)Merkez bankasının bağımsızlığı

3-Aşağıdakilerden hangisi,döviz kurunun ara hedef olarak kullanılmasının avantajları arasında yer almaz

a)Enflasyon oranını,uluslar arası ticarete konu olan mallara bağlayarak,kontrol altında tutmaya doğrudan katkıda bulunması
b)Uluslar arası piyasalarda,yerli paraya spekülatif atakları cazip hale getirmesi
c)Para politikasının yürütülmesini otomatiğe bağlaması
d)Basit ve açık olması
e)Hedefin,toplumun tüm üyeleri tarafından kolayca anlaşılarak,yakından takip edilmesi

4-Aşağıdakilerden hangisi,dolarizasyon uygulamasının diğer stratejilerde bulunmayan dezavantajıdır

a)Bağımsız bir para politikası izlenememesi
b)Ülkenin dış şoklara açık hale gelmesi
c)Likiditenin son kaynağı olma fonksiyonunu yitirmesi
d)Senyoraj gelirinin ortadan kalkması
e)Şeffaflık ve hedefe bağlılık sorunlarını çözememesi

5-Aşağıdakilerden hangisi,döviz piyasası müdahalesi tanımıdır

a)Merkez Bankasının,yabancı para değerinde bir değişiklik yaratmak amacıyla ulusal parayı alıp satması
b)Merkez Bankasının,ulusal paranın değerinde bir değişiklik yaratmak amacıyla yabancı para alıp satması
c)Merkez Bankasının,ulusal paraya doğrudan müdahale etmesi
d)Merkez Bankasının,ulusal para arzını yabancı para cinsinden arttırması
e)Merkez Bankasının,yabancı para talebini ulusal para talebine göre belirlemesi

6-Merkez Bankasının, kullandırdığı kredilerden kaynaklanan net alacaklarını…………….ifade etmektedir

a)Net dış varlıklar
b)Kaynağına göre parasal tabanı
c)Net döviz rezervleri
d)Net yurtiçi varlıkları
e)Kullanıma göre parasal tabanı

7-Hangi tip ülkelerde,döviz kurunun çapa olarak kullanılması,ülkede bağımsız bir para politikasının uygulanma olasılığını ortadan kaldırır

a)Ulusal sermaye hareketlerinin önünde engel bulunan ülkelerde
b)Uluslararası sermaye hareketlerinin önünde engel bulunan ülkelerde
c)Uluslar arası sermaye hareketlerinin önünde engel bulunmaya ülkelerde
d)Uluslar arası ve ulusal sermaye hareketlerinin önünde engel bulunan ülkelerde
e)Gelişme yolundaki ülkelerde

8-Parasal yaklaşıma göre Merkez Bankası,döviz piyasasına yaptığı müdahaleyi sterilize ederse,…………….

a)Kur yükselir
b)Kur düşer
c)Kur etkilenmez
d)Kurdaki yükselme eğilimi artar
e)Kurdaki düşüş eğilimi azalır

9-Türkiye’de 2001 Şubatında Merkez Bankasının yabancı para satarak TL toplamaya başlaması,………………..

a)Yurtiçi faizleri hızla düşürmüştür.
b)Gecelik faizleri hızla yükseltmiştir
c)Yurtiçi faizleri etkilememiştir
d)Yerli paranın değerini düşürmüştür
e)Yurtiçi faizlerin yurtdışı faizlerin altında kalmasına yol açmıştır.

10-Döviz kur hedeflemesinde yerli para değer kazanıyorsa,………..

a)Para arzı genişletilmelidir
b)Para arzı daraltılmalıdır
c)Nötr kalınmalıdır
d)Vergi oranları arttırılmalıdır
e)Faiz oranları yükseltilmelidir

11- I-Döviz kuru
II-Parasal büyüklükler
III-Enflasyon
IV-Faiz oranı

Yukarıdakilerden hangileri,para politikası amacına ulaşmak için kullanılan hedefleme stratejileridir

a)I-II b)II-III c)III-IV
d)II-III-IV e)I-II-III

12-Nihai hedefe ulaşmak için ara hedef olarak döviz kurunun kullanılmasına ne ad verilir

a)Efektif döviz b)Kur c)Döviz rezervi
d)Döviz kuru çapası e)Dış varlıklar

13-Uluslar arası sermaye hareketlerinin önünde engel bulunmayan ülkelerde bağımsız para politikası uygulanamamasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir

a)Parasal büyüklüklerin ara hedef olarak kullanılması
b)Döviz kurunun çapa olarak kullanılması
c)Faiz oranlarının yükselmesi
d)Vergi oranlarının artması
e)Paranın dolaşım hızının istikrarsız olması

14-Aşağıdaki uygulamalardan hangisinde Merkez Bankasının para basma yetkisi ortadan kalkmaktadır

a)Sabit kur uygulaması
b)Dalgalı kur uygulaması
c)Genişlemeci maliye politikası uygulaması
d)Para kurulu uygulaması
e)Daraltıcı para politikası uygulaması

15-Aşağıdakilerden hangisi,dolarizasyon uygulamasının avantajıdır

a)Döviz kurunun sürekli değişmesi
b)Banka rezervlerinin artması
c)Spekülatif atak olasılığının ortadan kalkması
d)Parasal tabanın değişmemesi
e)Senyoraj gelirinin artması

16-Aşağıdakilerden hangisi, kaynağı açısından parasal tabanı ifade eder

a)B=C+R b)B=NDA+NFA c)B+NDA=NFA
d)B=NDA-NFA e)B+NFA=NDA

17-Merkez Bankasının döviz piyasasına müdahale ederek döviz satması parasal tabanı nasıl etkiler

a)Bankacılık sisteminin rezervleri azalarak, parasal taban azalır
b)Bankacılık sisteminin rezervleri azalır, parasal taban değişmez
c)Bankacılık siteminin rezervleri azalır, parasal taban artar
d)Bankacılık sisteminin rezervleri artar, parasal taban değişmez
e)Bankacılık sisteminin rezervleri ve parasal taban değişmez

18-Parasal yaklaşıma göre aşağıakilerden hangisi,denge döviz kurunu düşürücü bir etki yaratır

a)Merkez bankası net iç varlıklarının artması
b)Reel gelirin azalması
c)Merkez Bankası net dış varlıkların artması
d)Yabancı ülkedeki fiyatlarının düşmesi
e)Para çarpanı değerinin düşmesi

19-Döviz kuru hedeflemesinde yerli para değer kaybediyorsa izlenecek para politikası aşağıdakilerden hangisidir

a)Para arzı genişletilmelidir
b)Para arzı daraltılmalıdır
c)Para arzı değiştirilmemelidir
d)Faiz oranları yükseltilmelidir
e)Vergi oranları arttırılmalıdır

20-Aşağıdakilerden hangisi,Para Kurulu uygulamasının avantajları arasında yer almaz

a)Merkez Bankasının enflasyon yaratma gücünün ortadan kalkması
b)Enflasyonun daha kısa sürede aşağı çekilmesi
c)Merkez Bankasının likiditenin son kaynağı olma fonksiyonunu yerine getirememesi
d)Para arzının sadece Merkez Bankasına döviz satıldığı zaman artması
e)Yerli paraya spekülatif atak olasılığının ortadan kalkması

CEVAP ANAHTARI: 1)A 2)A 3)B 4)D 5)B 6)D 7)C 8)C 9)B 10)A
11)E 12)D 13)B 14)D 15)C 16)B 17)A 18)E 19)B
20)C

1-Parasal taban kaynağına ve kullanımına göre hesaplandığında ortaya çıkacak değer nasıl olmalıdır

a)Kaynağına göre parasal taban,kullanımına göre parasal tabandan büyük olmalıdır.
b)Kullanımına göre parasal taban,kaynağına göre parasal tabandan büyük olmalıdır.
c)Kaynağına ve kullanımına göre parasal taban aynı anda hesaplanamaz
d)Kaynağına ve kullanımına göre parasal taban birbirine eşittir.
e)Kaynağına göre parasal taban,kullanımına göre parasal tabandan küçük olmalıdır

2-Aşağıdakilerden hangisi,Merkez Bankasının net döviz rezevlerini ifade eder

a)Net dış varlıklar
b)Net yurtiçi varlıklar
c)Merkez Bankasının kullandırdığı kredilerden kaynaklanan alacakları
d)Zorunlu rezervler
e)Kaynağına göre parasal taban

3-Merkez Bankasının döviz satması ve aynı anda buna eşit yurtiçi varlık satın alması parasal taban üzerinde nasıl bir etki meydana getirir

a)Parasal tabanın artış hızı düşer
b)Parasal taban azalır
c)Parasal taban artar
d)Parasal tabanı değişmez
e)Parasal tabanın düşme hızı artar

4-Aşağıdakilerden hangisi,para kurulu sisteminin özelliklerinden biri değildir

a)Yerli para,yabancı para karşılığında yaratılır
b)Faiz oranları düşüktür
c)Yerli paranın yabancı para karşısındaki değeri sabittir
d)Nakit sadece yabancı para karşısında dolaşıma çıkar
e)Para basma yetkisi para kuruluna verilir

5-Dolarizasyon yerli para birimi yerine resmi olarak güçlü bir para biriminin kullanılması aslında nasıl bir kur sistemi uygulandığını gösterir
a)Dalgalı kur
b)Kontrollü dalgalanma
c)Esnek kur
d)Sabit kur
e)Çoklu döviz kuru

6- I-Ülkenin dış şoklara açık hale gelmesi
II-Gelişmekte olan ülkeleri spekülatif ataklara açık hale getirmesi
III-Para politikası kararlarını oluşturanların hesap vermekten kaçınmaları
IV-Bağımsız para politikası izlenememesi

Yukarıdakilerden hangileri, döviz kurunun ara hedef olarak kullanılmasının dezavantajıdır

a)I-II b)I-II-III c)II-III
d)I-II-III-IV e)III-IV

7-Aşağıdakilerden hangisi, parasal büyüklüklerin ara hedef olarak kullanılmasının avantajlarından biri değildir

a)Kolay anlaşılabilir olması
b)Kolay kontrol edilebilmesi
c)Çabuk kontrol edilebilmesi
d)Merkez Bankası tarafından direkt etkilenebilir olması
e)Müdahaleye gerek olmaması

8-Aşağıdakilerden hangisi,döviz kurunun piyasalarda erken uyarı yapma görevini engeller

a)Faiz oranlarının yüksek olması
b)Vergi oranlarının düşük olması
c)Döviz kurunun çapa olarak kullanılması
d)Enflasyonun düşmesi
e)Genişlemeci para politikası

9-Yerli paranın karşılığının yabancı para olduğu,yerli paranın yabancı para karşısındaki değerinin sabitlendiği ve para otoritesinin bu kurdan gelecek tüm alış ve satışları karşılamaya hazır olduğu uygulama aşağıdakilerden hangisidir

a)Dolarizasyon
b)Sterilizasyon
c)Para kurulu
d)Soyutlama
e)Çapa politikası

10-Merkez Bankasının portföyünde bulunan yerli ve yabancı para cinsinden menkul kıymetlerin miktarının değişmesi,bu menkul kıymetlerin denge fiyatlarını ve döviz kurunun değerini değiştireceğini savunan görüş aşağıdakilerden hangisidir

a)Dolarizasyon b)Parasal yaklaşım
c)Sterilizasyon d)Portföy yaklaşımı
e)Para kurulu

11-Para politikasına yol gösteren ve kamuoyuna açıklanan değişkene ne ad verilir

a)Varlık b)Hedef c)Rezerv
d)İstikrar e)Kaynak

12-Hangi ülke,2000 yılı başından itibaren başladığı döviz kuru çapası kullanımını 2000 Kasım ve 2001 Şubat finansal krizleri sonrasında terk etmek zorunda kalmıştır

a)Meksika b)Brezilya c)Türkiye
d)Arjantin e)Tayland

13-‘’Tekila etkisi’’ sonucu başlayan spekülatif ataklar sonrasında hangi ülke parasını devalüe etmek zorunda kalmamıştır

a)Endonezya b)Malezya c)Çin
d)Güney Kore e)Filipinler

14-Ülkedeki yerli para biriminin yerine resmi olarak güçlü bir para biriminin kullanılmasına ne ad verilir

a)Sterilizasyon
b)Dolarizasyon
c)Konsolidasyon
d)Konversiyon
e)Stagflasyon

15-1990’lı yılların sonunda parasal büyüklüklerin hedeflenmesine dönük para politikası stratejisinin gözden düşme nedeni aşağıdakilerden hangisidir

a)Çok maliyetli olması
b)Bütçe açıklarına neden olması
c)Kamuoyu tarafından anlaşılamaması
d)Fiyat istikrarını sağlayamaması
e)Arz şokuna neden olması

16-Aşağıdakilerden hangisi, döviz kuru çapasının dezavantajlarından biri değildir

a)Bağımsız bir para politikası uygulanamaz
b)Para politikasının yürütülmesini otomatiğe bağlar
c)Ülke dış şoklara karşı açık hale gelir
d)Spekülatif atakları cazip hale getirir
e)Para politikası kararlarını oluşturanları hesap vermekten kurtarır

17-Merkez Bankası döviz piyasasına müdahale ederek parasal tabanı değiştiriyorsa buna ne ad verilir

a)Sterilizasyon
b)Dolarizasyon
c)Konvertibilite
d)Likidite
e)Sterilize edilmemiş müdahale

18-Dolarizasyon uygulamasının en önemli avantajı aşağıdakilerden hangisidir

a)Fiyat istikrarını sağlaması
b)Ekonomik büyümeyi gerçekleştirmesi
c)Spekülatif atağı tamamen ortadan kaldırması
d)Türk lirasının değerini arttırması
e)İhracatı arttırması

19-Aşağıdakilerden hangisi, dolarizasyonun dezavantajlarından biri değildir

a)Senyoraj geliri ortadan kalkar
b)Bağımsız para politikası izlenemez
c)Ülke dış şoklara açık hale gelir
d)Merkez Bankası likiditenin son kaynağı olma fonksiyonunu yerine getirmez
e)Karların TL aleyhine dönmesine neden olur

20-Aşağıdakilerden hangisi,Merkez Bankasının pasifinden yararlanarak oluşturulan parasal taban tanımıdır

a)B=C+RR
b)B=C-RR
c)B=C+RR+ER
d)B=C+RR-ER
e)B=C+(RRxER)

21-Aşağıdakilerden hangisi, Merkez Bankasının aktifinden yararlanılarak oluşturulan parasal taban tanımıdır

a)B-NDA+NFA
b)B=NDA-NFA
c)B=NFA-NDA
d)B=NDAxNFA
e)B+NFA=NDA

22-Aşağıdakilerden hangisi,Merkez Bankasının net yurtiçi varlıklarını ifade eder

a)Net döviz rezervleri
b)Net sermayesi
c)Net iskonto oranları
d)Net alacakları
e)Net duran varlıkları

23-Parasalcı yaklaşım,döviz kurunun belirlenmesinde aşağıdakilerden hangisinin üzerinde durur

a)Para arzı=Para talebi
b)Yatırım=Tasarruf
c)Döviz arzı=Döviz talebi
d)Sermaye arzı=Sermaye talebi
e)Faiz oranı=Döviz kuru

24-Aşağıdakilerden hangisi, parasalcı yaklaşıma göre döviz kurunun düşmesine neden olur

a)Para çarpanının değerinin artması
b)Net içi varlıkların artması
c)Yabancı ülke fiyatlarının azalması
d)Ülkenin üretim hacminin azalması
e)Net dış varlıkların azalması

CEVAP ANAHTARI: 1)D 2)A 3)D 4)B 5)D

6)D 7)E 8)C 9)C 10)D 11)B 12)C 13)C 14)B

15)D 16)B 17)E 18)C 19)E 20)C 21)A 22)D 23)A 24)E

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir