Para Teorisi Ve Politika Vize Ders Notları

Para Teorisi Ve Politika Ara (vize) Deneme sinavlari
1-) Satın alınan mal ve hizmetlerin bedelinin ödenmesinde veya borçların geri ödenmesinde genel olarak herkes tarafından kabul gören herşeye ne ad verilir
A) Likidite
B) Para
C) Servet
D) Nakit
E) Gelir

——————————————————————————–
2-) Takasa dayalı bir ekonomide 50 tane mal olduğu kabul edilirse kaç adet fiyata ihtiyaç duyulur
A) 1225
B) 1250
C) 1275
D) 4500
E) 4950

——————————————————————————–
3-) Bir aktifin bir değişim aracına dönüştürülebilmesindeki nispi kolaylık ve sürate ne ad verilir
A) Deregülasyon
B) Likidite
C) Parasallaşma
D) İşlem hızı
E) Konvertibilite

——————————————————————————–
4-) Teorik yaklaşıma göre para arzı ölçütüne dahil edilmesi gereken aktifin temel özelliği aşağıdakilerden hangisi olmalıdır
A) Değer saklama aracı olması
B) Hesap birimi olması
C) Değişim aracı olarak kullanılması
D) Likiditesinin düşük olması
E) Aktifler arasındaki değişimin kolay olması

——————————————————————————–
5-) Para basma tekeline sahip olunması nedeniyle elde edilen gelire ne ad verilir
A) Marjinal gelir
B) Toplam gelir
C) Akım gelir
D) Senyoraj
E) Underwriting

——————————————————————————–
6-) Fon fazlası olan ekonomik birimlerden fon açığı bulunan ekonomik birimlere fon transfer edilmesine aracılık ederek ekonomide yatırımların ve verimliliğin artmasına katkıda bulunan aracı kuruma ne ad verilir
A) Tüccar
B) Hazine
C) Mudi
D) Banka
E) Borsa

——————————————————————————–
7-) Aşağıdaki ekonomik birimlerden hangisi mevduat yaratılması sürecinde yer almaz
A) Merkez bankası
B) Mudi
C) Bankadan borçlananlar
D) Bankalar
E) Mevduat sahipleri

——————————————————————————–
8-) Zorunlu rezerv oranı % 25 ise kaydi para çarpanı kaçtır
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

——————————————————————————–
9-) Aşağıdakilerden hangisi Merkez Bankası’nın A bankasına açtığı 500 milyar liralık reeskont kredisinin A bankası bilançosunda yaratacağı değişikliği gösterir
A)

B)

C)

D)

E)

——————————————————————————–
10-) Aşağıdakilerden hangisi basit modelli mevduat genişlemesinin varsayımlarından biri değildir
A) Sistemde tek banka vardır
B) Nakit sızıntısı yoktur
C) Serbest rezerv bulunmamaktadır
D) Açılan krediler bir yıldan kısa sürelidir
E) Sadece vadesiz mevduat şeklinde yükümlülük bulunur

——————————————————————————–
11-) Kaydi para genişlemesine temel teşkil eden Merkez Bankası’nın yarattığı paraya ne ad verilir
A) Kaydi para
B) Baz para
C) İtibari para
D) Banknot
E) Emisyon

——————————————————————————–
12-) Parasal tabanın kullanımı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir
A) Dolaşımdaki nakit ve bankalarda tutulan rezerv
B) Bankaların dağıttığı kredi ve bankaya yatırılan vadesiz mevduat
C) Bankaların dağıttığı kredi ve bankaya yatırılan vadeli mevduat
D) Bankalara yatırılan vadeli ve vadesiz mevduat
E) Bankaların tuttuğu serbest ve zorunlu rezerv

——————————————————————————–
13-) Ülkemizde kamu açıklarının kapatılmasında Merkez Bankası kaynaklarının kullanılmasının yarattığı temel sorun aşağıdakilerden hangisi olmuştur
A) Resesyon
B) Durgunluk
C) Dezenflasyon
D) Enflasyon
E) Stagflasyon

——————————————————————————–
14-) Para çarpanında yer alan ve halkın tercihleriyle bankaların tercihlerini yansıtan parametrelerin faiz oranlarından etkilendiği savunuluyorsa aşağıdakilerden hangisi söz konusudur
A) Sabit para arzı
B) İçsel para talebi
C) Dışsal para talebi
D) Dışsal para arzı
E) İçsel para arzı

——————————————————————————–
15-) Aşağıdakilerden hangisi elde nakit tutmanın fırsat maliyetini yansıtır
A) Vadesiz mevduat faiz oranı
B) Reeskont oranı
C) Enflasyon oranı
D) Vergi oranı
E) Zorunlu rezerv oranı

——————————————————————————–
16-) Dünyanın en genç Merkez Bankası aşağıdakilerden hangisidir
A) Şili Merkez Bankası
B) TC Merkez Bankası
C) OECD Merkez Bankası
D) ABD Merkez Bankası
E) Avrupa Merkez Bankası

——————————————————————————–
17-) Aşağıdakilerden hangisi Merkez Bankası’nın örgüt yapısı içerisinde yer almaz
A) Genel müdür
B) Başkanlık
C) Hissedarlar genel kurulu
D) Para politikası genel kurulu
E) Banka meclisi

——————————————————————————–
18-) Hazineye ait olan ve toplam sermayenin % 51’inden aşağıya düşmeyen pay senedi grubu aşağıdakilerden hangisidir
A) E grubu
B) C grubu
C) D grubu
D) A grubu
E) B grubu

——————————————————————————–
19-) Kaydi para şeklindeki yabancı paraya ne ad verilir
A) Emisyon
B) Döviz
C) Efektif
D) Mal para
E) Ulusal para

——————————————————————————–
20-) Aşağıdakilerden hangisi Merkez Bankası’nın fonksiyonlarından biri değildir
A) Para piyasalarında istikrar sağlamak
B) Dış ticaret açığını kapatmak
C) Bankaların bankası olmak
D) Devletin bankacılığını yapmak
E) Litiditenin son kaynağı olmak

——————————————————————————–
21-) Bankaların ellerinde bulundurdukları serbest rezervlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır
A) Rezerv tutmanın fırsat maliyeti kredi faiz geliridir.
B) Rezerv tutmanın fırsat maliyeti menkul kıymet faiz geliridir.
C) Gecelik faiz oranı yükselirse serbest rezerv miktarı azalır.
D) Faiz oranı ile rezerv talebi arasında ters yönlü bir ilişki vardır.
E) Rezerv talebi eğrisi pozitif eğimlidir.

——————————————————————————–
22-) Merkez Bankası’nın reeskont oranı aracılığıyla izlenen para politikasındaki değişikliğin sinyalini piyasalara vermesine ne ad verilir
A) Ters repo
B) Sterilizasyon
C) Anons etkisi
D) Senyoraj
E) Arz şoku

——————————————————————————–
23-) Bir kıymetin belli bir tarihte ve belirli orandan geri alım vaadiyle satışına ne denir
A) Repo
B) Ters repo
C) Kesin alım
D) Kesin satım
E) Dinamik alım

——————————————————————————–
24-) TC. Merkez Bankası hangi yıldan itibaren kamuoyunu parasal hedefler konusunda bilgilendiren parasal program uygulamaya başlamıştır
A) 1983
B) 1987
C) 1990
D) 1994
E) 2001

——————————————————————————–
25-) Yürütülen para politikasının amaçları çerçevesinde ekonomik faaliyetleri etkileyebilmek için merkez bankasının banka rezervlerini, parasal tabanı ve para arzını değiştirmek amacıyla yürüttüğü açık piyasa işlemlerine ne ad verilir
A) Dinamik açık piyasa işlemleri
B) Defansif açık piyasa işlemleri
C) Savunmaya dönük açık piyasa işlemleri
D) Repo işlemi
E) Ters repo işlemi

——————————————————————————–
26-) Mal ve hizmet üretiminin artması anlamına gelen hedef para politikasının hangi amacını açıklar
A) Fiyat istikrarı
B) Ekonomik büyüme
C) Faiz istikrarı
D) Döviz kurunun istikrarı
E) Finans piyasalarında istikrar

——————————————————————————–
27-) Merkez Bankası’nın para politikasının amacını belirledikten sonra bu amaç üzerinde direkt olarak etkili olduğunu belirlediği değişkenlere ne ad verilir
A) Faliyet hedefi
B) Ana hedef
C) Ara hedef
D) Kalkınma hedefi
E) Strateji hedefi

——————————————————————————–
28-) Para talebi eğrisinin beklenmedik bir şekilde yer değiştirmesine ne ad verilir
A) Hacim dengesizliği
B) Harcama dengesizliği
C) İstihdam dengesizliği
D) Portföy dengesizliği
E) Arz şokları

——————————————————————————–
29-) Para politikası araçlarının amaçlar üzerindeki etkisinin gecikmeyle ortaya çıkması sorununu çözebilmek amacıyla Merkez Bankası tarafından kullanılan para politikası stratejilerine ne ad verilir
A) Ara hedef
B) Ana hedef
C) Faaliyet hedefi
D) Değişken hedef
E) Hedef kullanma stratejisi

——————————————————————————–
30-) Ekonomide hangi tür bir dengesizlik durumunda para politikası için, ara ve faaliyet hedefi olarak parasal büyüklüklerin kulanımı uygundur
A) Harcama dengesizlikleri
B) Arz şokları
C) Portföy dengesizliği
D) Arz yönlü dengesizlik
E) Para talebi dengesizliği

Cevaplar
1-) B
2-) A
3-) B
4-) C
5-) D
6-) D
7-) B
8-) D
9-) C
10-) D
11-) B
12-) A
13-) D
14-) E
15-) A
16-) E
17-) A
18-) D
19-) B
20-) B
21-) E
22-) C
23-) B
24-) C
25-) A
26-) B
27-) C
28-) D
29-) E
30-) A

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir