para teorisi ve politikası 8.Ünite Denem Sınavı

para teorisi ve politikası ünite 8-B
1-Son dönemde uygulanan aktivist para politikalarının amacı aşağıdakilerden hangisidir

a)Borç stokunu azaltmak
b)Üretimi canlandırmak
c)Kamu borç yükünü azaltmak
d)Yüksek ücret artışı sağlamak
e)Faiz oranlarını düşürmek

2-Aşağıdakilerden hangisi ,para politikası oluşturulması sürecinde yer almaz

a)Enflasyon hedefi için ileriye dönük somut hedefler
b)Maliye politikasının etkinliği arttırılmalı
c)Diğer tüm hedeflerin, enflasyon hedefine yönlendirileceği konusunda açık ve net tavır izlemesi
d)Gelecekteki enflasyona ilişkin enformasyon taşıyan gösterge ve değişkenlerin kullanıldığı bir model oluşturmak
e)Enflasyonist baskılar karşısında ileriye dönük olarak kullanılacak araçların belirlendiği bir faaliyet alanı oluşturmak

3-Merkez Bankalarının kullandığı nominal çapa, aşağıdaki değişkenlerden hangisiyle ilişki içinde değildir

a)M1 b)M2 c)M3
d)Parasal taban e)Karşılık oranları

4-Para arzındaki bir artışın uzun dönemde ortaya çıkacağı etki aşağıdakilerden hangisidir

a)Üretim artışı
b)Fiyat artışı
c)İşsizlik
d)Üretimdeki düşüş
e)Düşük ekonomik büyüme

5-Enflasyon hedefine dönük bir para politikasının uygulanabilirliği aşağıdakilerden hangisine bağlıdır

a)Para politikasının, maliye politikasından bağımsız olması
b)Merkez bankasının fiyat istikrarı ve ekonomik büyümeyi amaç edinmesi
c)Para politikası hazırlanmasında maliye politikasının gerekleri yerine getirilmeli
d)Para politikasını hükümetin uygulaması
e)Merkez bankasının fiyat istikrarını hükümete bırakması

6-Hangi dönemden itibaren bazı merkez bankaları, para politikasına yön veren temel gösterge olarak,sayısal enflasyon hedeflerini uygulamaya koymuşlardır

a)1960’ların başından itibaren
b)1970’lerin sonundan itibaren
c)1990’ların başından itibaren
d)1990’ların sonundan itibaren
e)2000’li yılların başından itibaren

7-Enflasyon hedefleri genellikle yıllık yüzde kaç civarında bir enflasyon oranında merkezileşmektedir

a)1 b)2 c)3 d)4 e)5

8-İşsizlik ile enflasyon arasındaki ters yönlü ilişkiyi gösteren eğri aşağıdakilerden hangisidir

a)Engel eğrisi
b)Friedman eğrisi
c)Philips eğrisi
d)TEFE eğrisi
e)TÜFe eğrisi

9-Aşağıdakilerden hangisi, enflasyon hedeflemesinin avantajlarından biri değildir

a)Kamuoyu tarafından kolayca anlaşılır
b)Zaman tutarsızlığı nedeniyle para otoritelerinin üzerindeki baskıyı azaltır
c)Sabit döviz kuru ya da parasal hedefleme stratejilerinden kaynaklanan bazı sorunlardan kaçınma olanağı verir
d)Dolaşım hızı şoklarından kaçınma olanağı sunar
e)Belirsizlik nedeniyle kolayca kontrol edilemez

10-Aşağıdakilerden hangisi, enflasyon hedeflemesi ile ilgili üzerinde uzlaşmaya varılan konulardan biri değildir

a)Para arzındaki artış orta ve uzun vadede nötr değildir
b)Enflasyon beraberinde bir maliyet getirmektedir
c)Para politikasının enflasyon üzerindeki etkisi değişkenlik göstermektedir
d)Merkez Bankasının duruma göre davranması para politikasına enflasyonist bir yanlılık kazandırır
e)Para politikası kısa dönemde üretim ve işsizlik üzerinde önemli geçici etkilere sahiptir

11-Enflasyon hedeflemesini uygulamak isteyen bir ülkenin karşılaması gereken ilk şart aşağıdakilerden hangisidir

a)Ülkede istikrarın sağlanması
b)Merkez bankasının bağımsız olması
c)Halkın onayını alması
d)Hükümetle işbirliği içinde olunması
e)Bütçenin açık vermemesi

12-Aşağıdakilerden hangisi, enflasyon hedeflemesine uygun biçimde yönlendirilecek bir para politikasının kapsaması gereken stratejilerden biri değildir

a)İleriye dönük somut sayısal hedefler belirlemek
b)Para politikasının enflasyon hedefine yönlendirileceği konusundaki niyetleri son derece açık ve tartışmaya neden olmayacak biçimde göstermek
c)Değişkenlerin kullanıldığı bir model oluşturmak
d)Bütçe planlaması yapmak
e)İleriye dönük bir faaliyet prosedürü oluşturmak

13-Ekonomideki optimum enflasyon hedefi, aşağıdakilerden hangisidir

a)%2 b)%3 c)%4 d)%5 e)%6

14-Enflasyon hedefi için bir aralık belirlemenin nedeni aşağıdakilerden hangisidir

a)Hesap vermekten kaçınmak
b)Para politikasının enflasyon oranı üzerinde tam bir kontrol kuramaması
c)Zamanı daraltmak
d)Maliyeti düşürmek
e)Kamuoyunu bilgilendirmek

15-Enflasyonun ölçülmesinde ve hedeflemesinde en çok kullanılan fiyat indeksi aşağıdakilerden hangisidir

a)TEFE b)TÜFE c)GSMH Deflatörü
d)ÇEFE e)GSYİH Deflatörü

16-Aşağıdaki ülkelerden hangisi,enflasyon oranı için bir tavan belirlemektedir

a)Yeni Zelanda
b)Kanada
c)İspanya
d)Türkiye
e)İngiltere

17-Hesap verilebilirlik konusundaki en sert uygulama aşağıdaki ülkelerin hangisinde bulunmaktadır

a)Fransa b)Kanada c)Hong Kong
d)İsveç e)Yeni Zelanda

18-Aşağıdaki ülkelerden hangisi,enflasyon hedefi için aralık belirleyen ülkelerden biri değildir

a)Kanada
b)İsveç
c)İngiltere
d)Yeni Zelanda
e)Avusturalya

19-Aşağıdakilerden hangisi, Merkez Bankasının enflasyon hedeflememesinin nedenlerinden biri değildir

a)Enflasyon hedeflemesi yapmadan da para politkası etkin bir biçimde yürütülebilmektedir
b)Yasalar çoklu hedeften yanadır
c)Enflasyon stratejisi hükümet desteğini gerektirir
d)Enflasyon hedefi Maliye Bakanı tarafından Merkez Bankasına dikte ettirilmektedir
e)Kamuoyuna karşı inandırıcılığının kalmamış olması

20-Aşağıdakilerden hangisi ,gelişmekte olan ülkelerde Merkez Bankasının bağımsızlığı için yapılacak reformlardan biri değildir

a)Vergi tabanının genişletilmesi
b)Kurların düşülmesi
c)Senyoraj gelirine olan bağımlılığın azaltılması
d)Enflasyon oranının en azından düşük düzeydeki iki haneli değerler indirilmesi
e)Finansal sistemin yapılandırılması

21-Üretimi canlandırmak ve işsizliği azaltmak amacıyla izlenen aktivist para politikası aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur

a)Dolarizasyon
b)Sterilizasyon
c)Enflasyon
d)Deflasyon
e)Devalüasyon

22-Düşük ve istikrarlı bir enflasyona ulaşmayı ve bunu muhafaza etmeyi isteyen bir ülkede para politikasının temel hedefinin fiyat istikrarı olması gerektiğini ifade eden önermeye ne ad verilir

a)Aktivist para politikası
b)Zaman tutarsızlığı
c)Tüketici fiyat indeksi
d)Toptan eşya fiyat indeksi
e)Enflasyon hedeflemesi

CEVAP ANAHTARI: 1-B 2-B 3-E 4-B 5-A 6-C 7-B 8-C 9-E 10-A
11-B 12-D 13-A 14-B 15-B 16-C 17-E 18-E
19-E 20-B 21-C 22-E

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir