PARA TEORİSİ VE POLİTİKASI ARA DENEME 3

1-) Satın alınan mal ve hizmetlerin bedelinin ödenmesinde veya borçların geri ödenmesinde genel kabul gören her şeye ne ad verilir? A) Para B) Likidite C) Servet D) Gelir E) Nakit
——————————————————————————– 2-) Paranın hangi fonksiyonuna bağlı olarak, Bir ekonomide işlem maliyetlerinin minimize edilmesi söz konusu olur? A) Tasarruf aracı olma B) Finansal bir araç olma C) Değişim aracı olma D) Değer muhafaza aracı olma E) Hesap birimi olma
——————————————————————————– 3-) Bankalarda bulunan altın ve gümüş karşılığında makbuzların bir değişim aracı olarak kullanılması sonucu ortaya çıkan para sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mal para B) İtibari para C) Kağıt para D) Kaydi para E) Baz para
——————————————————————————– 4-) Para basma tekeline sahip olunması nedeniyle elde edilen gelire ne ad verilir?
A) Elektronik fon transferi B) Nakit ikamesi C) Tersine nakit ikamesi D) Senyoraj E) Greshem
——————————————————————————– 5-) Aşağıdakilerden hangisi Dolaşımdaki nakit, ticari bankalardaki vadesiz mevduat (resmi mevduat ve bankalar arası mevduat hariç) ve T.C. Merkez Bankasındaki mevduatların toplamını ifade eder? A) Dar tanımlı para arzı B) Geniş tanımlı para arzı C) M3A para arzı D) M2Y para arzı E) M2 para arzı
——————————————————————————– 6-) Aşağıdakilerden hangisi banka bilançosunun pasifini ifade eder? A) Fon kullanım yapısı B) Fon kaynak yapısı C) Maliyet yapısı D) Fon gider yapısı E) Yatırım yapısı
——————————————————————————– 7-) Aşağıdakilerden hangisi bankaların yasalar gereği tutmak zorunda oldukları rezervleri ifade eder? A) Serbest rezervler B) Zorunlu rezervler C) Reeskont kredileri D) Kısmi rezervler E) Mutlak rezervler
——————————————————————————– 😎 Bankaların mevduatlarından daha düşük bir miktarı karşılık olarak elde tutmalarına ne ad verilir? A) Yatırım bankacılığı B) Kısmi rezerv bankacılığı C) Mutlak rezerv bankacılığı D) Serbest rezerv bankacılığı
E) Kalkınma bankacılığı
——————————————————————————– 9-) Aşağıdakilerden hangisi aldıkları kararlar ve yaptıkları tercihlerle mevduat yaratılması sürecinde etkili olan ekonomik birimlerden biri değildir? A) Merkez bankası B) Bankalar C) Hazine D) Bankalardan borçlananlar
E) Mevduat sahipleri
——————————————————————————– 10-) Aşağıdakilerden hangisi merkez bankasının bankacılık sistemine ilave rezerv sağlama yoludur? A) Emisyon ve tüketici kredileri B) Takas ve kefalet karşılığı krediler C) Reeskont kredisi ve açık piyasa işlemleri D) Zorunlu rezervler ve serbest rezervler E) Vergi muafiyeti ve istisnaları
——————————————————————————– 11-) Aşağıdakilerden hangisi merkez bankası tarafından yaratılan ve mevduat genişlemesine temel teşkil eden paradır? A) Mal para B) Kağıt para
C) İtibari para D) Kaydi para E) Baz para
——————————————————————————– 12-) Parasal taban kaynağı ve kullanımına göre hesaplandığında bulunan değerler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Birbirine eşittir B) Kullanım kaynaktan büyüktür C) Kullanım kaynaktan küçüktür D) Kaynak kullanımdan büyüktür E) Kaynak hesaplanamaz
——————————————————————————– 13-) Aşağıdakilerden hangisi nakit tercih oranının azalmasına neden olur? A) Gelir düzeyinin artması B) Enflasyon oranının artması C) Vadesiz mevduat faiz oranlarının düşmesi D) Vergi oranlarının artması E) Finansal sistemde istikrarsızlıkların artması
——————————————————————————– 14-) Aşağıdakilerden hangisi, serbest rezerv oranını belirleyen faktörler arasında yer almaz? A) Kayıt dışı ekonomi B) Piyasa faiz oranı C) Finansal sistemdeki istikrar D) Mevduat çıkışlarındaki düzen E) Rezerv borçlanma maliyeti
——————————————————————————– 15-) Dışsal para arzı söz konusu olduğunda faiz oranlarındaki artış hangisine yol açar? A) Nakit tutma oranı azalacağından para arzı artar B) Serbest rezerv oranı azalacağından para arzı artar C) Serbest rezerv oranı artacağından para arzı azalır D) Vadeli mevduat tercih oranı artacağından para arzı artar E) Para çarpanı ve parasal taban değişmeyeceğinden para arzı değişmez
——————————————————————————– 16-) Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Merkez Bankası ve Euro kullanan birlik üyesi ülkelerin merkez bankalarının birlikte oluşturdukları sistemdir? A) Euro Alanı B) Eurosistem C) Avrupa Merkez Bankaları Sistemi D) Dünya bankası sistemi E) Avrupa Birliği
——————————————————————————– 17-) Aşağıdakilerden hangisi Merkez Bankası fonksiyonlarından biri değildir? A) Para piyasasında istikrar sağlama B) Bankaların bankası olarak hizmet görme
C) Likiditenin son kaynağı olma D) Devletin bankacılığını yapma E) Bankalar adına fon yönetimi yapma
——————————————————————————– 18-) TC Merkez Bankası hangi yıl kurulmuştur? A) 1879 B) 1927 C) 1930
D) 1931 E) 1937
——————————————————————————– 19-) Aşağıdakilerden hangisi Merkez bankasının en yüksek karar organıdır? A) Hissedarlar Genel Kurulu B) Banka Meclisi C) Para Politikası Kurulu
D) Başkanlık E) Yönetim Komitesi
——————————————————————————– 20-) Elinizde yabancı para cinsinden bir çek bulunuyorsa buna uygulanacak kur aşağıdakilerden hangisidir? A) Döviz kuru B) Efektif kur C) Sabit kur D) Değişken kur E) Depo kuru
——————————————————————————– 21-) Merkez bankasının zorunlu rezerv oranını artırması durumunda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir? A) Rezerv arzı azalır, faiz oranları azalır B) Rezerv arzı artar, faiz oranları artar C) Rezerv talebi artar, faiz oranları azalır D) Rezerv talebi artar, faiz oranı artar E) Rezerv talebi düşer, faiz oranı azalır
——————————————————————————– 22-)
Yukarıdaki bilanço değişikliği aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak açıklanmıştır? A) Merkez Bankası bankalar arası piyasada 100 milyon TL’lik alış yapmıştır B) Merkez Bankası bankalar arası piyasada 100 milyon TL’lik satış yapmıştır C) Merkez Bankası bankacılık sistemine 100 milyon TL’lik reeskont kredisi açmıştır D) Merkez Bankası bankacılık sisteminden 100 milyon TL’lik krediyi tahsil etmiştir E) Bankacılık sistemi 100 milyon TL’lik menkul kıymeti merkez bankasına ödünç vermiştir
——————————————————————————– 23-) Merkez bankasının kontrolü dışındaki faktörler nedeniyle parasal tabanda ve banka rezervlerinde meydana gelen değişiklikleri dengelemek amacıyla yürütülen açık piyasa işlemleri aşağıdakilerden hangisidir? A) Dinamik açık piyasa işlemleri B) Defansif açık piyasa işlemleri C) Kesin alım D) Kesin satım E) Repo
——————————————————————————– 24-) Reeskont politikasının karşı karşıya kaldığı en önemli dezavantaj aşağıdakilerden hangisidir? A) İlk etkilerinin bölgesel bazda ortaya çıkması
B) Esnek bir para politikası aracı olmaması C) Para arzında ince ayar yapmaya elverişli olmaması D) Anons etkisine sahip olması E) Sık değiştirilmesinin likidite yönetimini güçleştirmesi
——————————————————————————– 25-) Türkiye’de Merkez Bankasının kamu açıklarını finanse eden ve kalkınmanın finansmanı amacıyla faaliyet gösteren bir kurum haline getirildiği dönem Aşağıdakilerden hangisidir? A) 1960-1969 B) 1970-1987 C) 1988-1994
D) 1994 sonrası E) 2000 sonrası
——————————————————————————– 26-) I. Yüksek istihdam-Ekonomik büyüme II. Finansal piyasalarda istikrar- Faiz oranlarında istikrar III. Fiyat istikrarı – Yüksek İstihdam IV. Fiyat istikrarı – Ekonomik büyüme Yukarıdaki para politikası amaçlarından hangisi veya hangileri birbiriyle ilişkili amaçlardır? A) I-II-III-IV B) I-III-IV C) III-IV D) I-II E) Yalnız I
——————————————————————————– 27-) İşsizlerle mevcut işlerin özelliklerinin birbirine uymadığı işsizlik türü aşağıdakilerden hangisidir? A) Friksiyonel işsizlik B) Geçici işsizlik
C) Mevsimlik işsizlik D) Yapısal işsizlik E) Doğal işsizlik
——————————————————————————– 28-) Para politikası araçlarının amaçlar üzerindeki etkisinin gecikmeyle ortaya çıkması sorununu çözebilmek için merkez bankaları tarafından kullanılan para politikası stratejisi aşağıdakilerden hangisidir? A) Ara hedef B) Faaliyet hedefi C) Hedef kullanma stratejisi D) Reeskont stratejisi
E) Faiz oranlarını sabitleme stratejisi
——————————————————————————– 29-) Portföy dengesizliği aşağıdaki eğrilerden hangisini beklenmedik bir şekilde yer değiştirmesi sonucu ortaya çıkan dengesizlik türüdür? A) Toplam arz eğrisi
B) Toplam talep eğrisi C) Para arzı eğrisi D) Para talebi eğrisi
E) Marjinal talep eğrisi
——————————————————————————– 30-) Ekonomide gerçekleşen hangi tür dengesizlik durumunda Merkez Bankası ara ve faaliyet hedefi olarak ister faiz oranı isterse parasal büyüklükleri kullanabilir? A) Harcama dengesizlikleri B) Para arzı dengesizlikleri
C) Para talebi dengesizlikleri D) Portföy dengesizlikleri E) Arz şokları
1-) A
2-) C
3-) C
4-) D
5-) A
6-) B
7-) B
😎 B
9-) C
10-) C
11-) E
12-) A
13-) A
14-) A
15-) E
16-) B
17-) E
18-) C
19-) B
20-) A
21-) D
22-) A
23-) B
24-) D
25-) B
26-) D
27-) D
28-) C
29-) D
30-) B

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir