PARA TEORİSİ ve POLİTİKASI ARA DENEME 4

1-) I- Nakit II- Vadesiz mevduat III- Vadeli mevduat Yukarıdakilerden hangisi iktisatçılara göre para tanımı içerisinde yer alır? A) Yalnız I
B) Yalnız II C) I – II D) II – III E) I – II – III
——————————————————————————– 2-) Parayı, Tahvil, hisse senedi, konut gibi varlıklardan ayırmayı sağlayan fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir? A) Değişim aracı olma B) Hesap birimi olma C) Değer muhafaza aracı olma D) Standart olma E) Çabuk deforme olmama
——————————————————————————– 3-) Değerli madenlerden yada değeri olan diğer metallerden meydana gelen para sitemi aşağıdakilerden hangisidir? A) Kağıt para B) Mal para C) İtibari para D) Kaydi para E) Baz para
——————————————————————————– 4-) Teorik yaklaşıma göre aşağıdakilerden hangisi para arzı ölçütüne dahil edilmesi gereken aktiflerden biri değildir? A) Nakit B) Vadesiz mevduat C) Vadeli mevduat D) Kağıt para E) Ufaklık para
——————————————————————————– 5-) Para en cazip değer muhafaza aracı olmamasına rağmen tahvil, hisse senedi, konut, toprak gibi alternatif yatırım araçları karşısında hangi özelliğinden dolay üstünlüğünü korumaktadır? A) En likit varlık olma B) Hesap birimi olma C) Değişim aracı olma D) Tasarruf aracı olma E) Değer muhafaza aracı olma
——————————————————————————– 6-) Aşağıdakilerden hangisi bankalar tarafından yaratılan paradır? A) Mal para
B) Kağıt para C) Kaydi para D) İtibari para E) Parasal taban
——————————————————————————– 7-) Bankaların kasasındaki parayla Merkez Bankası ve diğer bankalardaki vadesiz mevduatlarının toplamına ne ad verilir? A) Rezervler B) Krediler C) Mevduatlar D) Menkul kıymetler E) Net sermaye
——————————————————————————– 😎 Aşağıdakilerden hangisi bankaların toplam rezervlerini ifade eder? A) Zorunlu rezervler + Serbest rezervler B) Kısmi rezervler + Mutlak rezervler
C) Serbest rezervler + Kısmi rezervler D) Serbest rezervler – Zorunlu rezervler E) Mutlak rezervler – Zorunlu rezervler
——————————————————————————– 9-) Bankaların mevduat borçlarına eşit miktarda rezerv bulundurmalarına ne ad verilir? A) Serbest rezerv bankacılığı B) Zorunlu rezerv bankacılığı
C) Yatırım bankacılığı D) Kısmi rezerv bankacılığı E) Mutlak rezerv bankacılığı
——————————————————————————– 10-) Halkın nakit bulundurma oranının yükselmesi kaydi para üzerinde nasıl bir etki yapar? A) Mevduat çarpanı düşeceği için kaydi para artar B) Mevduat çarpanı düşeceği için kaydi para azalır C) Mevduat çarpanı artacağı için kaydi para artar D) Mevduat çarpanı artacağı için kaydi para azalır. E) Mevduat çarpanı ve kaydi para değişmez
——————————————————————————– 11-) Aşağıdakilerden hangisi merkez bankalarının parasal taban yaratma yollarından biri değildir? A) Uluslar arası rezervler B) Bankacılık sisteminde verilen krediler C) Kamu kesimine açılan krediler D) Açık piyasa işlemleri E) Zorunlu rezerv politikası
——————————————————————————– 12-) Para arzının parasal taban ve para çarpanı aracılığıyla belirlenme mekanizması çerçevesinde, vadesiz ve vadeli mevduat zorunlu rezerv oranları, hangi ekonomik birimin karar ve tercihlerini yansıtır? A) Merkez bankası B) Hazine
C) Firmalar D) Hane halkı E) Bankalar
——————————————————————————– 13-) Merkez bankasının parasal taban yaratması para arzı sürecinin hangi cephesini ifade eder? A) Kaynak B) Kullanım C) Talep D) Maliyet E) Gider
——————————————————————————– 14-) Diğer koşullar sabitken Aşağıdakilerden hangisi mevduat tercih oranı (t) ile M2 para arzı arasındaki ilişkiyi doğru olarak tanımlamaktadır? A) t arttıkça M2 artar B) t arttıkça M2 azalır C) t azaldıkça M2 artar D) t azaldıkça M2 değişmez E) t arttıkça M2 değişmez
——————————————————————————– 15-) Ekonomide faiz oranları yükseldiği zaman bankalar yüksek faizden daha fazla kredi verebilmek için serbest rezervlerini azaltırlar. Bu durumda aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Para arzı eğrisi yatay eksene diktir
B) Para arzı eğrisi negatif eğilimlidir C) Para arzı eğrisi pozitif eğilimlidir D) Para arzı eğrisi yatay eksene paraleldir E) Para arzı eğrisi tepe yapar
——————————————————————————– 16-) İlk merkez bankası aşağıdakilerden hangisidir? A) Amerikan rezerv bank
B) İsveç merkez bankası C) İngiltere merkez bankası D) Banko de roma
E) Kanada merkez bankası
——————————————————————————– 17-) Merkez bankasının para sistemini kontrol ederek istikrarlı çalışmasını sağlamak amacına yönelik olarak para ve kredi arzını, maliyetini ve elde edilebilirliğini düzenlemesi hangi fonksiyonu ile ilgilidir? A) Para piyasalarında istikrar sağlanması B) Bankaların bankası olarak hizmet görmesi C) Likiditenin son kaynağı olarak görev yapması D) Devletin bankacılığını yapması E) Hazineye ödünç para vermesi
——————————————————————————– 18-) Aşağıdakilerden hangisi Merkez bankasının likiditenin son kaynağı olmasının sağlayacağı yararlardan biridir? A) Para piyasasında istikrar sağlama B) Banka hücumlarını ve finansal panikleri önleme C) Kötü niyet sorununu ortadan kaldırma D) Fiyat istikrarı hedefine bağlılık sağlama E) Ekonomik büyümeyi hızlandırma
——————————————————————————– 19-) Aşağıdakilerden hangisi TC Merkez Bankası Örgüt yapısı içinde yer almaz? A) Hissedarlar Genel Kurulu B) Baka Meclisi C) Para Politikası Kurulu
D) Başkanlık E) Merkez komitesi
——————————————————————————– 20-) Aşağıdakilerden hangisi merkez bankasının temel görevleri arasında yer almaz?
A) Açık piyasa işlemleri yapmak B) TL’nin iç ve dış değerini korumak
C) Zorunlu karşılıklar ve umumi disponobilite ile ilgili usul ve esasları belrilemek D) Reeskont ve avans işlemleri yapmak E) Bankalardaki mevduatların faiz oranlarını belirlemek
——————————————————————————– 21-) Merkez bankasının açık piyasa işlemleri çerçevesinde alım yapması durumunda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir? A) Rezerv arzı azalır, faiz oranları azalır B) Rezerv arzı artar, faiz oranları azalır C) Rezerv arzı artar, faiz oranları artar D) Rezerv arzı düşer , faiz oranı artar E) Rezerv talebi düşer, faiz oranı azalır
——————————————————————————– 22-)
Rezerv piyasasına ilişkin grafikte denge faiz oranının İ1 den İ2 konumuna gelmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Merkez bankası açık piyasa işlemleriyle menkul kıymet almış. B) Merkez bankası açık piyasa işlemleriyle menkul kıymet satmış. C) Merkez bankası reeskont oranını artırmış. D) Merkez bankası zorunlu rezerv oranını artırmış. E) Merkez bankası zorunlu rezerv oranını azaltmış.
——————————————————————————– 23-) Aşağıdakilerden hangisi merkez bankasının banka rezervlerinde ve parasal büyüklüklerde kalıcı ve uzun dönemli bir değişiklik gerçekleştirmek istediğinde yürüttüğü açık piyasa işlemidir? A) Savunmaya dönük açık piyasa işlemleri
B) Değişime dönük açık piyasa işlemleri C) Kesin alım ya da satım D) Repo E) Ters repo
——————————————————————————– 24-) Merkez bankasının reeskont oranlarını kullanarak, izlenen para politikasının değişeceği yönde finansal piyasalara sinyal vermesine ne ad verilir? A) Reeskont etkisi B) Biçimsellik etkisi C) Panik önleme etkisi D) Anons etkisi E) Portföy etkisi
——————————————————————————– 25-) Aşağıdakilerden hangisi 2001 yılı Merkez Bankası kanun değişikliği kapsamında yer almaz? A) Para ihraç etme yetkisi kapsamı daraltılmıştır B) Kur rejimini belirleme ve kur rejimi tespit etme yetkisi merkez bankasına bırakılmıştır C) Hükümetle banka arasındaki ilişkilerin başbakan aracılığıyla yürütülmesi ilkesi getirilmiştir D) Hazinenin Payı %25 den %51 e çıkarılmıştır E) Merkez bankasına kamu kesiminin her türlü müdahalesi engellenmeye çalışılmıştır
——————————————————————————– 26-) Aşağıdakilerden hangisi para politikasının en önemli ve temel amacıdır? A) Fiyat istikrarı B) İktisadi büyüme C) Yüksek istihdam D) Faiz oranlarında istikrar E) Döviz kurunda istikrar
——————————————————————————– 27-) Ekonomide iş gücü talebinin iş gücü arzına eşit olduğu durumda oluşan işsizlik aşağıdakilerden hangisidir? A) Friksiyonel işsizlik B) Geçici işsizlik
C) Mevsimlik işsizlik D) Yapısal işsizlik E) Doğal işsizlik
——————————————————————————– 28-) Aşağıdakilerden hangisi Merkez bankasının para politikasının amacını belirledikten sonra bu amaç üzerinde direkt olarak etkili olduğunu belirlediği değişkenlerdir? A) Ana hedef B) Nihai hedef C) Ara hedef D) Faaliyet hedefi E) Etkinlik hedefi
——————————————————————————– 29-) I. Harcama dengesizliği II. Para arzı dengesizliği III. Portföy dengesizliği Yukarıdakilerden hangisi reel sektöre ortaya çıkan dengesizlik türleridir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I – II
E) II – III
——————————————————————————– 30-) Merkez bankasının nihai hedefi fiyat istikrarı, ara hedefi de parasal büyüklükken,kamu harcamalarında ortaya çıkan beklenmedik bir artış karşısında merkez bankasının izleyeceği para politikası stratejisi ne olacaktır? A) Para arzını azaltmalıdır. B) Para arzını sabit tutmalıdır. C) Para arzını artırmalıdır. D) Para arzı artış oranını yavaşlatmalıdır E) Herhangi bir önlem almak gerekli değildir
——————————————————————————–

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir