PAra teorisi ve politikası ara sınav 2

1) Aşağıdakilerden hangisi, bir metanın para olarak kullanılabilmesi için sahip olması gereken özelliklerden biri değildir? A) Geniş ölçüde kabul görmesi
B) Standart olması C) Bölünebilir olması D) Konvertible olması
E) Taşınmasının kolay olması
2) Aşağıdaki aktiflerin en likit olanı hangisidir? A) Tahvil B) Hisse Senedi C) Konut D) Para E) Toprak
3) Bankaların kasalarında bulunan nakit, MB’nda ve diğer bankalarda tuttukları vadesiz mevduatların toplamına ne ad verilir? A) Rezerv B) Akreditif C) Nakit ikamesi D) Efektif E) Sterilizasyon
4) 1980 yılı sonu mevduat çarpanını hesaplamada kullanılan parametrelerin Türkiye’deki seyri şu şekildedir, rD= 0,30 , rT=0,20, t=1,9, e=0,09 ve c=0,53 Bu büyüklüklere göre 1980 yılı sonu itibariyle mevduat çarpanının değeri, kaçtır? A) 0,5 B) 0,353 C) 1,542 D) 0,77
E) 1,3
5) Vadeli mevduat tercih ora*nında(t) bir değişiklik mey*dana geldiğinde bunun para arzı(M) ve para çarpanları(m1, m2) üzerindeki etkisi aşa*ğıda*kiler*den hangisinde doğ*ru olarak verilmiştir? A) B)
C) D) E)
6) Para arzının belirlenme me*kanizmasında rol oynayan di*ğer parametreler sabitken, ser*best rezerv oranındaki bir artış aşağıdakilerden han*gi*sine yol açar? A) Para çarpanının artmasına B) Para arzının artmasına C) Para çarpanı artarken, para arzının azalmasına
D) Para çarpanının düşmesine ve para arzının azalmasına E) Para çarpanı düşerken, para arzının artmasına
7) Ulusal ekonomik hedeflerin başarısını kolaylaştırmak için, ülkedeki para sistemini kontrol ederek istikrarlı bir şekilde çalışmasına olanak tanıyan, bu amaçla para ve kredi arzının, maliyetini ve elde edilebilirliğini düzenleyen Merkez Bankası fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Devletin bankacılığını yapma B) Likiditenin son kaynağı olma C) Kalkınmanın itici gücü olması
D) Bankaların bankası olma E) Para piyasalarında istikrarın sağlanması
8) TCMB nin Yönetim komitesi kaç kişiden oluşur? A) 4 B) 5
C) 6 D) 7 E) 8
9) Merkez Bankası’nın direkt olarak kontrolü dışındaki faktör*ler nedeniyle banka rezervlerinde ve parasal tabanda mey*da*na gelen geçici değişiklikleri dengelemek istiyorsa aşağıdakiler*den hangisini uygular? A) Senyoraj B) Sterilizasyon C) Repo-ters repo D) Kesin alım- Kesin satım işlemleri E) Selektif kredi işlemleri
10) Bir işten başka bir işe ge*çerken ya da işgücü piya*sasına girip çıkarken kalınan işsizliğe veri*len ad, aşağıda*kilerden hangi*sidir? A) İradi İşsizlik
B) Konjoktürel İşsizlik C) Gayri İradi İşsizlik D) Yapısal İşsizlik
E) Geçici İşsizlik
11) Aşağıdakilerden hangisi, dolarizasyon uygulamasının dezavantajlarından biri değildir? A) Senyoraj gelirinin ortadan kalkması B) Bağımsız bir para politikasının izlenememesi C) Spekülatif atak olasılığını ortadan kaldırması D) Ülkenin dış şoklara açık hale gelmesi E) M.B’nin likiditenin son kaynağı olma fonksiyonunu yitirmesi
12) Aşağıdaki seçeneklerden han*gisi döviz kurunun ara hedef olarak kullanılmasının getirdiği dezavantajlardan değildir? A) Uluslararası piyasalarda yer*li paraya spekülatif atak**ları cazip hale ge*tirmesi B) Ülkenin, dış şoklara açık hale gelmesi C) Gelişmekte olan ülkelerde, para politikası kararları oluş*turanların hesap ver*mekten kurtulmalarına ola*nak sağla*ması D) Uluslararası sermaye ha*reketleri, önünde engel bu*lunmayan ülkelerde dö*viz kurunun çapa olarak kulla*nılmasının, ülke içinde bağımsız bir para politikası izlenmesi olasılığını orta*dan kaldırması E) Para politikasının yürü*tül*mesini otomatiğe bağla*ması,
13) Aşağıdakilerden hangisi, pa*rasal yaklaşıma göre, döviz kuru üzerinde belirleyicidir? A) Tasarruf arzı = Tasarruf talebi B) Yatırım arzı = Yatırım talebi C) Para arzı = Para talebi D) Döviz arzı = Döviz talebi E) Sermaye arzı = Sermaye talebi
14) Aşağıdakilerden hangisi, enf*las*yon hedeflemesinin avan*taj*ları arasında yer almaz? A) Nominal çapa olanağı ver*mesi B) Para otoritelerinin üzerin*deki baskıyı azaltması C) Para politikasının, enflasyon üzerindeki etkileriyle ilgili gecikmelerin uzun sürmesi D) Dolaşım hızı şoklarının ne*den olduğu sorunlardan ka*çınma olanağını sunması E) Sabit döviz kurundan kay*naklanan sorunlardan ka*çın*ma olanağı vermesi
15) Aşağıdaki ülkelerin hangi*sinde, enflasyon hedefi için bir aralık belirlen*memekte*dir? A) Kanada B) İsveç C) Finlandiya D) İngiltere E) Yeni Zellanda
16) Aşağıdaki seçeneklerden han*gisi, gelişmekte olan ülkelerde merkez bankasının bağım*sız*lığını sağlayan kamu re*form*larından değildir?
A) Vergi tabanının genişletilmesi B) Finansal sistemin yeniden yapılandırılması C) Senyoraj gelirine bağımlılığın devamı D) Enflasyon oranının en azın*dan düşük düzeydeki 2 haneli değerlere indirilmesi E) Senyoraj gelirine bağımlı*lığın azaltılması
17) Klasik iktisatçıların savunduğu “her arz kendi talebini yaratır.” düşüncesi aşağıdaki iktisatçılardan hangisinin adıyla anılır? A) Walras B) Smith
C) Say D) Ricardo E) Tobin
18) Klasik iktisatçıların “Para ekonomik faaliyetlerin üzerini örten bir tüldür” sözü aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir? A) Para arzındaki değişikliklerin sadece fiyatları etkilediği ve ekonominin üretim üzerinde herhangi bir etkisinin bulun*madığı
B) Fiyatlar genel düzeyinin, reel sektörce belirlendiğini C) Kalkınmanın oluşması için pa*ranın önemli bir faktör ol*duğunu D) Reel değişkenlerin para piya*sasında belirlendiğini E) Para arzındaki artışın reel milli geliri arttırdığını 19) Keynesyen yaklaşımda tahvil talebinin sıfıra inmesi halinde para talebinin esnekliği hakkın*daki, aşağıdaki ifadelerden han*gisi doğrudur?
A) Artar B) Azalır C) Sonsuz olur D) Sıfır olur E) Etkilenmez
20) Bir varlığın, önemli bir maliyete katlanmaksızın kısa sürede nakde ya da bir başka ödeme aracına dönüştürülme kolaylığına ne ad verilir?
A) İkame Etkisi B) Gelir Etkisi C) Likidite D) Temsili Para E) İtibari Para
21) Banka kredilerinin artmasıyla yaratılan parasal genişlemenin, ekonomik faaliyetler üzerinde daha güçlü bir etkiye sahip olduğunu savunan görüş aşağıdakilerden hangisidir? A) Net İhracat Kanalı B) Asimetrik Enformasyon C) Sermaye Yenileme Maliyeti
D) Para Kanalı Görüşü E) Kredi Kalanı Görüşü
22) Keynesyen iktisatçılara göre, harcama bileşenlerinden bi*rin*de ya da birkaçında mey*dana gelecek artışların gelirde de artışa yol açmasının nedeni, aşağıdakilerden hangisidir? A) Verimlilik şokundan ötürü B) Sadece vergilerdeki artışlar*dan C) Fiyatlar genel düzeyi ile toplam harcamalar arasındaki ters yönlü ilişkiden D) Fiyatlar genel düzeyiyle toplam harcamalar arasındaki ters yönlü ilişkiden E) Özel sektör harcamaların*daki artışlardan ötürü
23) Finansal piyasalarda ta*raf*ların birbirlerini tam olarak tanımamaları ve hareketlerini doğru olarak tahmin edeme*meleri sonucu ortaya çıkan sorunlara ne ad verilir? A) Para Kanalı B) Dışlama Etkisi C) Eksik Bilgilendirme D) Gelir Etkisi E) İkame Etkisi
24) Ekonomik birimlerin daha az nakit tutarak katlanacakları ilave maliyetlere ne ad verilir?
A) Enflasyon vergisi B) Mönü maliyetleri C) Ayakkabı eskitme maliyetleri D) Maliyet enflasyonu E) Talep enflasyonu
25) Kamu otoritesinin, işsizliği düşük düzeye çekebilmek amacıyla ekonomide daha aktif rol üstlenmesi şeklinde üstleneceği politikaya ne ad verilir?
A) Tedrici Politika B) Aktivist İktisat Politikası C) Aktivist Olmayan İktisat Politikası D) Soğuk Hindi Politikası E) Cold Turkey politikası
26) Aşağıdakilerden hangisi, bek*le*nen enflasyonun getirdiği maliyetlerden biridir? A) Gelir dağılımında çarpıklığa neden olması B) Kurumsal dağınıklık C) Ayakkabı eskitme maliyetleri D) Eşitsiz kaynak dağılımı E) Eşitsiz gelir dağılımı
27) Gelecekteki parasal geniş*leme ve enflasyon konu*sun*da*ki bek*len*tilerin ani bir şekilde(şok) ve bir kere de düşürülmesine ne ad verilir? A) Sermaye Yenileme Maliyeti B) Aktivist İktisat Politikası C) Beklenmeyen Enflasyon D) Soğuk Hindi Stratejisi E) Dezenflasyon
28) Aşağıdakilerden hangisi tam istihdama ulaşmayı engelle*yen gecikmelerden biri değil*dir? A) Veri Gecikmesi B) Tanı Gecikmesi C) Yasama Gecikmesi D) Yürütme Gecikmesi E) Etkinlik Gecikmesi
29) Devletin işsizliği ortadan kal*dırmak için mücadeleci politika izlemekten kaçınmasıyla ekonominin performansının iyile*şe*ceğine inanan iktisatçılar aşa*ğıdaki politikalardan hangisini sa*vu*nurlar? A) Aktivist olmayan politika B) Enflasyonist politika C) Vergi çoğaltılması politikası D) Aktivist politika E) Duruma göre politika
30) 1970’li ve 1980’li yıllarda Tho*mas Sargent ve Robert Lucas gibi iktisatçılar ta*ra*fından orta*ya atılan teori, aşağıdakilerden hangisidir? A) Yeni Klasik Konjonktür Modeli B) Rasyonel Bekleyişler Teorisi C) Konjonktürel Dalgalanma D) Talep Dışsallığı E) Hysteresis
1 D 2 D 3 A
4 D 5 C 6 D 7 E 8 B 9 C 10 E 11 C 12 E
13 B 14 B 15 C 16 C 17 C 18 A 19 C 20 C 21 E
22 C 23 C 24 C 25 B 26 C 27 D 28 C 29 A 30 B

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir