Para Teorisi ve Politikası FinaL Deneme SoruLarı

Para Teorisi ve Politikası FinaL Deneme SoruLarı
1-) Aşağıdakilerden hangisi bir nesnenin değişim aracı olarak kullanılabilmesi için taşıması gereken özelliklerden biri değildir
A) Taşımasının kolay olması
B) Çabuk deforme olmaması
C) Kolay taklit edilememesi
D) Değerinin sabit tutulabilmesi
E) Geniş ölçüde kabul görmesi

——————————————————————————–
2-) Aşağıdakilerden hangisi dolaşımdaki nakit, bankalardaki vadesiz mevduatlar ve Merkez Bankasındaki mevduat miktarlarının toplamıdır
A) M1
B) M2
C) M3
D) M3A
E) M2Y

——————————————————————————–
3-) Aşağıdakilerden hangisi bankaların yasalar gereği bulundurmak zorunda oldukları rezervlerdir
A) Aktif rezervler
B) Kısmi rezervler
C) Mutlak rezervler
D) Serbest rezervler
E) Zorunlu rezervler

——————————————————————————–
4-) Merkez Bankası aşağıdakilerden hangisiyle bankacılık sistemine ilave rezerv sağlar
A) Açık piyasa işlemleriyle tahvil satarak
B) Açık piyasa işlemleriyle tahvil alarak
C) Reeskont kredilerini tahsil ederek
D) Zorunlu rezerv oranını azaltarak
E) Zorunlu rezerv oranını artırarak

——————————————————————————–
5-) Aşağıdakilerden hangisi Merkez Bankasının elindeki en önemli para yaratma tekniğidir
A) Reeskont işlemleri
B) Kredi işlemleri
C) Döviz işlemleri
D) Tayınlama işlemleri
E) Açık piyasa işlemleri

——————————————————————————–
6-) Para arzının belirlenme sürecinde rol oynayan diğer parametreler sabitken nakit tercih oranının artması aşağıdakilerden hangisine yol açar
A) Para çarpanının değeri ve para arzı artar.
B) Para çarpanının değeri ve para arzı azalır.
C) Para çarpanının değeri artar, para arzı azalır.
D) Para çarpanının değeri azalır, para arzı artar.
E) Para çarpanının değeri ve para arzı değişmez.

——————————————————————————–
7-) Aşağıdakilerden hangisi Merkez Bankası fonksiyonlarından biri değildir
A) Para piyasasında istikrar sağlama
B) Bankaların bankası olarak hizmet görme
C) Likiditenin son kaynağı olma
D) Devletin bankacılığını yapma
E) Kamu kesimine kredi açma

——————————————————————————–
8-) Merkez bankası A grubu pay senetleri aşağıdakilerden hangisine aittir
A) Hazine
B) Milli bankalar
C) Yabancı bankalar
D) İmtiyazlı şirketler
E) Türk uyruklu gerçek ve tüzel kişilere

——————————————————————————–
9-) Merkez bankasının zorunlu rezerv oranını artırması durumunda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir
A) Rezerv arzı azalır, faiz oranları düşer.
B) Rezerv arzı artar, faiz oranları yükselir.
C) Rezerv talebi artar, faiz oranları düşer.
D) Rezerv talebi artar, faiz oranları yükselir.
E) Rezerv talebi azalır, faiz oranları düşer.

——————————————————————————–
10-) Para politikası genel araçlarından hangisi para çarpanı aracılığıyla para arzını kontrol etmeye dönüktür
A) Açık piyasa işlemleri
B) Reeskont politikası
C) Zorunlu rezerv politikası
D) Serbest rezerv politikası
E) Parasal taban politikası

——————————————————————————–
11-) Aşağıdakilerden hangisi Merkez bankasının para politikasının amacını belirledikten sonra bu amaç üzerinde direkt olarak etkili olduğunu belirlediği değişkenlerdir
A) Ana hedef
B) Nihai hedef
C) Ara hedef
D) Faaliyet hedefi
E) Etkinlik hedefi

——————————————————————————–
12-) Bir ekonomide gündeme gelen harcama dengesizliği ile gözlenen istikrarsızlık aşağıdakilerden hangisidir
A) Toplam arz
B) Para talebi
C) Rezerv arzı
D) Toplam talep
E) Rezerv talebi

——————————————————————————–
13-) I.Döviz kuru
II.Enflasyon
III.Parasal büyüklükler
IV.İşsizlik oranı
Yukarıdakilerden hangileri para politikası için hedeflenen stratejilerdir
A) Yalnız IV
B) I ve II
C) II ve IV
D) II, III ve IV
E) I, II ve III

——————————————————————————–
14-) Ülkelerdeki yerli para biriminin yerine resmi olarak daha güçlü bir para biriminin kullanılmasını ifade eden sabit kur sistemi uygulaması aşağıdakilerden hangisidir
A) Para kurulu
B) Yönlendirilmiş sabit kur sistemi
C) Döviz kuru çapası
D) Dolarizasyon
E) Sterilizasyon

——————————————————————————–
15-) Parasal yaklaşıma göre merkez bankasının döviz kuruna yaptığı müdahaleyi sterilize etmesi durumunda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir
A) Döviz kuru artar.
B) Döviz kuru azalır.
C) Döviz kuru değişmez.
D) Yerli para değer kaybeder.
E) Yerli para değer kazanır.

——————————————————————————–
16-) Düşük ve istikrarlı bir enflasyona ulaşmayı ve bunu muhafaza etmeyi isteyen bir ülkede para politikasının temel hedefinin fiyat istikrarı olması aşağıdakilerden hangisini ifade eder
A) Nominal çapa
B) Enflasyon hedeflemesi
C) Döviz kuru hedeflemesi
D) Aktivist para politikası
E) Aktivist olmayan para politikası

——————————————————————————–
17-) I.Senyoraj gelirine bağımlılık
II.Sığ finansal piyasalar
III.Narin bankacılık sistemi
Yukarıdakilerden hangisi merkez bankasının bağımsız bir para politikası izleme konusundaki çabalarını engellemektedir
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III

——————————————————————————–
18-) Türkiye’de enflasyon hedeflemesine geçilmesiyle beraber, para politikasının temel iletişim aracı aşağıdakilerden hangisi olmuştur
A) Enflasyon raporu
B) Sapma raporu
C) Resmi gazete
D) Merkez bankası kanunu
E) Belirsizlik raporu

——————————————————————————–
19-) Aşağıdakilerden hangisi ekonomik birimlerin cüzdanlarında, kasalarında ve vadesiz mevduat hesaplarında bulundurmak istedikleri miktardır
A) Servet
B) Sürekli gelir
C) Cari gelir
D) Para talebi
E) Para arzı

——————————————————————————–
20-) Aşağıdakilerden hangisi Keynes’e göre değer biriktirme amacıyla para bulundurulmasını ifade eder
A) İşlem amaçlı para talebi
B) İhtiyat amaçlı para talebi
C) Spekülasyon amaçlı para talebi
D) Değişim amaçlı para talebi
E) Yatırım amaçlı para talebi

——————————————————————————–
21-) Modern miktar teorisine göre aşağıdakilerden hangisi para talebi fonksiyonunda yer almaz
A) Cari gelir
B) Tahvillerin nispi getirisi
C) Hisse senetlerinin nispi getirisi
D) Beklenen enflasyon oranı
E) Elde mal tutmaktan beklenen getiri

——————————————————————————–
22-) Tam dışlama durumu genişlemeci maliye politikasının hangi değişkeni artırıcı etkisi sonucunda ortaya çıkmaktadır
A) Cari gelir
B) Sürekli gelir
C) Faiz oranları
D) Net ithalat
E) Para arzı

——————————————————————————–
23-) Aşağıdakilerden hangisi reel faiz oranlarında bir artış olması durumunda, bugün tasarrufta bulunarak gelecekte daha fazla mal tüketiminin mümkün hale gelmesini ifade eder
A) Servet etkisi
B) Gelir etkisi
C) İkame etkisi
D) Yansıma etkisi
E) Tasarruf etkisi

——————————————————————————–
24-) Reel konjonktür modeline göre kısa dönemde üretim hacmindeki dalgalanmaların nedeni aşağıdakilerden hangisidir
A) Yatırım harcamalarındaki artış
B) Para arzındaki artış
C) Kamu harcamalarındaki artış
D) Vergi oranlarındaki artış
E) Geçici nitelikteki verimlilik şokları

——————————————————————————–
25-) Bu yıla ait fiyat düzeyi 126, geçen yıla ait fiyat düzeyi 120 ise enflasyon oranı yüzde kaçtır
A) 26
B) 10
C) 6
D) 5
E) 1.2

——————————————————————————–
26-) Aşağıdakilerden hangisi fiyatları sık sık değişmenin getirdiği fiziki maliyetlerdir
A) Ayakkabı eskitme maliyetleri
B) Mönü maliyetleri
C) Enflasyon vergisi
D) Kurumsal dağınıklık
E) Talep maliyetleri

——————————————————————————–
27-) Aşağıdakilerden hangisinde meydana gelecek bir değişme Monetarist iktisatçılara göre toplam talep eğrisinin yer değiştirmesine neden olmaktadır
A) Para arzı
B) Para talebi
C) Faiz oranı
D) Kamu harcamaları
E) Vergi oranları

——————————————————————————–
28-) Zaman tutarsızlığı sorunu hangi politika uygulamasında ortaya çıkar
A) Monetarist
B) Klasik
C) Aktivist
D) Kuralcı
E) Sabit

——————————————————————————–
29-) Yeni klasik yaklaşımda beklenen ve beklenmeyen politikaların üretim üzerindeki etkisi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir
Beklenen-Beklenmeyen
A) Etkiler Etkiler
B) Etkilemez Etkilemez
C) Etkiler Etkilemez
D) Etkilemez Etkiler
E) Etkiler Belirsiz

——————————————————————————–
30-) Beklenen politikaların üretim dalgalanmaları üzerinde etkili olmaması üzerine ulaşılan sonuç aşağıdakilerden hangisidir
A) Portföy dengesi etkisi
B) Politika etkinsizliği
C) İkame etkisi
D) Talep etkinsizliği
E) Gelir etkisi
1-)
D

2-)
A

3-)
E

4-)
B

5-)
E

6-)
B

7-)
E

8-)
A

9-)
D

10-)
C

11-)
C

12-)
D

13-)
E

14-)
D

15-)
C

16-)
B

17-)
E

18-)
A

19-)
D

20-)
C

21-)
A

22-)
C

23-)
C

24-)
E

25-)
D

26-)
B

27-)
A

28-)
C

29-)
D

30-)
B

1-) Parayı tahvil ve hisse senedi gibi diğer varlıklardan ayırt etmeye yarayan fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir
A) Değişim aracı olma
B) Hesap birimi olma
C) Değer muhafaza aracı olma
D) Standart olma
E) Tasarruf aracı olma

——————————————————————————–
2-) Devlet tarafından yasal ödeme aracı olarak çıkartılmış olan ve değerli bir madene dönüştürülemeyen kağıt paraya ne ad verilir
A) Mal para
B) Mevduat parası
C) Kağıt para
D) İtibari para
E) Kaydi para

——————————————————————————–
3-) Bankaların yasalar gereği tutmak zorunda oldukları rezervler aşağıdakilerden hangisidir
A) Serbest rezervler
B) Zorunlu rezervler
C) Atıl rezervler
D) Kısmi rezervler
E) Mutlak rezervler

——————————————————————————–
4-) Çeşitli kaynaklardan elde edilen fonların nasıl kullanılacağını aşağıdakilerden hangisi ifade eder
A) Kredi
B) Mevduat
C) Aktif
D) Rezerv
E) Net sermaye

——————————————————————————–
5-) Aşağıdakilerden hangisi merkez bankasının para yaratma yollarından biridir
A) Zorunlu rezerv oranlarının artırılması karşılığında
B) Faiz oranlarının düşürülmesi karşılığında
C) Serbest rezerv oranının düşürülmesi karşılığında
D) Bankacılık sistemine verilen krediler karşılığında
E) Topladığı mevduatlar karşılığında

——————————————————————————–
6-) Ekonomide faiz oranları yükseldiği zaman bankalar yüksek faizden daha fazla kredi verebilmek için serbest rezervlerini azaltırlar. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur
A) Para çarpanı azalır
B) Para arzı değişmez
C) Para arzı içseldir
D) Para arzı eğrisi negatif eğilimlidir
E) Para arzı azalır

——————————————————————————–
7-) Merkez bankası hangi amaca yönelik olarak para ve kredinin arzını, maliyetini ve elde edilebilirliğini düzenler
A) Bankalara danışmanlık yapmak
B) Bankaların bankası olma
C) Devletin bankacılığını yapma
D) Likiditenin son kaynağı olma
E) Para piyasasında istikrarı sağlama

——————————————————————————–
8-) Aşağıdakilerden hangisi Merkez Bankasına ait pay senetlerinden devlete ait olan pay grubudur
A) C
B) A
C) B
D) D
E) E

——————————————————————————–
9-) Merkez bankasının reeskont oranı aracılığıyla izlenen para politikasındaki değişikliğin sinyallerini piyasaya vermesine ne ad verilir
A) Portföy etkisi
B) İkame etkisi
C) Sinyalizasyon
D) Sterilizasyon
E) Anons etkisi

——————————————————————————–
10-) Diğer koşullar sabitken merkez bankasının açık piyasa işlemleriyle alım yapması rezerv piyasasını nasıl etkiler
A) Rezerv arzı artar, faiz oranları düşer
B) Rezerv arzı azalır, faiz oranları yükselir
C) Rezerv talebi artar, faiz oranı yükselir
D) Rezerv talebi azalır, faiz oranı yükselir
E) Rezerv arzı ve talebi değişmez

——————————————————————————–
11-) I.Arz yönlü dengesizlik
II.Portföy dengesizliği
III.Para arzı dengesizliği
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri reel sektörde ortaya çıkan dengesizliktir
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I – II
D) II – III
E) I – II – III

——————————————————————————–
12-) Merkez bankasının para politikası amacını belirledikten sonra bu amaç üzerinde direkt etkili olduğunu belirlediği değişken aşağıdakilerden hangisidir
A) Nihai hedef
B) Ana hedef
C) Ara hedef
D) Faaliyet hedefi
E) Yürütme hedefi

——————————————————————————–
13-) Aşağıdakilerden hangisi döviz kuru hedeflemesinin dezavantajlarından biri değildir
A) Bağımsız para politikası izlenme olanağı ortadan kalkar
B) Yerli paraya spekülatif atak olasılığı artar
C) Para politikası kararlarını alanlar hesap vermekten kurtulur
D) Döviz kuru sabitleneceği için sinyal verme fonksiyonunu yerine getiremez
E) Sıkı para politikası uygulamasını gündeme getirir

——————————————————————————–
14-) Aşağıdaki uygulamaların hangisinde devletin para yaratma yoluyla elde ettiği senyoraj geliri ortadan kalkar
A) Sterilizasyon
B) Dolarizasyon
C) Para kurulu
D) Döviz kuru hedeflemesi
E) Enflasyon hedeflemesi

——————————————————————————–
15-) Parasal yaklaşıma göre merkez bankasının döviz kuruna yaptığı müdahaleyi sterilize etmesi durumunda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir
A) Yerli paranın değeri düşer
B) Yerli paranın değeri değişmez
C) Yerli paranın değeri yükselir
D) Döviz kurunda yükselme eğilimi artar
E) Döviz kurunda düşme eğilimi artar

——————————————————————————–
16-) Düşük ve istikrarlı bir enflasyona ulaşmayı ve bunu muhafaza etmeyi isteyen bir ülkede para politikasının temel hedefinin fiyat istikrarı olması gerektiği şeklindeki önermeden kaynaklanan uygulama aşağıdakilerden hangisidir
A) Döviz kuru hedeflemesi
B) Enflasyon hedeflemesi
C) Parasal taban hedeflemesi
D) Hedef kullanma stratejisi
E) Portföy hedeflemesi

——————————————————————————–
17-) Enflasyon hedeflemesinde kullanılan endeks aşağıdakilerden hangisidir
A) Parakende fiyat endeksi
B) Toptan eşya fiyat endeksi
C) GSMH deflatörü
D) Tüketici fiyat endeksi
E) Bağımsızlık endeksi

——————————————————————————–
18-) I.Senyaraj gelirine bağımlılık
II.Zayıf finansal yapı
III.Vergi tabanının genişliği
Yukarıdakilerden hangileri merkez bankasının bağımsız bir para politikası izlemesini engelleyen unsurlardır
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I – II
D) II – III
E) I – II – III

——————————————————————————–
19-) Para talebiyle ilgili klasik görüşe göre para talebini belirleyen temel faktör aşağıdakilerden hangisidir
A) Tasarruflar
B) Faiz oranı
C) Gelir
D) Fiyatlar
E) Yatırım harcamaları

——————————————————————————–
20-) Keynes’e göre tahvil talebinin sıfıra inip para talebinin sonsuz olduğu faiz oranı aşağıdakilerden hangisidir
A) Likidite tuzağı
B) Reel faiz oranı
C) Nominal faiz oranı
D) Likidite oranı
E) Reeskont oranı

——————————————————————————–
21-) Modern miktar teorisine göre aşağıdakilerden hangisi elde mal tutmanın nispi getirisini ifade eder
A) Talep edilen reel para miktarı
B) Paradan beklenen getiri
C) Tahvilden beklenen getiri
D) Hisse senedinden beklenen getiri
E) Beklenen enflasyon oranı

——————————————————————————–
22-) Keynesyen yaklaşıma göre aşağıdakilerden hangisi toplam talebi artırmaz
A) Kamu harcamalarında artış
B) Otonom tüketim harcamalarında artış
C) Yatırım harcamalarında artış
D) Net ihracatta artış
E) Vergi oranlarında artış

——————————————————————————–
23-) Reel konjonktür yaklaşımına göre kısa dönemde üretim hacmindeki dalgalanmaların nedeni aşağıdakilerden hangisidir
A) Yatırım harcamalarındaki artış
B) Para arzında artış
C) Vergi oranlarında azalış
D) Kamu harcamalarında artış
E) Geçici nitelikteki verimlilik şokları

——————————————————————————–
24-) Aşağıdakilerden hangisi parasal aktarma mekanizmalarından para kanalı görüşünde yer almaz
A) Vadesiz mevduatlar
B) Vadeli mevduatlar
C) Rezervler
D) Sermaye
E) Borçlar

——————————————————————————–
25-) Uzun süreli enflasyon oranında devam eden fiyat artışlarının giderek yavaşladığı ekonomik ortama ne ad verilir
A) Dezenflasyon
B) Sterilizasyon
C) Stagflasyon
D) Deflasyon
E) Tedrici ekonomi

——————————————————————————–
26-) Monetarist ve Keynesyen iktisatçıların enflasyon konusunda uzlaştıkları nokta aşağıdakilerden hangisidir
A) Toplam arz eğrisinin yer değiştirme hızı düşüktür
B) Toplam arz eğrisinin yer değiştirme hızı yüksektir
C) Ekonomi sürekli eksik istihdamdadır
D) Enflasyon parasal bir olgudur
E) Enflasyon reel bir olgudur

——————————————————————————–
27-) Aşağıdakilerden hangisi beklenen enflasyon ortamında elde az nakit bulundurmanın getirdiği maliyettir
A) Talep enflasyonu
B) Maliyet enflasyonu
C) Mönü maliyeti
D) Ayakkabı eskitme maliyeti
E) Enflasyon vergisi

——————————————————————————–
28-) Beklenen politikaların üretim dalgalanmaları üzerinde etkili olmaması üzerine ulaşılan sonuç aşağıdakilerden hangisidir
A) Portföy dengesi etkisi
B) Politika etkinsizliği
C) İkame etkisi
D) Gelir etkisi
E) Keynes etkinsizliği

——————————————————————————–
29-) Yeni Keynesyen yaklaşıma göre para arzı değişikliklerinin üretim üzerindeki etkisi hangisinde doğru olarak verilmiştir
A)
B)
C)
D)
E)

——————————————————————————–
30-) Belirli bir politika izlenebilmesi için yapılması gereken yasal düzenlemeleri ilgili organlardan geçirinceye kadar geçen süre aşağıdakilerden hangisidir
A) Veri gecikmesi
B) Tanı gecikmesi
C) Yürütme gecikmesi
D) Düzenleme gecikmesi
E) Etkinlik gecikmesi

1-)
A

2-)
D

3-)
B

4-)
C

5-)
D

6-)
C

7-)
E

8-)
B

9-)
E

10-)
A

11-)
A

12-)
C

13-)
E

14-)
B

15-)
B

16-)
B

17-)
D

18-)
C

19-)
C

20-)
A

21-)
E

22-)
E

23-)
E

24-)
C

25-)
A

26-)
D

27-)
D

28-)
B

29-)
A

30-)
D

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir